รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 331) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
2202651065
เด็กหญิงกชพร  สงวนศักดิ์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
2
2202640005
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
3
2202640012
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทร์ตา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
4
2202650004
นางสาวกรนันท์  อุดเลิศ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
5
2202641863
นายกรวิวัฒน์  เรือนสอน
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
สพม.เชียงใหม่
6
2202650674
เด็กชายกฤต  แตงกูล
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
7
2202640026
นายกฤตนนท์  แสงฉาย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
8
2202641625
เด็กชายกฤติพงศ์  คำศรีพล
ม.3
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
9
2202650008
นายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
10
2202640029
นายกฤษณะ  ขุนจันทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
11
2202640031
เด็กหญิงกฤษณา  คำพุทธ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
12
2202650680
เด็กหญิงกวินธิดา  หลีแก้วสาย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
13
2202640035
เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
14
2202651045
เด็กชายกษิดิส  หลักฐาน
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สพม.ลำปาง ลำพูน
15
2202651084
นางสาวกัญญ์วรา  พรหมณะ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
16
2202651504
เด็กหญิงกัญญาญัฐ  วิโยค
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
17
2202640842
นางสาวกัญญาลักษณ์  พึ่งศรี
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
18
2202650026
เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
19
2202640047
นายกันตณัฐ  วังบรรพต
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
20
2202650024
เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
21
2202651086
เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
22
2202640050
เด็กชายกันตภณ  สามใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
23
2202650029
นางสาวกัลยกร  มากเมือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
24
2202640063
เด็กชายกิตติพัฒน์  ไชยลา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
25
2202650036
เด็กหญิงกุลภัสสร์  นาฑีทอง
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
26
2202641616
เด็กหญิงเกวลิน  ตาเปี้ยสืบ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
สพม.เชียงใหม่
27
2202641850
เด็กหญิงเขมนันท์  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
28
2202651629
นายคุณภัทร  มือแป
ม.3
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สพม.ลำปาง ลำพูน
29
2202640095
เด็กหญิงจารุนิภา  นันทโภคิน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
30
2202640097
นายจิณณ์  ชิมิซึ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
31
2202640890
เด็กหญิงจิดาพร  จิต้า
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
32
2202651104
นางสาวจิดาภา  ไชยกันทา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
33
2202651105
เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
34
2202640102
นายจินตเสน  ตรีธนะกิตติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
35
2202650708
เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 332) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
2202640103
นายจิรณัฏฐ์  กองศรี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
37
2202650062
นางสาวจิรดาภา  ล้อพิสิษฐ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
38
2202650064
เด็กชายจิรพัส  อำไพ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
39
2202640120
เด็กหญิงจีรภัทร  วงศ์ศิริวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
40
2202650714
นางสาวจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
41
2202651634
นายเจษฎาภรณ์  เตจ๊ะสุข
ม.3
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สพม.ลำปาง ลำพูน
42
2202640123
นายชญานนท์  พรหมชัยยะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
43
2202640126
เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
44
2202860023
เด็กหญิงชญานุตม์  แจ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม.แม่ฮ่องสอน
45
2202640130
เด็กหญิงชญาพัชร  ใหม่ดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
46
2202640131
นางสาวชญาภา  อังศุพิศุทธิ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
47
2202650082
เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
48
2202640919
เด็กหญิงชนภรณ์  ฟองบัว
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
49
2202640134
เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
50
2202640135
เด็กหญิงชนัญชิดา  เจนธนานันท์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
51
2202640136
เด็กหญิงชนาภัทร  แป้นไทย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
52
2202640145
เด็กชายชยกร  จีสันติ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
53
2202640146
เด็กหญิงชยธร  ขันแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
54
2202640149
นายชยพล  ปัญญาธรรม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
55
2202650102
นางสาวชาลิสา  สี่สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
56
2202651132
นายชิษณุชา  สามแสน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
57
2202651134
เด็กชายชิษณุพัฒน์  ทวีจรัลรัตน์
ม.1
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
58
2202650106
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กนกกังวานโรจน์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
59
2202651135
นางสาวชุติกาญจน์  โกชัยยา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
60
2202640177
นายญาณเดช  อินต๊ะมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
61
2202651519
เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
62
2202640171
เด็กชายญาณภัทร  สุทธกูล
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
63
2202640173
เด็กหญิงญาณินท์  เมืองอินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
64
2202640176
นางสาวญาณิศา  คำลือ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
65
2202650115
เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียมถนอม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
66
2202641821
เด็กชายฐานัส  บุญตัน
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
67
2202650117
เด็กหญิงฐาวรีย์  แก้วสาย
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
68
2202640181
เด็กหญิงฐิตาภา  จั่นเพชร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
69
2202651144
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
70
2202640183
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บริรักษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 333) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
2202640184
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
72
2202640188
นางสาวฐิติวรดา  ศรีสม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
73
2202650122
เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
74
2202650125
เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
75
2202650736
เด็กชายณตพล  วงศ์ศิริ
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
76
2202650129
เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
77
2202640965
เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
78
2202651048
นางสาวณรัณธญาณ์  อุตสม
ม.3
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สพม.ลำปาง ลำพูน
79
2202641890
เด็กหญิงณัชนันท์  ไพรแดนสว่าง
ม.2
โรงเรียนจอมทอง
สพม.เชียงใหม่
80
2202640210
เด็กหญิงณัฏฐ์ฑิภา  จุ่มแก้ว
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
81
2202651157
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะน้อย
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
82
2202641796
นางสาวณัฏฐ์นรี  กุลประยงค์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
83
2202650148
เด็กหญิงณัฏฐวศา  คำแผลง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
84
2202640212
เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
85
2202650154
นางสาวณัฐชยา  กัณฑเจตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
86
2202650754
เด็กหญิงณัฐชานันท์  อวิรุทธนานนท์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
87
2202650755
นางสาวณัฐญาดา  สุนันทชัยกุล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
88
2202650162
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
89
2202640220
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
90
2202640996
เด็กหญิงณัฐนรี  คำนุ
ม.2
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
91
2202651049
เด็กชายณัฐพัชร์  จิตมุง
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สพม.ลำปาง ลำพูน
92
2202640229
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
93
2202650170
เด็กชายณัฐภัทร  กันทาสืบ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
94
2202650181
เด็กชายณัดฐนันญ์  พลอยแดง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
95
2202640238
เด็กชายณิชภูมิ  สกุลศิริกร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
96
2202640245
เด็กหญิงดนิสา  พชรพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
97
2202651050
เด็กชายดรัณภพ  สมงอน
ม.2
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สพม.ลำปาง ลำพูน
98
2202651183
นายดั่งใจ  เรือนเงิน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
99
2202640253
นายต่อตระกูล  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
100
2202650782
เด็กหญิงทักษอร  ตุ้ยเอ้ย
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
101
2202640256
เด็กหญิงทักษอร  พิมพ์สมาน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
102
2202640260
นายทินภัทร  สุนันธไชย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
103
2202640261
นายทินภัทร  แสงรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
104
2202651209
เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
105
2202640272
เด็กชายธนธร  คำอ้อย
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 334) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
2202651201
นางสาวธนพร  หน่อแก้ว
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
107
2202640275
เด็กชายธนภัทร  ชมภูปิน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
108
2202650203
นายธนภัทร  น้อยเมือง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
109
2202650205
เด็กชายธนภัทร  พงษ์พิสุทธินันท์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
110
2202651207
เด็กหญิงธนัชพร  การสันทัด
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
111
2202640282
นางสาวธนัชพร  ทิพย์ประยูร
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
112
2202640281
เด็กหญิงธนัชพร  อมาตยกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
113
2202640287
เด็กชายธนัท  สมเขื่อน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
114
2202860048
นางสาวธนัษฎา  นะดำ
ม.3
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม.แม่ฮ่องสอน
115
2202650214
นางสาวธรรมธิดา  กิตติดิระพงษ์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
116
2202651213
นางสาวธวัลรัตน์  สมจิตร
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
117
2202650807
เด็กหญิงธัญชนก  นัดกิ่ง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
118
2202651219
เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
119
2202641912
นางสาวธัญชนก  อินงาม
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
สพม.เชียงใหม่
120
2202640313
เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์พัฒนมงคล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
121
2202640317
เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
122
2202860155
นายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
ม.3
โรงเรียนแม่สะเรียง
สพม.แม่ฮ่องสอน
123
2202641831
เด็กชายธีรเดช  ตาวะละ
ม.3
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
124
2202650247
เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
125
2202641079
เด็กชายธีระพันธ์  รัตนะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
126
2202650256
เด็กชายนพนันท์  ร่มโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
127
2202640332
เด็กชายนภดล  วิญญานะ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
128
2202650258
นางสาวนภัคสวัลย์  สมินทรปัญญา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
129
2202650822
เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
130
2202640341
เด็กหญิงนฤภร  ชมภูทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
131
2202641679
เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา
ม.3
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
132
2202650268
เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
133
2202650270
เด็กหญิงนัชชดา  จริตงาม
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
134
2202640345
นางสาวนัชชา  กันธะ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
135
2202640346
เด็กหญิงนัทธชยา  ทวยหาญรักษา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
136
2202641802
นายนาวี  แซ่โค้ว
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
137
2202860060
เด็กหญิงนิชาภัทร  วัฒนวราห์
ม.2
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพม.แม่ฮ่องสอน
138
2202650277
เด็กชายนิติธาดา  อินทำ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
139
2202641918
เด็กชายนิธิกร  ไลศิริพันธุ์
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
สพม.เชียงใหม่
140
2202650283
นายบัณณวิชญ์  บุษบา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 341) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
2202650843
เด็กหญิงบุญญิสา  จิรชีวะ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
142
2202650637
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
143
2202860134
เด็กชายปฏิพล  เชาว์เลขา
ม.3
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
สพม.แม่ฮ่องสอน
144
2202641131
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วกัลยา
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
145
2202651560
เด็กหญิงปทัตตา  เลี้ยงบุตร
ม.2
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
146
2202640380
เด็กชายปภาวิชญ์  จินตนา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
147
2202650300
นายประภูกฤต  บุตร์โส
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
148
2202651264
เด็กชายปรัตถกร  ยะรินทร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
149
2202650305
เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
150
2202640386
เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
151
2202650316
เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
152
2202640401
เด็กหญิงปัณฑา  บัวเสน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
153
2202650862
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พิมล
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
154
2202650325
เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
155
2202640408
เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
156
2202651273
นายปาณัสม์  อินทจักร์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
157
2202640413
เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
158
2202640414
นายปารมี  ปันผสม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
159
2202650334
นางสาวปิยธิดา  เครือวัง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
160
2202640418
เด็กชายปิยพัชร์  เลียวเลิศวงศ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
161
2202650339
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาหร่าย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
162
2202650340
นางสาวปุณญาภรณ์  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
163
2202650342
เด็กชายปุณณพัฒน์  ทินอยู่
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
164
2202650345
นายปุณปวีร์  ศรีนาคา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
165
2202650640
เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
166
2202651041
นางสาวผกามาศ  คำผง
ม.3
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สพม.ลำปาง ลำพูน
167
2202650350
นายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
168
2202651286
นายพงศกร  กิติกาศ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
169
2202650352
เด็กชายพงศ์กรณ์  อินทร์ปา
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
170
2202640428
เด็กชายพงศภัค  ทองยอด
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
171
2202650353
นายพชชัย  ชาสอนตากิจ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
172
2202650871
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีวงศ์เนียม
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
173
2202650368
นางสาวพลอยชยา  แจ่มพรมงคล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
174
2202641567
เด็กหญิงพลอยมณี  ชมภู
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
สพม.เชียงใหม่
175
2202651632
นางสาวพัชราภา  ตาลป่า
ม.3
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สพม.ลำปาง ลำพูน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 342) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
2202640451
เด็กหญิงพัชรีพันธุ์  เพ็งประโคน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
177
2202650374
เด็กชายพัฒนชัย  วรัญญูรัตนะ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
178
2202641709
เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ
ม.3
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
179
2202640455
นายพันทวี  กลั่นแฮม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
180
2202650384
เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
181
2202640467
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ไชยเทพ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
182
2202641937
เด็กหญิงพิชามญช์  พิทาคำ
ม.3
โรงเรียนจอมทอง
สพม.เชียงใหม่
183
2202650392
นางสาวพิชามญชุ์  พรมฟอง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
184
2202650395
นางสาวพิทยาภรณ์  ก๋าลือ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
185
2202641243
นายพิภพ  ลุงต๊ะ
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
186
2202641807
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนเกษมสันต์
ม.3
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
187
2202640487
นางสาวพิมุข  พรมเสน
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
188
2202640774
เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
189
2202650410
เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
190
2202650415
นางสาวภภรกัญ  วณิชย์วิสุทธิ์ชัย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
191
2202640497
เด็กชายภฤศ  บุญพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
192
2202640499
เด็กชายภัคพล  สีแดง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
193
2202640504
นายภัคศรัณย์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
194
2202651340
เด็กชายภัทกร  ศรีวิชัย
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
195
2202650423
เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
196
2202650424
เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
197
2202650428
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
198
2202640510
นางสาวภัสนันท์  ย่างไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
199
2202641582
นายภาณุพงศ์  เมืองมูล
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
สพม.เชียงใหม่
200
2202640521
นางสาวภิญญาพัชญ์  พิพิธนวัตกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
201
2202640525
เด็กชายภูดนัย  ปินตาสม
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
202
2202640528
เด็กชายภูผา  เวชกามา
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
203
2202650445
เด็กชายภูพานทอง  สายปัน
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
204
2202651353
นายภูมินันท์  ชมภูวงศ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
205
2202640534
นายภูมิเมศ  กันชัย
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
206
2202640546
เด็กหญิงภูษณิศา  นิ่มเจริญดี
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
207
2202640552
เด็กหญิงมณฑิรา  เมืองมา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
208
2202651364
นางสาวมนัสชนันท์  พรมวังขวา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
209
2202650456
นางสาวมนัสนันท์  จิตตวัฒนรัตน์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
210
2202640558
นางสาวมนัสสินี  นราธิตระกูล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 343) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
2202650457
นางสาวมินตรา  วิธวาศิริ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
212
2202640801
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
213
2202650911
เด็กชายยศพนธ์  จันทราสกุลพงษ์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
214
2202650462
เด็กหญิงรติบดี  กีรติการกุล
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
215
2202650465
เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
216
2202650466
เด็กหญิงรวิสรา  ทาทูน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
217
2202641311
เด็กหญิงรวิสรา  อินวิน
ม.3
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
สพม.เชียงใหม่
218
2202640579
เด็กชายรัชพล  มาประจักษ์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
219
2202651378
นางสาวรัตน์ธิดา  ถะนา
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
220
2202651023
เด็กชายราชพฤกษ์  จารุวรรณรัตน์
ม.3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
สพม.ลำปาง ลำพูน
221
2202640587
นางสาวรุ่งฟ้า  แซ่ลี้
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
222
2202651381
เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร
ม.2
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
223
2202640592
นางสาวล้านนา  อินต๊ะยศ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
224
2202650485
เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
225
2202640595
เด็กหญิงวนัชพร  ชนะอินทร์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
226
2202640605
เด็กหญิงวรนัน  เผ่าศรีศรจิตต์
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
227
2202650493
เด็กชายวรปรัชญ์  ขุนช้าง
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
228
2202650929
เด็กชายวรพรกุล  น้อยมณี
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
229
2202640609
นายวรรณกร  พาณิชย์ธนกิจ
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
230
2202650498
นางสาววรวลัญช์  จันมะโน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
231
2202640617
เด็กหญิงวรินลดา  เกียรติชวัลรัตน์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
232
2202650505
เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
233
2202640622
เด็กชายวัชรวิชญ์  จินดาวงค์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
234
2202650506
นายวัชรากร  รอดวิเศษ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
235
2202650515
เด็กชายวิรัตน์  เยาวประภานุกุล
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
236
2202650516
นางสาววิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
237
2202640635
เด็กหญิงวีร์รดา  แก้วกันใจ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
238
2202641728
เด็กชายวีระวงศ์  จิ่งต๊ะ
ม.3
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
239
2202650523
เด็กชายวุฒิกร  พรมจารี
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
240
2202640637
เด็กหญิงศตพร  สมหวาน
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
241
2202650947
เด็กหญิงศรัญญา  นันต๊ะภาพ
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
242
2202640642
นายศราวุฒิ  ธิสกุล
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
243
2202640649
เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
244
2202650531
เด็กหญิงศิริธิดา  บานทรงกิจ
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
245
2202641597
เด็กหญิงศิรินทิพย์  แซวประโคน
ม.2
โรงเรียนสันกำแพง
สพม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 344) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2202640654
เด็กชายศิริศักดิ์  เรือนดี
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
247
2202641813
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
248
2202641814
เด็กชายศุภกร  เจริญกัลป์
ม.2
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
สพม.เชียงใหม่
249
2202640678
นางสาวสรัลชนาพร  ศรีเดช
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
250
2202640684
เด็กหญิงสาลี่  ธรรมรัตนพงษ์
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
251
2202640686
เด็กหญิงสิปโปทัย  วงศ์สิทธิพิศาล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
252
2202640685
เด็กหญิงสิปราง  วงศ์สิทธิพิศาล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
253
2202651421
นายสิรวิชญ์  ดาสูน
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
254
2202651428
เด็กหญิงสิริวิมล  ยุปาระมี
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
255
2202650561
เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
256
2202650565
เด็กหญิงสุชัญสินี  อธิมาตรานนท์
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
257
2202651602
เด็กหญิงสุชาดา  ชัยกาวิล
ม.3
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
258
2202650567
นายสุดที่รัก  เอี่ยมสุข
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
259
2202650569
นางสาวสุทธิกานต์  ปันติ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
260
2202640696
เด็กหญิงสุพัตรา  มาทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
261
2202650581
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีตนไชย
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
262
2202651440
นางสาวสุพิชญา  ไชยคำ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
263
2202650969
เด็กหญิงสุพิชญา  ลุขมาตย์
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
264
2202650583
เด็กชายสุภรัตน์  ปัทมปราณี
ม.1
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
265
2202640707
เด็กชายสุวิจักขณ์  ขันยา
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
266
2202640716
เด็กหญิงอชิรญา  เจนธนานันท์
ม.1
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
267
2202650593
นางสาวอชิรญา  พิลา
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
268
2202650595
นางสาวอณิชชา  แก้วมะโน
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
269
2202640720
เด็กหญิงอติพร  ไข่ทอง
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
270
2202651455
เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
271
2202641610
นางสาวอธิชา  หาดคำ
ม.3
โรงเรียนสันกำแพง
สพม.เชียงใหม่
272
2202650978
นายอนวัช  บุญมา
ม.3
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
273
2202650599
เด็กชายอนุภัทร  ภูวเศรษฐ
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
274
2202650600
เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
275
2202651458
เด็กหญิงอภิชญา  ทะกาศ
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
276
2202650604
นางสาวอภิญญา  อ่อนคำ
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
277
2202651460
นางสาวอภิสรา  วังพฤกษ์
ม.3
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
สพม.ลำปาง ลำพูน
278
2202650610
เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
279
2202640732
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ม.3
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
280
2202640735
เด็กหญิงอษิฎา  อยู่สำราญ
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ (อาคาร 3 ห้อง 345) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2212660619
นายกันตวิท  ยานะเรือง
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย
282
2212660123
นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ปานมาก
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย
283
2212660715
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย
284
2212660279
เด็กชายพลภัทร  มนร์วัชรินทร์
ม.3
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย
285
2212660861
เด็กหญิงอรนิภา  แก้วที่สุด
ม.3
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.เชียงราย
286
2212670246
นายธนากร  ผดุงวงศ์
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.แพร่
287
2212670388
นายศุภกรณ์  คำเผือ
ม.3
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพม.แพร่
288
2202640739
เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล
ม.2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
สพม.เชียงใหม่
289
2202650619
เด็กชายอายุทัย  โนชัย
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
290
2202650622
เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์
ม.3
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน
291
2202651017
เด็กหญิงเอ็นดู  จันทะวัง
ม.2
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
สพม.ลำปาง ลำพูน
292
2202650654
เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์
ม.2
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
สพม.ลำปาง ลำพูน