รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ร่มเกล้านเรศวร ห้อง 231 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2222680231
นางสาวกชกร  จีนาวุฒิ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
2
2222680003
เด็กชายกฤษกร  แผลงฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
3
2222680004
นายกฤษฎา  น้อยเทพ
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
4
2222690673
นายกฤษณพล  พลขันธ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
5
2222690268
เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
6
2222690280
เด็กชายก้องภพ  เฟื่องมณี
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
7
2222700197
เด็กหญิงกัญญาภัค    อุทัยไพศาลวงศ์
ม.1
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
8
2222680008
เด็กหญิงกิตติธรา  คำวงษ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
9
2222690001
นางสาวกุลนัดดา  ชูตระกูล
ม.3
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
10
2222680085
เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกต
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
11
2222690008
เด็กหญิงเขมจิรา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
12
2222890024
นายคณิน  จิตอารีย์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
13
2222680010
เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
14
2222690283
เด็กชายคุณาธิป  รัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
15
2222690040
เด็กชายจิรเมธ  ฉิมสุด
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
16
2222690037
เด็กชายจิรวัฒน์  อ่อนงาม
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
17
2222700562
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเกิด
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
18
2222690687
เด็กชายจุลภา  ยมสุขุมประภา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
19
2222690688
นางสาวชนม์นิภา  แพทย์วงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
20
2222700235
เด็กชายชนสรณ์  ศุภดล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
21
2222690689
นางสาวชลธิดาพร  ประเสริฐการกุล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
22
2222690691
เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
23
2222690051
นายชัชพล  จิราภานุกูล
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
24
2222700245
นายชัชฤทธิ์  หล่อยิ่งยงไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
25
2222690055
นายชินรัชต  พุ่มไม้
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
26
2222690305
เด็กชายญาณภัทร  เขียวชะอุ่ม
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
27
2222690697
นายญาณาพันธุ์  บุษบารติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
28
2222680114
เด็กหญิงญาณิน  เดชะปรากรม
ม.3
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม.สุโขทัย
29
2222690698
เด็กหญิงฐิตาภา  ปราบุตร
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
30
2222700268
นางสาวณภัธญา  เกียรติพิริยะ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
31
2222700567
เด็กหญิงณภัสวรรณ  พยัคประโคน
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
32
2222690516
เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
33
2222700275
นายณัฏฐกรณ์  จักรเสน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
34
2222890072
นางสาวณัฏฐณิชา  ภู่สวาสดิ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
35
2222700278
เด็กหญิงณัฏยรัตน์  น้อยคนดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ร่มเกล้านเรศวร ห้อง 232 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2222680022
เด็กหญิงณัฐกมล  ระยะประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
37
2222690705
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สำราญวงค์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
38
2222680023
เด็กชายณัฐชนน  บัวป้อม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
39
2222690711
เด็กชายณัฐดนัย  มหิตธิ
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
40
2222690712
เด็กหญิงณัฐธิดา  เอกขระ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
41
2222680241
นายณัฐพล  สุกโรดม
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
42
2222690713
นางสาวณัฐพัชร์  สิทธิสมบัติ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
43
2222700290
เด็กชายณัฐพัชร์  อินพรมมี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
44
2222700295
นางสาวณัฐวรา  ลอยเทศ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
45
2222690320
เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
46
2222690076
นายณัฐวัตร  อยู่ทิพย์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
47
2222690321
เด็กชายณัฐวุฒิ  กาญจนสันติกุล
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
48
2222680246
นางสาวณิชาพร  สุภรุ่งอรุณ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
49
2222690324
เด็กหญิงณิชาภัทร  หนุนอนันต์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
50
2222690715
นายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
51
2222890371
นายทวีวิทย์  แก้วจันเถิน
ม.3
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
สพม.ตาก
52
2222690720
นางสาวทัชชกร  อ่อนศิริ
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
53
2222690724
เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
54
2222700321
เด็กหญิงธนพร  พรหมประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
55
2222700574
เด็กชายธนพัฒน์  สารีคำ
ม.2
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
56
2222690727
นางสาวธนภรณ์  กุนมล
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
57
2222680250
เด็กชายธนภูมิ  ยอดสร้อย
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
58
2222680029
เด็กชายธนวรรธน์  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
59
2222680132
เด็กชายธนวุฒิ  ศรีปุงวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอุดมดรุณี
สพม.สุโขทัย
60
2222690732
นายธรรมธัช  ฉิมพาลี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
61
2222680251
เด็กหญิงธัชชา  ทองสุ่น
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
62
2222890112
นางสาวธัญชนก  นาถกร
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
63
2222690006
เด็กหญิงธัญชนก  พึ่งทรัพย์
ม.2
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
64
2222690341
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
65
2222690105
นายธีรพล  เปล่งขำ
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
66
2222680036
เด็กหญิงธีระภาพร  ไทยเรือง
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
67
2222700076
เด็กหญิงธีรารัตน์  นิธิโรจน์ธัญการ
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
68
2222700612
เด็กหญิงแธมมาฬิน  คำมา
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
69
2222690739
เด็กชายนครินทร์  คงหนู
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
70
2222890121
เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ร่มเกล้านเรศวร ห้อง 233 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2222700351
เด็กหญิงนภัสสร  นามทองดี
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
72
2222690119
เด็กชายนรวัฒน์  สุปน
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
73
2222680255
เด็กชายนฤดม  โยทองยศ
ม.2
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
74
2222890125
เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
75
2222890132
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
76
2222700362
นายนิติธร  รักษาชนม์
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
77
2222700366
นายบัญญวัต  ไชยแสน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
78
2222690745
นางสาวบุญญาวาส  ฤทธิรอด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
79
2222680259
นางสาวบุญยวีร์  เจียนพันธ์
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
80
2222690748
นางสาวบุณยานุช  จบศรี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
81
2222680043
เด็กชายปณิธิ  จินดาศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
82
2222690751
นางสาวปพิชญา  ดีอุดม
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
83
2222680044
เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
84
2222890137
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
85
2222680045
นายปริยพงศ์  กิมพันธ์
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
86
2222690135
เด็กชายปวิกฤษฎิ์  เจวประเสริฐพันธุ์
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
87
2222690369
เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
88
2222690376
เด็กชายปุญญพัฒน์  ขัดคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
89
2222890155
เด็กหญิงปุญญิศา  ภูมิอินทร์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
90
2222690379
นายปุณณพัฒน์  เทพสุข
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
91
2222680084
เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
92
2222700396
เด็กชายพงศ์นริศร์  ประพิตรไพศาล
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
93
2222690145
เด็กชายพงศ์ภีระ  ภูมิ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
94
2222690382
นายพงษ์นพัท  นาคมี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
95
2222690146
นายพจน์  จำปีพันธ์
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
96
2222690147
เด็กชายพชร  ฉายรัศมี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
97
2222700592
เด็กหญิงพรปวีณ  มงคลวัจน์
ม.3
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
98
2222680057
เด็กชายพรหมพิริยะ  ฤทธิปัญญากุล
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
99
2222690763
เด็กหญิงพศวีร์  แต้มพวก
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
100
2222890378
นางสาวพัชญานันท์  สร้อยทำวงษ์
ม.3
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
สพม.ตาก
101
2222690767
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พีระพันธ์
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
102
2222690392
นายพิชัยยุทธ  ม่วงยา
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
103
2222700420
นางสาวพิชามญชุ์  สีวระกัน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
104
2222690771
เด็กหญิงพิทยารัตน์  บุญเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
105
2222690772
เด็กหญิงพินประภา  จำปาทอง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ร่มเกล้านเรศวร ห้อง 234 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2222700422
เด็กหญิงพิมพ์ฐิตา  สุวรรณเจริญ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
107
2222690394
เด็กหญิงพิมพ์พราวเพชร  พุทธรักษ์ขิต
ม.1
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
108
2222690397
นางสาวพิสุทธิณีย์  จันทร์ทิม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
109
2222890185
เด็กชายพีรพัฒน์  พรมขันธ์
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
110
2222690777
นายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
111
2222700433
นายภัทรดล  ม่วงอ่ำ
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
112
2222690170
เด็กชายภัทรพล  บางระพิมลพงศ์
ม.1
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
113
2222680061
นายภานรินทร์  กังวาลนาน
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
114
2222690781
เด็กชายภูภัทร  มูลศรี
ม.1
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
115
2222890204
นายภูมินทร์  อินนะไชย
ม.3
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
116
2222690783
เด็กชายภูมิพัฒน์  คำกองแพง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
117
2222700650
เด็กชายภูมิรพี  ศรีบุรินทร์
ม.3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สพม.เพชรบูรณ์
118
2222690784
เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
119
2222690178
เด็กชายภูวสิษฎ์  ตั้งวงศ์ธเนศ
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
120
2222690785
เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
121
2222890385
นางสาวเมษา  ดวงจิตงามเลิศ
ม.3
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
สพม.ตาก
122
2222690788
เด็กหญิงรัตนาวดี  บุญยะใบ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
123
2222690790
เด็กชายวงศพัทธ์  ตรีกิ่ง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
124
2222700458
เด็กชายวชิรพล  วันชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
125
2222700462
เด็กหญิงวณิศรา  ธรรมราช
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
126
2222680274
นายวรภัทร  อุประวรรณา
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
127
2222690422
เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
128
2222690424
นางสาววริศรา  ตันติ
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
129
2222680276
เด็กหญิงวิมลิน  อำนักมณี
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
130
2222690795
นายวีระวัสส์  ชัยพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
131
2222690797
เด็กหญิงศรัณย์พร  น้อยคง
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
132
2222700151
เด็กหญิงศรีลักขณา  แผงดี
ม.3
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สพม.เพชรบูรณ์
133
2222690436
เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
134
2222690871
เด็กชายศุภกร  จิ๋วอยู่
ม.2
โรงเรียนพิชัย
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
135
2222680279
นายศุภณัฐ  เก่งระดมกิจ
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
136
2222680069
เด็กชายศุภณัฐ  งามสม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
137
2222690216
นายศุภวิชญ์นัช  ต๊กควรเฮง
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
138
2222690215
นายศุภวิชญ์  ชำนาญต่าย
ม.3
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
139
2222690809
เด็กชายสรวิชญ์  ตรงต่อกิจ
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
140
2222690812
เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ร่มเกล้านเรศวร ห้อง 235 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2222690446
นายสิรปัญ  หมุนลี
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
142
2222890260
เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล
ม.2
โรงเรียนตากพิทยาคม
สพม.ตาก
143
2222680072
เด็กชายสุกลวัฒน์  จันทร์เอี่ยม
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
144
2222690821
นางสาวสุประวีณ์  วัฒนวงค์พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
145
2222700513
เด็กหญิงสุพิชญา  กันทะสอน
ม.3
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
146
2222690828
นายสุรเชษฐ์  เอกวราภรณ์
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
147
2222690231
เด็กชายสุรพัศฎ์  ดอนดี
ม.2
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
148
2222680075
นายสุรพิชญ์  ทรัพย์ทิม
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
149
2222680284
นางสาวอชิรญาณ์  รัตนชาญชัย
ม.3
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สพม.สุโขทัย
150
2222690459
เด็กชายอธิพัชร์  จิราวัฒน์ธนากิจ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
151
2222690829
นางสาวอนัญญา  แก่นกำจร
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
152
2222690460
เด็กชายอนุวัฒน์  ทิงิ้วงาม
ม.3
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
153
2222680077
เด็กหญิงอนุสรา  ปานเพชร
ม.3
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
154
2222690886
นายอภินันต์  เอมวัฒน์
ม.3
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
155
2222690830
นางสาวอภิษฐา  จันทร์ดี
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
156
2222690832
เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
157
2222680080
เด็กหญิงอังค์ริสา  กิตตินันท์พาณิช
ม.2
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สพม.สุโขทัย
158
2222690463
เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ
ม.2
โรงเรียนอุตรดิตถ์
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
159
2222700530
เด็กชายอิทธิกร  วุฒิจิรัฐิติกาล
ม.2
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
สพม.เพชรบูรณ์
160
2222690839
เด็กหญิงไอยวริญ  เอี่ยมรักษา
ม.2
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์