รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1161170002
เด็กหญิงกนกพร  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
2
1161170349
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
3
1161170005
เด็กชายกฤตพจน์  กิติศุภวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
4
1161830010
เด็กชายกฤตภาส  ตนินทรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
5
1161833643
เด็กหญิงกฤติณา  บูรณารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
6
1161832293
เด็กชายกฤษฎานุพงษ์  ทามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
7
1161830014
เด็กชายกลวัชร  อุทังสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
8
1161830036
เด็กชายก้องภพ  อภิรัตน์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
9
1161831182
เด็กหญิงกัญญาพิชญ์  เอมกลาง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
10
1161870327
เด็กชายกันต์ธวิน  มาลีลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
11
1161170013
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
12
1161831191
เด็กหญิงกิตญาดา  เครือเนตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
13
1161400117
เด็กชายกิตติทัศน์  อุดเมืองเพีย
ป.6
โรงเรียนบ้านหลัก
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
14
1161831193
เด็กชายกิตติธัช  หวังชนะ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
15
1161830033
เด็กชายกีรติ  กะนะหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
16
1161870257
เด็กชายกีรติ  สิงคะเณ
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
17
1161850006
เด็กหญิงกีรติกาญจน์  เสริมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
18
1161380032
เด็กหญิงกุมุทมาส  วราพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
19
1161170015
เด็กหญิงขวัญจิรา  การะเกด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
20
1161410009
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เริงนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
21
1161830041
เด็กชายคุณัชญ์  วรนิทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
22
1161860004
เด็กหญิงจรูญทรัพย์  จันทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
23
1161380046
เด็กหญิงจิณัฐตา  ศรีฐาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
24
1161833451
เด็กหญิงจิดาภา  คำสะอาด
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
25
1161380047
เด็กหญิงจิดาภา  ทองสูบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
26
1161410013
เด็กชายจิตติพัฒน์  สิงห์วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
27
1161380048
เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
28
1161380051
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาคกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
29
1161830054
เด็กชายจิรัฏฐ์  เชื้อสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
30
1161830057
เด็กชายจีรวิชญ์  วงศ์วัตถาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
31
1161410015
เด็กหญิงชญานิศ  แสนอ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
32
1161170360
เด็กหญิงชนัญธิดา  ชมวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
33
1161830071
เด็กหญิงชมพูนุท  ศิระพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34
1161870006
เด็กชายชัชพงค์  พิมพ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
35
1161840451
เด็กชายชัยภักดิ์  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตูม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1161830082
เด็กชายชัยวัฒน์  จิรังษีวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
37
1161170362
เด็กชายชัยอนันต์  แสงกุดเรือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
38
1161840300
เด็กหญิงชิดกมล  ชนะพาห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
39
1161830087
เด็กชายชินกฤต  มณีเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
40
1161400259
เด็กชายชิษณุพงศ์  มะลิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
41
1161831237
เด็กหญิงชีวาพร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
42
1161390177
เด็กชายเชิดชัย  แก่นที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
43
1161830443
เด็กชายโชติวิทย์  ตรีศูลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
44
1161180364
เด็กชายฐิติพงษ์  อ่อนหนองหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
สพป.ยโสธร เขต 2
45
1161850024
เด็กชายณชพลคณพศ  ยองใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
46
1161410248
เด็กชายณฐดล  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
47
1161830104
เด็กชายณฐภัค  เจริญรอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
48
1161410020
เด็กชายณฐภัทร  โสดาโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
49
1161870158
เด็กชายณภัทร  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนขาม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
50
1161390007
เด็กชายณภัทร  เพชรผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
51
1161860012
เด็กหญิงณภัทวนันท์  ศิริชา
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
52
1161830118
เด็กหญิงณัชริญา  พวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
53
1161830120
เด็กชายณัฏฐพล  อรุณยะเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
54
1161870007
เด็กหญิงณัฏฐ์พิมล  วีระทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
55
1161832338
เด็กหญิงณัฏฐิกา  สิงห์งาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
56
1161830124
เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวหยาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
57
1161832840
เด็กชายณัฐนนท์  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
58
1161860014
เด็กหญิงณัฐวรา  จันดาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
59
1161400512
เด็กหญิงณิชานาฎ  กลำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
60
1161830144
เด็กหญิงดนิตา  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
61
1161390149
เด็กหญิงดากานดา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
62
1161850035
เด็กชายต้นน้ำ  ศรีษะนาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
63
1161180017
เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ทองดีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
64
1161390151
เด็กชายติณณภพ  ชูลิขิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
65
1161410249
เด็กชายตุลธร  โคตะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
66
1161870031
เด็กชายเตชิษฐ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
67
1161860018
เด็กหญิงธณัชชนม์  โบจรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
68
1161831277
เด็กชายธนกร  ชาลี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
69
1161750629
เด็กชายธนกฤต  จันทะเพชร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
70
1161830155
เด็กชายธนกฤต  อึ๊งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1161750630
เด็กชายธนปกรณ์  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
72
1161831285
เด็กชายธนวัฒน์  แสวงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
73
1161390015
เด็กชายธนานพ  บุตราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
74
1161390016
เด็กหญิงธนาวรรณ  ตันทวุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
75
1161830167
เด็กหญิงธรรมฉัตรี  ศรีตะเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
76
1161750037
เด็กชายธรรมปพน  สอิ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
77
1161831294
เด็กชายธรรศธานินทร์  กมล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
78
1161860022
เด็กชายธฤตเดช  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
79
1161830177
เด็กหญิงธัญพร  ธนธารารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
80
1161410310
เด็กหญิงธันยรัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านชำม่วง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
81
1161840014
เด็กชายธานิน  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
82
1161832381
เด็กหญิงธิดาขวัญ  เนื้อจันทา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
83
1161831308
เด็กชายธีรดนย์  บุญเหมาะ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
84
1161870444
เด็กชายธีรเทพ  จันทีเทศ
ป.6
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
85
1161831313
เด็กชายธีร์ธวัช  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
86
1161830194
เด็กชายธีร์ธัญนนท์  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
87
1161830187
เด็กชายธีรภัทร  พานทองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
88
1161850044
เด็กชายธีรภัทร  มุงเฟีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
89
1161830192
เด็กชายธีร์  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
90
1161850048
เด็กชายนรพงศ์พันธ์  บรรหารบุตราไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
91
1161400513
เด็กชายนรินทร  พิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพรบึง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
92
1161170370
เด็กหญิงนวพรรษ  ธรรมวัตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
93
1161830210
เด็กชายนัธทวัฒน์  จันทมาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
94
1161830214
เด็กชายนำคุณ  มัทธุจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
95
1161170371
เด็กชายนิติธร  พารา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
96
1161850050
เด็กชายนิติธาดา  พลไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
97
1161830434
เด็กหญิงเบญญาภา  คำเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
98
1161830233
เด็กชายปฏิพัทดิ์  อิ่มโค่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
99
1161831336
เด็กชายปฏิภาณ  กองสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
100
1161860029
เด็กชายปฐวี  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
101
1161750642
เด็กหญิงปณิธิญา  ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
102
1161830238
เด็กหญิงปภาดา  คู่สกุลนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
103
1161870284
เด็กชายปรัตถกร  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
104
1161170063
เด็กชายปองคุณ  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
105
1161830253
เด็กชายปัญญวัฒน์  วริสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1161380183
เด็กชายปัณญ์  นิชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
107
1161380186
เด็กชายปัณณวิชญ์  กาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
108
1161170064
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชั้นไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
109
1161830257
เด็กชายปัณณวิชญ์  พิริยฉัตรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
110
1161870018
เด็กหญิงปานระพี  สายสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
111
1161830261
เด็กชายปิติ  ขันทะวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
112
1161750646
เด็กชายปิยากร  วานิศวณะทอง
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
113
1161170066
เด็กชายปุญญรวิชญ์  เจริญขึ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
114
1161830267
เด็กหญิงปุญญิสา  ศิริพานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
115
1161830268
เด็กหญิงปุณญนุช  ประสานพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
116
1161400282
เด็กชายพชร  วันสุดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
117
1161831360
เด็กชายพชรกร  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
118
1161750064
เด็กชายพบธรรม  เดชเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
119
1161180243
เด็กหญิงพรนภัส  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
120
1161830277
เด็กหญิงพรปวีณ์  เยท่าพูด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
121
1161380208
เด็กหญิงพรปวีณ์  อินทรวงษ์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
122
1161750651
เด็กหญิงพรรณปพร  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
123
1161830280
เด็กชายพรหมพิริยะ  สืบพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
124
1161830281
เด็กชายพระปริตร  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
125
1161750068
เด็กชายพสิษฐ์  นิยมพานิชพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
126
1161830283
เด็กชายพสิษฐ์  อุดมธนะธีระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
127
1161180035
เด็กชายพัชฏะ  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
128
1161830286
เด็กหญิงพัชรวลัย  วัฒนศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
129
1161750656
เด็กชายพิจักษณ์  จันจอม
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
130
1161180038
เด็กหญิงพิชญวดี  สังขะฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
131
1161830296
เด็กหญิงพิชญากร  สีถาการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
132
1161750658
เด็กชายพิริยากร  วิกรัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
133
1161830304
เด็กหญิงพีชนา  นันเทพพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
134
1161750077
เด็กชายพีรกาญจน์  กาญจนวาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
135
1161870024
เด็กชายพีรณัฐ  สุตาสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
136
1161830312
เด็กชายพุทธ  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
137
1161830314
เด็กชายพุทธินัทธ์  จีระประภากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
138
1161832438
เด็กชายภคิน  นิลรัตน์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
139
1161830318
เด็กหญิงภัคฐากัญญ์  เครือวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
140
1161870025
เด็กชายภัทรนันท์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1161830324
เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
142
1161830325
เด็กหญิงภัทราวดี  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
143
1161832444
เด็กชายภาคิน  ศิวเลิศพร
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
144
1161180043
เด็กชายภานุวัฒน์  อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
145
1161170080
เด็กหญิงภิญญดา  รชตบอดินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
146
1161833186
เด็กชายภูดิศ  ถาเกตุศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
147
1161400291
เด็กชายภูมิพัฒน์  ธนกรไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
148
1161380251
เด็กชายภูรวิชช์  วันทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
149
1161750416
เด็กชายภูริทัต  พลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
150
1161830340
เด็กหญิงมนัสนันท์  นิลรัตน์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
151
1161390024
เด็กชายมาฆบุรณมี  ศรีมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
152
1161850097
เด็กชายเมฆมาวิน  จารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
153
1161750663
เด็กชายยศพัฒน์  ขันธุรา
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
154
1161830346
เด็กชายยุวาธีร์  ก้อนภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
155
1161860044
เด็กหญิงรติกร  ถาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
156
1161831409
เด็กชายรติวง  บุญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
157
1161830350
เด็กหญิงรวิกานต์  เจียงเจนจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
158
1161170087
เด็กชายระพี  ภูหนองโอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
159
1161390164
เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์เหล่าขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
160
1161400292
เด็กชายรัชชานนท์  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
161
1161840453
เด็กชายรัชพล  ศรีสมยา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตูม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
162
1161850075
เด็กชายราชินทร์  โมขศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
163
1161830359
เด็กหญิงรุ่งรดา  ดิษฐอั๊ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
164
1161850076
เด็กชายรุ่งโรจน์  เสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
165
1161390027
เด็กชายวชากร  ปชาคุณานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
166
1161850077
เด็กชายวรภพ  โมกข์ศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
167
1161410067
เด็กชายวรเมธ  พวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
168
1161850080
เด็กหญิงวรัชญา  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
169
1161750089
เด็กหญิงวรันธร  หลอดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
170
1161840454
เด็กชายวรากร  นามผล
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนตูม
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
171
1161830373
เด็กชายวสุ  เสนาใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
172
1161380280
เด็กหญิงวารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
173
1161750093
เด็กชายวิชชากร  คลังกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
174
1161750670
เด็กหญิงศรินธร  ทองโคตร
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
175
1161870029
เด็กชายศักรพัฒน์  จันทร์ค้ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1161750096
เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
177
1161832484
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชาวเนื้อดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
178
1161830385
เด็กชายศิวกร  ปัญญาธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
179
1161170093
เด็กชายศิวัจน์  สิริพงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
180
1161830389
เด็กชายศุภวิชญ์  อรรคบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
181
1161390028
เด็กหญิงสติริภา  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
182
1161410072
เด็กชายสรวิชญ์  ล่องลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
183
1161831460
เด็กชายสิรวิชญ์  สังฆะมณี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
184
1161850088
เด็กชายสิริพัชระ  โชติกเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
185
1161750104
เด็กหญิงสุพิชญา  บุรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
186
1161400094
เด็กหญิงสุภิชญา  รูปคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
187
1161830402
เด็กชายสุรกานต์  แว่นรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
188
1161860055
เด็กหญิงอนุตตรีย์  ชมชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
189
1161830408
เด็กชายอภิณัฏฐกร  ศิริรุ่งพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
190
1161830409
เด็กชายอภิวิชย์  ชิณกธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
191
1161870267
เด็กชายอภิสิทธิ์  อรุณยะเดช
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
192
1161380336
เด็กหญิงอรณิชชา  เนตรน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
193
1161170102
เด็กชายอริญชย์  ปัญญานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
194
1161750112
เด็กชายอัครวัฒน์  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
195
1161830417
เด็กชายอัฒน์อธิศ  พิมพ์บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
196
1161170388
เด็กชายเอ็มเมอร์สันมาร์ติน  เร็ททิก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
197
1161830440
เด็กชายเอเว่น  โลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
198
1161830426
เด็กหญิงิพิชญากรณ์  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
199
2161400516
นายจันทร์พิทักษ์  อสิพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
200
2161390038
นางสาวเบญจวรรณ  พรมพิลา
ม.3
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
201
2161870184
เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์
ม.1
โรงเรียนเวตวันวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
202
3161750423
เด็กหญิงกนกพร  สุริยะศรี
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
203
3161831513
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชมบาล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
204
3161750126
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เบ้าเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
205
3161170389
เด็กหญิงกนกวรรณ  เหลืองปฐมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
206
3161870389
เด็กหญิงกนิษฐา  สุโคตร
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
207
3161833232
เด็กหญิงกมลชนก  แสนวงษ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
208
3161870288
เด็กหญิงกมลทิพย์  จิตต์รุจิพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
209
3161400546
เด็กหญิงกมลทิพย์  ในทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
210
3161831517
เด็กหญิงกมลพรรณ  วิชาพูล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
211
3161840329
เด็กหญิงกมลรัตน์  พิมสุตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
212
3161830457
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
213
3161833233
เด็กหญิงกรกนก  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
214
3161831519
เด็กชายกรชัย  เกษเจริญคุณ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
215
3161410089
เด็กหญิงกรรณิการ์  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
216
3161831523
เด็กหญิงกรวรรณ  ปัดถาพิมพ์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
217
3161831526
เด็กหญิงกรองกาญจน์  วงษ์ดี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
218
3161832542
เด็กชายกฤช  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
219
3161832543
เด็กชายกฤชณัท  วิชาพูล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
220
3161830465
เด็กหญิงกฤตธมนต์  บุญกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
221
3161380370
เด็กหญิงกฤตพร  ศรีคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
222
3161840145
เด็กชายกฤตภาส  ตรีมหาโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
223
3161870103
เด็กหญิงกฤตยา  สาธุจรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
224
3161833235
เด็กหญิงกฤตยาณี  ปัทมะ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
225
3161400313
เด็กหญิงกฤติมา  สุขโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
226
3161830474
เด็กชายกฤษฏ์  แก่นบุปผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
227
3161830475
เด็กชายกฤษณกันต์  ใจภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
228
3161180068
เด็กชายกฤษณะ  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
229
3161830477
เด็กชายกฤษณุพัฒน์  วิเศษรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
230
3161750430
เด็กชายกฤษดา  พรมนต์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
231
3161170393
เด็กชายกลวัชร  อุปริวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
232
3161380374
เด็กชายกล้ากฤศฏิ์  ชำนิกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
233
3161831539
เด็กชายกวินทร์  โชคชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
234
3161840331
เด็กชายกวินธาดา  แกะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
235
3161830482
เด็กหญิงกวินธิดา  เสลวาปีนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
236
3161380376
เด็กชายกวินภพ  เล็กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
237
3161830487
เด็กชายกวี  เทียนเจษฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
238
3161840149
เด็กชายกษิดิ์เดช  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
239
3161840157
เด็กชายก้องชนม์กวี  สืบก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
240
3161830519
เด็กชายก้องสกุล  หอมจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
241
3161410098
เด็กหญิงกัญชพร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
242
3161380382
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
243
3161830494
เด็กหญิงกัญญ์ดา  ทาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
244
3161170329
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
สพป.ยโสธร เขต 1
245
3161400319
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
246
3161831547
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมภพ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
247
3161830491
เด็กหญิงกัญญาพักษ์  กิระนันทวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
248
3161170330
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แนวชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
สพป.ยโสธร เขต 1
249
3161380381
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
250
3161833240
เด็กหญิงกัญญาภัทร  หวังดี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
251
3161833695
เด็กหญิงกัญญารัช  สมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
252
3161180072
เด็กหญิงกัญฐภา  เสนสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
253
3161750142
เด็กหญิงกัญพัชญ์  อาจธะขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
254
3161180076
เด็กชายกันต์ธีภพ  โภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
255
3161830495
เด็กชายกันตธีร์  พรหมลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
256
3161831561
เด็กชายกันตภณ  ศรีหาคลัง
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
257
3161400322
เด็กหญิงกันต์รวี  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
258
3161860065
เด็กหญิงกัลยกร  แก่นสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
259
3161180077
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  อุตรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
260
3161831567
เด็กชายกาญจน์กวิน  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
261
3161832956
เด็กหญิงกาญจนา  คำภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
262
3161400096
เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์มาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
263
3161830501
เด็กหญิงกานต์ชนก  รังษีกาญจน์ส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
264
3161830503
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ลีลานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
265
3161830504
เด็กหญิงกานต์ธีรา  วงศประสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
266
3161180079
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วรโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
267
3161750147
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คำงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
268
3161860066
เด็กชายกิตติกวิน  แก้วศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
269
3161831575
เด็กชายกิตติกวิน  พวงพันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
270
3161831580
เด็กชายกิตตินันท์  แก้วลี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
271
3161833697
เด็กชายกิตติพงษ์  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
272
3161831581
เด็กชายกิตติพัฐ  ผิวบาง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
273
3161830509
เด็กชายกิตติพิชญ์  เมโฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
274
3161410106
เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  กันยวิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
275
3161870393
เด็กหญิงกิตติยา  วงษาเลิศ
ป.6
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
276
3161830512
เด็กหญิงกิตติวรา  เชิงยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
277
3161400327
เด็กหญิงกุลจิรา  พิมพ์ เเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
278
3161831589
เด็กหญิงกุลธิดา  เจนคูณทองคำใบ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
279
3161830515
เด็กชายกุลนันท์  พุฒพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
280
3161830516
เด็กหญิงกุลนันท์  สุธาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
281
3161410243
เด็กชายเกริกฤทธิ์  บาตสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
282
3161380693
เด็กชายเกริกฤทธิ์  พันวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
283
3161750596
เด็กหญิงเกวลี  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
284
3161170259
เด็กหญิงเกศสุรางค์  ไวยพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
285
3161380694
เด็กชายเกื้อ  เรืองเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
286
3161180327
เด็กหญิงขวัญชนก  วิมลตระกูล
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
287
3161400330
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ประโลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
288
3161750699
เด็กหญิงขวัญหทัย  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
289
3161833243
เด็กหญิงขิมมณี  บุญประพาน
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
290
3161750400
เด็กหญิงเขมจิรา  คติสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
291
3161750150
เด็กชายคณากร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
292
3161832563
เด็กหญิงคณิศร  เพียลา
ป.4
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
293
3161830524
เด็กหญิงคานะ  บุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
294
3161830525
เด็กชายคุณัญญา  เรืองเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
295
3161831597
เด็กหญิงคุณัญญา  วามะขัน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
296
3161830528
เด็กหญิงจรัสศรี  พรมกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
297
3161831605
เด็กชายจักรกฤช  บุญมาลี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
298
3161830531
เด็กหญิงจัณจ์ณภัทร  นภัทราทินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
299
3161750847
เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีภิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
300
3161400334
เด็กหญิงจันทร์ฐิมา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
301
3161180092
เด็กหญิงจารุนันท์  ชาญสมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
302
3161870144
เด็กชายจิณณะณัฏฐ์  อุดมตะคุ
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
303
3161830533
เด็กหญิงจิณห์วรา  กุลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
304
3161833246
เด็กหญิงจิตรานุช  ใจผ่อง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
305
3161170401
เด็กหญิงจินลดาพร  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
306
3161750438
เด็กหญิงจิรฐา  คำผาลา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
307
3161180093
เด็กชายจิรณัฏฐ  เตชะธนัชพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
308
3161170402
เด็กชายจิรณัฐ์  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
309
3161840160
เด็กหญิงจิรนันท์  รัตนมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
310
3161750159
เด็กชายจิรพัชร  เย็นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
311
3161833248
เด็กชายจิรพัฒน์  บุญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
312
3161410270
เด็กหญิงจิรภัทร  โทแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
313
3161860069
เด็กชายจิรภัทร  บุราเลข
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
314
3161830537
เด็กชายจิรภัทร  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
315
3161830541
เด็กชายจิรภัทร  สวัสดิ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
316
3161830543
เด็กหญิงจิระพิชญาญ์  ภูมิสวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
317
3161830545
เด็กหญิงจิรัชญา  เขียวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
318
3161870037
เด็กหญิงจิรัชญา  แผลงงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
319
3161750160
เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์เสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
320
3161832575
เด็กหญิงจิรัชยา  อาตขันธ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
321
3161831620
เด็กชายจิรัฏฐ์  พรหมสุวงศ์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
322
3161830549
เด็กหญิงจิราพรรณ  การภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
323
3161832576
เด็กหญิงจิราพัชร  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
324
3161750439
เด็กหญิงจิรารัตน์  วามะสุน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
325
3161833250
เด็กหญิงจิราวรรณ  มีศิลป์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
326
3161830554
เด็กชายจีรพัฒน์  พากเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
327
3161831623
เด็กหญิงจีรสุดา  คำริยา
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
328
3161833758
เด็กชายเจษฎาพร  เสถียรคช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
329
3161750441
เด็กหญิงฉัตรชนก  ทับทิมหิน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
330
3161830561
เด็กหญิงฉัตรพร  สาตราคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
331
3161831626
เด็กชายฉันทวิชช์  เงินมั่น
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
332
3161830562
เด็กหญิงชญานันต์  ทินบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
333
3161400146
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
334
3161840336
เด็กหญิงชญานิศ  เครื่องจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
335
3161180329
เด็กหญิงชญานิศ  สานนท์
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
336
3161831630
เด็กหญิงชญานิศ  อยู่สุข
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
337
3161831631
เด็กหญิงชญานิศา  กูลพันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
338
3161831632
เด็กหญิงชฎาณิศ  สุนทรชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
339
3161180094
เด็กหญิงชฏาพร  วงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
340
3161831636
เด็กชายชนกันต์  สุวรรณชัยรบ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
341
3161380418
เด็กชายชนชน  จุมพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
342
3161400339
เด็กชายชนม์ชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
343
3161830570
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภิราญคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
344
3161380421
เด็กชายชนันธร  ธรสาธิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
345
3161380424
เด็กหญิงชนากานต์  ดำริมุ่งกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
346
3161831642
เด็กชายชนาธิป  สายเคน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
347
3161400537
เด็กหญิงชนิตา  ใยสูบ
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
348
3161831645
เด็กชายชนินทร์  เวชประเสริฐผล
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
349
3161831646
เด็กหญิงชนิสรา  ขัมภรัตน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
350
3161830578
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีรัตน์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
351
3161750166
เด็กหญิงชภิญญา  เสมอจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
352
3161830579
เด็กหญิงชมนาด  อริพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
353
3161830580
เด็กชายชยกร  ฐิตเรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
354
3161400340
เด็กชายชยพล  นนยะโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
355
3161750706
เด็กหญิงชยาภรณ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
356
3161830583
เด็กหญิงชลฉัตร  สุดหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
357
3161410271
เด็กหญิงชลธิชา  ชนะมาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
358
3161390202
เด็กหญิงชลธิชา  เพียโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
359
3161830584
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
360
3161831652
เด็กชายชลิต  นามเสนา
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
361
3161750171
เด็กชายชวกร  รอบรู้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
362
3161750444
เด็กหญิงชวพร  ชิณวรรณะ
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
363
3161830587
เด็กชายชวันธร  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
364
3161830588
เด็กหญิงชวัลนุช  อุดมลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
365
3161380434
เด็กชายชวัลวิทย์  ลำดวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
366
3161830589
เด็กชายชวัลวิทย์  สาระรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
367
3161380435
เด็กชายชวิน  ทิศาปาโมกข์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
368
3161830590
เด็กหญิงชวิศา  สุระนรากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
369
3161380437
เด็กหญิงชัชวัล  จันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
370
3161180098
เด็กหญิงชัญญา  สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
371
3161831659
เด็กหญิงชัญญานุช  ดวงมาลา
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
372
3161830594
เด็กหญิงชัญญานุช  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
373
3161833703
เด็กชายชัยกร  พิมพ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
374
3161170405
เด็กชายชัยกฤต  จิตนภากาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
375
3161840339
เด็กชายชัยพร  ไทยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
376
3161830597
เด็กชายชาฌาธิป  ศรีนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
377
3161830598
เด็กชายชาญณพัฒน์  จันทะมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
378
3161750897
เด็กชายชานนท์  เพ็ชรพลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อำนาจเจริญ
379
3161870145
เด็กชายชินภัทร  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
380
3161180100
เด็กหญิงชิโรธร  อินทรืจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
381
3161390208
เด็กชายชุติพนธ์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
382
3161831673
เด็กชายชุติพนธ์  ร่มโพธิ์ดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
383
3161390042
เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกาะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
384
3161832593
เด็กชายชุติมันต์  วันปกิจ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
385
3161180226
เด็กหญิงเชิญขวัญ  ผากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
386
3161870233
เด็กหญิงโชติกา  บุดสีนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
387
3161831156
เด็กหญิงโชติกา  เอาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
388
3161870091
เด็กชายโชติชีวิน  อินทะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าโมง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
389
3161400490
เด็กชายไชยกร  ชาญสิทธิวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
390
3161832594
เด็กชายซานเดอร์  ทันเกน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
391
3161830612
เด็กหญิงฌาณิญา  กาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
392
3161750175
เด็กชายญาฌพัฒน์  สาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
393
3161380445
เด็กหญิงญาณัชธีรา  อุ่นทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
394
3161170141
เด็กหญิงญาณี  เอี่ยมรัศมีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
395
3161831677
เด็กหญิงญาดา  มีชาติ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
396
3161750449
เด็กหญิงญาดา  สีเหมือน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
397
3161830613
เด็กหญิงญาธิดา  ศรีชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
398
3161830614
เด็กหญิงญานิศา  ช่วยบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
399
3161380446
เด็กหญิงฐริณญาร์  เกษศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
400
3161830620
เด็กหญิงฐิญาดา  บุญศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
401
3161380449
เด็กหญิงฐิตาภา  เตียวพานิชย์กิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
402
3161380450
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
403
3161831683
เด็กหญิงฐิติชญา  มาพงษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
404
3161180245
เด็กหญิงฐิติพร  มีไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
405
3161833262
เด็กหญิงฐิติรดา  คันธจันทร์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
406
3161830623
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
407
3161400354
เด็กชายฐิติวัชน์  สมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
408
3161380452
เด็กชายฐิวัช  พันแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
409
3161750180
เด็กหญิงณฉัตร  สุทธิพรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
410
3161750712
เด็กหญิงณชนก  วิริยพงษ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
411
3161860076
เด็กชายณฐกร  ปัสสา
ป.4
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
412
3161870085
เด็กหญิงณฐพร  เกษรดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าโมง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
413
3161831691
เด็กหญิงณฐพร  ขันทะวัต
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
414
3161750452
เด็กชายณฐภัค  ลาลุน
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
415
3161380455
เด็กชายณฐภัทร  ทองตันวรภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
416
3161170406
เด็กชายณฐภัทร  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
417
3161833265
เด็กชายณฐวร  พันธ์ุดี
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
418
3161410132
เด็กหญิงณดา  นกหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
419
3161830628
เด็กชายณธพจน์  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
420
3161180105
เด็กชายณพชร  ราชบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
421
3161390043
เด็กหญิงณพัชญา  ศิริอัศนียกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
422
3161830632
เด็กหญิงณภัทร  ชำนาญรบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
423
3161380456
เด็กชายณภัทร  ตั้งพิทักษ์ไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
424
3161400356
เด็กหญิงณภัทร  บุดดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
425
3161830633
เด็กชายณภัทร  ปรัชญาธีรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
426
3161410134
เด็กหญิงณภัทรลดา  สมสวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
427
3161830635
เด็กหญิงณมน  นันทสำเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
428
3161833043
เด็กหญิงณัชชา  ภารการ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
429
3161870172
เด็กหญิงณัชยา  เครือดี
ป.6
โรงเรียนเมืองเดช
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
430
3161390044
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วิศิษฎ์รักษากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
431
3161830638
เด็กชายณัฎฐนันท์  เปลี่ยนผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
432
3161390214
เด็กชายณัฏฐกิตต์  ทิพใสย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
433
3161390138
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
434
3161180110
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
435
3161831708
เด็กหญิงณัฏฐนิช  นาชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
436
3161830642
เด็กชายณัฏฐ์ศรัล  พลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
437
3161833270
เด็กหญิงณัฐกมล  พรมตา
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
438
3161830643
เด็กหญิงณัฐกมล  ศิริอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
439
3161831709
เด็กชายณัฐกฤต  มุสิกสาร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
440
3161840346
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ร่วมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
441
3161380459
เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
442
3161830647
เด็กชายณัฐชนน  อุดชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
443
3161830648
เด็กหญิงณัฐชยา  สังกะเพศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
444
3161170410
เด็กหญิงณัฐชา  ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
445
3161831712
เด็กหญิงณัฐชานันท์  วาโย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
446
3161830649
เด็กหญิงณัฐฐิญา  ภัทรเนติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
447
3161390217
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
448
3161830650
เด็กหญิงณัฐณิชา  เถาหมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
449
3161380470
เด็กชายณัฐเณศร์  ธนันท์จิระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
450
3161833708
เด็กชายณัฐดนัย  สุภาคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
451
3161170147
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กรธนเวโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
452
3161833272
เด็กหญิงณัฐธิชา  มาลากอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
453
3161750192
เด็กหญิงณัฐธีรา  แพงโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
454
3161410145
เด็กชายณัฐนนท์  โชติวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
455
3161830662
เด็กชายณัฐนนท์  โมฬีชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
456
3161750579
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  แก่นก่อ
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
457
3161840054
เด็กหญิงณัฐนิชา  ลุนบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
458
3161400549
เด็กชายณัฐพล  ดอนเซล
ป.6
โรงเรียนบ้านละลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
459
3161750194
เด็กชายณัฐพล  เรืองบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
460
3161180246
เด็กชายณัฐพัชร  ครุผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
461
3161750195
เด็กหญิงณัฐภัสสร  คืนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
462
3161390220
เด็กหญิงณัฐรดา  นิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
463
3161831734
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
464
3161180247
เด็กชายณัฐรัชต์  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
465
3161830669
เด็กหญิงณัฐรินทร์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
466
3161380467
เด็กหญิงณัฐรินีย์  เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
467
3161831735
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พงศ์พิพัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
468
3161870041
เด็กชายณัฐวรรธน์  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
469
3161831737
เด็กหญิงณัฐวลัญช์กร  พิมพ์หล่อ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
470
3161400538
เด็กหญิงณัฐสุดา  โคษา
ป.6
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
471
3161400365
เด็กหญิงณัฐสุภรณ์  คำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
472
3161400366
เด็กหญิงณัฐิดา  สุรันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
473
3161840183
เด็กหญิงณัฐินี  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
474
3161830675
เด็กหญิงณัทกร  จันทร์ลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
475
3161831740
เด็กชายณัทบุลเศรษฐ์  รักพินิจ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
476
3161830676
เด็กหญิงณิชชา  ธนกิจยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
477
3161170150
เด็กหญิงณิชนิชา  พรมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
478
3161830678
เด็กหญิงณิชา  จันทร์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
479
3161830677
เด็กหญิงณิชา  ผาลิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
480
3161831743
เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมลาย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
481
3161830679
เด็กหญิงณิชาภา  สงวนสัจวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
482
3161390224
เด็กหญิงณิชารีย์  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
483
3161400477
เด็กหญิงเณศนัฐฎา  ป๊อกแจ้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
484
3161833280
เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยสัตย์
ป.5
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
485
3161831751
เด็กชายตรัยคุณ  รักสุทธี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
486
3161831753
เด็กชายตรินัยน์  ถานันดร
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
487
3161831754
เด็กชายตรีพิพัฒน์  คืนดี
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
488
3161840354
เด็กชายตุลย์  ปาสาจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
489
3161831755
เด็กหญิงตุลาพร  ขุนตาแสง
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
490
3161750794
เด็กหญิงเตชินี  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
491
3161830688
เด็กชายทยากร  บัวหยาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
492
3161830690
เด็กหญิงทรงพรพรหม  ยอดคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
493
3161750207
เด็กชายทัศน์พล  ทัศบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
494
3161850125
เด็กชายทินกฤต  อุชุวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
495
3161750719
เด็กหญิงทิปต์ธิดา  ครสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
496
3161840188
เด็กหญิงทิพรดา  ส่องแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
497
3161390230
เด็กชายทิมากร  วงศ์ขมิ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
498
3161380477
เด็กชายทุวานน  เทศชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
499
3161831142
เด็กชายเทวาพิทักษ์  ศรีเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
500
3161870277
เด็กชายแทนคุณ  คงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
501
3161831769
เด็กหญิงธตรีญา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
502
3161750720
เด็กชายธนกร  เจริญวงค์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
503
3161833284
เด็กชายธนกฤต  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
504
3161830701
เด็กชายธนกฤต  ต้นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
505
3161390045
เด็กชายธนกฤต  ทัพไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
506
3161180126
เด็กชายธนกฤต  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
507
3161180336
เด็กชายธนกฤต  รุ้งไธสง
ป.6
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
508
3161832634
เด็กชายธนกฤต  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
509
3161830705
เด็กชายธนชาติ  สายป้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
510
3161410157
เด็กชายธนโชติ  พิมอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
511
3161833714
เด็กชายธนเทพ  ทุมมานาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
512
3161832637
เด็กชายธนธัช  สายแวว
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
513
3161840058
เด็กชายธนบูรณ์  เลขสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
514
3161390046
เด็กหญิงธนพร  เจนสำโรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
515
3161870212
เด็กหญิงธนพร  นุชนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
516
3161750213
เด็กหญิงธนพร  ปัญญานุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
517
3161840194
เด็กหญิงธนพร  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
518
3161830708
เด็กชายธนภัทร  โมฬีชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
519
3161831790
เด็กชายธนภูมิ  โภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
520
3161831789
เด็กชายธนภูมิ  สีหบันณฑ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
521
3161180131
เด็กชายธนลภย์  วุฒิเสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
522
3161831793
เด็กชายธนวัฒน์  สายวงศ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
523
3161180132
เด็กชายธนวัฒน์  สารจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
524
3161750722
เด็กหญิงธนวันต์  สุภาษร
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
525
3161830711
เด็กชายธนวิชญ์  กุลาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
526
3161750919
เด็กชายธนวิชญ์  ชัยน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.อำนาจเจริญ
527
3161750476
เด็กชายธนัช  รวมวงศ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
528
3161410156
เด็กหญิงธนัชชา  พินธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
529
3161870269
เด็กหญิงธนัชพร  ทองปั้น
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
530
3161832643
เด็กชายธนากร  คุ้มผล
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
531
3161870270
เด็กชายธนากร  สาคำแสง
ป.6
โรงเรียนน้ำยืน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
532
3161380486
เด็กชายธนาภิวัชร์  จำปี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
533
3161180136
เด็กชายธนินทร  ขำกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
534
3161180137
เด็กหญิงธนิสา  สอนเผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
535
3161830722
เด็กหญิงธมลวรรณ  สายดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
536
3161830725
เด็กชายธรรมดา  จึงมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
537
3161850129
เด็กชายธรรมวัจน์  อักษรนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
538
3161410161
เด็กหญิงธรรมสรณ์  ขำผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
539
3161830727
เด็กชายธรรวา  สุวรรณศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
540
3161380490
เด็กหญิงธวลิดากรณ์  ทองพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
541
3161840443
เด็กชายธัชนนท์  เพชรสมัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
542
3161830729
เด็กชายธัชภูมิ  อ่วมกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
543
3161390048
เด็กชายธัญกร  จิตจารุวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
544
3161832963
เด็กหญิงธัญชนก  บุดดี
ป.5
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
545
3161380492
เด็กหญิงธัญชนก  ประพาฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
546
3161750921
เด็กหญิงธัญชนก  พุทธขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.อำนาจเจริญ
547
3161750219
เด็กหญิงธัญญธร  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
548
3161860084
เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  อำประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
549
3161830730
เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  ธัญญ์ญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
550
3161390240
เด็กหญิงธัญญรัตน์  น้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
551
3161833716
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ผิวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
552
3161170307
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สำโรง
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ยโสธร เขต 1
553
3161750478
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
554
3161410163
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ขวาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
555
3161833064
เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยาวบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
556
3161180138
เด็กหญิงธัญญาลักษ์  พรมคำแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
557
3161831818
เด็กชายธัญยธรณ์  ชินนะเกตุ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
558
3161830731
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สิงห์สุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
559
3161830732
เด็กหญิงธัญสินี  นครแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
560
3161750223
เด็กหญิงธัญสิริ  ไชยมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
561
3161840198
เด็กหญิงธันย์ชนก  บ่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
562
3161830735
เด็กหญิงธารไท  ชุ่มนาเสียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
563
3161832651
เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  คำภาค
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
564
3161750224
เด็กหญิงธารารัตน์  วงศ์ผาคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
565
3161840200
เด็กชายธาวิน  ทองบุราณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
566
3161860181
เด็กหญิงธิดากาญจน์  มาคะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
567
3161870463
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญวัน
ป.6
โรงเรียนสมบูรณ์เลิศวิทยา
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
568
3161840361
เด็กหญิงธิติยากรณ์  สุวรรณกูฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
569
3161400376
เด็กหญิงธิธาดา  มั่นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
570
3161400100
เด็กหญิงธิบดิ์ภัณดา  โสรีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
571
3161390082
เด็กชายธีรกร  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
572
3161410283
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
573
3161170171
เด็กชายธีรธร  โสมรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
574
3161840205
เด็กชายธีร์ธวัช  พืชทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
575
3161840444
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
576
3161833718
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
577
3161750226
เด็กชายธีรภัทร  ณุวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
578
3161410165
เด็กชายธีรภัทร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
579
3161180434
เด็กชายธีรภัทร์  ลัทธิรมย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
580
3161831840
เด็กชายธีรศิลป์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
581
3161833429
เด็กชายธีระชัย  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
582
3161830743
เด็กชายธีร์  ทานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
583
3161830745
เด็กหญิงนงนภัส  เพ็ชรบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
584
3161831848
เด็กชายนนทพัทธ์  ยศวิจิตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
585
3161400379
เด็กชายนนทวัตติ์  หอมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
586
3161170335
เด็กหญิงนพธิรา  ใจเด็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
587
3161750730
เด็กหญิงนภสมน  หมายทอง
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
588
3161750485
เด็กหญิงนภสร  ทองวรณ์
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
589
3161380499
เด็กชายนภัทร  สาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
590
3161830752
เด็กหญิงนภัทร์  แก้วคูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
591
3161831854
เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
592
3161840365
เด็กชายนรเดช  สำเภานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
593
3161390129
เด็กชายนรากร  ชำนิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
594
3161840364
เด็กชายนราธิวัฒน์  สิมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
595
3161750232
เด็กชายนราวิชญ์  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
596
3161830755
เด็กชายนราวิภักดิ์  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
597
3161870247
เด็กหญิงนริตา  มรรคพิมพ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
598
3161830757
เด็กหญิงนรีกานต์  เลิศศักดิ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
599
3161750922
เด็กหญิงนวลพรรณ  หม่องคำเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.อำนาจเจริญ
600
3161840207
เด็กหญิงนัชชา  ภูมิลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
601
3161830761
เด็กหญิงนัชทิกา  สีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
602
3161750235
เด็กหญิงนัทช์ชัยนันท์  ชารีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
603
3161180384
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงษ์สม
ป.5
โรงเรียนบ้านกุดไกรสร
สพป.ยโสธร เขต 2
604
3161860088
เด็กชายนัธทวัฒน์  บุดดางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
605
3161850138
เด็กหญิงนันท์นภัส  บอนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
606
3161860089
เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศิลป์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
607
3161831868
เด็กหญิงนันท์นภัส  วังสุทธิสมศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
608
3161750898
เด็กชายนันท์พงศ์  บุปผาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านบก
สพป.อำนาจเจริญ
609
3161832661
เด็กหญิงนันทิตา  บุตรบัว
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
610
3161750488
เด็กชายนันทิพัฒน์  ประทุม
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
611
3161870316
เด็กหญิงนันธิดา  วงศ์ไสย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองอ้ม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
612
3161750735
เด็กหญิงน่านฟ้า  มีนา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
613
3161870293
เด็กหญิงนารถลดา  ไชยพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
614
3161750733
เด็กหญิงนาราภัทร  นพเก้า
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
615
3161830770
เด็กชายนาวิน  สถาผลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
616
3161833305
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ร่มเย็น
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
617
3161840214
เด็กหญิงน้ำเพชร  ปกกฤตยหริบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
618
3161831874
เด็กหญิงนิตยกานต์  สารสมัคร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
619
3161830774
เด็กชายนิธิศ  อ่อนมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
620
3161830775
เด็กชายนิปุณ  ถามะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
621
3161870294
เด็กหญิงนิรชา  ศรีษะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
622
3161840212
เด็กหญิงนิศา  สายหม่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
623
3161390083
เด็กหญิงนิศาชล  ระสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
624
3161750865
เด็กหญิงนุชจรีย์  ตุละวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
625
3161840286
เด็กชายเนติภาดร  ลุยพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
626
3161870066
เด็กหญิงเนริสา  ชำนาญปืน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
627
3161831876
เด็กชายบรรณวัฒน์  มะลังศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
628
3161870295
เด็กหญิงบัณฑิตา  เชื้อชม
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
629
3161410286
เด็กหญิงบัณฑิตา  ตั้นซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
630
3161830780
เด็กชายบัณวัฒน์  โพธิ์เอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
631
3161830782
เด็กชายบุญญาพัฒน์  อินยาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
632
3161831880
เด็กหญิงบุญญิสา  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
633
3161750243
เด็กหญิงบุญนิศา  ดวงใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
634
3161750244
เด็กหญิงบุญนิสา  บุศดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
635
3161830785
เด็กหญิงบุณณดา  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
636
3161830784
เด็กหญิงบุณยาพร  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
637
3161390325
เด็กหญิงบุษย์รันต์  จันทมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านขะยูง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
638
3161832262
เด็กหญิงเบญญาพร  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
639
3161180152
เด็กชายปกรณ์วิทย์  ทุมเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
640
3161170336
เด็กชายปกรณ์  บุนระสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลค้อวัง
สพป.ยโสธร เขต 1
641
3161180154
เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทะหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
642
3161410178
เด็กชายปฐพี  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
643
3161860182
เด็กหญิงปฐมาภรณ์  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาจาน
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
644
3161380510
เด็กหญิงปณัฏฎา  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
645
3161830791
เด็กหญิงปณาลี  กวีวรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
646
3161840068
เด็กหญิงปณิดา  มงคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
647
3161832673
เด็กหญิงปทิตตา  มูลศรี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
648
3161400391
เด็กชายปพนสรรค์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
649
3161170425
เด็กหญิงปพิชญา  ขุมคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
650
3161830793
เด็กหญิงปพิชญา  คำเปลว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
651
3161833308
เด็กหญิงปพิชญา  มูลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
652
3161833309
เด็กหญิงปภัทศรัณฌ์  บุญเดช
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
653
3161870213
เด็กหญิงปภัสสร  หงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
654
3161380514
เด็กหญิงปภาดา  ไนยะกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
655
3161400395
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สากาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
656
3161750250
เด็กหญิงปภาวรินท์  อุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง ป.4/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
657
3161833528
เด็กชายปรมัตถ์  โสตแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
658
3161750736
เด็กหญิงปรมาพร  ธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
659
3161832681
เด็กชายปรเมศ  แสนจันทร์ฮาม
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
660
3161831900
เด็กชายประธานิน  คำภาทู
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
661
3161870215
เด็กหญิงประภัสสร  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
662
3161380520
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
663
3161830801
เด็กหญิงปรางขวัญ  วริสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
664
3161750253
เด็กชายปราชญ์  ชารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
665
3161750255
เด็กหญิงปราณปริยา  สายลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
666
3161170428
เด็กหญิงปราณปรียา  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
667
3161840374
เด็กหญิงปราวดี  รูปแกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
668
3161850144
เด็กหญิงปริฉัตร  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
669
3161750493
เด็กหญิงปริญณดา  ปัดถา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
670
3161400401
เด็กหญิงปริญา  จารุกุลธนดล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
671
3161400402
เด็กหญิงปริยนิตย์  วงศ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
672
3161870047
เด็กหญิงปรียา  เสาร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
673
3161832680
เด็กหญิงปรียาพร  จันทโกสิน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
674
3161860093
เด็กหญิงปรียาพร  สร้อยสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
675
3161830806
เด็กหญิงปลายฟ้า  ดำนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
676
3161830807
เด็กชายปวรปรัชญ์  เคนบุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
677
3161831911
เด็กหญิงปวริศา  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
678
3161750258
เด็กหญิงปวริศา  อุ่นทวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
679
3161830809
เด็กชายปวรุตม์  นุชนางศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
680
3161840445
เด็กหญิงปวันรัตน์  เกลอะมู
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
681
3161830811
เด็กหญิงปวีณนุช  สองศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
682
3161830812
เด็กหญิงปวีณรัตน์  กาฬสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
683
3161750260
เด็กชายปองคุณ  ผลวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
684
3161830814
เด็กชายปองคุณ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
685
3161830815
เด็กหญิงปัญชิการัตน์  ทองล้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
686
3161830816
เด็กหญิงปัญญ์พุฒิภา  พฺุฒิเปรมเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
687
3161831918
เด็กชายปัญญวัฒน์  ยานุ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
688
3161380527
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
689
3161831922
เด็กชายปัณณธร  เทพมุสิก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
690
3161832683
เด็กชายปัณณธร  เลิศล้ำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
691
3161400406
เด็กหญิงปัณณพร  กันทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
692
3161840074
เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
693
3161830817
เด็กชายปัณณวัฒน์  สิงห์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
694
3161380532
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลำสมุทรจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
695
3161170185
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
696
3161380533
เด็กชายปัณณ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
697
3161400511
เด็กชายปัณณ์  สุขส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
698
3161832685
เด็กชายปัณวิชญ์  เชาว์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
699
3161830823
เด็กหญิงปัทมพร  คารวะบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
700
3161830824
เด็กหญิงปัทมพร  สุขอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
701
3161380536
เด็กหญิงปาณิศรา  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
702
3161850145
เด็กหญิงปาณิสรา  สายเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
703
3161410191
เด็กหญิงปานรดา  หาญรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
704
3161750742
เด็กหญิงปาริมาธนันท์  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
705
3161750266
เด็กหญิงปาลิตา  แสงใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
706
3161870048
เด็กชายปิติกร  นิลเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
707
3161830829
เด็กหญิงปิยธิดา  นันทบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
708
3161400029
เด็กชายปิยพนธ์  จันทกรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
709
3161840223
เด็กหญิงปิยภัทร  เจริญจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
710
3161180160
เด็กหญิงปิยะฉัตร  สายวันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
711
3161750874
เด็กชายปีติภัทร  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
712
3161830841
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ศรีวงษ์วรรณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
713
3161832687
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ผ่องจิตร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
714
3161170430
เด็กหญิงปุญญาดา  วรฉัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
715
3161380540
เด็กหญิงปุญญาภัส  ภูฆัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
716
3161380541
เด็กหญิงปุญธีรา  พงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
717
3161830844
เด็กชายปุณณชิ  ชูสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
718
3161860124
เด็กชายปุณณสิน  ปัญญาใหญ่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
719
3161830846
เด็กหญิงปุณยนุช  วงษ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
720
3161831948
เด็กหญิงปุณิกา  บูชายันต์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
721
3161831949
เด็กหญิงปุณิกา  รัตนบำรุง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
722
3161831950
เด็กชายปุรเชษฐ์  พรมสาร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
723
3161390065
เด็กหญิงเปมิกา  นาคผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
724
3161831145
เด็กหญิงเปมิกา  ผ่านเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
725
3161831146
เด็กชายเปรมปีย์  มีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
726
3161180229
เด็กหญิงเปรมสุดา  บุญประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
727
3161750551
เด็กหญิงเปรมสุดา  พยัคฆทา
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
728
3161180370
เด็กหญิงไปรยา  จันโอ
ป.5
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
สพป.ยโสธร เขต 2
729
3161832691
เด็กชายพงศกร  เจริญดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
730
3161830850
เด็กชายพงศพัศ  เลติวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
731
3161832692
เด็กชายพงศภัค  พรใส
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
732
3161870049
เด็กชายพงษ์พัฒน์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
733
3161833723
เด็กชายพชร  ลอยสนั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
734
3161830852
เด็กชายพชร  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
735
3161750272
เด็กชายพชรพล  บุบผาพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
736
3161830855
เด็กชายพชรพล  ปึงเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
737
3161750588
เด็กหญิงพรชิตา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
738
3161410198
เด็กหญิงพรทิพย์  นามศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
739
3161830857
เด็กหญิงพรนับพัน  ปานดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
740
3161400413
เด็กหญิงพรนับพัน  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
741
3161830859
เด็กชายพรรควัฒน์  ส่งสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
742
3161750748
เด็กหญิงพรรณวรท  ครุประทีป
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
743
3161830862
เด็กหญิงพรลภา  ภูผาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
744
3161840231
เด็กชายพลภูมิ  สำเภานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
745
3161750750
เด็กชายพลลภัตม์  อัคฮาด
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
746
3161170434
เด็กชายพลวัฒน์  เวชกามา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
747
3161170308
เด็กชายพลวิทย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ยโสธร เขต 1
748
3161390050
เด็กหญิงพลอยนภัส  โพธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
749
3161833727
เด็กชายพลาธิป  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
750
3161400554
เด็กหญิงพอใจ  พรหมซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านละลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
751
3161860098
เด็กชายพอเพียง  คุ้มทุกข์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
752
3161833323
เด็กหญิงพัชชา  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
753
3161830871
เด็กหญิงพัชรดา  อินธิแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
754
3161390051
เด็กหญิงพัชรนันท์  จรัสดำรงนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
755
3161410291
เด็กชายพัชรพล  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
756
3161833728
เด็กหญิงพัชรมัย  มหิศยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
757
3161840234
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
758
3161830876
เด็กชายพัฒนะ  โคตะสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
759
3161170192
เด็กหญิงพัณณิตา  มีไชยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
760
3161170193
เด็กชายพัทธดนย์  ชื่นตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
761
3161830877
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สงวนจิราพัชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
762
3161830878
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อนุรักษ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
763
3161390264
เด็กหญิงพัทธหทัย  เท่าสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
764
3161170194
เด็กชายพันธุ์ธัช  พันธุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
765
3161750283
เด็กหญิงพัสวี  ทองไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
766
3161830880
เด็กหญิงพัสวีพร  ยศพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
767
3161870050
เด็กหญิงพิงค์บุญ  ทรัพย์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
768
3161390130
เด็กหญิงพิจิตรา  ลาภจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแต้ (ประชาบำรุง)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
769
3161750285
เด็กหญิงพิชชานันท์  ถูระบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
770
3161400419
เด็กหญิงพิชญธิดา  แพงสุดใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
771
3161380566
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีสุธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
772
3161831985
เด็กหญิงพิชญนันท์  เพิ่มเติม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
773
3161830895
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เต็มธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
774
3161380567
เด็กชายพิชญะ  จันล่องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
775
3161180169
เด็กชายพิชญา  โคตรประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
776
3161380569
เด็กหญิงพิชญาภา  จันล่องคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
777
3161860099
เด็กหญิงพิชญาภา  ธีรจางคพิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
778
3161833505
เด็กหญิงพิพรรษพร  จูมยา
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
779
3161830899
เด็กหญิงพิมพ์กัลยา  ลิมปวิทยากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
780
3161750509
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มฎารักษ์
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
781
3161840237
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
782
3161170436
เด็กหญิงพิมพ์ทิชา  สอนลิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
783
3161830902
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ทิวากรภัสสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
784
3161833732
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สายธนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
785
3161410208
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โชคธีรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
786
3161833332
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศาสนธิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
787
3161833333
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ครองยุทธ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
788
3161840238
เด็กหญิงพิมรพัฒน์  บุญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
789
3161830908
เด็กหญิงพิรานันท์  จีระประภากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
790
3161830910
เด็กชายพิสิษฐ์  หงส์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
791
3161832006
เด็กหญิงพีรพร  มีลาภสม
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
792
3161410210
เด็กชายพีรพุฒิ  มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
793
3161840240
เด็กชายพุทธะ  ทานะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
794
3161380578
เด็กหญิงพุทธิวรรณ  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
795
3161850182
เด็กหญิงเพชรบงกต  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
796
3161840288
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ถิ่นดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
797
3161400484
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ไชยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
798
3161170459
เด็กชายเพียวพันธ์ุ  พายุบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
799
3161380708
เด็กชายโพธิ์พัชระ  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
800
3161830919
เด็กหญิงฟ้าลดา  เทพสุริย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
801
3161830920
เด็กหญิงภคพร  ทวีวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
802
3161832011
เด็กหญิงภคภรณ์  เท่าสิงห์
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
803
3161380580
เด็กชายภควัต  สมาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
804
3161832014
เด็กชายภคิน  ไล้เลิศ
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
805
3161850152
เด็กหญิงภรภัทร  แจ๋มวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
806
3161380583
เด็กชายภรันดร  สุขนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
807
3161380584
เด็กหญิงภวรัญชน์  วันสุดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
808
3161833337
เด็กหญิงภัคคินี  พันธ์อุ่น
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
809
3161400424
เด็กหญิงภัคธีมาพร  ทิพบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
810
3161170205
เด็กหญิงภัทธีรา  สำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
811
3161840082
เด็กชายภัทรกร  ขันตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
812
3161830928
เด็กชายภัทรกฤต  ศรีลาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
813
3161832019
เด็กชายภัทรดนัย  สมตน
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
814
3161832018
เด็กชายภัทรดนัย  แสวงศรี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
815
3161180178
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีทาเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
816
3161400425
เด็กหญิงภัทรนรี  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
817
3161380589
เด็กหญิงภัทรปภา  คูณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
818
3161170207
เด็กชายภัทรพล  จันทมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
819
3161830935
เด็กชายภัทรพล  ศรไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
820
3161390122
เด็กชายภัทรพล  หาญโก่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านตาทอง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
821
3161830934
เด็กชายภัทรพล  อุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
822
3161832715
เด็กหญิงภัทรภร  ภูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
823
3161832025
เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
824
3161832716
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
825
3161170208
เด็กหญิงภัทราพร  ก่ำจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
826
3161400428
เด็กหญิงภัทราวดี  โนนคู่เขตโขง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
827
3161830937
เด็กชายภัทราวุฒิ  วีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
828
3161833560
เด็กชายภัทราวุธ  พุฒโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านเศรษฐี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
829
3161410213
เด็กหญิงภัสสรา  งามวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
830
3161833506
เด็กชายภาณุพงศ์  คำแปร
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
831
3161832031
เด็กชายภาณุพงศ์  วรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
832
3161832030
เด็กชายภาณุพงศ์  สายพันธ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
833
3161750758
เด็กชายภานุวัฒน์  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
834
3161750309
เด็กชายภาสกร  ชัยภูมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
835
3161830943
เด็กหญิงภิชญาภรณ์  สุขสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
836
3161170213
เด็กหญิงภิรมณ  พละศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
837
3161832044
เด็กชายภูเดชา  ภาระอุตส่าห์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
838
3161380598
เด็กชายภูผา  ลาเต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
839
3161390055
เด็กชายภูมิธเนศ  พันธ์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
840
3161830947
เด็กชายภูมิบริพัชร  ลือสุวรรณกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
841
3161390099
เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วใสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
842
3161390123
เด็กชายภูมิภัทร  ประไวย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตาทอง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
843
3161750313
เด็กชายภูมิภัทร  วรชินา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
844
3161410215
เด็กหญิงภูริชญา  คำนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
845
3161750314
เด็กชายภูริณัฐ  ลุสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
846
3161400432
เด็กหญิงภูริตา  ภักรัตนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
847
3161840087
เด็กชายภูวดล  แกะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
848
3161380602
เด็กชายภูสิงห์  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
849
3161750761
เด็กหญิงมณฑิตา  คงทน
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
850
3161870225
เด็กหญิงมณีภา  เรียบร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
851
3161833738
เด็กหญิงมนต์ฤดี  นาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
852
3161400434
เด็กหญิงมนสนันท์  วีระเเสงพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
853
3161390056
เด็กหญิงมนสิชา  ใจเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
854
3161750885
เด็กหญิงมนัญชยา  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)
สพป.อำนาจเจริญ
855
3161850156
เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
856
3161830953
เด็กหญิงมนัสนันท์  คำแน่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
857
3161830955
เด็กหญิงมิ่งกมล  พงษ์ผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
858
3161832050
เด็กหญิงมีนา  โสมะเกษตรินทร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
859
3161831149
เด็กหญิงเมธาพร  ศรีโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
860
3161830961
เด็กหญิงยิ่งรัก  แก่นกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
861
3161831150
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วีระนันทาเวทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
862
3161380609
เด็กชายรชต  สัมพันธ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
863
3161390057
เด็กหญิงรชาดา  ธนกิตติยานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
864
3161380611
เด็กชายรณกร  พิพัฒน์เยาว์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
865
3161833344
เด็กชายรณพีร์  พิมพ์รำลึก
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
866
3161832062
เด็กชายรณภูมิ  ธานี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
867
3161833507
เด็กหญิงรพีพรรณ  วงศ์กันย์
ป.5
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
868
3161380719
เด็กหญิงรภัสสรณ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
869
3161832727
เด็กหญิงรภัสสรน์  สุวรรณอัมพร
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
870
3161830966
เด็กหญิงรมิดา  โชติพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
871
3161860106
เด็กหญิงรมิตา  พัณณิตากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
872
3161750765
เด็กหญิงระพีพรรณ  นารีโภชน์
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
873
3161870299
เด็กหญิงรัชดา  นามคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านดวน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
874
3161870226
เด็กชายรัชพล  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
875
3161830977
เด็กชายรัชพล  เดซผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
876
3161170440
เด็กชายรัชพล  ยงกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
877
3161750766
เด็กหญิงรัญชิดา  จิตต์เสนาะ
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
878
3161830978
เด็กหญิงรัญญริญญ์  ชลวัสส์ไกรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
879
3161180190
เด็กชายรัฐวิทย์  สุพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
880
3161180192
เด็กหญิงรัตนกร  ธิบูรณ์บุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
881
3161180353
เด็กหญิงรัตน์ตปภา  ศิริโสม
ป.4
โรงเรียนสมนึกพิทยา
สพป.ยโสธร เขต 2
882
3161850158
เด็กหญิงริสะ  สืบสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
883
3161832733
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
884
3161750926
เด็กหญิงรุ่งฤดี  นราชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.อำนาจเจริญ
885
3161830979
เด็กหญิงรุจิกานต์  สีหาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
886
3161750325
เด็กหญิงรุจิรตา  คันธะมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
887
3161180251
เด็กหญิงลฎาภา  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
888
3161400440
เด็กหญิงลภัสธร  สิทธิศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
889
3161170223
เด็กหญิงลลิน  บุญรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
890
3161840248
เด็กหญิงลักขิกา  อยู่เจ็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
891
3161832087
เด็กหญิงลักษณพร  สุขจันดี
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
892
3161832088
เด็กหญิงลักษณพร  เหลาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
893
3161750768
เด็กหญิงลัลน์ญดา  มลแก้ว
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
894
3161840249
เด็กชายวงศธร  กาละมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
895
3161860107
เด็กชายวงษ์วนิชย์  สุภะเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
896
3161830988
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศรีลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
897
3161380617
เด็กชายวชิรวิชญ์  ทองทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
898
3161833350
เด็กชายวชิรวิทย์  พนมคุณ
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
899
3161833530
เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
900
3161832094
เด็กชายวชิระ  ชลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
901
3161380619
เด็กชายวชิรากรณ์  ราชบัญดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
902
3161833352
เด็กหญิงวณิชยา  แววศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
903
3161832736
เด็กหญิงวนัชพร  จำปาศิริ
ป.5
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
904
3161832097
เด็กหญิงวนิดา  ศรีคำ
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
905
3161380622
เด็กชายวรธน  บุญตนัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
906
3161860109
เด็กหญิงวรนิษฐา  เลื่อนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
907
3161400443
เด็กหญิงวรนุช  บุญยืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
908
3161832100
เด็กชายวรปรัชญ์  วันโท
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
909
3161170226
เด็กชายวรพรต  โชติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
สพป.ยโสธร เขต 1
910
3161380623
เด็กชายวรภพ  เติบจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
911
3161750330
เด็กหญิงวรรณยารัฐ  เรียบเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
912
3161832102
เด็กหญิงวรรณิชยา  สุวะจันทร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
913
3161400447
เด็กหญิงวรัญญา  สานุสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
914
3161380627
เด็กชายวรัญญู  ยุกต์วัฒนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
915
3161390140
เด็กชายวรากร  คมประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านอีสร้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
916
3161850161
เด็กชายวรินทร  ดรุณพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
917
3161390286
เด็กชายวรินทร  สุทาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลราษีไศล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
918
3161180367
เด็กหญิงวริยา  นาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ
สพป.ยโสธร เขต 2
919
3161831009
เด็กชายวลัญช์พล  สนองราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
920
3161833510
เด็กชายวัชชิระ  สายขุน
ป.6
โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
921
3161832747
เด็กชายวัชรพล  แสวงดี
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
922
3161831012
เด็กชายวัชระ  พูลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
923
3161832117
เด็กชายวัชรากร  ภูริยานุวัตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
924
3161833354
เด็กชายวัฒนากร  ประกอบศรี
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
925
3161170444
เด็กหญิงวัฒนาภา  หมอยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
สพป.ยโสธร เขต 1
926
3161833764
เด็กชายวัณณุวรรธณ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
927
3161380635
เด็กหญิงวันทนีย์  ตั้งวิริยะวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
928
3161840402
เด็กหญิงวาริชา  แรมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
929
3161400148
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญจูง
ป.6
โรงเรียนบ้านจันลม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
930
3161831019
เด็กหญิงวิชญาดา  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
931
3161833086
เด็กหญิงวิภาดา  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
932
3161400110
เด็กหญิงวิภาวดี  อ่ำโมง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
933
3161832127
เด็กหญิงวิมลณัฐ  ศิลปศาสตร์
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
934
3161750928
เด็กชายวีรชาติ  จูมดอก
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.อำนาจเจริญ
935
3161832751
เด็กหญิงวีรปริยา  ปัญญาพรวิทยา
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
936
3161831025
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
937
3161831027
เด็กชายวีรภัทร์  ประเสริฐสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
938
3161750337
เด็กชายวีระศักดิ์  โสภิพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
939
3161750338
เด็กชายวีราทร  โคตรอาษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
940
3161831029
เด็กหญิงวีรินทร์  อัตตสิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
941
3161750532
เด็กหญิงศตพร  ขันธเกษ
ป.6
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
942
3161832136
เด็กชายศตวรรษ  มะลีจันทร์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
943
3161832753
เด็กชายศตวรรษ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
944
3161840254
เด็กชายศรัณยพงศ์  สิงห์กล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
945
3161832754
เด็กชายศราวุฒิ  พาดไทยสงค์
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
946
3161750340
เด็กหญิงศรุดา  ปาวะรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
947
3161380642
เด็กชายศลาฆนันท์  เมธีพิสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
948
3161750342
เด็กหญิงศศิกานต์  โพธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
949
3161832138
เด็กหญิงศศิประภา  คงสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
950
3161831040
เด็กชายศักรินทร์  วงศ์พรหมพิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
951
3161410300
เด็กหญิงศิรดาภา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
952
3161750533
เด็กชายศิรพัทธ์  วงศ์ตา
ป.5
โรงเรียนเจริญวิทยา
สพป.อำนาจเจริญ
953
3161831042
เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมพ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
954
3161400493
เด็กชายศิรวิทย์  โคตอาษา
ป.6
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
955
3161380647
เด็กหญิงศิรัชญากานต์  เลากิจวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
956
3161833444
เด็กหญิงศิราพัชร  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนแพง
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
957
3161832143
เด็กหญิงศิริกัญญา  ส่งสุข
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
958
3161832144
เด็กหญิงศิริกัลยา  แก้วใจ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
959
3161832146
เด็กหญิงศิริกาญดา  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
960
3161840258
เด็กหญิงศิริญากร  หลุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
961
3161832147
เด็กหญิงศิริณัฎฐ์กมล  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
962
3161832149
เด็กหญิงศิริธิดา  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
963
3161831046
เด็กชายศิรินทร์  ชมาฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
964
3161180197
เด็กหญิงศิรินภา  ตันจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
965
3161750779
เด็กหญิงศิริพัตรา  อนันเอื้อ
ป.5
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
966
3161831047
เด็กชายศิวกร  เกษมทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
967
3161832154
เด็กชายศิวะกร  ประกอบผล
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
968
3161831051
เด็กหญิงศุณัฎธิดา  ปราณีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
969
3161170294
เด็กชายศุภกร  ค้ำชู
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 1
970
3161831053
เด็กชายศุภกฤต  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
971
3161170295
เด็กชายศุภกฤต  นามรุ้ง
ป.5
โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว
สพป.ยโสธร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 30
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
972
3161831054
เด็กชายศุภกฤษ  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
973
3161380651
เด็กชายศุภณัฐ  พุทธิชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
974
3161832166
เด็กชายศุภวิชญ์  คำสุข
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
975
3161832165
เด็กชายศุภวิชญ์  คำแสนโคตร
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
976
3161831056
เด็กหญิงศุภากร  เวียงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
977
3161400030
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุตรเสมียน
ป.6
โรงเรียนบ้านภูมิศาลา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
978
3161832762
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
979
3161831057
เด็กหญิงศุภิสรรัชช์  พงษ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
980
3161750349
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
981
3161833364
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
982
3161831152
เด็กชายเศรษฐสิริ  มีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
983
3161832172
เด็กหญิงษมาพร  เดชแก้ว
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
984
3161840448
เด็กชายสงกรานต์  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
985
3161380654
เด็กชายสถาปนา  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
986
3161832198
เด็กหญิงสไบแพร  วงศ์เจริญ
ป.4
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
987
3161831059
เด็กหญิงสมิตานัน  ดอนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
988
3161870060
เด็กหญิงสมิตานัน  สุทธัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
989
3161832974
เด็กชายสรรพวัฒน์  โสมเกษตรินทร์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
990
3161833752
เด็กชายสรรเพชร  ชาวน้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
991
3161870061
เด็กชายสรวิชญ์  พาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
992
3161400461
เด็กหญิงสโรชา  ทาเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
993
3161400456
เด็กหญิงสลิลทิพย์  นวลงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
994
3161180252
เด็กหญิงสวรินทร์  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
995
3161750784
เด็กชายสัณหณัฐ  สกลไชย
ป.6
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
996
3161832975
เด็กหญิงสัตตบงกช  อุทัยกรณ์
ป.6
โรงเรียนปทุมวิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
997
3161410234
เด็กหญิงสาธนีย์  เสาธงรุ่งเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
998
3161833369
เด็กชายสิงหา  โพธิภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
999
3161831063
เด็กหญิงสิตานัน  จิรวัฒน์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1000
3161840264
เด็กหญิงสิรภัทร  ขาวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1001
3161840411
เด็กหญิงสิรภัทร  ทีอุทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1002
3161750786
เด็กชายสิรวิชญ์  สันลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1003
3161831073
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1004
3161832182
เด็กหญิงสิริกร  โคตรดก
ป.6
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1005
3161390059
เด็กหญิงสิริก์วัชร์วดี  ทรัพย์ดก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1006
3161833370
เด็กหญิงสิริขวัญ  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
ห้องสอบที่
 31
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1007
3161180253
เด็กหญิงสิริญาพร  สุดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)
สพป.ยโสธร เขต 2
1008
3161180201
เด็กหญิงสิริณดา  พันเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
สพป.ยโสธร เขต 2
1009
3161850169
เด็กชายสิริพุฒิพงศ์  โชติกเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
1010
3161410235
เด็กหญิงสิริยากร  พรชัยมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1011
3161380656
เด็กหญิงสิริยากรณ์  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1012
3161832770
เด็กชายสุกฤษฎิ์  บุญคุณ
ป.6
โรงเรียนอุบลวิทยาคม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1013
3161840097
เด็กหญิงสุกลภัทร  ดับพิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1014
3161750362
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถามะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1015
3161750363
เด็กหญิงสุจินดา  ไชยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ
1016
3161833373
เด็กหญิงสุชานาฏ  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1017
3161832189
เด็กหญิงสุชานาฏ  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1018
3161380662
เด็กชายสุทธิพจน์  สืบสายพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1019
3161833533
เด็กหญิงสุธิดา  วงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านตำแย
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1020
3161390100
เด็กหญิงสุธิพัฒน์  สังกาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแสงเมื