รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1191420471
เด็กหญิงกชพร  เกียรติธนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
2
1191140609
เด็กชายกรวิชญ์  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
3
1191420474
เด็กชายกรานต์  ขวัญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
4
1191420475
เด็กหญิงกฤตภรณ์  เกียรติธนพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
5
1191140009
เด็กชายกฤตภาส  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
6
1191440031
เด็กชายกฤติเดช  อดิเรกวรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
7
1191420477
เด็กหญิงกัญญาภัทร  จรุงเกียรติสกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
8
1191140020
เด็กชายกันต์  กันตะบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
9
1190600012
เด็กชายคณินท์  ยังให้ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
10
1191141063
เด็กชายคณิศร  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
11
1191140616
เด็กชายคุณญ์  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
12
1191440034
เด็กชายจันทรกานต์  ประทัยเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
13
1191140910
เด็กหญิงจิดาภา  นาดอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
14
1190610006
เด็กชายจิตติภูมิ  ภูยี่หวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
15
1190600017
เด็กชายจิราเจต  เอกพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
16
1190600505
เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์สว่างกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
17
1191420484
เด็กชายชนกานต์  สาระนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
18
1191140622
เด็กหญิงชนาภา  เริงเมืองยศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
19
1190600776
เด็กหญิงชื่นชนก  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
20
1191140047
เด็กหญิงญาณิศา  เรืองรองวรรษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
21
1191140049
เด็กหญิงญาดา  คำลือไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
22
1190600912
เด็กหญิงฐิติญาภา  มาลาม
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
23
1191420491
เด็กชายณชปกร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
24
1190600669
เด็กชายณฐดนย์  วงค์แสงน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
25
1191420492
เด็กชายณฐภูมิ  อาจลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
26
1191420494
เด็กชายณภัทร  ก้อนตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
27
1191420498
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  คำแพงมัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
28
1190600508
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สันติพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
29
1191420499
เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูสัตสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
30
1190600574
เด็กหญิงณิชาพร  แสงอารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
31
1191140915
เด็กชายดนุสรณ์  สายวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
32
1191140060
เด็กหญิงดวงฤทัย  โรจน์พัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
33
1191420552
เด็กชายเตชัส  โรจนตรีคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
34
1191420121
เด็กหญิงทะเลจันทร์  เดชราช
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
35
1190600676
เด็กชายทินกฤต  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1190600024
เด็กชายทินภัทร  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
37
1191440071
เด็กชายแทนคุณ  อินทร์สา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
38
1191420122
เด็กชายธนกฤต  กาพรหมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
39
1191440038
เด็กชายธนกฤต  ขอบไชยแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
40
1190600678
เด็กชายธนพล  ชาญวิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
41
1190600913
เด็กชายธนภณ  ไชยประเทศ
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
42
1190600576
เด็กชายธนภณ  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
43
1191440175
เด็กหญิงธนัชพร  แสนทัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.สกลนคร เขต 3
44
1191140085
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  บุญโพธิ์อภิชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
45
1191140087
เด็กหญิงธันยนันท์  อบเชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
46
1191140641
เด็กชายธันย์ยศ  อธิรัชต์ธนผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
47
1191140089
เด็กหญิงธีรกานต์  ศรีรัตนโชคชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
48
1190600680
เด็กหญิงนราพิสุทธิ์  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
49
1191430020
เด็กชายนวภัทร  กำลังฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
50
1191140918
เด็กหญิงนันท์นภัส  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
51
1191420514
เด็กหญิงนันทวัลย์  สุขอิงบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
52
1191140105
เด็กชายนิลธรี์  นิลกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
53
1190600035
เด็กชายบุณยกร  สุมนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
54
1190600791
เด็กหญิงบุณรดา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
55
1191140211
เด็กชายเบญจมินร์  เหมือนมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
56
1190600523
เด็กหญิงเบญญาภา  ยะสุรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
57
1191420518
เด็กหญิงปรัชวีร์  โรจนตรีคูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
58
1191420519
เด็กหญิงปริชมน  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
59
1190600039
เด็กหญิงปริ่มปลายฟ้า  นุกิจรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
60
1191420520
เด็กชายปวริศ  จันทร์มาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
61
1191140646
เด็กชายปัญจพล  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
62
1191420521
เด็กหญิงปัญญาพร  พละชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
63
1191420523
เด็กชายปัณณวัฒน์  สกุลคุณาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
64
1190600043
เด็กหญิงปาลินธน์  พนมเริงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
65
1190600044
เด็กชายปุณณวิช  ก้องเกียรตินคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
66
1191420525
เด็กชายพงศภัค  กางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
67
1191420146
เด็กชายพชรภพ  ลิภา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
68
1191440184
เด็กหญิงพรณภา  แก้วประดับ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์
สพป.สกลนคร เขต 3
69
1191420529
เด็กหญิงพรลภัส  รังศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
70
1191420531
เด็กชายพศิณ  วุฒิอุตดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1191430228
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นฤมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
สพป.สกลนคร เขต 2
72
1190610009
เด็กหญิงพิชญาภา  ป่วนพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
73
1191140655
เด็กชายพิชยพล  แสนจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
74
1191420536
เด็กหญิงพิมพ์พจี  สุวรรณธรรมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
75
1191440049
เด็กหญิงพิมพ์รดา  สุขานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
76
1191140656
เด็กหญิงพิรญาณ์  หิรัญธนยรัศมี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
77
1191430112
เด็กชายพีระพัฒน์  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
สพป.สกลนคร เขต 2
78
1191440052
เด็กชายภควัต  บุตรศรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
79
1191140137
เด็กหญิงภณิตา  สิริเตชวินท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
80
1191140657
เด็กหญิงภัทรียา  ดวงสมสา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
81
1191140658
เด็กชายภากร  ขำกลิ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
82
1191440054
เด็กชายภาวิช  อดิเรกวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
83
1190600060
เด็กหญิงมณินทร  อุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
84
1190600061
เด็กหญิงมนรดา  เกียรติจานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
85
1191420870
เด็กหญิงมารีญา  วงศ์วรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
86
1191140153
เด็กหญิงมุกอันดา  มุกดาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
87
1190600063
เด็กชายรชานนท์  มีนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
88
1191430248
เด็กหญิงรัญชน์ชยา  นิธิวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
89
1191140664
เด็กหญิงรัญชนา  ปัตตานี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
90
1191420543
เด็กหญิงลักษณพร  ขจรธนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
91
1191140160
เด็กชายวชิรพัชร์  วาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
92
1190600066
เด็กชายวชิรวิทย์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
93
1191140667
เด็กชายวรลภย์  บำรุงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
94
1191420043
เด็กชายวัชรวุธ  พรมลา
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
95
1191440059
เด็กชายวีธาณุวัฒน์  สำราญวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
96
1191440060
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  มุทาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
97
1191420546
เด็กชายศิรชัช  ราชพิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
98
1191140181
เด็กชายศุกลภัทร  ทวีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
99
1191140673
เด็กชายศุภณัฐ  ห้วยทราย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
100
1190610170
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
101
1190600068
เด็กชายสหณัฐฏ์  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
102
1190600520
เด็กชายสิงหนาฏ  แสนโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
103
1191140677
เด็กหญิงสุธาสินี  โชคกาญจนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
104
1191420876
เด็กชายหฤษฎ์  จิรวัฒน์ศิวาพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
105
1190600805
เด็กชายอมรเทพ  เอกสะพัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1191420877
เด็กหญิงอมลรดา  ราชภูวา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
107
1191140927
เด็กหญิงอรนิชชา  เบญมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
108
1190600073
เด็กชายอรรณวิชญ์  จันทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
109
1191440064
เด็กชายอัครโยธิน  ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
110
1191420177
เด็กชายอาชวิน  อินทะนาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
111
1190600522
เด็กหญิงอารียา  อินทรพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
112
1191440066
เด็กหญิงฮโยจอง  ผาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
113
2191430326
นางสาวธัญชนก  บรรณการกิจ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน
สพป.สกลนคร เขต 2
114
2191430267
นายภานุพงษ์  ทองพอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
115
2191430270
นายอภินันธ์  แก้ววิเชียร
ม.3
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
116
3190600083
เด็กหญิงกชกร  อุดมศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
117
3191420558
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีพลพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
118
3191420887
เด็กหญิงกชมน  แสนสุริวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
119
3191140880
เด็กหญิงกณิษนันท์  มีใจดี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ
สพป.มุกดาหาร
120
3191420828
เด็กหญิงกนกพร  สุขาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 1
121
3190600085
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ภัทรวิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
122
3190600091
เด็กหญิงกนกวรรณ  ด่านลาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
123
3191440073
เด็กหญิงกมลชนก  อินธิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
124
3191420560
เด็กหญิงกมลพร  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
125
3191430159
เด็กชายกรณัฏฐ์  ช่างสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
126
3190600099
เด็กชายกฤตธนกร  ทวีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
127
3191420564
เด็กชายกฤตภพ  ก่อเกียรติพงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
128
3190600101
เด็กชายกฤติน  รัตนวรรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
129
3191140232
เด็กชายกฤติมุข  จันทาคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
130
3190600102
เด็กชายกฤษฎ์  ต่อยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
131
3191420567
เด็กชายกวิน  ยะไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
132
3191420569
เด็กหญิงกวินทรา  ผ่านสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
133
3191420191
เด็กหญิงกวินทิพย์  โสภารักษ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
134
3191420570
เด็กหญิงกวินธิดา  ตันติอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
135
3191430163
เด็กหญิงกวินธิดา  พรรื่นเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
136
3191430275
เด็กหญิงกวิสรา  ราชวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
137
3190600127
เด็กชายก้องภพ  สีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
138
3191141032
เด็กชายก่อพงษ์  ไชยนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
139
3190600110
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ผลาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
140
3191420199
เด็กหญิงกัญญ์วรา  วังคะฮาด
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
141
3191420572
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
142
3190600108
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
143
3190600810
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีวะลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
144
3190600109
เด็กหญิงกัญญาณัท  ศรีหนองห้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
145
3191420006
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ระแสนพรหม
ป.6
โรงเรียนไพศาลวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 1
146
3191430164
เด็กชายกัณตพัฒน์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
147
3190600527
เด็กชายกันตพงศ์  กานิล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
148
3191430041
เด็กชายกันตพัฒน์  นันทราช
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
149
3191140249
เด็กชายกันต์  พันธ์หมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
150
3190600115
เด็กหญิงกันยาพร  อุดมมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
151
3191420579
เด็กหญิงกัลปังหา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
152
3191430042
เด็กหญิงกัลยกร  ปะจิตตังโข
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
153
3190600813
เด็กหญิงกัลยารัตน์  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
154
3190600116
เด็กหญิงกาญจน์ชนก  ยศเรืองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
155
3191420586
เด็กชายก้าวที่กล้า  เฟือยงาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
156
3191420205
เด็กชายกิตติธัช  ผาสารคำ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
157
3190600815
เด็กชายกิตตินันท์  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
158
3190600123
เด็กชายกิตติภพ  แซ่เฮ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
159
3191140255
เด็กหญิงกิตติมา  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
160
3191420206
เด็กหญิงกิตติยา  คุณปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
161
3191140257
เด็กชายกิติศักดิ์  ไพสารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
162
3191140258
เด็กหญิงกีรกิตา  สาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
163
3191141073
เด็กหญิงกุลปรียา  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
164
3190600126
เด็กหญิงกุลวาสน์  หินสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
165
3190600555
เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุกะราช
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
166
3191140871
เด็กหญิงเกทเสมณี  เดชสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
167
3190600455
เด็กชายเกริกเกียรติ  วังมลหม่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
168
3191430011
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนกอย
สพป.สกลนคร เขต 2
169
3191430226
เด็กชายไกรวิชญ์  เมืองมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
170
3191140262
เด็กหญิงขวัญจิรา  โคสาสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
171
3191420587
เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
172
3191420213
เด็กหญิงขวัญสุดา  ปัดไธสง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
173
3191420456
เด็กหญิงเขมจิรา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
174
3191420089
เด็กชายเขมทัต  งามวงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
175
3191420588
เด็กชายคณิศร  ชัยธีระสุเวท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
176
3191430167
เด็กชายคีตภัทร  สุทธิเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
177
3191420590
เด็กหญิงคีตวรินทร์  โสตถิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
178
3191440171
เด็กชายโฆษิต  แก้วกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
179
3190600819
เด็กชายจตุพร  สีพัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
180
3191420591
เด็กหญิงจรณพร  ปีติวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
181
3191420219
เด็กชายจักรภัทร  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
182
3190600132
เด็กชายจักรภัทร  นิลภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
183
3190610181
เด็กชายจักษ์นรินทร  ตรีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
184
3191140271
เด็กหญิงจันทรัตน์  แข็งแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
185
3190600136
เด็กหญิงจิดาภา  รามฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
186
3190600138
เด็กชายจิตรทวัส  ดวงสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
187
3191440091
เด็กหญิงจิรณัฐมน  โพธิราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
188
3191140276
เด็กชายจิระโชติ  คำวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
189
3191420016
เด็กชายจิรายุ  ฮังโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
สพป.สกลนคร เขต 1
190
3191430050
เด็กหญิงจุฬารัตน์  อินโพธิ์สา
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
191
3191140872
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ผลคำ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
192
3190610300
เด็กชายเจตศริน  โพธิ์สุ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
193
3190600456
เด็กหญิงเจนจิรา  กิจตระกูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
194
3191430223
เด็กชายเจษฎา  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
195
3191420931
เด็กชายเจสัน  เอ็กกลี่
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
196
3190610186
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  วรรณา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
197
3190600147
เด็กหญิงชญาดา  ศรีหาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
198
3191141035
เด็กชายชญานนท์  เชื้อกุณะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
199
3191140941
เด็กหญิงชญานิศ  คงพลปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
200
3191420233
เด็กหญิงชญานิศ  สัญจรเลิศ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
201
3191420606
เด็กหญิงชฎาวัลย์  แสนสุริวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
202
3191140282
เด็กหญิงชณัฎณิดา  โสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
203
3190600152
เด็กชายชนมภูมิ  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
204
3190600153
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
205
3191430100
เด็กหญิงชนันธิดา  ดวงหนูใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย
สพป.สกลนคร เขต 2
206
3191140286
เด็กหญิงชนาภัทร  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
207
3190600154
เด็กหญิงชนิกานต์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
208
3190600530
เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
209
3191420237
เด็กหญิงชนิสรา  ขันติยู
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
210
3190600156
เด็กหญิงชนิสรา  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
211
3191140289
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ไชยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
212
3190600158
เด็กชายชยพล  นริสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
213
3191420611
เด็กชายชยยศ  เตชสุนทรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
214
3191420239
เด็กชายชยันตี  เหล่าอินทร์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
215
3191430052
เด็กหญิงชรินทร  อ่อนทา
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
216
3190600616
เด็กชายชวลิต  ทัศมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
217
3190600162
เด็กหญิงชวัญตะวัน  พันแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
218
3190600163
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ควรมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
219
3191140943
เด็กชายชวัลวิทย์  คล่องดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
220
3191141036
เด็กหญิงชัญญานุช  จิตอามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
221
3190600167
เด็กชายชัยดิษฐ์  ชาลีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
222
3190600531
เด็กหญิงชัยเทวี  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
223
3191140703
เด็กชายชาญชัย  ชาลือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
224
3191420892
เด็กชายชาติวัฒน์  วันนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
225
3191140294
เด็กชายชานนท์  คำพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
226
3191420243
เด็กหญิงชิตชนก  อัครผล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
227
3191420244
เด็กชายชินดนัย  วงค์แสนสี
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
228
3190610193
เด็กหญิงชีวาพร  ทองสีนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
229
3190600826
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เสนจันตะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
230
3190600170
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
231
3191420018
เด็กหญิงชุติณัฏฐ์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
สพป.สกลนคร เขต 1
232
3191140707
เด็กชายชูปพน  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
233
3191141005
เด็กชายโชคคุณ  เหลืองตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
234
3190600766
เด็กหญิงโชติกา  คะปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
235
3191430096
เด็กหญิงโชติกา  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
236
3191430280
เด็กหญิงซาร่า อลิษา  บรุงค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
237
3190600172
เด็กชายฌานรุจ  เหลาแตว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
238
3190600174
เด็กหญิงญาณีนุช  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
239
3191420618
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สมภาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
240
3190600938
เด็กหญิงฐิตาภา  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
241
3190600176
เด็กชายฐิติพันธ์  พรรณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
242
3191430055
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กวีพิชชาพัชร
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
243
3190600619
เด็กหญิงฐิติรัตน์  หมอกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
244
3191420619
เด็กหญิงณฐมน  สุวรรณเทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
245
3190600829
เด็กหญิงณปภา  รอดสวัสดิื
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
246
3191420621
เด็กชายณพิชพงศ์  กสิณสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
247
3190610195
เด็กหญิงณภัทร  จันทะเฆ่
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
248
3191420623
เด็กชายณรัฐกรณ์  พิลาโฮม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
249
3190600217
เด็กหญิงณโสภิดา  วงศ์สิ่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
250
3190600832
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ชมลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
251
3190600833
เด็กชายณัฎฐสิทธิ์  ป.ณ นครพนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
252
3191440102
เด็กหญิงณัฎฐาภรณ์  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
253
3191420626
เด็กหญิงณัฎฐิกา  ชามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
254
3191430177
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คริบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
255
3191420627
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ห้อง ป.2/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
256
3190600187
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์บุญนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
257
3191430178
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  อิ่มคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
258
3191140317
เด็กชายณัฏฐวี  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
259
3191420631
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
260
3190600943
เด็กหญิงณัฐชญานันท์  ภูผู้
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
261
3190600190
เด็กชายณัฐชนน  ดอนหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
262
3190600192
เด็กชายณัฐชาติ  สุวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
263
3191430283
เด็กหญิงณัฐฐามณี  ภูชูธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
264
3191140321
เด็กหญิงณัฐณิชา  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
265
3190600623
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
266
3191430005
เด็กหญิงณัฐธิยา  ศรีสุทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนกอย
สพป.สกลนคร เขต 2
267
3190600201
เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทร์เกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
268
3191140330
เด็กชายณัฐปพน  รังคะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
269
3190610198
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
270
3190600203
เด็กหญิงณัฐพร  จันทไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
271
3191140335
เด็กชายณัฐภูมิ  กาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
272
3191420637
เด็กชายณัฐภูมินทร์  นนทะคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
273
3191420261
เด็กหญิงณัฐมล  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
274
3191420062
เด็กหญิงณัฐมล  ชลูด
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
275
3190600205
เด็กชายณัฐราดล  ลุนลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
276
3191140715
เด็กหญิงณัฐวดี  สรเพชรญ์พิสัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
277
3190600208
เด็กชายณัฐวรรธน์  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
278
3190600209
เด็กหญิงณัฐวรา  ฤทธิแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
279
3191430182
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชนะมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
280
3190600211
เด็กหญิงณัทฐนิษฐ์  ศิรินพกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
281
3191420064
เด็กหญิงณิชา  ชาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
282
3191440107
เด็กหญิงณิชากร  ประทาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
283
3190600627
เด็กหญิงณิชานันท์  วงณะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
284
3190600214
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชยยงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
285
3191141003
เด็กชายเดชาธร  ฉิมพาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
286
3191420795
เด็กชายเดชาธร  นันตะสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
287
3191420796
เด็กชายเตชะวัฒน์  สกลธนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
288
3191141062
เด็กชายเตชินต์  เชื้อเมืองแสน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
289
3191430306
เด็กชายเตชินท์  เรืองอร่าม
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
290
3191420065
เด็กชายทรงศักดิ์  เถาโคตศรี
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
291
3191420642
เด็กชายทวีโชค  หินพราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
292
3191420641
เด็กชายทวีรัชต์  แดงตาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
293
3191420270
เด็กชายทักษ์ดนัย  สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
294
3190600629
เด็กหญิงทักษพร  คำคนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
295
3190600222
เด็กชายทานธรรม  มหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
296
3191440108
เด็กหญิงทิชานันท์  บุญญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
297
3190600227
เด็กหญิงทิพย์ธารา  สุทธิดิลกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
298
3191420799
เด็กชายเทวฤทธิ์  คึมยะราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
299
3191140343
เด็กชายธนกฤต  เจริญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
300
3191420020
เด็กชายธนกฤต  นอกตาจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
สพป.สกลนคร เขต 1
301
3191140344
เด็กชายธนกฤต  ศรีราตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
302
3191430062
เด็กชายธนกฤต  เหลาผา
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
303
3191420841
เด็กชายธนกฤต  อ่อนจงไกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 1
304
3190600536
เด็กชายธนกฤติ  สุทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
305
3190600952
เด็กชายธนบดี  นฤพรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
306
3191140829
เด็กชายธนพล  พันธ์หนองหว้า
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
307
3191420648
เด็กชายธนพัฒน์  พันสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
308
3191430184
เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มนิรภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
309
3191420649
เด็กชายธนวิชญ์  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
310
3191440110
เด็กชายธนวินท์  ภูวธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
311
3191420896
เด็กชายธนศักดิ์  สัตถาผล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
312
3191420651
เด็กชายธนัญชนก  ยมสีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
313
3190600537
เด็กหญิงธนัญญา  โอภาสิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
314
3191140832
เด็กชายธนากรณ์  หมึกไทยสง
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
315
3190600699
เด็กหญิงธนิดา  บัวทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
316
3191430231
เด็กหญิงธมลวรรณ  งอยผาลา
ป.4
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126
สพป.สกลนคร เขต 2
317
3190610206
เด็กชายธยศ  พรมมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
318
3191140354
เด็กชายธรรมรัตน์  คุณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
319
3190600700
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จันทะนะ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
320
3191140355
เด็กหญิงธัญกร  พิกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
321
3190600956
เด็กหญิงธัญชนก  เก่งมานะ
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
322
3191420658
เด็กหญิงธัญชนก  โพธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
323
3191420284
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
324
3191420661
เด็กหญิงธัญพิชชา  อมรวุฒิกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
325
3191440114
เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนสุระทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
326
3191420662
เด็กชายธัญวัฒน์  วงศ์ชนาหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
327
3191420663
เด็กชายธาดา  ศิริดลธนเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
328
3190600848
เด็กชายธาราพล  ขันตี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
329
3191420287
เด็กหญิงธิดาภรณ์  อ่อนจงไกร
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
330
3191140366
เด็กหญิงธิดารัตน์  รักษาคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
331
3191420664
เด็กหญิงธิติพร  ลินโพธิ์ศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
332
3190600538
เด็กชายธีรโชติ  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
333
3190600250
เด็กชายธีรพงศ์  กวานดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
334
3190600849
เด็กชายธีรพิชญ์  ดีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
335
3190600490
เด็กชายธีรภัทร  ทองมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
สพป.นครพนม เขต 1
336
3191140726
เด็กชายธีรภัทร  บาลโคตรคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
337
3191140369
เด็กชายธีรวัฒน์  ชาวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
338
3191420293
เด็กชายธีรวิทย์  กุลราช
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
339
3190600252
เด็กชายธีระภัทร  ไชยภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
340
3191420297
เด็กหญิงนงลักษณ์  ขุนปัญญา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
341
3191140376
เด็กหญิงนพภัสสร  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
342
3190600633
เด็กชายนพวัฒน์  พ่อกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
343
3191420670
เด็กชายนภสินธุ์  นางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
344
3191420673
เด็กชายนราทร  ถิรตวงสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
345
3191140382
เด็กชายนราวิชญ์  ทวีภัทรกิตติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
346
3190600261
เด็กหญิงนรินทิรา  ฝากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
347
3191420310
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุทธิบริบาล
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
348
3191420302
เด็กหญิงนฤดี  ศรีสิริ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
349
3191140954
เด็กหญิงนลินนิภา  เทียบปัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
350
3191420675
เด็กชายนวพล  ศิริเจริญกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
351
3191430067
เด็กชายนวฤทธิ์  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
352
3190610212
เด็กชายนัทธมน  กองเสลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
353
3191440118
เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
354
3191420678
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์ลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
355
3191420679
เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทโพธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
356
3191140389
เด็กหญิงนันทนัช  หิรัญอร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
357
3191420306
เด็กหญิงนาเดีย  ยิ้มละมัย
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
358
3191430289
เด็กชายนิชภิวัฒน์  คามวัลย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
359
3191420682
เด็กหญิงนิชาภา  สอนสูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
360
3191420307
เด็กหญิงนิตตยา  ฤทธิ์เต
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
361
3191440119
เด็กชายนิติธรรม  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
362
3191420308
เด็กชายนิพพิชฌน์  ลีทนทา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
363
3190600861
เด็กหญิงนิรินทร์  โพคาพานิชย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
364
3191140730
เด็กหญิงนีรา  กระบวนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
365
3190610301
เด็กหญิงเนตรนภา  สอนสา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
366
3191430068
เด็กหญิงบัณฑิตา  สารีพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
367
3191420314
เด็กหญิงบุญนิศา  พวงพันอวน
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
368
3190600764
เด็กหญิงเบญญาพร  พลหาราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
369
3191420461
เด็กหญิงเบญญาภา  นามรุ่งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
370
3191430095
เด็กหญิงเบญญาภา  ลีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
371
3190600272
เด็กชายปกณดล  ปรกเจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
372
3191420320
เด็กชายปฐวี  นนท์สเกตุ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
373
3191140398
เด็กหญิงปณิชา  ศรีราตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
374
3190600635
เด็กหญิงปณิดา  นันทะพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
375
3190600276
เด็กชายปณิธาน  จิตปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
376
3191420686
เด็กหญิงปทิตตา  เฉลิมชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
377
3190610216
เด็กหญิงปนัดดา  ผงพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
378
3191140959
เด็กชายปภัสกรณ์  โทนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
379
3191140402
เด็กหญิงปภาดา  อ่อนมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
380
3191420325
เด็กหญิงปภาวรินทร์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
381
3191420326
เด็กหญิงปภาวรินท์  เจริญวัฒนมงคล
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
382
3191420328
เด็กหญิงปรางค์ธิณี  รอดงาม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
383
3191420687
เด็กหญิงปรารถนา  ทองเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
384
3190600280
เด็กชายปริชญ์  ยืนนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
385
3191420329
เด็กหญิงปริณดา  ทัศมี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
386
3190600866
เด็กหญิงปริณดา  ยาสาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
387
3191140406
เด็กหญิงปรีญาพร  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
388
3191420689
เด็กหญิงปรียาดา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
389
3191430193
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  เข็มรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
390
3191140407
เด็กชายปวริศ  พันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
391
3191420902
เด็กหญิงปวริศา  นาโควงค์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
392
3190600281
เด็กชายปวรุติม์  โป้เคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
393
3190600282
เด็กหญิงปวันสิริ  กออำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
394
3191420335
เด็กหญิงปัณฑิตา  ประดิษฐ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
395
3191140735
เด็กหญิงปัณณพร  สุขชัยบวร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
396
3190600286
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกษมโรจนสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
397
3191420691
เด็กชายปัณณวิชญ์  สกุลคุณาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
398
3190610223
เด็กหญิงปัทมาพร  สีหา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
399
3191420692
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทิมากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
400
3191420695
เด็กหญิงปารียา  พรวาปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
401
3191140414
เด็กหญิงปาลิตา  ไชยยายงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
402
3191420343
เด็กชายปิติภัทร  ถามะพันธ์
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
403
3191420697
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  นางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
404
3191140739
เด็กหญิงปิ่นมุก  แพงคำแสน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
405
3190600750
เด็กชายปิยภัทร  นามยางอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓
สพป.นครพนม เขต 1
406
3191140416
เด็กหญิงปิยวรรณ  วรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
407
3191420347
เด็กชายปิยะ  ชินะโปดก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
408
3191141077
เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
409
3190610225
เด็กชายปุญชรัสมิ์  โรจนกิจวิมล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
410
3190600292
เด็กชายปุญญพัฒน์  โคตรภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
411
3191420698
เด็กชายปุณณวิช  พิมมะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
412
3191420077
เด็กชายปุณณวิช  ภูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
413
3191420699
เด็กชายปุณภัท  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
414
3191430290
เด็กหญิงปุณยวีย์  การรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
415
3190610226
เด็กชายปุณยากฤษฎิ์  พิพัฒน์กุลภัทร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
416
3190600469
เด็กหญิงไปรยา  หัตถศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
417
3190600872
เด็กชายพงศภัทร  นรเพรช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
418
3190600638
เด็กชายพชร  พันธโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
419
3191140430
เด็กชายพนธกร  ลีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
420
3190600300
เด็กชายพนาวัตร  แก้วบุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
421
3191140431
เด็กชายพรชัย  บุญบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
422
3191430008
เด็กหญิงพรทิพา  จันปลิว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนกอย
สพป.สกลนคร เขต 2
423
3191420704
เด็กหญิงพรพรรณ  จันดาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
424
3191420848
เด็กหญิงพรพิมล  ใจใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 1
425
3190600540
เด็กหญิงพรไพลิน  เกียรติเกษมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
426
3190600302
เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
427
3190600640
เด็กชายพรลภัส  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
428
3191140743
เด็กชายพลลภัตม์  กุลศรีวนรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
429
3191430291
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันลาเศษ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
430
3190600304
เด็กหญิงพัชชาภา  ยัสสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
431
3190600971
เด็กหญิงพัชรดา  กุมลา
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
432
3191140744
เด็กหญิงพันธิตรา  แซ่โง้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
433
3191140448
เด็กหญิงพาขวัญ  รติรชตาธิคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
434
3191430199
เด็กหญิงพาณิภัค  ทองกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
435
3191420363
เด็กหญิงพิชชาภา  ราชราชา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
436
3191140451
เด็กหญิงพิชญธิดา  ดีดวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
437
3191140454
เด็กหญิงพิชญา  ตั้งจิตรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
438
3190600311
เด็กหญิงพิชญาพร  โกสาเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
439
3191440126
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ศรีสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
440
3191140456
เด็กหญิงพิชญาภา  จิรไพศาลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
441
3191440127
เด็กหญิงพิชญาภา  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
442
3190600643
เด็กหญิงพิชนาฎ  ไตยราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
443
3191140969
เด็กชายพิชยะ  คนซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
444
3191420079
เด็กหญิงพิชัญญา  นาระคล
ป.4
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
445
3191420713
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุจิโรจน์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
446
3191430294
เด็กชายพิตติพรรธน์  พวงประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
447
3191420715
เด็กชายพิพัฒน์  วรรณทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
448
3190600542
เด็กชายพิภัทร  สรุจิกำจรวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
449
3191140459
เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  วงค์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
450
3190600543
เด็กหญิงพิมลดา  วิลาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
451
3190600881
เด็กหญิงพิรดา  พงษ์รามัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
452
3191420371
เด็กหญิงพีชญากานต์  อุดมนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
453
3191420374
เด็กหญิงพีรดา  ผาสีดา
ป.4
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
454
3191140898
เด็กชายพีรพัฒน์  เกียนนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านวังไฮ
สพป.มุกดาหาร
455
3191140463
เด็กชายพีรพัฒน์  ไกยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
456
3191420375
เด็กชายพีรพัฒน์  ผาสีดา
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
457
3191420376
เด็กชายพีรวิชญ์  พลราชม
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
458
3190600645
เด็กชายพีระพัฒน์  พิมวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
459
3191140973
เด็กชายพุทธพล  คนเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
460
3190600324
เด็กหญิงพุทธิดา  วุฒิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
461
3191420721
เด็กหญิงพุทธิมา  เหิมหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
462
3190600325
เด็กชายพูนทรัพย์  หล้าหิบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
463
3191420801
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มูลตองคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
464
3191440170
เด็กหญิงแพรวา  หารชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
465
3191140471
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
466
3191140474
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
467
3191140476
เด็กหญิงภัทรธิดา  เชื้อสามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
468
3191141079
เด็กชายภัทรพงษ์  อุณวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
469
3190600332
เด็กชายภัทรภร  ทันประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
470
3191140480
เด็กหญิงภัทรินทร์  อินผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
471
3191141051
เด็กหญิงภันทิลา  โคตรพรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
472
3191140481
เด็กชายภาคิน  อุบลเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
473
3191420727
เด็กหญิงภานิชา  ภาณุวัฒน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
474
3191420913
เด็กหญิงภารดี  พรหมศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
475
3191420382
เด็กชายภาวัตร  พรหมโคตร
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
476
3191140482
เด็กชายภาสกร  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
477
3191420729
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
478
3191140886
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โทนสิมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ
สพป.มุกดาหาร
479
3190600340
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธนาเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
480
3191140751
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยศทะราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
481
3191140978
เด็กชายภูภัส  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
482
3191420732
เด็กชายภูรัชวิน  วิเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
483
3190600346
เด็กชายภูริคุณ  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
484
3191420385
เด็กหญิงภูษณิศา  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
485
3190600348
เด็กหญิงภูษิตา  บุตรเวส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
486
3190600349
เด็กหญิงมนันท์ญาดา  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
487
3191420914
เด็กหญิงมาคัลธิญา  ชารีเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
488
3190600546
เด็กหญิงมิ่งกมล  ใจสบาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
489
3190600354
เด็กหญิงมิ่งตะวัน  พันแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
490
3191430204
เด็กชายยงยศ  สุวรรณน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
491
3191430077
เด็กชายยศกร  คำชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
492
3191440136
เด็กชายยอดศาสตรา  อุ่นวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
493
3191430078
เด็กหญิงยุพาพร  จำปาวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 2
494
3191140852
เด็กชายรติภูมิ  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
495
3191140494
เด็กหญิงรมิตา  รติรชตาธิคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
496
3190600360
เด็กชายรวิศ  กุลตั้งวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
497
3191140496
เด็กหญิงรสริน  คนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
498
3191420735
เด็กชายรังสิมันต์  ไพศาลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
499
3191420915
เด็กชายรัชชานนท์  ละวรรณา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
500
3191420738
เด็กชายรัศมีโชติ  ไพศาลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
501
3190610251
เด็กหญิงราชาวดี  โคตบิน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
502
3191140499
เด็กชายราเมศ  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
503
3191440167
เด็กชายเรืองศักดิ์  หล้าจันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
504
3191140756
เด็กหญิงฤาชุตา  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
505
3191420742
เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
506
3191420395
เด็กหญิงลักษณ์ศิญา  ศรีโคตร
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
507
3190600367
เด็กหญิงลักษิกา  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
508
3191420744
เด็กชายวชิรวิทย์  จวงโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
509
3190600548
เด็กชายวชิรวิทย์  วรจักร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
510
3191140757
เด็กหญิงวรญา  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
511
3191420745
เด็กหญิงวรดา  วงษ์รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
512
3191420746
เด็กชายวรธันต์  งอยแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
513
3190600979
เด็กชายวรปรัชญ์  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
514
3191140984
เด็กหญิงวรปรียา  สุวรรณพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
515
3190610253
เด็กชายวรมันต์  แก้วปีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
516
3190600372
เด็กหญิงวรรณรดา  โคตะแวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
517
3191430298
เด็กหญิงวรรณรท  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
518
3190600373
เด็กหญิงวรรัญญา  สิทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
519
3190600374
เด็กหญิงวรวลัญช์  พึ่งบุญไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
520
3191140985
เด็กชายวรวัฒน์  สุวรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
521
3191430299
เด็กหญิงวรัญญา  ชมชายผล
ป.6
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
สพป.สกลนคร เขต 2
522
3190600895
เด็กชายวรัตม์  วงค์ยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
523
3191140515
เด็กหญิงวรัทยา  สัจจมุกดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
524
3191420747
เด็กชายวรากร  แสนปุชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
525
3191140518
เด็กหญิงวรินดา  พงศ์ภัคพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
526
3191140519
เด็กหญิงวรินทร  บุตรมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
527
3191140986
เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  วงศ์คะสุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
528
3191420752
เด็กหญิงวังทอง  ผาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
529
3190610261
เด็กชายวัชรพล  สียา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
530
3190610260
เด็กชายวัชรพล  อุ่นกลม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
531
3190600707
เด็กชายวัชรินทร์  จิราพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
สพป.นครพนม เขต 1
532
3191420753
เด็กชายวิกรัยวิชญ์  ฤทธิ์พรโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
533
3191140524
เด็กหญิงวิชญาพร  คำตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
534
3191420411
เด็กหญิงวิชยุตม์  เด่นดวง
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
535
3191140765
เด็กชายวิชศกร  สุวะไกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
536
3191420412
เด็กหญิงวิภาดา  ศรีพิลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
537
3190600384
เด็กหญิงวิภาทิพย์  สุทธินันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
538
3190600385
เด็กหญิงวิมุกติญานัณฑ์  อมตมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
539
3191141054
เด็กหญิงวิราวรรณ  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
540
3191140533
เด็กชายศตคุณ  แสนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
541
3190600387
เด็กชายศตพล  คูสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
542
3191420921
เด็กชายศรประยุทธ  ภูแข่งหมอก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
543
3190600388
เด็กหญิงศรันย์ชณา  สานุศิษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
544
3191140534
เด็กหญิงศรันย์พร  แสงโชกุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
545
3190610267
เด็กหญิงศศิประภา  อรรคสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
546
3191140538
เด็กหญิงศศิวิมล  ใสโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
547
3190600497
เด็กชายศักดิ์ดา  ศิริธนดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
สพป.นครพนม เขต 1
548
3190600984
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชนะชน
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
549
3191420760
เด็กชายศักย์ศรณ์  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
550
3191140767
เด็กหญิงศิรฌานันท์  อาสน์ธานี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
551
3190600552
เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิชาเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
552
3190600393
เด็กชายศิรวัฒน์  ผงแสนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
553
3191420761
เด็กหญิงศิริกัญญา  พันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
554
3191420420
เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
555
3191420762
เด็กหญิงศิริญา  ชัยปัญหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
556
3190600395
เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ไม่แพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
557
3191430108
เด็กหญิงศิริประภา  ศูนยะราช
ป.6
โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
สพป.สกลนคร เขต 2
558
3190600398
เด็กหญิงศิริวรางค์  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
559
3191420763
เด็กชายศิวกร  กุลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
560
3190600400
เด็กชายศุภกร  ท้าวประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
561
3191140541
เด็กชายศุภกร  เสิกภูเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
562
3191440146
เด็กหญิงศุภกรณ์  แสงไสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
563
3190600401
เด็กหญิงศุภกานต์  วดีศิริศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
564
3190600402
เด็กหญิงศุภพิชญา  วงศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
565
3191420764
เด็กชายศุภฤกษ์  วารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
566
3191140990
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ขันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
567
3190610273
เด็กชายศุภากร  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
568
3191420765
เด็กหญิงศุภานันท์  อุฬารกิตติ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
569
3191420766
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปรางเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
570
3191420768
เด็กหญิงศุภิสรา  สุนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
571
3191141057
เด็กชายสงกานต์  มูลสา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
572
3191420923
เด็กชายสถาพร  พุ้ยมอม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
573
3191140548
เด็กชายสถิตพงศ์  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
574
3191420769
เด็กชายสรอรรถ  ภูมิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
575
3190610005
เด็กหญิงสาวิตรี  ไตริน
ป.6
โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
สพป.นครพนม เขต 2
576
3190600413
เด็กชายสิรชัย  เรณู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
577
3191420770
เด็กหญิงสิริกัลยา  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
578
3190610277
เด็กหญิงสิริณารีรัศมิ์  สร้อยคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
579
3190600418
เด็กหญิงสิริธารา  ขวัญเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
580
3191430010
เด็กหญิงสิรินทรา  ชมภูกา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนกอย
สพป.สกลนคร เขต 2
581
3191140862
เด็กหญิงสิรินทิพย์  วรรณวัติ
ป.6
โรงเรียนมุกดาลัย
สพป.มุกดาหาร
582
3190600902
เด็กหญิงสุชญา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
583
3190610011
เด็กชายสุธนัย  ลาภยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
สพป.นครพนม เขต 2
584
3190600420
เด็กชายสุธินันท์  นันนิยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
585
3191140561
เด็กหญิงสุพพัตรา  เหมหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
586
3191140562
เด็กหญิงสุพิชญา  อัฐนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
587
3191140563
เด็กหญิงสุพิชยา  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
588
3191420439
เด็กหญิงสุภนิดา  ดินจันทึก
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
589
3191440151
เด็กหญิงสุภัสชา  สิงห์ปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
590
3191420924
เด็กหญิงสุภัสสร  บุญรุ่ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
591
3190600553
เด็กหญิงสุภัสสร  พ่อสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3)
สพป.นครพนม เขต 1
592
3191420440
เด็กหญิงสุภัสสร  แสนต่างนา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
593
3190600425
เด็กหญิงสุภัสสรา  แสนมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
594
3191141081
เด็กหญิงสุภานันท์  ผิวเหลือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดอนตาล
สพป.มุกดาหาร
595
3191141058
เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
สพป.มุกดาหาร
596
3190600654
เด็กหญิงสุภาวดี  สงครามภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
สพป.นครพนม เขต 1
597
3191420854
เด็กหญิงสุภาวิดา  ม่อมพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา)
สพป.สกลนคร เขต 1
598
3191420778
เด็กชายสุรชัช  แสนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
599
3190600426
เด็กชายสุรวิชญ์  แซงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
600
3191420442
เด็กชายสุรศักดิ์  มุ่งลา
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
601
3191140889
เด็กชายสุริยะ  คำปุน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่โคกสุวรรณ
สพป.มุกดาหาร
602
3191420802
เด็กชายเสฎฐวัฒ  แก้วบุตรดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
603
3191140569
เด็กชายหยกเพชร  พันธ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
604
3191440154
เด็กหญิงอชิรญา  กลั่นบุศย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
605
3191140570
เด็กหญิงอชิรญา  วงชารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
606
3190610289
เด็กชายอดิศร  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
607
3190600992
เด็กหญิงอนพัช  หล้าคำแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
608
3191140574
เด็กหญิงอนัญญา  วรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
609
3191420781
เด็กชายอนุยุต  สิริวชิระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
610
3191140997
เด็กชายอพิวัฒน์  ราชริวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี
สพป.มุกดาหาร
611
3191420087
เด็กหญิงอภิชญา  เรียมแสน
ป.6
โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
สพป.สกลนคร เขต 1
612
3191140576
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
613
3190600437
เด็กหญิงอภิญญา  ใสหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
614
3190600439
เด็กชายอภิพล  แพงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
615
3191140585
เด็กหญิงอริสรา  แสงป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
616
3191420788
เด็กหญิงอศิรวรรณ  แสงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
617
3190600446
เด็กชายอัครพล  พุทธศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
618
3191420002
เด็กหญิงอังษุมาลี  นาโควงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
สพป.สกลนคร เขต 1
619
3190600501
เด็กหญิงอัจฉรา  ทนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร"
สพป.นครพนม เขต 1
620
3190600449
เด็กหญิงอัญมณี  จันทบาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
621
3191440158
เด็กหญิงอัญรินทร์  เขียวชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
สพป.สกลนคร เขต 3
622
3190600993
เด็กหญิงอัยด้า  นิสวงษ์
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
623
3190600994
เด็กหญิงอัยรดา  พิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์
สพป.นครพนม เขต 1
624
3191140779
เด็กหญิงอัยรินทร์  ภูคำศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร
625
3190600907
เด็กชายอาชาวิน  เคลลี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
สพป.นครพนม เขต 1
626
3190600452
เด็กหญิงอาทิตยา  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
สพป.นครพนม เขต 1
627
3190610296
เด็กหญิงอารยา  หาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
628
3191420452
เด็กหญิงอิซาเบล  วินท์ซ
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
629
3191420930
เด็กหญิงอุษาคเนย์  จามน้อยพรหม
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
สพป.สกลนคร เขต 1
630
3190610303
เด็กชายเอกนฤน  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
สพป.นครพนม เขต 2
631
3191420467
เด็กหญิงเอกนุช  อ้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
สพป.สกลนคร เขต 1
632
3191140597
เด็กชายเอกรินทร์  ธรรมมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร