รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/8 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1151660341
เด็กหญิงกรรวี  ศิริชัยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
2
1151670139
เด็กชายกรวุฒิ  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
3
1151660342
เด็กหญิงกฤชอร  พัฒนศุภวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
4
1150820233
เด็กชายกฤตินัย  เกิดมณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
5
1151660346
เด็กชายกษิเดช  โอรสรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
6
1151680488
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขันน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
7
1150820004
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ถิรธนาฐานพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8
1150820238
เด็กชายกันต์กวี  ปัญญารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
9
1151210344
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกียรติลังกุล
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
10
1151680980
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำนึงเนตร
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
11
1151680489
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุทัยเภตรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
12
1150820240
เด็กหญิงกานต์รวี  อูรณการ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
13
1151660350
เด็กชายกิตกวิน  ตรีนิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
14
1150850167
เด็กชายกิตติกันต์  ขันติกุล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
15
1151210005
เด็กชายกิตติภพ  ชุ่มเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
16
1151681269
เด็กหญิงเกวลิน  แสนสม
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
17
1150820801
เด็กชายคูณฤกษ์  สมกิจศิริ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
18
1151680133
เด็กหญิงจิตรชญา  จิตร์รัก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
19
1150820010
เด็กหญิงจิรประภากรณ์  ศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
20
1150830149
เด็กชายจิรภัทร  กิจคณะ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
21
1151210012
เด็กชายจิรายุ  อาจคะนอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
22
1150820246
เด็กหญิงจีรณัฏฐ์ดา  เรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
23
1151220223
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
24
1151210013
เด็กหญิงชญาดา  เพ็ญสุริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
25
1151660010
เด็กหญิงชญานิศ  สถิตอินทาพร
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
26
1150820485
เด็กหญิงชณิชา  อยู่วัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
27
1151660656
เด็กชายชนะพล  เชิงวิลาศ
ป.6
โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
28
1151210016
เด็กชายชยุต  แสงเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
29
1151680334
เด็กหญิงชลันดา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
30
1151660360
เด็กหญิงชวัลรัตน์  พันบุดดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
31
1151681141
เด็กหญิงชัญญพร  รุมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตาคง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
32
1151670143
เด็กหญิงชัญญาธิป  เกณทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
33
1151680764
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
34
1151680800
เด็กชายชัยทานธรรม  ศรีษาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านตะเคียน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
35
1151670144
เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  มิระสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/7 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1151680499
เด็กชายฐิติพันธ์  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
37
1151210020
เด็กหญิงณชญาดา  กัลยารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
38
1151210021
เด็กชายณฐกร  เล็บขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
39
1151210023
เด็กชายณธเดช  สัจจะสนทิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
40
1151210025
เด็กชายณภัทร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
41
1151660861
เด็กชายณภัทร  ศักดา
ป.6
เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
สพป.สุรินทร์ เขต 1
42
1151210026
เด็กหญิงณวรา  วงศ์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
43
1151660366
เด็กหญิงณัชชา  เมธาชัยศิษฎ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
44
1151230095
เด็กชายณัฏฐกร  อัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
45
1151230096
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สาระคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
46
1150820804
เด็กชายณัฐณนนท์  บุพโต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
47
1151680336
เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่งชูพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
48
1151660374
เด็กชายณัฐธนนท์  อภิชาติสินพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
49
1151230104
เด็กชายณัฐภณ  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
50
1151210029
เด็กชายณัฐภัค  ปราบนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
51
1150820491
เด็กชายณัฐวัชต์  เกิดโรจน์วงศ์สกุล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
52
1151660376
เด็กชายณาศิส  โอวรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
53
1150820816
เด็กหญิงเณย์  ชัยอริยวรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
54
1150820817
เด็กชายเดชภพ  จันทนะสาโร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
55
1151210088
เด็กชายเดชาธร  จิววงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
56
1151660017
เด็กชายตั้งปณิธาน  สุรขันธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
57
1151220537
เด็กชายเตชิต  สามิบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
58
1151660452
เด็กหญิงแทนขวัญ  มานุจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
59
1151210032
เด็กชายธนโชติ  วินทะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
60
1151220722
เด็กชายธนภัทร  จันทะสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
61
1151210031
เด็กชายธนวินท์  เจริญรบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
62
1150830152
เด็กชายธรนัส  ขันโสม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
63
1151210034
เด็กชายธันยา  บุญญพนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
64
1151660382
เด็กชายธาวิน  จงสืบสิทธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
65
1150820493
เด็กชายธีธีช  ทอนฮามแก้ว
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
66
1151220505
เด็กชายธีรธรรม  เสนีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
67
1151210035
เด็กชายธีร์ปกรณ์  ปพนกรพงศรฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
68
1150820582
เด็กชายธีรเมธ  สวัสดิ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
69
1151680512
เด็กหญิงนภัสกร  นิลทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
70
1151670137
เด็กชายนรบดี  มีสอาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสำโรง (สนม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/6 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1151680985
เด็กหญิงนรมน  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
72
1151660386
เด็กชายนรรัตน์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
73
1151660387
เด็กชายนรวีร์  ดีอ้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
74
1151210038
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญวัฒนาวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
75
1151660388
เด็กหญิงนลิน  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
76
1151680228
เด็กหญิงนัทธกานต์  อุดมพัวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
77
1151210039
เด็กชายนันทวัฒน์  พลีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
78
1150830354
เด็กหญิงนิษฐา  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
79
1151680232
เด็กชายบัญญพนต์  กุสุมภ์
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
80
1150820264
เด็กหญิงบุณยวีร์  อิ่มสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
81
1150820265
เด็กชายปกรณ์  ประยูรพุฒิวณิชย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
82
1151680006
เด็กชายปฐพี  สายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
83
1151210042
เด็กชายปภาวิชญ์  เวียงสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
84
1151660394
เด็กชายปรเมศวร์  วัฒนาเกียรติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
85
1151210375
เด็กชายปริพัฒน์  สุกสาตร์
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
86
1150820586
เด็กหญิงปริมธญา  อ่อนละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
87
1151681250
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ทนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
88
1151670135
เด็กชายปวีร์  วงศ์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนดวน (สนม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
89
1151220512
เด็กชายปองธรรม  พิมไทยสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
90
1151210592
เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีเสถียร
ป.4
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
91
1151210045
เด็กชายปัณณวิชญ์  สัจจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
92
1151680802
เด็กชายปิยะวัตร  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
93
1151210047
เด็กชายปุญญพัฒน์  เสียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
94
1150820271
เด็กหญิงปุณณภา  พัชรกุลคณากร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
95
1150820498
เด็กชายปุณณวิชช์  พงศ์พณิช
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
96
1150820272
เด็กชายพงศภัช  พรหมเด่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
97
1150820274
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จรูญภาค
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
98
1151660401
เด็กชายพงษ์ฤทธิ์  เตียวเจริญโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
99
1151680852
เด็กหญิงพรนภัส  สุกดาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
100
1150830464
เด็กหญิงพรรณนารา  ผะกาแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
101
1151210053
เด็กชายพลกฤต  โกพลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
102
1151210054
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โชติช่วงนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
103
1151660407
เด็กหญิงพลอยลพรรษ  กุลสิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
104
1150820209
เด็กชายพัชรพล  ต้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
105
1151660029
เด็กชายพัชร์พล  มูลทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/5 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1151680523
เด็กหญิงพัณณิตา  คะนองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
107
1151660411
เด็กหญิงพาขวัญ  บัวแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
108
1150850113
เด็กหญิงพิชชาภา  ชฎาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
109
1151670012
เด็กชายพิชญ  เหยียดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
110
1151210056
เด็กหญิงพิชญานันท์  ไหวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
111
1151670013
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  กิจเชื้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
112
1150850114
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
113
1151210057
เด็กชายพีรวิชญ์  สิริพาณิชยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
114
1151210597
เด็กชายพุฒินันท์  พูลลาภ
ป.5
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
115
1150830472
เด็กหญิงแพรพิไล  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
116
1151680558
เด็กหญิงแพรวณภา  บูรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
117
1151660415
เด็กชายภัครพลพล  มหรรทัศนพงฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
118
1150830158
เด็กชายภัทรชัย  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
119
1150830159
เด็กหญิงภัทรธิดา  เขาน้อย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
120
1151680243
เด็กหญิงภัทราพร  เกตขจร
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
121
1151210061
เด็กหญิงภันทิสา  นาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
122
1151210395
เด็กชายภาคิน  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
123
1151660418
เด็กหญิงภาสินี  วริทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
124
1151210063
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มะลิซ้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
125
1150820282
เด็กชายภูดิศ  สัตตารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
126
1151680530
เด็กหญิงภูรินรดา  เดชกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
127
1151210065
เด็กชายภูวณัฏฐ์  ตรีนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
128
1151681454
เด็กชายภูสิทธิ์  เรืองสุขสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
129
1151670150
เด็กชายโภควินท์  อรุณสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
130
1151680248
เด็กหญิงมันฤดี  สุขมณีใส
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
131
1151680532
เด็กหญิงมานิดา  บุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
132
1151680533
เด็กหญิงมารีญ่า เคธ  บิดเดิ้ลคัม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
133
1151680991
เด็กหญิงมินตรา  สังเกตกิจ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
134
1150820283
เด็กชายรวิชญ์  โชคชัยรัชดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
135
1151660036
เด็กหญิงรัฐนันท์  บุญราก
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
136
1150820504
เด็กชายริชวิน  ชุณห์กุล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
137
1151660423
เด็กชายรุจิภาส  มามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
138
1150850116
เด็กหญิงลภัสรดา  กรวยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
139
1151680253
เด็กหญิงลภัสรดา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
140
1151210067
เด็กหญิงลักษิกา  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/4 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1150850117
เด็กชายวงศกร  ยะปะตัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
142
1151210068
เด็กชายวชิรวัตติ์  จันทร์ศิริวรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
143
1150820605
เด็กชายวรนัฐษ์  ปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
144
1151660427
เด็กหญิงวรรณกร  ตรองจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
145
1150820285
เด็กหญิงวรัญญ์รัตน์  พูนเกษตรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
146
1151680992
เด็กหญิงวริศรา  คุซิตา
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
147
1151680542
เด็กหญิงวิกานดา  เกิดสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
148
1150820505
เด็กชายวินธันย์  หงส์รพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
149
1151660430
เด็กชายวุฒิภัทร  ชิงชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
150
1151680557
เด็กหญิงเวธนี  พลศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
151
1151680544
เด็กหญิงศริญญา  ผลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
152
1151680771
เด็กชายศักรินทร์  สระศรี
ป.6
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
153
1151660433
เด็กหญิงศิริกร  สุภัควรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
154
1151210072
เด็กชายศิริวัฒน์  บุรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
155
1150820290
เด็กชายศุกลณัฏฐ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
156
1150850065
เด็กชายศุภกร  ประเสริฐการ
ป.6
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
157
1151660671
เด็กชายศุภวิชญ์  ถูกจิตร
ป.6
โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
158
1151660436
เด็กชายศุภากร  พัฒนศุภวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
159
1151681267
เด็กชายสมศักดิ์  อินทร์สำราญ
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
160
1150830358
เด็กชายสรวิชญ์  สุขผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
161
1151681455
เด็กชายสรศักดิ์  อันทะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
162
1151660048
เด็กหญิงสาวิกา  เรืองสัตย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
163
1151670005
เด็กหญิงสิปปนันท์  เสียงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
164
1150820507
เด็กชายสิปปภาส  ไกรสิทธิธาดา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
165
1151670148
เด็กชายสิปปวิชญ์  ผงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
166
1150820609
เด็กหญิงสิริกร  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
167
1151680547
เด็กชายสิริปกรณ์  วิธีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
168
1151210077
เด็กหญิงสุชัญญา  ผลแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
169
1151210078
เด็กหญิงสุชาณุช  สินไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
170
1150820509
เด็กหญิงสุตานันทน์  เหล่าธนวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
171
1150820295
เด็กชายสุภเวช  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
172
1151681421
เด็กหญิงสุภัสสร  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (เกษตรศาสตร์นุสรณ์ ๙)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
173
1151680261
เด็กชายสุวัชร  ขันธาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
174
1151680857
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
175
1151681268
เด็กหญิงอภิชญา  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/3 อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1150820613
เด็กหญิงอภิชญา  พิมพ์ละมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
177
1151660444
เด็กหญิงอมลรัตน์  อนันตสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
178
1151210081
เด็กชายอริยพงษ์  โกศลกิตติอัมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
179
1151660445
เด็กชายอรุษ  พัทธวิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
180
1151660447
เด็กหญิงอิทธิพัทธ์  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
181
1171130005
เด็กชายกานต์ดนัย  เกลี้ยงเกตุ
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
182
1171130131
เด็กหญิงจิรัชญา  เสาธงทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาข่า (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
183
1171130132
เด็กชายฉัตรนาวิน  สลุงอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านนาข่า (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
184
1171130142
เด็กชายชณชล  โยธาภักดี ซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
185
1171130009
เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาปะขี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
186
1171130201
เด็กชายชยากรณ์  กิจอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
187
1171130315
เด็กชายชัชชัย  ดรรักษา
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
188
1171130023
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วรพัฒน์รัชฎากุล
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
189
1171130143
เด็กหญิงธัญวลัย  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
190
1171130025
เด็กหญิงธีรากาญจน์  พุทธจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
191
1171130026
เด็กชายนภคพล  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
192
1171130212
เด็กหญิงบุญรักษา  โสมาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
193
1171130135
เด็กชายปกรณ์  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาข่า (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
194
1171130318
เด็กหญิงปัณฑ์ชลิตา  กงทอง
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
195
1171130030
เด็กชายปัณณวัฒน์  เสนาบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
196
1171130223
เด็กหญิงเปรมกมล  กฐินเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
197
1171130034
เด็กหญิงพรรณธร  คุณแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
198
1171130343
เด็กหญิงพลอยประภัส  บุญประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านโดน (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
199
1171130144
เด็กชายภูมิรพี  จรบุรมณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
200
1171130145
เด็กชายยศวริศ  ประดิษฐ์อารีกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
201
1171130049
เด็กชายวรบดินทร์  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
202
1171130050
เด็กชายวรปรัชญ์  จันโทสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
203
1171130058
เด็กชายหฤษฎ์  จันดาเรียง
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
204
1171130148
เด็กหญิงอภิชาดา  โสภาไฮ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.2/2 อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
205
2151680775
เด็กหญิงกรกมล  ไข่มุกข์
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
206
2151680058
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดพรม
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
207
2151681085
นางสาวกัญญารัตน์  รอดทุกข์
ม.3
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
208
2151210431
นายจิรภัทร์  พ้องเสียง
ม.3
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
209
2151680064
เด็กหญิงญาณศา  สุดารักษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
210
2151680065
เด็กหญิงญาดาวดี  กันทา
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
211
2150830368
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
212
2150830370
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีกัลยา
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
213
2151680069
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขแฉล้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
214
2151680070
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
215
2151680783
เด็กหญิงนงนุช  สีลาวกาว
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
216
2151681108
เด็กหญิงนาริกา  ทองอ้ม
ม.1
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
217
2151680785
เด็กหญิงนุชรี  พันธ์ชัย
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
218
2151680786
เด็กหญิงบุษกร  ช่วยสัตย์
ม.2
โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกุล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
219
2150820313
เด็กชายปฏิภาณ  ปักกาสาร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
220
2151681111
นางสาวปัทมา  จันสมุด
ม.3
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
221
2151681112
เด็กหญิงปาลิตา  สีหา
ม.2
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
222
2151681273
นางสาวปุณยาภา  สารีโส
ม.3
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
223
2150830384
เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
224
2151660932
เด็กชายภคพล  วรวงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง
สพป.สุรินทร์ เขต 1
225
2151681115
เด็กชายยุทธนา  เดือนขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
226
2150820863
เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 "บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา"
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
227
2151681276
เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วสวย
ม.2
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
228
2171130321
เด็กหญิงชญานิน  มะโนลา
ม.3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
229
2171130322
นางสาวศศิวิมล  โพธิ์เงิน
ม.3
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/3 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
230
3151680012
เด็กหญิงกชนิภา  ปวรดุลยวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
231
3151680564
เด็กหญิงกชพร  จ้วงกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
232
3151660454
เด็กหญิงกชพร  สุมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
233
3151680013
เด็กหญิงกนกพร  วงษาเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
234
3150850119
เด็กหญิงกนกวรรณ  ตามสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
235
3151670151
เด็กหญิงกมลฉัตร  วงศ์ฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
236
3150850031
เด็กหญิงกมลทิพย์  จันเหลือง
ป.4
โรงเรียนบ้านเขว้า
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
237
3151660061
เด็กหญิงกมลพรรณ  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
238
3151660456
เด็กหญิงกรชนก  ศิริชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
239
3151210092
เด็กหญิงกรณิศ  โคตรคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
240
3151660459
เด็กชายกรพัฒน์  โคษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
241
3151210096
เด็กชายกรวิชญ์  จันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
242
3151681457
เด็กชายกรวิชญ์  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
243
3151220240
เด็กชายกรวีร์  ศรีชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
244
3151210097
เด็กชายกฤตชภัทช์  พึ่งสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
245
3151681289
เด็กชายกฤตชัย  ชวนชุมกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
246
3151680016
เด็กชายกฤตพล  ปรักเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
247
3151230172
เด็กหญิงกฤติกา  พันชูกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
248
3151220241
เด็กชายกฤติพงศ์  มาลำโกน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
249
3151230018
เด็กหญิงกฤติยาณี  ลาดหนองขุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
250
3150830392
เด็กชายกฤษฏ์  เสือรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
251
3151220543
เด็กชายกฤษดา  ศรีภูงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
252
3151220788
เด็กชายกฤษตณพงษ์  อุษมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
253
3151210102
เด็กชายกวิน  ธรรมรัตนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
254
3151660463
เด็กชายกวิน  มัดตุรัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
255
3151660928
เด็กหญิงกวินทิพย์  บุญภา
ป.6
โรงเรียนบ้านกะลัน
สพป.สุรินทร์ เขต 1
256
3150820047
เด็กชายกวีวัจน์  อารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
257
3151660068
เด็กชายกวีวัฒน์  วิเศษรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
258
3150850120
เด็กหญิงกัญชพร  วงศ์สูงยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
259
3150850306
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสมาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
260
3150830396
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
261
3151210107
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
262
3150820049
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
263
3151681458
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จารุณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
264
3151230174
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ต๊ะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/2 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
265
3150830394
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีกัลยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
266
3151660465
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สำเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
267
3150850309
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหลืองทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
268
3151680574
เด็กหญิงกัญญาวรัตน์  สีก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
269
3151220793
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เบ็ญจะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
270
3151660469
เด็กหญิงกัญณภัทร  วงศ์ทองเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
271
3151670154
เด็กหญิงกัญพัชญ์  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
272
3151681171
เด็กหญิงกัญยาณี  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
273
3150820633
เด็กชายกันต์คณาธิป  จำเนียรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
274
3151680576
เด็กชายกันต์ธร  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
275
3151670062
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  รัตนาวาริน
ป.6
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) (ท่าตูม๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
276
3151681280
เด็กหญิงกันตา  แก้วหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านจารย์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
277
3151660472
เด็กหญิงกันยพัชร์  แมนเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
278
3151680934
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทานรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
279
3151220548
เด็กหญิงกัลยากร  คำพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
280
3150850317
เด็กหญิงกาญจนา  อ่อนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
281
3150850319
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตะโก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
282
3150830400
เด็กหญิงกานต์ธีรา  รามวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
283
3151681208
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
284
3151660073
เด็กชายกิตติคุณ  สมเสนาะ
ป.5
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
285
3151660473
เด็กชายกิตติคุณ  สำรวมจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
286
3151681002
เด็กชายกิตติชัย  ไม่ย่อท้อ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
287
3151680581
เด็กหญิงกิตติธรา  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
288
3151681209
เด็กหญิงกิตติวรรณ  สุภะผล
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
289
3151680158
เด็กหญิงกิติญาดา  ปาริมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
290
3151660075
เด็กชายกิติภูมิ  ทัพพันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
291
3151660475
เด็กหญิงกิรญา  โกติรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
292
3151680018
เด็กหญิงกีรติญา  พาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
293
3150820543
เด็กหญิงกุลกนก  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนบำรุงวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
294
3151230179
เด็กหญิงกุลวรินทร์  คุณากรนิติธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
295
3151681383
เด็กหญิงเกวรินทร์  ประทุมวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
296
3151220688
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หนองสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
297
3151681384
เด็กหญิงเกศรินทร์  ประทุมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
298
3151680744
เด็กหญิงเกศสุดา  ลอยเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
299
3151660652
เด็กชายโกศล  ต่อยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/4 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
300
3150820336
เด็กหญิงขนิษฐดา  ตั้งธีระวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
301
3151681441
เด็กหญิงขนิษฐา  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (เกษตรศาสตร์นุสรณ์ ๙)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
302
3151680936
เด็กหญิงขวัญกมล  กลับมารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
303
3150840291
เด็กหญิงขวัญจิรา  คำเหนือ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
304
3151680937
เด็กหญิงขวัญจิรา  มณีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
305
3151680583
เด็กหญิงขวัญจิรา  ลัดดาไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
306
3151680584
เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
307
3151681366
เด็กหญิงขวัญอุมา  พิลาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
308
3151210300
เด็กหญิงเขมจิรา  ธนธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
309
3151660639
เด็กหญิงเขมจิรา  สมบูรณ์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
310
3151220554
เด็กหญิงคณิตา  ดวงทองพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
311
3151210113
เด็กหญิงคำแพง  พรรณขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
312
3151220810
เด็กชายคุณณชัย  บัวภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
313
3150830183
เด็กชายคุนาธิป  นาขะมิ้น
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
314
3151680931
เด็กชายแคมเบว  แฮรี่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
315
3151670157
เด็กหญิงจรรยณัฐ  ปักษ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
316
3151221108
เด็กชายจรุพิชญ์  สุริยนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
317
3151220266
เด็กชายจักรพงษ์  วงศ์พยัคฆานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
318
3150820637
เด็กชายจักรินทร์  พลบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
319
3151230183
เด็กชายจันธิเดช  ดวงบุบผา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
320
3151220268
เด็กหญิงจารุพิชญา  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
321
3151210459
เด็กหญิงจารุพิชญา  นงนวล
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
322
3151660088
เด็กหญิงจารุภา  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
323
3151670134
เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านนาวอง (รัตนบุรี๔)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
324
3151220557
เด็กหญิงจารุวรรณ  สีโพนทัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
325
3151220269
เด็กหญิงจิณณพัต  วิเศษวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
326
3150850325
เด็กหญิงจิดาภา  จีนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
327
3151210116
เด็กหญิงจิดาภา  มีสวัสดิื
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
328
3151220270
เด็กชายจิตติพัฒน์  มูลกิตติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
329
3151681460
เด็กหญิงจิรฐิดา  มัญจะกาเภท
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
330
3151660092
เด็กชายจิรวัฒน์  บรรลือทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
331
3151680587
เด็กชายจิรวัฒน์  มีกรรมสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
332
3151681213
เด็กชายจิรวัฒน์  สุขแฉล้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
333
3151681296
เด็กหญิงจิราพร  ยอดรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
334
3151681004
เด็กหญิงจิราพัชร  แย้มรัมย์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/6 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
335
3151680400
เด็กหญิงจิราพัชร  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
336
3151660095
เด็กชายจิรายุส  วานุนาม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
337
3151220825
เด็กชายจิราวัฒน์  โยทะคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
338
3151220560
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
339
3151680589
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิลแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
340
3151210301
เด็กชายเจตน์บดินทร์  วินทะไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
341
3150820213
เด็กหญิงเจนจิรา  บุราสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
342
3151680932
เด็กชายโจเซฟ  ริกบี้
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
343
3151210121
เด็กชายฉัตรดนัย  ฤทธาพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
344
3151680020
เด็กชายฉัตรรวี  ฉิมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
345
3151210464
เด็กหญิงฉันทิตา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
346
3151230310
เด็กชายเฉลิมพล  พรมเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
347
3151660487
เด็กหญิงชญาภา  สมสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
348
3151681174
เด็กชายชนตวัน  ตุ่มผะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
349
3151660100
เด็กหญิงชนนนาถ  แว่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
350
3151220833
เด็กชายชนพัฒน์  ถวิลหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
351
3151681461
เด็กชายชนะภัย  ครบอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
352
3150850121
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
353
3151660488
เด็กหญิงชนันท์นภัค  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
354
3151230021
เด็กชายชนาเมธ  กินนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
355
3151220281
เด็กหญิงชนิดา  บ่อชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
356
3151680825
เด็กหญิงชนิภรณ์  บุญเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านจังเอิล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
357
3151220565
เด็กหญิงชนิสรา  ละคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
358
3151210126
เด็กหญิงชนิสรา  สุขมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
359
3151660492
เด็กหญิงชยาดา  ทรงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
360
3151210128
เด็กหญิงชริญญา  แสงวัชรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
361
3151680594
เด็กชายชลธีร์  วิสารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
362
3151220026
เด็กหญิงชโลธร  ปุริสมัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
363
3150850237
เด็กชายชวิน  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
364
3150820342
เด็กหญิงชัญญา  ดิษยวรากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
365
3151660493
เด็กหญิงชัญญา  เหมือนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
366
3150820344
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
367
3151210131
เด็กชายชัยภัทร  วรภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
368
3151660955
เด็กชายชัยมงคล  สุวรรณพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
369
3151681331
เด็กชายชัยเมธ  โพธิ์สัย
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/7 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
370
3151680598
เด็กชายชัยยัน  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
371
3150820828
เด็กหญิงชาคริยา  ตั้งบวรธรรมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
372
3151660494
เด็กชายชาญชัย  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
373
3151660111
เด็กชายชานนท์  คำดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
374
3150820082
เด็กหญิงชิดชนก  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
375
3151230325
เด็กชายชิติพัทธ์  กอเสนาะรส
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าไคร้
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
376
3151230192
เด็กชายชินบัญชร  ผันอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
377
3150850239
เด็กชายชินวัตร  เฉิดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
378
3150850240
เด็กชายชิษณุพงษ์  ออมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
379
3151680165
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์แสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
380
3151230193
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลยุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
381
3151210133
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อดกลั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
382
3151670160
เด็กชายชุติพนธ์  สาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
383
3151681369
เด็กหญิงชุติมันท์  คานงอน
ป.5
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
384
3151230195
เด็กหญิงชุติมา  เทศจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
385
3151660653
เด็กหญิงโชติกา  พิสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
386
3151221101
เด็กชายไชยวัฒน์  สีมามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
387
3150820346
เด็กชายซึคาสะ  อะเบะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
388
3151680166
เด็กหญิงญฐพร  บุญพา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
389
3151680024
เด็กชายญาณกร  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
390
3151680167
เด็กชายญาณวุฒิ  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
391
3150820512
เด็กหญิงญาดา  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
392
3151681475
เด็กหญิงฐานิดา  ตาบทอง
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
393
3151680282
เด็กหญิงฐิติชญา  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
394
3151220852
เด็กชายฐิติวัฒน์  งามดังนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
395
3151210134
เด็กหญิงฐิรญาดา  หน่อสีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
396
3151220853
เด็กหญิงฐิรนันท์  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
397
3151660496
เด็กหญิงณกมล  ปรีชานนทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
398
3151680283
เด็กหญิงณฐพร  น้องดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
399
3151660498
เด็กชายณฐวัฒน์  วงศ์วิบูลเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
400
3150820544
เด็กหญิงณฐอร  ณ อุบล
ป.6
โรงเรียนบำรุงวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
401
3150830273
เด็กชายณตะวัน  สืบสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
402
3151680606
เด็กชายณปภัทช์  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
403
3151660500
เด็กชายณพุทธ  บำรุงราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
404
3150850242
เด็กชายณภัทร  จำนงค์จิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.4/8 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
405
3151660501
เด็กหญิงณภัทร  สุริยกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
406
3150820653
เด็กชายณภัทร  หลักหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
407
3151210139
เด็กชายณรกฤต  ทวยสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
408
3151220568
เด็กชายณราวิชญ์  สุวรรณธาดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
409
3150820831
เด็กชายณฤภัค  กาญจนอัครเดช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
410
3151220569
เด็กหญิงณัชชา  ธนรุ่งเรืองอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
411
3151660506
เด็กหญิงณัชชา  สุริยกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
412
3151220860
เด็กหญิงณัชยา  หล้าก่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
413
3151660129
เด็กหญิงณัชวดี  นึกมั่น
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
414
3151680408
เด็กหญิงณัฎฐาอร  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
415
3151230022
เด็กหญิงณัฏฐ์ฒิภา  อินศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
416
3151230202
เด็กหญิงณัฏฐริญา  วาระสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
417
3150820088
เด็กหญิงณัฏฐา  สายกระสุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
418
3150820090
เด็กหญิงณัฐกาณจน์  สายยืด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
419
3151680903
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
420
3151680409
เด็กหญิงณัฐณิชา  โลมะพรม
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
421
3151681462
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาขาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
422
3151210145
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
423
3151660510
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
424
3151660958
เด็กชายณัฐธวัช  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
425
3151220866
เด็กหญิงณัฐธิชา  กันหาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
426
3151210147
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
427
3150830197
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัตสอย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
428
3150830333
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธินำพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
429
3151680618
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชอบธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
430
3151210151
เด็กชายณัฐนันท์  มุราชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
431
3150820357
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
432
3151210152
เด็กหญิงณัฐพร  เซ็นธุลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
433
3151681009
เด็กชายณัฐพล  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
434
3150820359
เด็กชายณัฐพัชร์  กิตติ์ธนารุจน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
435
3150850245
เด็กหญิงณัฐพิชชา  อารีย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
436
3151681156
เด็กชายณัฐภัทร  ตินานพ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
437
3150820360
เด็กชายณัฐภูมิ  บุญมะยา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
438
3151210154
เด็กชายณัฐยศ  ขันแข็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
439
3151680169
เด็กหญิงณัฐรดา  กอกหวาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/2 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
440
3151680814
เด็กหญิงณัฐรดา  สร้อยจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
441
3151670162
เด็กหญิงณัฐรดา  สาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
442
3151210155
เด็กชายณัฐรัชต์  ทำมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
443
3151220299
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
444
3151660140
เด็กหญิงณัฐวรา  ชัยยุทธภูมิ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
445
3151660139
เด็กหญิงณัฐวรา  หมายดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
446
3151210156
เด็กชายณัฐวัฒน์  กาลจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
447
3151210157
เด็กชายณัฐวัฒน์  จรรยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
448
3151220872
เด็กชายณัฐวัฒน์  พันชารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
449
3151660514
เด็กหญิงณัฐวิมล  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
450
3150850354
เด็กหญิงณัฐิดา  ตะโกนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
451
3151681150
เด็กหญิงณัฐินี  ทรงกรต
ป.5
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
452
3151660515
เด็กหญิงณิชกานต์  โพธิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
453
3151680625
เด็กหญิงณิชกานต์  สอนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
454
3150820363
เด็กหญิงณิชชาวีณ์  พีรธรรมวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
455
3151220879
เด็กหญิงณิชากร  คตภูธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
456
3150850246
เด็กหญิงณิชากร  สุขจันทร์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
457
3150820364
เด็กหญิงณิชานันท์  ปรุงเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
458
3150830412
เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
459
3151220880
เด็กหญิงณิชาภัทร  มานะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
460
3150820834
เด็กหญิงณิฌา  โรจน์รัตน์ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
461
3150820365
เด็กหญิงณิพัฒน์ชา  ตราชู
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
462
3151681151
เด็กหญิงดวงกมล  บุตรงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
463
3151220303
เด็กชายดานุเดช  เชยจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
464
3150830413
เด็กหญิงดิษยาพร  ปัญนะทุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
465
3151680056
เด็กชายเดชอนันต์  ผลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
466
3150850458
เด็กชายเดโชชัย  ดีเปรี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
467
3150850357
เด็กหญิงตฤณภัทร  บุดดีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
468
3151680629
เด็กหญิงตันธิชา  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
469
3150820100
เด็กชายติณณภพ  นิพรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
470
3151210566
เด็กชายเตชสิทธิ์  สอนสี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
471
3151670131
เด็กชายเตชิน  แถวกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนครก (ท่าตูม๒)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
472
3151681370
เด็กชายถิรพล  เขียวเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
473
3151680874
เด็กชายถิรพุทธิ  ต่อดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายซอ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
474
3150820101
เด็กชายทรงคุณ  วิลาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/3 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
475
3151230209
เด็กชายทรงพล  ไชยพิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
476
3151220305
เด็กชายทฤษฏี  นันยังน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
477
3151680416
เด็กชายทวดล  หลุมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
478
3151680630
เด็กชายทักษดนย์  เหล่ามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
479
3151680170
เด็กชายทัตเทพ  สุขรอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
480
3151681011
เด็กหญิงทาริกา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
481
3151681157
เด็กหญิงทิพานัน  เวียงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองยาว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
482
3151660642
เด็กชายเทพทนง  วงค์คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
483
3151210303
เด็กชายเทพทัต  ทัพกรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
484
3151221085
เด็กชายเทียนชัย  กุกุดเรือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
485
3151660649
เด็กชายแทนคุณ  แดงมันฮับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
486
3151220692
เด็กชายแทนคุณ  ทะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
487
3150850284
เด็กชายแทนคุณ  นพไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
488
3151210161
เด็กชายธนกร  ลียะวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
489
3150820546
เด็กชายธนกร  หงษ์เต็งสกุล
ป.6
โรงเรียนบำรุงวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
490
3151210162
เด็กชายธนกฤต  นามเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
491
3151220308
เด็กชายธนคุณ  บัวศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
492
3150830414
เด็กชายธนดล  วรรณโพธิ์กลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
493
3151660160
เด็กชายธนเดช  พันธ์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
494
3151230215
เด็กชายธนธรณ์  จัตวาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
495
3151680171
เด็กชายธนพล  ควรดี
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
496
3150820836
เด็กหญิงธนภรณ์  ปิยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
497
3151230218
เด็กหญิงธนภรณ์  มาสศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
498
3151660154
เด็กชายธนภัทร  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
499
3151220894
เด็กชายธนภัทร  รวิยะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
500
3151681013
เด็กชายธนรัตน์  เอี่ยมลึก
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
501
3151220897
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
502
3151660525
เด็กชายธนวินทร์  เรืองผลวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
503
3151660155
เด็กชายธนัชฌา  ผ่องศีล
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
504
3150820374
เด็กหญิงธนัชญา  ทิสารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
505
3151660526
เด็กหญิงธนัชญา  พิสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
506
3151220316
เด็กหญิงธนัญญา  คัชรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
507
3150830416
เด็กหญิงธนัญญา  จารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
508
3151681217
เด็กหญิงธนัญญา  จุฑาจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
509
3151210169
เด็กหญิงธนัตพร  เคนโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/4 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
510
3151680290
เด็กชายธนากร  อนงชัย
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
511
3151680945
เด็กชายธนายุต  ขบวนงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
512
3151210173
เด็กชายธนินท์  คุณกิตติยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
513
3151660527
เด็กชายธราเทพ  วัฒนาเกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
514
3150820675
เด็กชายธราธิป  สนุกล้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
515
3151680419
เด็กชายธวัชชัย  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
516
3150850365
เด็กหญิงธวัลยา  แพงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
517
3151230221
เด็กหญิงธัญชนก  คะเณนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
518
3150820676
เด็กหญิงธัญชนก  อุทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
519
3151660528
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  นิมิตรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
520
3151681411
เด็กหญิงธัญญภัสสร  ชมภูพงค์
ป.5
โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
521
3151220911
เด็กหญิงธัญญรักษ์  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
522
3151680639
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
523
3150820679
เด็กชายธัญเทพ  สีโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
524
3151680641
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เป็นสมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
525
3150820110
เด็กหญิงธันยชนก  ทะเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
526
3151220325
เด็กหญิงธันยพร  ปิดตาระพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
527
3151220918
เด็กชายธันวา  ปัดชาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
528
3151681256
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาสดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
529
3151681129
เด็กหญิงธิดารัตน์  โสพิลา
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
530
3150820380
เด็กชายธีทัต  เหลืองรุ้งทอง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
531
3151210177
เด็กชายธีทัต  อาจมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
532
3150820111
เด็กชายธีธัช  ประยงค์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
533
3151220586
เด็กชายธีธัช  สมหนองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
534
3151210178
เด็กชายธีธัช  หารฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
535
3150850090
เด็กชายธีรเกียรติ  การะเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านโจด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
536
3151210180
เด็กชายธีรดนย์  ภูแทนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
537
3151220587
เด็กหญิงธีรนันท์  ขันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
538
3151220922
เด็กชายธีรพัฒน์  แสนเส็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
539
3150850071
เด็กชายธีรภัทร  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
540
3151220924
เด็กชายธีรภัทร  เพชรสังคาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
541
3151660963
เด็กชายธีรภัทร  แสวงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
542
3151660531
เด็กชายธีรเมธ  แย้มสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
543
3151210182
เด็กชายธีร์วรา  อาจสมรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
544
3150820681
เด็กชายธีรวัฒน์  ทิพย์ประมวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/6 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
545
3151210183
เด็กชายธุวานันท์  อรรคนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
546
3151210304
เด็กชายเธียรวิทย์  ธรรมโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
547
3151660175
เด็กชายนนทกร  สาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
548
3151210184
เด็กชายนนธวัฒน์  แสงวัชรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
549
3151210185
เด็กหญิงนปภา  พลสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
550
3150820840
เด็กหญิงนภัสนันท์  อดุลรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
551
3151230227
เด็กหญิงนภัสภรณ์  นราธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
552
3151210187
เด็กหญิงนภัสสร  ภัทรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
553
3151230228
เด็กหญิงนรกมล  ทาปลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
554
3150840296
เด็กชายนราธิป  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแวง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
555
3151680907
เด็กชายนราธิป  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาครอง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
556
3151680650
เด็กชายนรารักษ์  พะงาตุนัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
557
3151681306
เด็กชายนราวิชญ์  คิดประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
558
3150820685
เด็กชายนราวิชญ์  ตันสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
559
3151220591
เด็กชายนราวิชญ์  นารีนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
560
3151230027
เด็กชายนราวิญช์  วงษาวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
561
3150820687
เด็กหญิงนริศรา  เทพอักษรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
562
3150830209
เด็กชายนฤดม  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
563
3151221118
เด็กหญิงนฤทัย  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
564
3151680652
เด็กชายนฤสรณ์  สมใจชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
565
3150820119
เด็กหญิงนวินดา  เลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
566
3150850372
เด็กหญิงนัชชา  ดีโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
567
3151680922
เด็กหญิงนัฐธิดา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
568
3150820388
เด็กหญิงนัทธมน  วรรณโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
569
3150830419
เด็กหญิงนัทธมน  สายศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
570
3151680294
เด็กชายนัธทวัฒน์  พิมตะครอง
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
571
3150850158
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทองหล่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดสิริมงคล
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
572
3151681334
เด็กหญิงนันทกานต์  เดือนขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
573
3151220594
เด็กหญิงนันทกานต์  สมัยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
574
3151680657
เด็กหญิงนันท์นภัส  คิดดีจริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
575
3151680950
เด็กชายนันทวัฒน์  สังเกตกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
576
3151220341
เด็กชายนันทวิช  วะหาโร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
577
3151230232
เด็กหญิงนันทิชา  ผาพญาเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
578
3151681396
เด็กหญิงนันทิยา  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.สุรินทร์ เขต 3
579
3151680951
เด็กหญิงนันธณัฐชา  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/7 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
580
3151660185
เด็กหญิงนันธิชา  สิทธิน้อย
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
581
3151660808
เด็กหญิงนิจจารีย์  หล้าบุดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
582
3151681335
เด็กหญิงนิชนันท์  เสาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
583
3151680034
เด็กหญิงนิชาภัทร  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
584
3151230028
เด็กหญิงนิดา  ผิวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
585
3150820389
เด็กชายนิติธร  ชำนาญงาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
586
3150820390
เด็กชายนิธิวิทย์  ธนาวงษ์พิสิฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
587
3151681476
เด็กหญิงนิภาดา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
588
3151660539
เด็กหญิงนิษฐกานต์  สวัสดิ์วงษ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
589
3150820693
เด็กหญิงนุจรินทร์  ส่องสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
590
3151660969
เด็กหญิงนุจรีย์  ง่อยจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกะทม (ร่วนวิทยา)
สพป.สุรินทร์ เขต 1
591
3151670132
เด็กชายบวรธรรม  นาดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำผง (โนนนารายณ์๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
592
3151220345
เด็กหญิงบัณฑิตา  ถือมาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
593
3150820393
เด็กชายบุญญ์มังกร  ตันยศ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
594
3151680831
เด็กหญิงบุญญานุช  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านจังเอิล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
595
3151220940
เด็กหญิงบุญยนุช  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
596
3151210193
เด็กหญิงบุญยอร  ธาระปราบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
597
3151681309
เด็กหญิงบุญสิตา  สุดตรง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
598
3151220599
เด็กหญิงบุณยนุช  มาศจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
599
3151660542
เด็กชายบุณยสิทธิ์  สุวัณณุสส์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
600
3150820792
เด็กหญิงเบญญาญุตา  วงค์นาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
601
3151221088
เด็กหญิงเบญญาพร  อ่อนศรีทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
602
3150820122
เด็กชายปฏิภาณ  ชมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
603
3150850379
เด็กชายปฐพีกานต์  ธนาการวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
604
3150820394
เด็กหญิงปณาลี  โชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
605
3151220348
เด็กชายปพนธีร์  สร้อยสีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
606
3151210197
เด็กชายปพนธีร์  อาจจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
607
3151680434
เด็กชายปพนสรรค์  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
608
3151660196
เด็กหญิงปพิชญา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
609
3151220600
เด็กหญิงปภาชิตา  คำผุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
610
3151681310
เด็กหญิงปภาดา  บุญคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
611
3151681018
เด็กหญิงปภานัน  สุขไกร
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
612
3151660900
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เป็นพร้อม
ป.6
เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
สพป.สุรินทร์ เขต 1
613
3150820396
เด็กชายปรมัตถ์  จันทะแจ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
614
3151681257
เด็กชายประสิทธิชัย  คำสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.5/8 อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
615
3151210199
เด็กชายปรัชญ์  สุภัควรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
616
3151220357
เด็กหญิงปราณปรียา  ทิศาดลดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
617
3151681258
เด็กหญิงปริชญา  อุรารื่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
618
3150820398
เด็กชายปริชญ์  กองทุน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
619
3151220608
เด็กหญิงปรีดา  สุวรรณสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
620
3151660548
เด็กหญิงปรีย์วิชญา  ยิ่งหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
621
3150820548
เด็กหญิงปรียาภัทร  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนบำรุงวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
622
3150850258
เด็กชายปวริศร  ประทุมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
623
3151680954
เด็กหญิงปวิมล  เก่านาน
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
624
3151681223
เด็กหญิงปวีณ์กร  บวนขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
625
3151681019
เด็กหญิงปวีณ์นุช  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
626
3150850383
เด็กหญิงปัญจพร  จันทะขาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
627
3151680675
เด็กหญิงปัญญ์ปรียา  มุมทองพัชรพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
628
3151220946
เด็กชายปัญญพนต์  พลสังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
629
3150820518
เด็กชายปัญญากร  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
630
3151681020
เด็กชายปัญญาวิทย์  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
631
3151220948
เด็กชายปัญนวิชญ์  สุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
632
3151680676
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
633
3151680040
เด็กหญิงปัณฑิตา  สง่าเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
634
3151210203
เด็กชายปัณณ์ณัฐคุณ  เกษทองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
635
3151230238
เด็กชายปัณณดนย์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
636
3150820705
เด็กชายปัณณวิชญ์  ผลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
637
3151210506
เด็กชายปัณณวิชญ์  วิริยภาพ
ป.5
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
638
3150830221
เด็กหญิงปาณรวินท์  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
639
3151670166
เด็กหญิงปาณิสรา  การะเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
640
3150820403
เด็กหญิงปานระวี  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
641
3150850055
เด็กหญิงปานวาด  แสงแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
642
3151681259
เด็กหญิงปารมา  ทรัพย์มาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
643
3151220612
เด็กหญิงปิญชาน์  มะโนลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
644
3151220613
เด็กชายปิตามงคล  โกฎแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
645
3151680174
เด็กชายปิติพัฒน์  ลีซีทวน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
646
3151680439
เด็กหญิงปิ่นอนงค์  แสงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
647
3150820550
เด็กหญิงปิยดา  ศิริพันธ์โนน
ป.5
โรงเรียนบำรุงวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
648
3150830427
เด็กชายปิยทัศน์  มัญจกาเภท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
649
3151220616
เด็กหญิงปิยวรา  เศษสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/2 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
650
3151680956
เด็กหญิงปิย์วรา  สืบสาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
651
3151670167
เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
652
3151680677
เด็กหญิงปิยะพร  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
653
3151681260
เด็กหญิงปิยาอร  สดมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
654
3150820519
เด็กชายปุญญพัฒน์  ไชยเดช
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
655
3151681261
เด็กชายปุญญพัฒน์  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสังขะ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
656
3151660555
เด็กชายปุณยวิชญ์  ศรีมะเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
657
3151210209
เด็กชายปุณณพัฒน์  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
658
3151220952
เด็กชายปุณณวิช  ภูผิวโคก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
659
3150830454
เด็กหญิงเปรมระพี  ไชโยสินนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
660
3151210313
เด็กหญิงไปรยา  แสงโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
661
3151681022
เด็กชายพงศกร  เพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
662
3151681226
เด็กชายพงศ์เทพ  ทนงตน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
663
3151220037
เด็กชายพงศธร  ชงโค
ป.5
โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
664
3150850384
เด็กชายพงศธร  สอนเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
665
3151660223
เด็กชายพงศ์นริศร์  สอนใจ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
666
3151220956
เด็กชายพงศ์ปกรณ์  วงษ์หงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
667
3151660224
เด็กชายพงษ์สิทธิ์  มีพร้อม
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
668
3151230245
เด็กชายพชร  นามจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
669
3151660558
เด็กหญิงพนัชกร  ถมปัทม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
670
3151660559
เด็กหญิงพบพรอนัญ  วัชรจรัสพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
671
3151681311
เด็กหญิงพรกนก  วนมา
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
672
3150820133
เด็กหญิงพรชนก  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
673
3150850263
เด็กหญิงพรชนากานต์  เริ่มรักรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
674
3151680682
เด็กหญิงพรทิวา  แก้วแบน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
675
3151660560
เด็กหญิงพรทิวา  ทีอุปมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
676
3150820713
เด็กหญิงพรนภัส  ศักดิ์ไทยพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
677
3150830223
เด็กหญิงพรนัชชา  พวงประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
678
3150820844
เด็กหญิงพรปวีณ์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
679
3151680684
เด็กหญิงพรพิมล  ยิ่งมีดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
680
3150830428
เด็กหญิงพรรณปพร  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
681
3150850124
เด็กหญิงพรรัมภา  ใยเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
682
3150820411
เด็กหญิงพรวิภัทร์  มณีเดชพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
683
3151680958
เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
684
3151680443
เด็กหญิงพรสวรรค์  แสงไข
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/3 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
685
3151660561
เด็กชายพระพาย  กุลัดนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
686
3151660563
เด็กหญิงพลอย  ดุงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
687
3151660234
เด็กหญิงพลอยปพัทธ  กำลังรัมย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
688
3151660564
เด็กหญิงพลอยปภัส  ตาเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
689
3150830224
เด็กหญิงพศิกา  เทียนวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
690
3151220620
เด็กชายพศิน  มาหินกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
691
3151210220
เด็กหญิงพอฤทัย  ชาติบัญชากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
692
3151680960
เด็กหญิงพัชรพร  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
693
3151210223
เด็กหญิงพัชรลดา  ปัจฉิมก้านตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
694
3151220368
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กาสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
695
3151210225
เด็กชายพัฒนศักดิ์  ศรแผลง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
696
3150820413
เด็กชายพัฒนา  มาลาทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
697
3151681230
เด็กชายพัทธดนย์  สุดใสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
698
3151670019
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านยางชุม (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
699
3150820414
เด็กหญิงพัทธนันท์  นาคี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
700
3150850100
เด็กหญิงพาณิภัค  ยวนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
701
3151680180
เด็กชายพิชคุณ  พุ่มพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
702
3151680688
เด็กหญิงพิชชาภา  จุดาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
703
3151681132
เด็กหญิงพิชชาภา  เดือนขาว
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
704
3151681443
เด็กหญิงพิชญธิดา  การะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ (เกษตรศาสตร์นุสรณ์ ๙)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
705
3150820415
เด็กหญิงพิชญธิดา  พินิจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
706
3151680690
เด็กชายพิชญะ  อินทรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
707
3151660569
เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
708
3150850073
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
709
3150820721
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
710
3151210229
เด็กชายพิชญุตม์  สุวภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
711
3151220371
เด็กชายพิชยดนธ์  สนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
712
3151680304
เด็กหญิงพิทยดา  เห็นงาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
713
3150820421
เด็กชายพิพรรธ  เพ็ชรโกมล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
714
3151680046
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปิ๊บกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
715
3150820422
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มรกตพรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
716
3150850204
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนเจ็ก
ป.4
โรงเรียนวัดหงษ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
717
3151680305
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ปาริมา
ป.4
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
718
3151210232
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วิจิตขจี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
719
3151660573
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/4 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
720
3150830228
เด็กหญิงพิมพ์ระพี  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
721
3151680452
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ตลับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
722
3151660572
เด็กหญิงพิมพิศา  ธนสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
723
3151660821
เด็กหญิงพิยดา  กันนุฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
724
3151680963
เด็กชายพีรชา  เชิดชูสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
725
3150820142
เด็กหญิงพีรญา  คำเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
726
3151680183
เด็กชายพีรณัฐ  กุลัสนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
727
3150830229
เด็กหญิงพีรดา  ผาดไธสง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
728
3150820726
เด็กชายพีร์เตชิน  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
729
3151680453
เด็กชายพีรวิชญ์  บัวไขย
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
730
3151680454
เด็กชายพีระพัฒน์  ทะนุพิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
731
3151670024
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปทุมสูติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
732
3150820521
เด็กชายพุทธคุณ  เตียวเจริญโสภา
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
733
3150820478
เด็กหญิงเพชรลดา  ผะดาศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
734
3151681154
เด็กหญิงเพ็ญนภา  จุมพิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านพระแก้ว
สพป.สุรินทร์ เขต 3
735
3151681050
เด็กหญิงเพียงพอ  จันทร์สละ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
736
3150820481
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ยาท้าว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
737
3151670178
เด็กหญิงแพรพลอย  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
738
3151680759
เด็กหญิงแพรไพลิน  ศรีเครือดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
739
3150850125
เด็กหญิงฟ้าใส  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
740
3151220979
เด็กหญิงภทรภร  เกตุตากแดด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
741
3151680696
เด็กหญิงภรภัทร  เฉลียวไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
742
3150820427
เด็กชายภรัณยู  โชควาสนรรค์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
743
3151660578
เด็กชายภวัต  พรมแตง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
744
3151660580
เด็กหญิงภัคธีมา  ครึ่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
745
3150820429
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  คำสียา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
746
3150850400
เด็กหญิงภัททิยา  ภัททิยะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
747
3150830233
เด็กหญิงภัทธิรา  ท่านมุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
748
3151680697
เด็กหญิงภัทรนันท์  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
749
3151230254
เด็กชายภัทรพงศ์  พิมพิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
750
3151670025
เด็กชายภัทรพงษ์  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวนาคำ (ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
751
3151220632
เด็กชายภัทรพล  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
752
3150820432
เด็กหญิงภัทรภา  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
753
3150820522
เด็กหญิงภัทรมล  นาคดี
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
754
3150830431
เด็กหญิงภัทรวดี  เดือนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/6 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
755
3151680700
เด็กชายภัทรศักดิ์  วงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
756
3151210240
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณทองสุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
757
3151681235
เด็กหญิงภัทราพร  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
758
3151220041
เด็กหญิงภัทริกา  สุขขา
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
759
3151660583
เด็กชายภากร  กระจาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
760
3151220986
เด็กชายภาคิน  ถาดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
761
3151230258
เด็กชายภาคิน  ปักเขตานัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
762
3151681133
เด็กหญิงภาณุมาศ  สีสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
763
3151230260
เด็กชายภาณุวัฒน์  คำอำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
764
3151220635
เด็กชายภาณุวิชญ์  ธิทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
765
3151660586
เด็กชายภาณุวิทย์  คูณวัฒนาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
766
3151680047
เด็กชายภานุพงศ์  สุขตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
767
3150820434
เด็กหญิงภารวี  กาวงษ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
768
3151660828
เด็กหญิงภาวินี  หอมเชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
769
3150850127
เด็กหญิงภิญญดา  ใจช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
770
3150830236
เด็กชายภีมพัฒน์  จำนงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
771
3151220990
เด็กชายภุชงค์  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
772
3150820438
เด็กชายภูกวิน  เกริงรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
773
3151680820
เด็กชายภูฟ้า  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านตะเคียน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
774
3150830432
เด็กชายภูมิธรรม  ปัญนะทุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
775
3151680702
เด็กชายภูมิพัฒน์  ลอยเลื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
776
3150850267
เด็กหญิงภูริชญา  วุฑฒิชัยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
777
3151210535
เด็กชายภูริต  ธนพิบูลภักดี
ป.6
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
778
3151681028
เด็กชายภูรินท์  ใจพินิจ
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
779
3151660590
เด็กหญิงภูวษา  อัตตาภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
780
3151681398
เด็กชายภูวิศ  พรหมลิ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.สุรินทร์ เขต 3
781
3150830433
เด็กชายภูวิศ  ศรีรัตนประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
782
3151220638
เด็กชายภูวิศ  สอนสนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
783
3150830434
เด็กชายมกรธวัช  ใยยอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
784
3150830435
เด็กหญิงมยุรีพัณณ์  เพ็งประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
785
3151681464
เด็กชายมานิด  มันจะกาเภท
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
786
3150850411
เด็กหญิงมานิดา  สิลปกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
787
3150830241
เด็กหญิงมานิตา  ชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
788
3151210246
เด็กหญิงมาริษา  บุตรศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
789
3151660595
เด็กชายมาศิส  โอวรากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/7 อาคาร 1 ชัั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
790
3150820440
เด็กหญิงมิญชณ์ณิชา  รุ่งอร่ามศิลป์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
791
3151680186
เด็กหญิงมุกดา  ตางาม
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
792
3151660598
เด็กหญิงมุกตาภา  ฉัตรธนาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
793
3151680756
เด็กชายเมธพนธ์  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
794
3150830339
เด็กชายเมธาธัญ  ดูให้ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
795
3150820526
เด็กหญิงเมธาพร  ธำรงค์อนันต์สกุล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
796
3151230039
เด็กชายเมธาสิทธิ์  คำนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
797
3151220465
เด็กหญิงเมษญา  พรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
798
3151220642
เด็กชายยศพัชร์  สุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
799
3150820154
เด็กชายยศพัทธ์  จะแรกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
800
3151660261
เด็กชายยศสรัล  เสาทอง
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
801
3151230266
เด็กชายยุทธพิชัย  เหล่าโกทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
802
3151680760
เด็กหญิงโยซิตา  เมอร์เซเดส โอเวอร์เบค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
803
3151220394
เด็กชายรชต  พิมพ์ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
804
3150820736
เด็กชายรชต  ฤทธิ์อนันตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
805
3151660599
เด็กหญิงรดาณัฐ  ดวงใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
806
3151220999
เด็กชายรพีภัทร  ปิยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
807
3151210247
เด็กชายรวินทร์  วรรณภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
808
3151210248
เด็กหญิงรวิพร  บุญพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
809
3151680188
เด็กหญิงรวีภัสสรณ์  สมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
810
3150820441
เด็กชายรัชกฤช  คือประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
811
3151680707
เด็กชายรัชชานนท์  บุติมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
812
3151230269
เด็กหญิงรัชดารินทร์  พิพัฒนบวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
813
3150850416
เด็กชายรัชพล  คูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
814
3150820443
เด็กชายรัชภูมิ  กลองรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
815
3151210250
เด็กหญิงรัญชน์รวินดา  จอมหงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
816
3151221001
เด็กชายรัฐนนท์  มานะดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
817
3151670009
เด็กชายรัฐพงษ์  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด(ชุมพลบุรี๑)
สพป.สุรินทร์ เขต 2
818
3151680708
เด็กชายรัฐภัทร  สืบแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
819
3151221004
เด็กชายรัฐภูมิ  ดีหัวโทน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
820
3150850057
เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
821
3151220646
เด็กหญิงรินรดา  ปันเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
822
3151221124
เด็กหญิงรินรภา  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
823
3151680709
เด็กหญิงรุ่งรดา  เถระวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
824
3151680190
เด็กหญิงลลิตา  ดีนาน
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.6/8 อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
825
3151210252
เด็กหญิงลักษณาวลี  พิมพ์เขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
826
3150820741
เด็กชายวชรณันท์  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
827
3151660605
เด็กชายวชิรวิทย์  นาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
828
3151681374
เด็กชายวทัญญู  ทองทับ
ป.6
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
829
3151681316
เด็กหญิงวนิดา  สุวรรณบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
830
3151680711
เด็กหญิงวรกมล  แก้วสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
831
3151221010
เด็กชายวรภพ  เหล่าศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
832
3151230276
เด็กชายวรเมษฐ์  เหง่าแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
833
3151681400
เด็กหญิงวรรณกานต์  หมายหมั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.สุรินทร์ เขต 3
834
3151680926
เด็กหญิงวรรณนิสา  เรืองเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
835
3151680467
เด็กหญิงวรรณิศา  ดียิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
836
3151220652
เด็กชายวรรวรรธน์  สุดบางธง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
837
3151221011
เด็กชายวรวัฒน  หนุนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
838
3150820747
เด็กหญิงวรัญชลี  ห่อไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
839
3150820854
เด็กหญิงวรัญชลี  อันทรง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
840
3151680927
เด็กหญิงวรัญญา  กลีบม่วง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
841
3151680965
เด็กหญิงวรัญญา  เครือศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
842
3150850129
เด็กหญิงวรัทยา  ลาภมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
843
3150820162
เด็กชายวรันธร  ทะนิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
844
3151681465
เด็กหญิงวราทิพย์  จำปาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
845
3150820164
เด็กหญิงวริทธิ์นันท์  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
846
3151680191
เด็กชายวริทธิ์  แซ่ฮ้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
847
3151220655
เด็กหญิงวรินทร  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
848
3150830296
เด็กหญิงวรินธิดา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
849
3151220656
เด็กหญิงวริศรา  คูเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
850
3150820166
เด็กชายวายุ  วรรณชาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
851
3151210263
เด็กหญิงวาศินีพร  กอธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
852
3150820168
เด็กชายวิชญะ  ทิพจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
853
3151210264
เด็กหญิงวิชญาดา  ไชยโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
854
3151680192
เด็กหญิงวิชญาพร  ยิ่งดัง
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
855
3151681243
เด็กชายวิทวัส  ทนงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
856
3151660284
เด็กหญิงวินิตา  มีลาภ
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
857
3151220412
เด็กหญิงวิภาวดี  แทบทาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
858
3150850426
เด็กชายวิภูษิต  สมันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
859
3151220660
เด็กหญิงวิรินภร  สุดธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.3/7 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
860
3151220042
เด็กหญิงวิไลลักษ์  เงินหล่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านนกเหาะ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
861
3150820527
เด็กหญิงเวลา  คุณากรสมสิริ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
862
3151660841
เด็กชายศกุลวัฒน์  แขมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
863
3151681494
เด็กชายศตวรรษ  แก้วพินึก
ป.6
โรงเรียนบ้านสกล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
864
3151680967
เด็กชายศตวรรษ  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
865
3151660613
เด็กชายศวัสกร  ชาลาบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
866
3151681401
เด็กหญิงศศินา  หอมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.สุรินทร์ เขต 3
867
3151221028
เด็กหญิงศศิวรรณ  ดีษเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
868
3151681033
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญช่วยแล้ว
ป.6
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
869
3151660290
เด็กชายศักย์ศรณ์  เวชยันต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
870
3151680716
เด็กชายศิรพล  พันธุ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
871
3151660615
เด็กชายศิรพล  แสงสุวอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
872
3150830442
เด็กชายศิรภพ  สมันสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
873
3151660843
เด็กชายศิรสิทธ์  จิตต์เจียรนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ
สพป.สุรินทร์ เขต 1
874
3151660617
เด็กหญิงศิรัญญา  สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
875
3151220416
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูสมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
876
3150850431
เด็กชายศิวกร  ตั้งกุลธนวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
877
3150850082
เด็กชายศิวกร  เมิดไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
878
3151210267
เด็กชายศิวภัทร  ไพโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
879
3151230033
เด็กหญิงศิวิมล  มนตรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
880
3151660294
เด็กชายศุภกร  ถูกคะเนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
881
3151220418
เด็กชายศุภกร  เนตรวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
882
3151210268
เด็กชายศุภกร  วินามนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
883
3151221032
เด็กชายศุภกิจ  วงค์ณศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
884
3150830443
เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิปรีชาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
885
3150820523
เด็กหญิงศุภรดา  จำปานิล
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
886
3151681201
เด็กชายศุภฤกษ์  สุระสร
ป.6
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
887
3151680721
เด็กชายศุภวิชญ์  สร้อยแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
888
3151681035
เด็กชายศุภวิชญ์  สุดใสดี
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
889
3151680052
เด็กชายศุภเศรษฐ  มณีทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
890
3151230285
เด็กชายศุภากร  ไกรสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
891
3151660296
เด็กชายศุภากร  เป็นสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
892
3151210274
เด็กหญิงศุภิสรา  พลรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
893
3150820177
เด็กหญิงศุภิสรา  อยู่สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
894
3151680971
เด็กชายษมาภรณ์  มุ่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.3/8 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
895
3151681376
เด็กหญิงสตรีรัตน์  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านณรงค์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
896
3151681134
เด็กหญิงสนธยา  วงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
897
3151230286
เด็กหญิงสรัลพร  อุตมะชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
898
3151660621
เด็กหญิงสริตา  ธนสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
899
3151681041
เด็กหญิงสโรชา  ศรีสด
ป.4
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
900
3150820767
เด็กชายสวโรตม์  สุวนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
901
3150820768
เด็กชายสาริทธิ์  ศิริเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
902
3150850434
เด็กหญิงสาริศา  อุ่นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
903
3151660622
เด็กหญิงสิชา  เริงกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
904
3151680723
เด็กหญิงสิฏาพัณณ์  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
905
3151681038
เด็กชายสิทธิศักดิ์  บูรณ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมหาราช 4
สพป.สุรินทร์ เขต 3
906
3151210279
เด็กชายสิรธีร์  แดงชาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
907
3151680726
เด็กชายสิรภพ  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
908
3151221127
เด็กชายสิรภัทร  พิมพ์ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
909
3151220672
เด็กชายสิรวิชญ์  เกิดพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
910
3150820772
เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
911
3150850277
เด็กชายสิรวิชญ์  พรอยู่ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
912
3151681352
เด็กหญิงสิริกัญญา  สหุนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านคูขาด
สพป.สุรินทร์ เขต 3
913
3151221044
เด็กหญิงสิริกาญจน์  สีลารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
914
3151210282
เด็กหญิงสิริธัญญาวรรณ  เนตรพันทัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
915
3151680200
เด็กหญิงสิริยากร  อาษาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
916
3151210283
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เสนปอภาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
917
3151660627
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
918
3151680729
เด็กหญิงสุขมลวรรณ  พระงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
919
3150830252
เด็กหญิงสุขรดา  ลิ่วชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
920
3151230037
เด็กหญิงสุณิศา  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
921
3150830277
เด็กหญิงสุณี  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
922
3150850439
เด็กหญิงสุดารัตน์  เนยเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
923
3151220675
เด็กหญิงสุทัตตา  ผลวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
924
3151680731
เด็กหญิงสุธินันท์  งาตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
925
3151221049
เด็กหญิงสุพรรณษา  สุทธวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
926
3150850440
เด็กหญิงสุพรรณิกา  สนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
927
3150830348
เด็กหญิงสุพัตตรา  สุวรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
928
3151660630
เด็กหญิงสุพิชชา  แป้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
929
3151680733
เด็กหญิงสุพิชญา  ชิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.3/2 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
930
3151210285
เด็กหญิงสุพิชญา  วงค์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
931
3151660308
เด็กหญิงสุภาวิตา  วิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
932
3151210286
เด็กหญิงสุภิชญา  แฝงจันดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
933
3150830448
เด็กชายสุรชนัย  ลิ่วชัยชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
934
3151680318
เด็กชายสุรชาติ  คิดดี
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
935
3151680202
เด็กชายสุรพัฒน์  แผนปั้น
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
936
3151680477
เด็กชายสุรศักดิ์  แผ่นทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
937
3151680479
เด็กหญิงสุวนันท์  โต๊ะงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
938
3150830450
เด็กชายสุวิจักขณ์  สิทธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
939
3151660339
เด็กชายเสรีภาพ  พวกพูนดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
940
3151680208
เด็กหญิงโสภณวิชญ์  ชื่นบาน
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสังข์
สพป.สุรินทร์ เขต 3
941
3151681247
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทนงตน
ป.5
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
942
3151660316
เด็กชายอดิศร  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
943
3151230294
เด็กชายอติราช  ฉัตตะนัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
944
3150820859
เด็กชายอธิภัทร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
945
3150820183
เด็กชายอธิวัฒน์  วรรณโกษิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
946
3151220446
เด็กชายอธิวัฒน์  ศิษยศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
947
3151210288
เด็กชายอนวัช  เจริญมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
948
3151210289
เด็กชายอนุพงศ์  แก่นนาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
949
3151681135
เด็กชายอนุพงษ์  แซงดาว
ป.6
โรงเรียนบ้านตะโนน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
950
3151680739
เด็กชายอนุรักษ์  เขตเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
951
3151221063
เด็กชายอนุวัฒน์  ซื่อสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
952
3151681341
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
953
3151660632
เด็กหญิงอภิชญา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
954
3151220450
เด็กชายอภิชาติ  ดะใน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
955
3150820524
เด็กหญิงอภิญญา  ทินวงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
956
3151680929
เด็กหญิงอภิญญา  มีประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
957
3151680741
เด็กชายอภินัทธ์  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สพป.สุรินทร์ เขต 3
958
3151220451
เด็กหญิงอภิรนันท์  วันภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
959
3151210292
เด็กชายอภิวิชญ์  อนันทวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
960
3151681248
เด็กหญิงอมรรัตน์  แพรต่วน
ป.6
โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
สพป.สุรินทร์ เขต 3
961
3151680322
เด็กชายอมเรศ  เพลินสุข
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
962
3151680843
เด็กหญิงอรจิรา  เชิดสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านจังเอิล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
963
3151680323
เด็กหญิงอรัชพร  แจ่มใส
ป.5
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
964
3151220452
เด็กหญิงอริตา  ประทุมแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.3/3 อาคาร 2 ชัั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 29
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
965
3151681149
เด็กหญิงอริสรา  อุปครุฑ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
966
3151681466
เด็กหญิงอริสา  นับถือสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านอำปึลกง
สพป.สุรินทร์ เขต 3
967
3151660634
เด็กหญิงอลีนตา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
968
3151221076
เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอาจสามารถ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
969
3151221131
เด็กชายอัครเดช  ผลสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
970
3151660635
เด็กชายอังสพัทธ์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
971
3151220683
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  แสนปุตะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
972
3150850451
เด็กหญิงอัจฉริยะพัชร  จันเสริม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
973
3151681477
เด็กหญิงอัจสรา  สุภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนหนองโสนวิทยา
สพป.สุรินทร์ เขต 3
974
3151680976
เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ
สพป.สุรินทร์ เขต 3
975
3150820468
เด็กหญิงอัญพัชญ์  เชาว์ชัยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
976
3151220685
เด็กชายอัฑฒวีร์  เศษโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
977
3150850280
เด็กชายอัษฎายุทธ  โคตรมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
978
3151670174
เด็กชายอานันทวุฒิ  กะการดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น
สพป.สุรินทร์ เขต 2
979
3150850454
เด็กหญิงอาภาภัทร  ตนัยพุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
980
3151680324
เด็กหญิงอารียา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนสังขะวิทยาคม
สพป.สุรินทร์ เขต 3
981
3150850101
เด็กหญิงอิศริยา  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนบ้านตามา
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
982
3151660638
เด็กหญิงอุณวิภา  ทองฝอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต 1
983
3151680484
เด็กชายเอกพล  ชูคะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
984
3151680485
เด็กหญิงไอรดา  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสน
สพป.สุรินทร์ เขต 3
985
3171130229
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เทียมจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
986
3171130151
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มงคลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
987
3171130325
เด็กชายคณิศร  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
988
3171130156
เด็กหญิงคีตภัค  นิสยันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
989
3171130074
เด็กหญิงจิรดา  การะน้อย
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
990
3171130326
เด็กชายจิรัฐพันธ์  หลุ่มโสม
ป.6
โรงเรียนพระกุมารศึกษา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
991
3171130300
เด็กหญิงชฎาพร  ปะนะพุดโต
ป.6
โรงเรียนบ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
992
3171130078
เด็กชายชนณภัทร  ปัตตาเนย์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
993
3171130082
เด็กหญิงชาวิกูล  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
994
3171130247
เด็กหญิงดาปนีย์  ดงดินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
995
3171130096
เด็กชายปกรณ์  คนกล้า
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
996
3171130097
เด็กหญิงปพิชญา  สุวรรณโคตร
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
997
3171130165
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ปัดถานัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
998
3171130098
เด็กหญิงปารมี  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
999
3171130257
เด็กหญิงปุณญาภรณ์  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ ป.3/6 อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ห้องสอบที่
 503
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1000
3171130104
เด็กหญิงพิชญาพร  ภูวงษ์
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1001
3171130261
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ชัยชนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1002
3171130171
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชารีวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1003
3171130263
เด็กชายภัทรดนัย  แสงคำสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1004
3171130111
เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์เดือน
ป.6
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1005
3171130172
เด็กชายภานุเมศว์  ปักเคเต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1006
3171130269
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูกาเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1007
3171130270
เด็กชายวชิรวิทย์  พะโยโค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1008
3171130117
เด็กชายวรินทร  ทางดี
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1009
3171130176
เด็กหญิงวิณพา  จันละคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1010
3171130121
เด็กหญิงศิริกาญจณ์  บุบผา
ป.5
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1011
3171130277
เด็กหญิงสุวิธาวัลย์  ดาราวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1012
3171130279
เด็กหญิงอภิสิริโสภา  วงศรีษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1013
3171130280
เด็กหญิงอริสรา  ชื่นสบาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2
1014
3171130180
เด็กหญิงอารยา  ปินะสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.มหาสารคาม เขต 2