รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1170250002
เด็กหญิงกชมล  ทวีแสงสุขสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
2
1170210014
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
3
1170200299
เด็กหญิงกรชวัล  พนมเริงไชย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
4
1170250012
เด็กชายกรวิชญ์  ขันธ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
5
1170270009
เด็กหญิงกฤติยา  ดวงสา
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
6
1171120651
เด็กหญิงกษิรา มิเชล  เสพย์ธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
7
1170250019
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
8
1170250021
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
9
1170270011
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กันทุกข์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
10
1171120245
เด็กหญิงกันต์ระพี  คำอาจ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
11
1170280102
เด็กหญิงกานต์ธีรา  หล้าสีดา
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
12
1170260006
เด็กหญิงกานต์รวี  อรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
13
1170270093
เด็กชายโกเมศ  ใกล้สุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
14
1170270091
เด็กหญิงเขมจิรา  มุ่งโนนบ่อ
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
15
1170250041
เด็กหญิงคณพัชญ์  ชาสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
16
1170220706
เด็กชายคริสตกานต์  ใจทาน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
17
1170270014
เด็กหญิงจณิสตา  แนวทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
18
1170252611
เด็กชายจรรยพัฒน์  ศรีชัยปัญญา
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
19
1170220012
เด็กหญิงจันทร์ทอแสง  ราชชรี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
20
1170290418
เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มมะลิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
สพป.ขอนแก่น เขต 5
21
1170200453
เด็กหญิงจิดาภา  นนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
22
1170270015
เด็กหญิงจิดาภา  สมสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
23
1170251073
เด็กหญิงจิราภัทร  อักษร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
24
1172260002
เด็กหญิงจิราวรรณ  ศิริแสวง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
25
1170250059
เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
26
1170290247
เด็กหญิงชญา  ชาญบรรพต
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
27
1170200105
เด็กหญิงชญานุช  สิงห์ชอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
28
1170200001
เด็กชายชนน  คำคูณมงคล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
29
1170250067
เด็กหญิงชนัญญ์รตา  นิธิพัชรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
30
1170250076
เด็กชายชวนากร  ลาสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
31
1170200004
เด็กชายชัช  หิรัญจิรชีพ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
32
1170252579
เด็กชายชาญวุฒิ  แสนภักดี
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
33
1170290249
เด็กชายญาณาธิป  สิงห์คำหาญ
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
34
1170250096
เด็กชายณฉัตร  นัคเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
35
1171120257
เด็กชายณฐกร  จุลอักษร
ป.5
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1170251075
เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
37
1170252582
เด็กชายณรัชต์พล  พงศ์ธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
38
1170251273
เด็กชายณรัฐกรณ์  โครตศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
39
1170220029
เด็กหญิงณัชชา  รังคะราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
40
1170251077
เด็กหญิงณัฏฐภัสสร  ศรีสุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
41
1170251078
เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  ธนาสิทธิ์วรชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
42
1172260004
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พรมบัวภา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
43
1170250114
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  จันทะแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
44
1170270026
เด็กชายณัฐภัทร  บุญพา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
45
1170270027
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
46
1170250125
เด็กหญิงดลยวรรณ  บุตดาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
47
1170200111
เด็กชายติณณภัทร์  คำสิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
48
1170250378
เด็กชายเตชิต  อุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
49
1170251000
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ปาวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
50
1170220106
เด็กชายแทนคุณ  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
51
1170210908
เด็กชายธเณศ  ศรเสนา
ป.6
โรงเรียนไชยวารวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
52
1170251081
เด็กชายธนกฤต  อ้วนพรมมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
53
1170290378
เด็กชายธนดล  ลิมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแดง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
54
1170220044
เด็กชายธนภัทร  เหลือผล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
55
1170270031
เด็กชายธนวัฒน์  สีหามาตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
56
1170220599
เด็กชายธนวัฒน์  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
57
1170251882
เด็กชายธนัท  โตสุพันธ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
58
1170270034
เด็กชายธนากร  บุญค่ำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
59
1170270035
เด็กชายธนากร  สุขเพีย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
60
1170210887
เด็กชายธราเทพ  ยี่ยวน
ป.6
โรงเรียนนาบงวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
61
1170250149
เด็กชายธัชพล  ศรีแสนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
62
1170250152
เด็กหญิงธัญชนก  ภูมิโคกรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
63
1170250151
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เพชรอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
64
1170210953
เด็กหญิงธัญญารัตน์  แป้นปลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนอำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
65
1170251083
เด็กหญิงธัญสิริน  ตริอริยสัจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
66
1170251085
เด็กชายธาดา  ธีรโชติภากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
67
1170251086
เด็กชายธานินทร์  ปียะพรมดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
68
1170290251
เด็กชายธีมนิต์  ปุริโส
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
69
1170270039
เด็กชายนพเก้า  สาบูรณ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
70
1170290190
เด็กหญิงนโมมน  นนทะใส
ป.6
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1170220732
เด็กชายนรวร  คงธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
72
1170270040
เด็กชายนราธิป  แสงสุด
ป.4
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
73
1170251088
เด็กชายนัธทวัฒน์  บูรณไมตรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
74
1170200118
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภูกองสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
75
1170290488
เด็กชายนิติกรธนวัตน์  ศรีกงพลี
ป.6
โรงเรียนดอนหันสระบัว
สพป.ขอนแก่น เขต 5
76
1170251090
เด็กชายนิธินันท์  วนาพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
77
1170250181
เด็กหญิงนิศารัตน์  แย้มโอษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
78
1172260005
เด็กหญิงบุญญาพร  สิงห์ขรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
79
1170220554
เด็กชายปฐพี  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
80
1171120494
เด็กชายปณิธิ  เลยวานิชย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
81
1170280106
เด็กหญิงปรานชีวา  อิภิโช
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
82
1170200314
เด็กชายปริยวิศว์  พิชิตมาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
83
1170210065
เด็กหญิงปวริศา  ชารีรัตน์
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
84
1170251884
เด็กชายปัญจเสกข์  มีกง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
85
1170220740
เด็กชายปาฏิหาริย์  แจ่มปรีชา
ป.6
โรงเรียนหนองบัวกลาง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
86
1170200016
เด็กหญิงปารมี  วัฒนเนติกุล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
87
1170251014
เด็กชายปิติภัทร  ติสองเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
88
1170251583
เด็กหญิงปิยา  ไกรนอก
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
89
1170250209
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กำหมู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
90
1170260024
เด็กชายปุญญพัฒน์  สีถาพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
91
1170220555
เด็กชายพชรภูมิ  รุ่งโรจน์วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
92
1170251019
เด็กหญิงพรปวีณ์  ขันธะติวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
93
1171120686
เด็กชายพรหมพิริยะ  พลเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
94
1170251093
เด็กหญิงพริตา  ทองธีรภาพ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
95
1170251095
เด็กชายพัชรวัฒน์  สิทธิกรชยาพงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
96
1170251096
เด็กชายพัทธนันท์  ชินอาจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
97
1170200124
เด็กหญิงพิชชาภา  เฉิดจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
98
1170260028
เด็กหญิงพิชญธิดา  สมกุล
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
99
1170220604
เด็กหญิงพิชญา  มาหินกอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
100
1170250238
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พาฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
101
1170270058
เด็กหญิงพิมลวรรณ  หลุ่มใส
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
102
1170251098
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
103
1170250243
เด็กชายพุฒิพัชร  ศรีโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
104
1171120064
เด็กชายพุทธนนท์  คชสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
105
1170250386
เด็กหญิงเพ็ญกวิน  เนื่องชมพู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1170251020
เด็กหญิงภคพร  ทิพวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
107
1171120065
เด็กหญิงภรภัทร  ทองบัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
108
1170252608
เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 1
109
1170250255
เด็กชายภัทรพล  โรจน์เพียรธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
110
1170250257
เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์สม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
111
1170252587
เด็กหญิงภัทรียา  เวียงวงษ์
ป.5
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
112
1170251593
เด็กชายภาสกร  เครือหงส์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
113
1170250264
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โยธาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
114
1170252588
เด็กหญิงภีรนันทน์  วัฒนชีวโกศล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
115
1170220607
เด็กชายภูภูมิ  มัดหา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
116
1170251024
เด็กชายภูรินท์  ทองคู่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
117
1170200025
เด็กชายร่มเกล้า  ระวีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
118
1170200317
เด็กหญิงรวินท์นิภา  โกมาร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
119
1170250291
เด็กหญิงระวีวรรณ  บุตรโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
120
1170200026
เด็กหญิงลลิตา  แสงโสภาพรรณ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
121
1170200132
เด็กหญิงลักษมี  แสงสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
122
1170220080
เด็กชายวงศธร  พันประสาท
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
123
1170251103
เด็กชายวชิรวิชญ์  สีตลพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
124
1170251357
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ผิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
125
1170220610
เด็กชายวรรณศิลป์  มนทอง
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
126
1170250311
เด็กหญิงวริศา  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
127
1170280031
เด็กชายวฤนท์ชัย  คำศรี
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
128
1170200027
เด็กหญิงวลีญาภรณ์  ภูช่างทอง
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
129
1170210569
เด็กชายวิลเลี่ยม  แจนสัน
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
130
1170220088
เด็กชายวีรุณอัศม์  ศุภมงคลเจริญ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
131
1170250393
เด็กชายไวภพ  ฉลาดสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
132
1170250317
เด็กหญิงศมนพรพรหม  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
133
1170252591
เด็กชายศักดากร  โคตรเวียง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
134
1170252615
เด็กชายศุภวิชญ์ชา  ลูกจันทร์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
135
1170200320
เด็กชายศุภวิชญ์  คงสมมาตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
136
1170250337
เด็กหญิงสติมา  แย้มโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
137
1170250347
เด็กชายสิรวิชญ์  คำหาญสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
138
1170290259
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ลีลาศ
ป.5
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
139
1170250360
เด็กชายสุมงคล  ขวาลำธาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
140
1170270083
เด็กชายสุริยา  ลั่นอารัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1170251611
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  หงีเจริญ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
142
1170250363
เด็กชายหระภัทร  ลีชัยวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
143
1171120306
เด็กหญิงอชิรญา  พินทะปะกัง
ป.5
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
144
1170260512
เด็กหญิงอภิญญา  ตะเภาพงษ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
145
1170220097
เด็กชายอภิวิชญ์  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
146
1170250366
เด็กหญิงอภิสรา  ธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
147
1170251608
เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสรส
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
148
1170290389
เด็กชายอัครวินท์  ละหาล
ป.6
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
149
1170210821
เด็กหญิงอัยญารา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
150
1170251111
เด็กชายอัสรัน  พงศ์พิมล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
151
1170200028
เด็กหญิงอารียา  ไชยลุม
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
152
1170280035
เด็กหญิงอุรัสยา  น้อยเสนา
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
153
1170270090
เด็กชายิวิศว  อุตมะโยธิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
154
2171120856
เด็กชายกวิน  พงษ์ทองเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
155
2171120858
เด็กชายกันตพัฒน์  เสงี่ยมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
156
2171120860
เด็กชายกิตติพัศ  วารีขันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
157
2170251159
เด็กหญิงกุลณัฏฐา  กาญจนศิริโรจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
158
2170251161
เด็กชายคณพศ  คำสุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
159
2170220131
นายคนาชัย  ยี่สารพัฒน์
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
160
2170251162
เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
161
2171120862
เด็กชายจักริน  ขาวอ่อน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
162
2170251163
นางสาวจารุพร  บุญเกษมสิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
163
2170280017
เด็กหญิงชนกนันท์  อรุณดี
ม.2
โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์
สพป.ขอนแก่น เขต 4
164
2170251166
เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
165
2170252618
เด็กหญิงฌานิภา  สุภัคชูกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านเรียน ภ ดี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
166
2170251169
เด็กหญิงญดาภา  นาเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
167
2170251172
นายณฐพงศ์  รุ่งโรจน์นิมิตชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
168
2170251173
เด็กหญิงณณภัทร  ศิวะศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
169
2170251175
นางสาวณัฏฐณิชา  ตรีศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
170
2170251176
นายณัฏฐ์วัฒน์  สัจจพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
171
2170251177
เด็กหญิงณัฐกฤตา  อังคณาวรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
172
2171120882
เด็กชายณัฐชนนท์  สาฆ้อง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
173
2170220150
เด็กหญิงณัฐชยา  นนลือชา
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
174
2170251181
นางสาวณัฐวลัญช์  แสนเสนา
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
175
2170251185
เด็กชายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
176
2171120899
เด็กหญิงนราวดี  ตุ่ยสิมมา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
177
2170251193
เด็กหญิงปภาวี  วัฒนเนติกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
178
2170251196
เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
179
2170251197
เด็กชายปุณณัตถ์  ศิลาเกษ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
180
2170251199
เด็กชายพนธกร  ภูหนองโอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
181
2171120916
เด็กหญิงพลอยพัชร  สุวรรณสุทธิชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
182
2170251203
นายพิพัฒนพงษ์  สีละบุตร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
183
2170251204
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ปะกังลำภู
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
184
2170220195
เด็กชายพีรชา  นนทะนำ
ม.3
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
185
2170251206
เด็กหญิงพีรญา  ภัทรกิจกำจร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
186
2170251215
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
187
2170251216
เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
188
2170251218
เด็กชายวรพล  เพียทา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
189
2170251219
เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
190
2170251220
เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
191
2170251226
เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
192
2170251228
เด็กชายสรวิชญ์  ดาวดี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
193
2170251229
เด็กหญิงสรวีย์  อำนวยวิเศษโชค
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
194
2171120942
นายสาริศ  วุฒิโชติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
195
2170220223
เด็กหญิงสาริสา  กาญจนวรเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
196
2170220230
เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติช่วงนิรันดร์
ม.1
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
197
2170251233
นางสาวอชิรญา  กุลโรจนวรากร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
198
2170251234
เด็กหญิงอธิษฐาน  สุวรรณศิลป์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
199
3171120520
เด็กหญิงกชกร  โคตรบรรเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
200
3170250396
เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
201
3170250398
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ภูพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
202
3170290264
เด็กหญิงกนกพร  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
203
3170251614
เด็กหญิงกนกพร  อินลา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
204
3170250400
เด็กหญิงกนกพิชญ์  มนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
205
3170251044
เด็กหญิงกนกรัชต์  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
206
3170270229
เด็กหญิงกนกวรรณ  มธิปิไขย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
207
3170270097
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลั่นอารัญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
208
3171120100
เด็กหญิงกนกอร  ซิงห์เศรษฐี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
209
3170251045
เด็กหญิงกมลพร  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
210
3170250402
เด็กชายกมลภพ  อุพลเถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
211
3170210940
เด็กหญิงกมลภู  ชาดง
ป.4
โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
212
3170210576
เด็กชายกรกฎ  เตชะสี
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
213
3170252737
เด็กชายกรณ์กำภู  กาศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
สพป.ขอนแก่น เขต 1
214
3170251617
เด็กชายกรณพัฒน์  ร่วมพัฒนา
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
215
3170200372
เด็กหญิงกรรณิดา  เขจรแข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
216
3170250410
เด็กชายกรวิชญ์  ประเสริฐอาษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
217
3170210445
เด็กหญิงกรัตเพชร  กุซัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
218
3170251403
เด็กชายกฤตนัน  หล้าจาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
219
3170260303
เด็กชายกฤตพล  โคตรภูเขียว
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
220
3170220256
เด็กชายกฤตยชญ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
221
3170260305
เด็กหญิงกฤตยากร  โคตรธาดา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
222
3170220257
เด็กชายกฤติเดช  จันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
223
3170250417
เด็กหญิงกฤติมา  แคว้นคอนฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
224
3170210446
เด็กชายกฤษฏา  ภูสมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
225
3170220258
เด็กชายกฤษณชัย  กุคำอู
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
226
3170260511
เด็กชายกฤษดา  ศรีไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
227
3170250419
เด็กชายกฤษตฤณ  สัชชาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
228
3170251048
เด็กชายกวิน  สาชโรจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
229
3170220735
เด็กชายกวิน  ใหม่คามิ
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
230
3171120104
เด็กหญิงกวินตรา  สาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
231
3170200033
เด็กหญิงกวิสรา  สุวรรมาดี
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
232
3170290438
เด็กชายกวีศิลป์  อุ่นน้อย
ป.6
โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
สพป.ขอนแก่น เขต 5
233
3171120528
เด็กชายกศญาณภัท  เอมดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
234
3170220563
เด็กชายกษิดิส  จันคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
235
3171120726
เด็กชายกษิดิส  พรมเกตุ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
236
3171120529
เด็กหญิงกัญญกร  ฉายศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
237
3170250426
เด็กหญิงกัญญพัชร  เมธวสิฐพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
238
3171120531
เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  ไพบูลย์ชนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
239
3170251050
เด็กหญิงกัญญวรา  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
240
3171120728
เด็กหญิงกัญญากวี  จันทีนอก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
241
3170251404
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สะตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
242
3170251114
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
243
3170200153
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สารภีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
244
3170220487
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุกสีกรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
245
3170290053
เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
246
3170251628
เด็กหญิงกัณฑิวา  บุตรทา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
247
3170210451
เด็กชายกันตพงษ์  ใสสุทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
248
3171120532
เด็กชายกันตภณ  พรมภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
249
3170250432
เด็กชายกันตภณ  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
250
3170252623
เด็กชายกันตภณ  สัจจพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเรียนมิตรภาพ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
251
3170280053
เด็กชายกันตวัฒน์  บุญรอง
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
252
3171120109
เด็กหญิงกันติชา  แก้วสีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
253
3170260316
เด็กหญิงกันยาพร  จันทวิลา
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
254
3170270230
เด็กชายกัลทวิช  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
255
3170260060
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พาเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
256
3171120110
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะโรงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
257
3170200155
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แสงสุริยินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
258
3170250436
เด็กหญิงกัลยวีร์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
259
3170210542
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทับสุริย์
ป.5
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
260
3170250437
เด็กหญิงกัสสมณฑ์  สิงห์ทองธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
261
3171120537
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
262
3170200156
เด็กหญิงกาณจ์ธิมา  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
263
3170290277
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สาระผล
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
264
3170251051
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
265
3170250438
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สันโดด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
266
3170250440
เด็กชายการุณ  พงษ์พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
267
3170251640
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คล่องแคล่ว
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
268
3170250444
เด็กชายกิตติภพ  จรบุรมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
269
3170200380
เด็กชายกิตติภูมิ  เสถียรโกเศศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
270
3170210777
เด็กชายกิตติศักดิ์  พรหมจันทร์
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
271
3170250445
เด็กชายกิติภพ  น้อยชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
272
3171120328
เด็กชายกีรติ  ชุมวัน
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
273
3170260325
เด็กหญิงกุลจิรา  ดงไร
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
274
3170251053
เด็กหญิงกุลญาดา  นารัตน์โท
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
275
3170200434
เด็กหญิงกุลทรัพย์  วุฒิสาร
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
276
3170200036
เด็กหญิงกุลวดี  วงษ์ทวี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
277
3170210535
เด็กหญิงเกวรินทร์  เกหัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
278
3170260494
เด็กหญิงเกวลิน  ปัดสา
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
279
3170200297
เด็กหญิงไกลกังวล  จุทะบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
280
3170251643
เด็กหญิงขวัญข้าว  ชินบุตร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
281
3171120540
เด็กหญิงขวัญชนก  โสระวงค์ธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
282
3170270106
เด็กหญิงขวัญชนก  หาญอาษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
283
3170260212
เด็กชายเขมทัต  ดงเจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
284
3170220447
เด็กหญิงเขมินทรา  พวงมาลา
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
285
3171120337
เด็กชายคณาธิป  กัลยาลือ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
286
3171120541
เด็กชายคณิศร  สังรวมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
287
3170210778
เด็กหญิงครองขวัญ  งามลัน
ป.6
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
288
3170250449
เด็กชายคัคนินทร์  รัตนมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
289
3170250450
เด็กหญิงคีตาภัทร  นาเมืองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
290
3170210454
เด็กชายจรณินท์  พันเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
291
3170220272
เด็กหญิงจรรยณัฐ  โสภาคำ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
292
3170260330
เด็กหญิงจริยพร  วิจารณ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
293
3170251055
เด็กหญิงจอมขวัญ  ไชยทองศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
294
3170200037
เด็กชายจอมพล  ภูมาตนา
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
295
3170290265
เด็กชายจักรพรรดิ  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
296
3170260331
เด็กชายจักรภัทร  วงษ์ราย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
297
3170251117
เด็กหญิงจาริก  ประถมจินดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
298
3170250457
เด็กชายจารุวัฒน์  แก้วจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
299
3170250459
เด็กหญิงจิดาภา  บุญชะโด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
300
3170200166
เด็กหญิงจิดาภา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
301
3170200167
เด็กหญิงจิดาภา  มีกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
302
3170251413
เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
303
3171120339
เด็กหญิงจิดาภา  อมิตรพ่าย
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
304
3170290348
เด็กหญิงจินตภาณัฏฐ์  สีละวาโย
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 5
305
3170200168
เด็กชายจิรเดช  ธารสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
306
3170200524
เด็กชายจิรพัฒน์  จีระสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
307
3170280112
เด็กชายจิรภัทร  กุศลวัตร
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
308
3170220278
เด็กหญิงจิรัชฌาภรณ์  แซ่เหลียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
309
3170260065
เด็กหญิงจิรัชญา  แวมประชา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
310
3170250463
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
311
3170251415
เด็กหญิงจิราพร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
312
3170200457
เด็กหญิงจิราพร  สร้อยจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
313
3170290134
เด็กหญิงจิราพัชร  แสนเภา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
314
3170210010
เด็กหญิงจีรนันท์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
315
3170290363
เด็กหญิงจุฑามณี  เพียงภูเขียว
ป.6
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
316
3171120231
เด็กชายเจตนิพัทธ์  กล่อมละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
317
3170290218
เด็กหญิงชญาณิศา  พรมสุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
318
3170220280
เด็กชายชญานนท์  ภูละมุล
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
319
3170290220
เด็กหญิงชนกนันท์  พระราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
320
3170260068
เด็กหญิงชนกนันท์  สินโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
321
3170270118
เด็กหญิงชนิดา  เสนดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
322
3171120853
เด็กหญิงชนิดาภา  กันดูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
323
3170251056
เด็กชายชยพล  ศิริเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
324
3170250485
เด็กชายชยานันต์  ทองกุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
325
3170251427
เด็กชายชยาวิชญ์  ถึงแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
326
3170251118
เด็กชายชยุต  ถีอาสนา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
327
3170250488
เด็กชายชรรณภัทร  บุญบัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
328
3170250489
เด็กหญิงชลชนก  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
329
3170260071
เด็กหญิงชลลดา  พูลจำปา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
330
3170250490
เด็กชายชวกร  ขันธะโฮม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
331
3170251429
เด็กชายชวลิต  ศรีวิจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
332
3170251667
เด็กหญิงชวัลกร  มธุรัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
333
3170220625
เด็กหญิงชวิศา  โกยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
334
3171120127
เด็กชายชัชชน  จกัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
335
3171120128
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พร้อมสมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
336
3170220287
เด็กหญิงชัญญา  จันทร์เทพ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
337
3170210460
เด็กหญิงชัญญา  ศรีอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
338
3170260072
เด็กหญิงชัญญานุช  ปวีณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
339
3170220289
เด็กชายชาติสยาม  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
340
3170251119
เด็กชายชานากร  โฆมานะสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
341
3170210707
เด็กหญิงชาลิสา  ชมนา
ป.5
โรงเรียนดงบังวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
342
3171120130
เด็กหญิงชาลิสา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
343
3170260525
เด็กหญิงชิดชนก  แก้วประสิทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
344
3171120349
เด็กหญิงชิดชนก  สงค์จันทร์
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
345
3170200180
เด็กชายชินภัทร  ภูขันซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
346
3170220290
เด็กชายชินาธิป  เพิ่มสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
347
3170250502
เด็กชายชิษณุพงค์  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
348
3170250503
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
349
3170251431
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ครุฑสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
350
3170250963
เด็กชายเชิดพงศ์  เนตรพุกกณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
351
3170270212
เด็กหญิงโชติกา  อุยสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
352
3170210666
เด็กชายโชติพัฒน์  ชวนเชย
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
353
3170200093
เด็กชายโชติวัชร์  จรัสนิธิธัญญ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
354
3171120466
เด็กหญิงโชษิตา  ยัพราษฎร์
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
355
3170220294
เด็กหญิงญาญิศา  ภารประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
356
3171120747
เด็กหญิงญาณภัทร  ญาตินิยม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
357
3170280115
เด็กหญิงญาณ์อัญ  สาละ
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
358
3170250506
เด็กชายญาณาธิป  ประกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
359
3170250507
เด็กหญิงญาดา  ศรีไกรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
360
3170250512
เด็กหญิงฐิตาพร  เค้าสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
361
3170250513
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ช่วยทำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
362
3170200182
เด็กหญิงฐิติชญาน์  พิลาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
363
3170250517
เด็กหญิงณกัญญา  เฟื่องฟูสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
364
3170260352
เด็กหญิงณฐภัทร  คันธิบุตร
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
365
3170200044
เด็กหญิงณนภา  ศรีละคุณ
ป.5
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
366
3170252616
เด็กชายณพชร  รัตนกิ่งธรรม
ป.4
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
367
3170251120
เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
368
3170270125
เด็กหญิงณภัค  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
369
3170260082
เด็กชายณวัชรพงษ์  พิมพ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
370
3172260017
เด็กหญิงณัชชา  วงค์ละคร
ป.5
โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3
371
3170211034
เด็กหญิงณัชชารินทร์  วันยาว
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
372
3170250532
เด็กหญิงณัชญานันทน์  สอนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
373
3170220581
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  แดงด้วง
ป.4
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
374
3170250533
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พิสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
375
3170210798
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แสงกรม
ป.6
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
376
3170250534
เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เวียงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
377
3171120556
เด็กชายณัฏฐชัย  สังฆมะณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
378
3170250540
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  ไวยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
379
3170200384
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีชะนะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
380
3171120354
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพียงเกต
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
381
3170252598
เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  จูสิงห์
ป.4
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
382
3171120355
เด็กชายณัฏฐวี  ถวิลการ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
383
3170200187
เด็กชายณัฏฐ์  สุวรรณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
384
3170200188
เด็กหญิงณัฐกมล  โกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
385
3171120752
เด็กชายณัฐกฤษฎ์  ไผ่พุทธ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
386
3170210973
เด็กหญิงณัฐชยา  ขันสมบัติ
ป.6
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
387
3170280116
เด็กหญิงณัฐชยา  ทับไทย
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
388
3170280062
เด็กหญิงณัฐฐา  พุ่มร่มบุตร์
ป.4
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
389
3170252647
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างจักร
ป.6
โรงเรียนสุรัสวดี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
390
3171120560
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประโมจนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
391
3170200190
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
392
3170251439
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไหวคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
393
3170250551
เด็กหญิงณัฐณิชา  อุตสาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
394
3170210765
เด็กหญิงณัฐธิกา  ภูถาดลาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
395
3170200193
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
396
3170220497
เด็กหญิงณัฐธิดา  สะภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
397
3170270129
เด็กชายณัฐนนท์  แพ่งสองคอน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
398
3170251683
เด็กหญิงณัฐนรี  พระคุณ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
399
3170210464
เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
400
3170280117
เด็กหญิงณัฐพร  แก้วพวง
ป.4
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
401
3171120360
เด็กชายณัฐพัชร์  ยงยิ่งยืน
ป.5
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
402
3170220307
เด็กหญิงณัฐรวดี  ดวงปากดี
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
403
3170290222
เด็กหญิงณัฐวรรณ  สำราญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
404
3170220498
เด็กหญิงณัฐวรรณ  อุปะเต
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
405
3170210466
เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูงามนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
406
3170250562
เด็กชายณัฐสิชฌ์  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
407
3170270137
เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วรถ
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
408
3170290279
เด็กหญิงณิชากร  โอดกระโทก
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
409
3171120562
เด็กหญิงณิชาพัชร์  เชาว์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
410
3170250568
เด็กหญิงณิชาภัทร  โคตรบรรเทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
411
3171120149
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปัญญามัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
412
3170251695
เด็กหญิงณิชาภัทร  วรุณโรจน์
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
413
3170252617
เด็กหญิงณิชาภัทร  ศิริเหล่าไพศาล
ป.6
โรงเรียนเพ็ญบุรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
414
3170250569
เด็กหญิงณิชาภา  บริหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
415
3170251122
เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริวิภานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
416
3170210949
เด็กหญิงณิชาวรินทร์  ทุมเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านแสนสุข
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
417
3170270207
เด็กหญิงเณศรา  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
418
3170250572
เด็กชายดลวัฒน์  โสดาสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
419
3170290138
เด็กหญิงดวงฤทัย  ทุมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
420
3170251444
เด็กหญิงดากานดา  หีบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
421
3170210536
เด็กชายเดชณโฬดมณ์  ภูบุตตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
422
3170210975
เด็กหญิงเดือนเมษา  ภูโป่ง
ป.6
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
423
3170260500
เด็กชายไตรภูมิ  ใชโทนุย
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
424
3170260497
เด็กหญิงเถาว์ทองทราย  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
425
3170250577
เด็กชายทนาธรณ์  เสียงไพรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
426
3170270140
เด็กชายทรงกล  ครองเมืองแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
427
3170290280
เด็กหญิงทรรศนันทน์  แก้วนางรอง
ป.5
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
428
3170210799
เด็กชายทินกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
429
3170260371
เด็กชายทินภัทร  เจริญ
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
430
3170250976
เด็กชายแทนคุณ  จันทลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
431
3171120365
เด็กหญิงธณัชชา  ราชภักดิ์
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
432
3170260094
เด็กชายธณาภัทธ์  คำดำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
433
3170210846
เด็กชายธนกร  วงค์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
434
3170290464
เด็กชายธนกฤต  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
435
3170280064
เด็กชายธนกฤต  สาระพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
436
3170250579
เด็กชายธนกฤต  เหล่าวีรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
437
3170290304
เด็กชายธนชัย  ไกรพูล
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีสุข
สพป.ขอนแก่น เขต 5
438
3170210473
เด็กชายธนโชค  ภูสีเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
439
3170251124
เด็กชายธนภภา  ธนภภา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
440
3170200049
เด็กหญิงธนภรณ์  ธัญญขันธ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
441
3170270146
เด็กชายธนภัทร  สุขผดุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
442
3170220323
เด็กชายธนภูมิ  ศิริโส
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
443
3170250590
เด็กชายธนวัฒน์  ชามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
444
3170200200
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแพงมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
445
3170250593
เด็กชายธนัช  จำปาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
446
3170250594
เด็กหญิงธนัชชา  อังวราวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
447
3171120366
เด็กชายธนันท์ชัย  ภักดี
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
448
3171120367
เด็กชายธนาเดช  ติดวงษา
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
449
3170250602
เด็กหญิงธนิดา  ทูลธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
450
3170280065
เด็กหญิงธนิดา  วราหล
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
451
3171120156
เด็กหญิงธนิตสา  ลาจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
452
3170250605
เด็กชายธภัทรสันต์  เอกถิรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
453
3170250608
เด็กหญิงธมนวรรณ  งอสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
454
3171120575
เด็กหญิงธมนวรรณ  ปักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
455
3170290282
เด็กหญิงธมลพร  โคตรโยธี
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
456
3170250610
เด็กหญิงธมลวรรณ  นามตุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
457
3171120576
เด็กชายธรรมภูมิ  ถมอุดทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
458
3170250613
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ยุงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
459
3170290267
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหลง
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
460
3170220327
เด็กหญิงธัญญรัตน์  คนบุญ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
461
3170260383
เด็กหญิงธัญญาพร  มูลเหลา
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
462
3171120159
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นครเรียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
463
3170210974
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  หาระมี
ป.6
โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
464
3170260098
เด็กหญิงธัญพิชชา  พระนา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
465
3170200204
เด็กหญิงธันยาภรณ์  วัชรธัญเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
466
3170260099
เด็กชายธาราธร  แถวโนนงิ้ว
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
467
3170210477
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
468
3170260101
เด็กหญิงธิติสุดา  บุญถม
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
469
3170251125
เด็กชายธิปก  แสนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
470
3170260388
เด็กชายธีธัช  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
471
3170251461
เด็กชายธีภพ  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
472
3170210544
เด็กหญิงธีมาพร  อุ่นสิม
ป.5
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
473
3170200052
เด็กชายธีรกานต์  เจริญจิตต์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
474
3170210586
เด็กชายธีรดนย์  แก้วหยาด
ป.4
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
475
3170200209
เด็กชายธีรพันธ์กรณ์  ภูปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
476
3170210479
เด็กชายธีรภัทร  ภักดิ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
477
3170210478
เด็กชายธีรภัทร  อบสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
478
3170210756
เด็กชายธีรภัทร์  บุตรวงค์
ป.5
โรงเรียนหนองแวงม่่วง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
479
3170250628
เด็กชายธีระเวธน์  วาทกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
480
3170210481
เด็กชายนพคุณ  นุพพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
481
3170260104
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
482
3170210168
เด็กชายนพรัตน์  ดานะ
ป.5
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
483
3170210545
เด็กชายนภเกตน์  เสริมแสง
ป.6
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
484
3170251971
เด็กชายนภปฎล  เทพประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
485
3170210482
เด็กชายนภัสกร  หงษ์สาหัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
486
3170220717
เด็กชายนโม  วังคฮาต
ป.4
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
487
3170250641
เด็กหญิงนรมนพร  อิ่มเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
488
3170260106
เด็กชายนรวัฒน์  เสนานุช
ป.4
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
489
3170252660
เด็กชายนราธิป  วรรณโก
ป.6
โรงเรียนสุรัสวดี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
490
3170251469
เด็กหญิงนราวดี  ยิ่งยืน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
491
3170210895
เด็กชายนรินทร์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
492
3170250643
เด็กหญิงนริศราภรณ์  ธรรมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
493
3170250644
เด็กหญิงนริศราภรณ์  มากึ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
494
3171120168
เด็กหญิงนริสรา  ฝนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
495
3170252661
เด็กชายนฤเบศ  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุรัสวดี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
496
3170250646
เด็กชายนฤพล  พลแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
497
3170260108
เด็กหญิงนวดี  โทราช
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
498
3170250648
เด็กหญิงนวพร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
499
3170260110
เด็กชายนวพล  ป่าเจือ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
500
3170210896
เด็กหญิงนัทธิการณ์  นิตยาชิต
ป.6
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
501
3170210546
เด็กชายนัธทวัฒน์  คำภาหมี
ป.4
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
502
3170210963
เด็กหญิงนันทกานต์  นระแสน
ป.5
โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
503
3170250655
เด็กหญิงนันท์นภัส  กัญญาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
504
3170220340
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยมัชชิม
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
505
3171120580
เด็กชายนันทพงศ์  อุทรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
506
3170251472
เด็กชายนันทภพ  สร้อยบับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
507
3170220502
เด็กหญิงนันทลักษณ์  พิลาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
508
3170251731
เด็กหญิงนาฏนรินทร์  ปากหวาน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
509
3170200216
เด็กหญิงนิชานันท์  ผิวผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
510
3170250661
เด็กชายนิติธร  ทะโกสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
511
3170220342
เด็กชายนิติรัฐ  ราชชารี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
512
3170250664
เด็กชายนิธิพัฒน์  วรทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
513
3170250666
เด็กชายนิธิศ  อาจภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
514
3171120173
เด็กหญิงนิรัชพร  ยมศรีเคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
515
3170260121
เด็กหญิงนุตประวีณ์  น้อยเมล์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
516
3170200295
เด็กหญิงเนติธร  เถาวัลย์ราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
517
3170251476
เด็กหญิงบัวชมพู  บุญจวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
518
3171120768
เด็กหญิงบุญญาพร  ปักษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
519
3171120583
เด็กชายบุญยฤทธิ์  แพ่งสองคอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
520
3172260011
เด็กหญิงบุญสิตา  พลสงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน
สพป.มหาสารคาม เขต 3
521
3170250670
เด็กหญิงบุณนิศา  ศรีบุญสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
522
3171120585
เด็กหญิงบุณยวีร์  พลลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
523
3170200223
เด็กหญิงบุษราคัม  ไผ่ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
524
3170210550
เด็กหญิงเบ็ญจพร  ยะคะเรศ
ป.5
โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
525
3170200445
เด็กหญิงเบญญาภา  ทองไชย
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
526
3170220449
เด็กหญิงเบญญาภา  วริวรรณ
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
527
3170220640
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ศรีไตรภูม
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
528
3170251739
เด็กชายปกรณ์  พงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
529
3170251972
เด็กชายปฐมพร  มาป้อม
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
530
3170200390
เด็กชายปฐวิกรณ์  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
531
3170200056
เด็กหญิงปณิดา  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
532
3170250683
เด็กชายปณิธาน  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
533
3170250685
เด็กชายปพน  ธนูรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
534
3170220347
เด็กชายปพนสรรค์  เหลี่ยมสิงขร
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
535
3170200391
เด็กหญิงปพิชญา  เที่ยงบุตร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
536
3170251127
เด็กหญิงปพิชญา  เนติโรจนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
537
3171120586
เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
538
3170210017
เด็กหญิงปพิชญา  พานชมภู
ป.5
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
539
3170200057
เด็กชายปภังกร  ตรันเจริญ
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
540
3170250686
เด็กชายปภังกร  เมืองแวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
541
3170251128
เด็กหญิงปภาดา  เดชอุดมพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
542
3170250687
เด็กหญิงปภาดา  ยอดประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
543
3170251129
เด็กหญิงปภานัน  เดชอุดมพร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
544
3170251130
เด็กหญิงปรภา  เต็งคิว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
545
3171120775
เด็กหญิงปรรณพัชร์  น้อยอำคา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
546
3171120776
เด็กชายปรวีร์  ชุติมารังสรรค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
547
3170220506
เด็กชายประกาศิต  จ่าบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
548
3171120588
เด็กชายประธาน  ปะเสระกัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
549
3171120778
เด็กหญิงปราญชลี  เกษกัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
550
3170200228
เด็กหญิงปริฉัตร  นระแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
551
3170210489
เด็กชายปรินทร  ประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
552
3170200059
เด็กชายปรินทร์วริศ  จารุณี
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
553
3170210849
เด็กหญิงปรีญาน์  สีดามุย
ป.6
โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
554
3170200395
เด็กหญิงปรียาภัทร  นาไชยโย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
555
3170280123
เด็กหญิงปวริศา  มุงคุณคำชาว
ป.6
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
556
3170251483
เด็กหญิงปวีย์สุดา  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
557
3170251484
เด็กชายปัญญ์ธรรม  แก้วทะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
558
3170250709
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
559
3170250713
เด็กหญิงปัณณ์ชนุตม์  โน๊ตศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
560
3170250710
เด็กชายปัณณทัศน์  เกตดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
561
3170200396
เด็กชายปัณณวัฒน์  เขาวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
562
3170250711
เด็กชายปัณณวัฒน์  บุญกลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
563
3170260134
เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีพลกรัง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
564
3170260136
เด็กหญิงปานชีวา  ปวีณาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
565
3170211035
เด็กหญิงปารมี  ชมภูราช
ป.5
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
566
3170251486
เด็กชายปารมี  ทินทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
567
3170250717
เด็กชายปารมี  สืบสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
568
3170290284
เด็กหญิงปาริชาติ  ใจดี
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
569
3171120593
เด็กชายปิติ  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
570
3171120788
เด็กชายปิยศรัณย์  โสภาลดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
571
3171120394
เด็กหญิงปิยะฉัตร  เหลาคำ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
572
3170210597
เด็กหญิงปิยะธิดา  ภูแสนงาม
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
573
3171120594
เด็กหญิงปิโยลักษณ์  นามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
574
3171120789
เด็กชายปุญญพัฒณ์  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
575
3171120595
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ชุดา  เนื่องสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
576
3170251490
เด็กหญิงปุณยาพร  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
577
3170290071
เด็กหญิงปุณรวิภา  แซงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
578
3170251763
เด็กหญิงปุณิกา  แก้วมุนตรี
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
579
3170250727
เด็กหญิงปูริดา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
580
3170290492
เด็กหญิงเปรมลิณี  แฝงมนต์
ป.5
โรงเรียนดอนหันสระบัว
สพป.ขอนแก่น เขต 5
581
3170252599
เด็กชายพงศ์พศวัต  เหลืองรัตนา
ป.6
โรงเรียนพัฒนาเด็ก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
582
3170250730
เด็กชายพงศภัค  พละกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
583
3171120398
เด็กชายพชร  รักสุทธี
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
584
3170220647
เด็กชายพชรวินท์  สียางคุย
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
585
3170200062
เด็กหญิงพรนภา  มุสิกา
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
586
3170260146
เด็กหญิงพรรษพร  สีละพัฒน์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
587
3170210876
เด็กหญิงพรรษา  ราชภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแซง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
588
3171120598
เด็กหญิงพรระพี  ยุทธพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
589
3170260147
เด็กชายพรหมประทาน  เกศเทศ
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
590
3170290403
เด็กชายพลนเรศ  พวงพิมพ์
ป.6
โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
591
3170251769
เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคันธะรักษ์
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
592
3170220648
เด็กชายพลสิรภัทร  มัชชิมา
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
593
3170270165
เด็กหญิงพลอยปภัส  บุตโย
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
594
3171120599
เด็กหญิงพลอยฟ้า  อนุพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
595
3170220718
เด็กชายพศุตม์  สุวรรณไตรย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
596
3170220361
เด็กหญิงพัชรธิดา  ตาสาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
597
3170210801
เด็กหญิงพัชรนันท์  ภักดีวรรณ
ป.6
โรงเรียนนาตาลวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
598
3171120600
เด็กหญิงพัชรพร  กุมภาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
599
3170251770
เด็กชายพัชรพล  แก้วทาสี
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
600
3170220699
เด็กชายพัชรพล  จิตจักร
ป.4
โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
601
3170260149
เด็กหญิงพัชรินทร์  หัสโรห์
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
602
3170200240
เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ฉายถวิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
603
3170270168
เด็กหญิงพัณณิตา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
604
3170200402
เด็กหญิงพัณณิตา  สุวรรณโมรา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
605
3170260421
เด็กหญิงพัตราภรณ์  ป๊อกแจ้
ป.4
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
606
3170260150
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงกล้า
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
607
3170280078
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสนสร้อย
ป.6
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
608
3170250749
เด็กหญิงพัทธนันท์  วัฒนวิไลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
609
3170250752
เด็กชายพัสกร  บุษบงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
610
3170220515
เด็กหญิงพาขวัญ  ชินบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
611
3170251063
เด็กหญิงพามวาด  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
612
3170251134
เด็กหญิงพิชชานันท์  ซื่อศิริสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
613
3170220365
เด็กหญิงพิชญา  นันจำรอง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
614
3170251780
เด็กหญิงพิชญาพร  สุปัชชา
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
615
3171120602
เด็กชายพิชัยยุทธ  แสงยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
616
3170250765
เด็กหญิงพิชาธร  ชีวะโอสถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
617
3170250768
เด็กชายพิทยุตม์  ชุมยางสิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
618
3170210959
เด็กหญิงพิพรรษพร  ภูชาบุตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
619
3170210730
เด็กหญิงพิมชนก  บุญสวาย
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
620
3171120408
เด็กหญิงพิมพ์กานดา  ประภูชเนย์
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
621
3171120604
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสารคาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
622
3170260160
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนาทัย
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
623
3170220366
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พ้องเสียง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
624
3170260161
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พงษ์สีมา
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
625
3170250772
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพชรพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
626
3170250774
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  พาฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
627
3170260163
เด็กหญิงพิมรภัทร์  แสนเห็มทอง
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
628
3170220369
เด็กหญิงพิยดา  ยวงวิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
629
3170270169
เด็กหญิงพีรดา  พุกทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
630
3170251137
เด็กหญิงพีรดา  ภัทรกิจกำจร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
631
3170220518
เด็กหญิงพีรดา  สุภารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
632
3170210175
เด็กชายพีรพัฒน์  โคตะมูล
ป.6
โรงเรียนจรชนะศึกษา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
633
3170210731
เด็กชายพีรพัฒน์  พาละวิน
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
634
3170200482
เด็กชายพีรพัฒน์  ภูเนตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
635
3170200248
เด็กชายพีรพัฒน์  ภูโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
636
3170251498
เด็กชายพีรวิชญ์  สุชสงวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
637
3170290148
เด็กชายพีระพัฒน์  เต็มลา
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
638
3170290231
เด็กชายพุฒิธร  ฮามพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
639
3170220373
เด็กชายพุทธมงคล  แก้วประกอบ
ป.4
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
640
3170220719
เด็กชายพุทธิพรหม  พุทธพรหม
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
641
3170251500
เด็กหญิงพุทธิมา  มูลตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
642
3170290182
เด็กหญิงเพชรดา  อนันเอื้อ
ป.6
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
643
3171120645
เด็กหญิงเพชรฤดี  นาสุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
644
3170200091
เด็กหญิงเพ็ญนีติ์  โชติเตชากิตติ์
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
645
3171120461
เด็กชายเพิ่มเพชร  อัตนา
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
646
3170250978
เด็กหญิงแพรพัชร์  พักวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
647
3170290160
เด็กหญิงแพรวนภา  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
648
3170210732
เด็กชายภคพงษ์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
649
3170251503
เด็กหญิงภคมน  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
650
3171120609
เด็กหญิงภวรัญชน์  ลาภสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
651
3170251139
เด็กชายภัทรกร  พนมอุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
652
3170250793
เด็กชายภัทรกฤต  สิงห์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
653
3171120614
เด็กชายภัทรเดช  แก้วพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
654
3170260168
เด็กหญิงภัทรธิดา  ปัญจนะ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
655
3170220375
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไผ่แก้ว
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
656
3170250795
เด็กชายภัทรพล  ไสยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
657
3171120612
เด็กชายภัทรพล  หาญฟ้าเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
658
3170260437
เด็กหญิงภัทรภร  กีรติศิวกุล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
659
3170251799
เด็กหญิงภัทรภิญญา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
660
3170250799
เด็กหญิงภัทรวดี  พิชวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
661
3170200252
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
662
3170251140
เด็กชายภัทรวิศว์  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
663
3170250800
เด็กชายภัทรศักดิ์  เวียงเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
664
3170210603
เด็กหญิงภัทรสุดา  เหมุทัย
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
665
3171120613
เด็กหญิงภัทราพร  พันธุ์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
666
3170260550
เด็กหญิงภัทราวดี  เหล่าคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
667
3170251800
เด็กหญิงภัสรฉัตร์  วรสาร
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
668
3170200254
เด็กหญิงภาวนา  ยุบลชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
669
3170250802
เด็กชายภาสกร  ณ นครพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
670
3170251141
เด็กหญิงภิญญดา  มกรเวส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
671
3170251802
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชาทอง
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
672
3170200067
เด็กหญิงภิรญา  คิดขยัน
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
673
3170251803
เด็กหญิงภิรัญญา  นนทะโส
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
674
3170250808
เด็กชายภูกวิน  อุตกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
675
3170250809
เด็กชายภูดิส  ถานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
676
3171120196
เด็กชายภูตะวัน  มาอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
677
3170250816
เด็กชายภูภูมิ  พุ่มไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
678
3170260173
เด็กชายภูมิพิทักษ์  อินทร์สะอาด
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
679
3170250820
เด็กชายภูมิรวี  พันธุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
680
3170210658
เด็กชายภูริพรรธน์  สาระวัน
ป.5
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
681
3170290173
เด็กชายภูริภัทร์  เชิดฉิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
682
3170250825
เด็กชายภูริศ  แดนจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
683
3170250827
เด็กชายภูวิศภัทร  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
684
3170251514
เด็กหญิงมณฑกานต์  นาหนองตูม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
685
3170210901
เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เนืองคันทา
ป.6
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
686
3170290097
เด็กหญิงมนัสนันท์  พร้อมจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมแพ
สพป.ขอนแก่น เขต 5
687
3170200440
เด็กชายมนุเชษช์  นาไชย
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
688
3170270240
เด็กหญิงมยุรฉัตร  นามบุญลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
689
3170220656
เด็กหญิงมลินทร์นารี  คุ้มหินลาด
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
690
3170220386
เด็กหญิงมัณญาภา  โชคดี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
691
3170200256
เด็กหญิงมาริสา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
692
3170260443
เด็กหญิงมิ่งกมล  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
693
3170251811
เด็กชายมิ่งขวัญ  พันธ์เดช
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
694
3170210769
เด็กหญิงมิ่งพร  เกิดเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
695
3171120424
เด็กหญิงมินตรา  เทพวงษา
ป.4
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
696
3170251875
เด็กชายเมธาวี  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
697
3170220570
เด็กชายยศรัตถ์  ปัทมารัง
ป.6
โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
698
3170200410
เด็กชายยศวริศ  มาตย์แท่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
699
3170290289
เด็กหญิงยาซูโก๊ะ  โอนุกิ
ป.4
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
700
3170270176
เด็กหญิงยุวรินทร์  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
701
3170290243
เด็กหญิงเยาวภา  แพนทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
702
3170251519
เด็กชายรชต  แสนโสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
703
3170251520
เด็กชายรัชชานนท์  บุตรเวียงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
704
3170250849
เด็กหญิงรัชพร  ไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
705
3170251142
เด็กชายรัญชน์  จุลละนันทน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
706
3170251143
เด็กหญิงรินรดา  ธารเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
707
3171120814
เด็กหญิงรินรดา  นาฏยกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
708
3170250853
เด็กหญิงรุจิราพร  นันท์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
709
3170290079
เด็กหญิงลักษมี  แก้ววงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
710
3170260183
เด็กชายวชรพล  เจริญใจ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
711
3170250862
เด็กชายวชิร  อั้งเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
712
3170200264
เด็กชายวชิรกรณ์  แก้วกาหนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
713
3170260583
เด็กชายวชิรเดช  พืชผักหวาน
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
714
3171120427
เด็กชายวชิรวิชญ์  คำโฮง
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
715
3170260453
เด็กชายวชิรวิชย์  รวีนิภาพงศ์
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
716
3171120203
เด็กชายวรชัย  ยางหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
717
3170251823
เด็กหญิงวรดา  อินทร์ติยะ
ป.5
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
718
3170290179
เด็กชายวรพล  ผาไต้
ป.6
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม
สพป.ขอนแก่น เขต 5
719
3170200416
เด็กหญิงวรพิชชา  โปลิศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
720
3170210515
เด็กหญิงวรพิชา  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
721
3170200417
เด็กชายวรวัช  อโนทัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
722
3170200459
เด็กหญิงวรัชธิดา  กินนะรี
ป.4
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
723
3170260185
เด็กหญิงวรัชยา  กันพล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.3/7 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
724
3170220403
เด็กหญิงวรัญญา  ติกาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
725
3170200484
เด็กหญิงวรัญญา  บุญศิริกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
726
3170290453
เด็กหญิงวรัญญา  ฟักฉิม
ป.6
โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
727
3170251144
เด็กหญิงวรัญรดา  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
728
3171120624
เด็กชายวรินทร  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
729
3170250876
เด็กหญิงวรินทร์นิภา  ดอนมิ่งคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
730
3171120625
เด็กหญิงวริศรา  ชาญอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
731
3170260458
เด็กหญิงวริสรา  ยมมูล
ป.5
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
732
3171120434
เด็กหญิงวรีรัตน์  ศรีมนตรี
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
733
3170251833
เด็กชายวัชรพงศ์  บุญมั่น
ป.4
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
734
3170260461
เด็กชายวัทธิกร  ไชยสิม
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
735
3170251145
เด็กหญิงวันทิตา  ผดุงศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
736
3170260187
เด็กหญิงวาสิตา  สันทา
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
737
3170280088
เด็กหญิงวิชญาดา  มีสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมนตรีศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
738
3171120823
เด็กหญิงวิชญาพร  จำลองนาค
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
739
3170210661
เด็กหญิงวิภาดา  บุตตะโคตร
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
740
3170210013
เด็กหญิงวิภาพร  เลือกศิริ
ป.6
โรงเรียนนาค้อวิทยาคม
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
741
3171120627
เด็กหญิงวิรัทยา  สุขวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
742
3170290271
เด็กหญิงวิริฒิพา  ถนอมศิล
ป.6
โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร
สพป.ขอนแก่น เขต 5
743
3170280129
เด็กหญิงวิลาสินี  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
744
3170260189
เด็กชายวิศรุต  เทียงคำ
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
745
3170260190
เด็กชายวิศรุต  วิจิตรกุล
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
746
3170250884
เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  วงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
747
3170210737
เด็กชายวีรภัทร  ปรีวาสนา
ป.6
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
748
3171120435
เด็กหญิงวีรภัทรา  มาตรวิเศษ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
749
3172260018
เด็กชายวีระวัฒน์  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3
750
3170250885
เด็กชายวุฒิชัย  จึงจรัสทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
751
3170200432
เด็กชายไวทิน  ถาวรโภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
752
3170210609
เด็กหญิงศกุนตลา  ภูพานนาง
ป.5
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
753
3170270186
เด็กหญิงศรสวรรค์  ดีนุช
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
754
3170250887
เด็กชายศรัณยพงศ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
755
3170260589
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  ฐาชูกุลชัย
ป.5
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
756
3170251529
เด็กชายศริชัย  พลหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
757
3171120824
เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  ศรีวิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
758
3170210663
เด็กหญิงศศิธร  นาจอมทอง
ป.6
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.3/8 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
759
3170210519
เด็กหญิงศศิธร  มะลิมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
760
3170210520
เด็กหญิงศศิธร  สีลอชัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
761
3170290084
เด็กหญิงศศิประภา  บัวระภา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
762
3170210610
เด็กหญิงศศิภา  จิราวัฒนาการ
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
763
3170260469
เด็กชายศักย์ศรณ์  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
764
3170200271
เด็กหญิงศิรดา  สุดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
765
3171120212
เด็กหญิงศิรภัสสร  กิบาร์ร่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
766
3171120438
เด็กชายศิรวุฒ  กระบวนศรี
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
767
3171120439
เด็กหญิงศิริกมล  สาริพร
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
768
3170290153
เด็กหญิงศิริโฉม  นาคนชม
ป.5
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
769
3171120440
เด็กหญิงศิริตา  วงค์สูง
ป.5
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
770
3170210816
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  บุษดี
ป.6
หนองแสงวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
771
3170250895
เด็กหญิงศิรินภา  ศรีตุ้ยเลิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
772
3170200486
เด็กหญิงศิรินารถ  อาจเทเวทย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
773
3171120442
เด็กชายศิริรจน  ศรีแก้ว
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
774
3170220417
เด็กหญิงศิริสุภรณ์  นันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
775
3170250898
เด็กหญิงศิลัญฌาดา  เยาวราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
776
3170250899
เด็กหญิงศิลัญญาดา  เยาวราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
777
3170220528
เด็กหญิงศิวพร  แก้วสังสี
ป.5
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
778
3170260472
เด็กชายศิวัฒน์  หมิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
779
3170260196
เด็กหญิงศุนาสีร์  เสรีไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
สพป.ขอนแก่น เขต 2
780
3170210523
เด็กชายศุภกร  ทิพย์บูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
781
3170220422
เด็กชายศุภวิชญ์  พัฒมี
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
782
3170250907
เด็กหญิงศุภสตา  ขอมอบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
783
3170210903
เด็กหญิงศุภัชญา  วิริยะกุล
ป.5
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
784
3171120447
เด็กหญิงศุภิศรา  ทะสูง
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
785
3170220672
เด็กหญิงศุภิสรา  วงลคร
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
786
3171120632
เด็กหญิงสกนธภรณ์  สุทธิไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
787
3170210904
เด็กหญิงสกุณา  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
788
3171120634
เด็กหญิงสกุนตลา  เพียรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิติยา
สพป.มหาสารคาม เขต 1
789
3170251147
เด็กชายสยาม  เขียวสมอ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
790
3170210664
เด็กชายสรยุทธ  หินอ่อน
ป.4
โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
791
3170220588
เด็กหญิงสรัลชนา  สุระเสียง
ป.6
โรงเรียนแจนแลนวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
792
3170200083
เด็กหญิงสรัลธร  ศรัทธาผล
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
793
3170270192
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ตู้สิมมา
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
794
3170260568
เด็กหญิงสาริสา  วจนานวัจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สุภา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
795
3170220529
เด็กชายสิทธา  มาสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
796
3170220726
เด็กชายสิทธิโชค  พรหมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
797
3170200276
เด็กชายสิทธินนท์  นันทะเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
798
3171120451
เด็กชายสิรดนัย  ผาวิรัตน์
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
799
3170220675
เด็กชายสิรภพ  หาชื่น
ป.6
โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
800
3170210780
เด็กชายสิรภัทร  สักกลาง
ป.5
โรงเรียนโคกเครือวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
801
3170250910
เด็กชายสิรวิชญ์  เปรมอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
802
3170251853
เด็กหญิงสิริกัญญา  โพธิเสน
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
803
3170270243
เด็กหญิงสิริญญา  วัฒนวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
804
3170290298
เด็กหญิงสิรินธรัตน์  ฮามพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
สพป.ขอนแก่น เขต 5
805
3170200442
เด็กหญิงสิริภัทร  ทาบุเรศ
ป.6
โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
806
3171120220
เด็กหญิงสิริรัตน์  โททำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
807
3170200278
เด็กชายสืบสกุล  ทักษิณภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
808
3170220531
เด็กชายสืบสกุล  สุวรรณะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
809
3170251150
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ลีลาลาวัณย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
810
3170250921
เด็กหญิงสุทธดา  ภูธิปโรจนเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
811
3170210611
เด็กชายสุทธิภัทร  ภูเกิดพิมพ์
ป.6
โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
812
3170211040
เด็กหญิงสุพัตรา  เทพราชา
ป.4
โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
813
3170270244
เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีริ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่
สพป.ขอนแก่น เขต 3
814
3170200084
เด็กหญิงสุรัตน์ดา  ดวงขาว
ป.6
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
815
3170210882
เด็กหญิงสุรารักษ์  ขันทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแซง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
816
3170250934
เด็กหญิงสุวัลลีย์  ปิยมาพรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
817
3170260480
เด็กหญิงสุวิชญา  มีดี
ป.6
โรงเรียนกรุณาศึกษา
สพป.ขอนแก่น เขต 2
818
3170250935
เด็กหญิงหทัยรัตน์  สมมะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
819
3170250938
เด็กหญิงอติญา  คมพิทักษ์เดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
820
3170210906
เด็กหญิงอทิชา  อุ่นพรม
ป.5
โรงเรียนคำขามวิทยา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
821
3171120832
เด็กชายอธิภัทร  แสนพาน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
822
3170250940
เด็กหญิงอนันตญา  ตรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
823
3170250941
เด็กหญิงอภิชญา  ปิยสาธิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
824
3171120455
เด็กหญิงอภิชญา  สัตบุตร
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
825
3170251547
เด็กหญิงอภิชญา  เสือสาวะถี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
826
3170290356
เด็กหญิงอภิชยา  บางเหรียง
ป.6
โรงเรียนหนองแวงวิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 5
827
3170210021
เด็กหญิงอภิญญา  นาจอมทอง
ป.6
โรงเรียนคำไฮวิทยา (หนองกุงศรี)
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
828
3170252683
เด็กหญิงอภิภัทรา  ปาคูณ
ป.6
โรงเรียนสุรัสวดี
สพป.ขอนแก่น เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
829
3170251864
เด็กชายอภิวิชย์  สันเทพ
ป.6
โรงเรียนสนามบิน
สพป.ขอนแก่น เขต 1
830
3170290156
เด็กหญิงอภิสรา  น้อยวิหค
ป.6
โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
831
3170290365
เด็กหญิงอมรรัตน์  บุ้งเวียง
ป.6
โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์
สพป.ขอนแก่น เขต 5
832
3170250944
เด็กหญิงอรกัญญา  ปินใจยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
833
3170280132
เด็กหญิงอรจิรา  ลิ้มวงศ์รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนนวลน้อยพิทยา
สพป.ขอนแก่น เขต 4
834
3171120458
เด็กชายอรรถพล  ดวงเกตุ
ป.6
พระกุมารมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1
835
3170270200
เด็กหญิงอรสินี  ซาสุด
ป.5
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
836
3170250947
เด็กชายอรุณรัตน์  ต้นกันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1
837
3170251151
เด็กหญิงอัจจิมาก์  สิทธิอมรพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
838
3170270203
เด็กหญิงอัฉรารัชต์  มาตย์บัณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
สพป.ขอนแก่น เขต 3
839
3170200427
เด็กหญิงอัญชลีพร  จันทชุม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
840
3171120841
เด็กหญิงอัยยาดา  สืบกงแสง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม)
สพป.มหาสารคาม เขต 1
841
3170290242
เด็กชายอานนท์  สำราญวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
สพป.ขอนแก่น เขต 5
842
3170200290
เด็กหญิงอารยา  คำประสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
843
3170251553
เด็กหญิงอารยา  เทียรปัญญาพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สพป.ขอนแก่น เขต 1
844
3170251152
เด็กหญิงอิงณภัทร์  สุขใส
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
สพป.ขอนแก่น เขต 1
845
3170200291
เด็กชายอิธิพล  วิเชียรศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
846
3170200292
เด็กชายอินทรัตน์  พิมพะสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
847
3170220445
เด็กหญิงอุรัสญา  อุ่นโคกกลาง
ป.6
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
848
3170220453
เด็กหญิงเอมฤทัย  นาเมืองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเอกปัญญา
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3