รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1140380151
เด็กชายกรวิชญ์  แตงเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
2
1140640001
เด็กหญิงกรวินท์  ปรานกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
3
1140620777
เด็กชายกฤติน  ประจันนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
4
1140621759
เด็กชายกฤษณวิชญร์  เชื้อวงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
5
1140670935
เด็กชายกฤษณะ  คู่กระสัง
ป.6
โรงเรียนขามเตี้ยพทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
6
1140640002
เด็กหญิงกวินญารัตน์  รัตนกิจจานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
7
1140640007
เด็กชายกัณฑ์ณพงษ์  วงค์คะสุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
8
1140621568
เด็กชายกันต์​ธีร์​  กสิ​ก​รา​นันท์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
9
1140620782
เด็กชายกันตภณ  ไอศูรย์เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
10
1140670102
เด็กหญิงกัลญาณี  กระจ่างโพธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
11
1140620016
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จันละ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
12
1140620787
เด็กหญิงกิริญกรณ์  ธนะวงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
13
1140680094
เด็กชายกีรติ  หงษ์บัวภา
ป.6
โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 7
14
1140670235
เด็กหญิงกุลณิภัทร์  รัตนโสภา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
15
1140621550
เด็กหญิงเกณิกา  ปฐวีนาวิน
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
16
1140621220
เด็กหญิงเกวลิน  กุยแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
17
1140620791
เด็กหญิงขวัญดาว  กำมะหยี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
18
1140620792
เด็กหญิงขวัญพร  พันธุ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
19
1140621424
เด็กหญิงขวัญยิหวา  สุดแสวง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
20
1140660206
เด็กหญิงขวัญอุมา  ศรีสาลีกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
21
1140390109
เด็กหญิงเขมิสรา  โคตรเงิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
22
1140621760
เด็กชายคณาวุฒิ  รุจิรางกูร
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
23
1140621136
เด็กชายคมชาญ  นะรุรา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
24
1140621138
เด็กชายคุณานนท์  สมหมาย
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
25
1140670237
เด็กชายจรัส  เหลื่อมทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
26
1140640008
เด็กหญิงจอมขวัญ  เต็งวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
27
1140620264
เด็กชายจักรรินทร์  ไวทยวงศ์กร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
28
1140621572
เด็กชายจิรเดช  กุลกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
29
1140660234
เด็กชายจิรภัทร  จันทะคาม
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
30
1140620797
เด็กชายจิรภาส  สิริประเสริฐศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
31
1140620575
เด็กชายจิรายุ  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
32
1140621413
เด็กหญิงชญาภา  รัชตชัยยศ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
33
1140400039
เด็กหญิงชณิดาภา  กัญญาสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
34
1140621142
เด็กชายชนพล  วิทยบุษราคัม
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
35
1140620798
เด็กหญิงชนัญชิดา  โชคชัยทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1140670243
เด็กหญิงชนัญนิดา  เขียนนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
37
1140620800
เด็กชายชนาธิป  ดีนวนพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
38
1140620274
เด็กหญิงชนิดาภา  วัฒนดำรงวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
39
1140380007
เด็กชายชยกร  วงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
40
1140620801
เด็กชายชยพล  ตั้งวิไลเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
41
1140621425
เด็กหญิงชัญญาพัช  แก้วคำปา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
42
1140621761
เด็กชายชีวานนท์  เลิศโสภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
43
1140621148
เด็กชายชุติวัต  เหล็กหล่ม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
44
1140621415
เด็กหญิงโชติกา  สวัสดิภาพ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
45
1140621575
เด็กชายฐิติคุณ  ไหมทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
46
1140620806
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กวางเมตตาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
47
1140620035
เด็กชายณชคุณ  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
48
1140620808
เด็กชายณฐกร  นาคแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
49
1140620811
เด็กชายณธกร  ตุลยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
50
1140620812
เด็กหญิงณภัทร  จรัสสินวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
51
1140680014
เด็กชายณภัทร  ทองน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
52
1140620813
เด็กหญิงณัจฉรียา  อริยะวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
53
1140670250
เด็กหญิงณัชชา  โมกไธสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
54
1140620816
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  วัฒนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
55
1140620819
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  โชคเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
56
1140621544
เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  ถาปนะกุล
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
57
1140620280
เด็กชายณัฐชพูกช  ศรีสุนทร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
58
1140620823
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เศรษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
59
1140620826
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
60
1140380192
เด็กชายณัฐพัชร์  ตั้งพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
61
1140620831
เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  ชูศิลปชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
62
1140621156
เด็กชายณัฐภัทร  ทองหวั่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
63
1140380581
เด็กชายณัฐวิชช์  ศุภกิจธนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
64
1140620834
เด็กหญิงณิชชา  ลิมป์รัชตามร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
65
1140640013
เด็กชายเดชณพล  เทียมบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
66
1140670148
เด็กชายเดชาธร  รัตนโสภณกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
67
1140621748
เด็กชายตฤณ  ประทุมหอม
ป.5
สารสาสน์วิเทศโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
68
1140650008
เด็กชายต่อตระกูล  เลิศลาภวัต
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
69
1140620141
เด็กชายเตชิต  นวลกำแหง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
70
1140621223
เด็กชายเตชินณ์  ชวาลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1140620587
เด็กชายธนกร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
72
1140620287
เด็กชายธนพล  สงมูลนาค
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
73
1140620051
เด็กชายธนวินท์  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
74
1140621426
เด็กชายธนัยนันท์  น้อยนวล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
75
1140670576
เด็กชายธนาธรณ์  หกด่านจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
76
1140640009
เด็กชายธนาวุฒิ  กิจโชคอนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
77
1140390047
เด็กชายธรรศ  รัชตวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
78
1140620846
เด็กหญิงธฤธิดา  จันทนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
79
1140621766
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  เลิศโสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
80
1140621163
เด็กชายธีทัต  จันทวร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
81
1140620298
เด็กชายธีร์ธวัช  แทนจะโปะ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
82
1140621164
เด็กหญิงนนทชา  สันติพงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
83
1140620593
เด็กชายนพพล  เพ็ชรแสง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
84
1140621166
เด็กชายนภัสณรงค์  บุญประภา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
85
1140621429
เด็กชายนภัสรพี  แตงกระโทก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
86
1140620860
เด็กหญิงนภาภรณ์  คำไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
87
1140390322
เด็กชายนราธร  มองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
88
1140670644
เด็กชายนราธิป  มานุ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
89
1140680123
เด็กชายนัทธพงศ์  สมทางดี
ป.6
โรงเรียนบ้านถนน
สพป.นครราชสีมา เขต 7
90
1140390056
เด็กหญิงนัศธิญาดา  ขวัญสำราญ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
91
1140621168
เด็กหญิงบุญวณิชย์  ดวงมูลลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
92
1140621169
เด็กหญิงบุณณดา  ดวงมูลลี
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
93
1140620867
เด็กหญิงบุณรดา  นิ่มเจริญนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
94
1140380021
เด็กชายบุรินทร์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
95
1140620868
เด็กหญิงบุษกร  ปลักกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
96
1140621430
เด็กชายปฐพี  ปิดจะยัง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
97
1140620873
เด็กหญิงปภาดา  เสือกระสัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
98
1140670007
เด็กหญิงประดับดาว  เสียดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
99
1140660222
เด็กหญิงประริสา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
100
1140620877
เด็กชายปวริศร์  เชาวลิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
101
1140620879
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
102
1140621177
เด็กหญิงปัณณดา  งามสุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
103
1140620881
เด็กหญิงปัณณพร  แก้วคำบ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
104
1140620882
เด็กหญิงปัณณภัสร์  อมรศรัณวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
105
1140621178
เด็กชายปัณณวิชญ์  งามสุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1140650014
เด็กชายปาณัช  แจ่มพัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
107
1140670273
เด็กหญิงปารมี  อุ่นประชา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
108
1140620601
เด็กชายปุญญพัฒน์  สิงห์ทน
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
109
1140621431
เด็กหญิงปุญยวีร์  พีรทวีพงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
110
1140620887
เด็กหญิงปุณยนุช  ม้าทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
111
1140621179
เด็กหญิงปุณยลักษณ์  โรจน์รัชดากร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
112
1140620888
เด็กหญิงปุณิกา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
113
1140640011
เด็กชายพงศ์สิทธิ์  อำนวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
114
1140620889
เด็กชายพชร  เรามานะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
115
1140621184
เด็กหญิงพอเพียง  ประจันตะเสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
116
1140620893
เด็กหญิงพัชรบุญญา  นามวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
117
1140390073
เด็กหญิงพัชรมัย  เพียเอีย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
118
1140620083
เด็กหญิงพัทรพิมล  นายโท
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
119
1140620895
เด็กชายพันธุ์ธัช  อัดโดดดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
120
1140620896
เด็กชายพัสปภพ  ลีลาวัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
121
1140670826
เด็กหญิงพิชชาพร  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
122
1140621186
เด็กหญิงพิมพ์นลิน  เพ็ชรไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
123
1140621435
เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า  เพชรสุรีย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
124
1140640003
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
125
1140620902
เด็กชายพิสิษฐ์  เบญจจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
126
1140620903
เด็กหญิงพิสุทธิพร  ปริวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
127
1140640072
เด็กหญิงพีชญา  ตามครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
128
1140380031
เด็กชายพูนทรัพย์  ตั้งสุริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
129
1140620972
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภรณ์  ปรากฏรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
130
1140621781
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แหยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
131
1140380032
เด็กชายภณ  ตั้งพร้อมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
132
1140621771
เด็กชายภพธร  พิริยะประกาศ
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
133
1140620093
เด็กหญิงภัคจิรา  อาดมะดัน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
134
1140621546
เด็กชายภัคณพัชร์  มีกลาง
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
135
1140621772
เด็กหญิงภัทธิรา  รุ่งโรจน์กิติยศ
ป.4
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
136
1140620913
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  ประพิณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
137
1140620604
เด็กชายภัทรภิญโญ  เมี้ยนมิตร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
138
1140380607
เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
139
1140620914
เด็กชายภาคิน  ปรากฏชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
140
1140621773
เด็กชายภาคิน  โลณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1140621436
เด็กชายภูดิศ  ทศานนท์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
142
1140620918
เด็กชายภูมมิน  ลามศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
143
1140621193
เด็กชายภูมิพัฒน์  สันติโชติตระกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
144
1140650053
เด็กชายภูมิพัฒน์  ฮอหรินทร์
ป.5
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
145
1140670282
เด็กชายภูมิรพี  ปินะเต
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
146
1140380261
เด็กชายภูริดนย์  พร้อมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
147
1140621196
เด็กชายภูวกฤต  ตันติจารุวุฒิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
148
1140621198
เด็กชายภูวเดช  อุดมคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
149
1140621197
เด็กชายภูวิศ  เสนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
150
1140380036
เด็กหญิงมธุรดา  ฐานวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
151
1140380038
เด็กหญิงมนัสนันท์  สิงห์โนนเชือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
152
1140620100
เด็กหญิงมัสติกาญ  จิรสาธิต
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
153
1140620920
เด็กชายมินทร์ธาดา  กองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
154
1140620144
เด็กชายเมธาวิชย์  เอี่ยมแย้ม
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
155
1140620922
เด็กชายยุทธกรชัย  ศาสตร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
156
1140620606
เด็กชายยุทธพิชัย  นิธากรณ์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
157
1140380265
เด็กชายรชต  ภูมิมะนาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
158
1140380266
เด็กหญิงรณรณก  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
159
1140620924
เด็กหญิงรภัทกร  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
160
1140620331
เด็กชายรัตนธรรม  โสตรุดร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
161
1140660249
เด็กหญิงลลิดาภัทร  ธงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
162
1140620333
เด็กหญิงลวณาภา  มณีกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
163
1140620928
เด็กหญิงลักษณ์นารา  รังสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
164
1140621438
เด็กชายวรกันต์  เอี่ยมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
165
1140620936
เด็กชายวรโชติ  ทุมตะขบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
166
1140621775
เด็กชายวรภาส  สุพิชญ์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
167
1140621439
เด็กชายวรวรรธน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
168
1140621203
เด็กหญิงวรัตน์ภวรรค์  แฝกโคกสูง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
169
1140621204
เด็กชายวรินทร  เหลืองเอกทิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
170
1140620937
เด็กหญิงวัลลภา  บุญเกษมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
171
1140640004
เด็กหญิงวิรัลฐิตา  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
172
1140620345
เด็กหญิงวิราวรรณ  หาญพงษ์สิงห์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
173
1140670801
เด็กหญิงวีรณัฐชยา  รักษ์มณี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
174
1140621776
เด็กหญิงวีรยาภรณ์  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
175
1140380043
เด็กชายศุทธิกร  ปรมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1140620945
เด็กชายศุภกร  ชัยวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
177
1140620944
เด็กชายศุภกร  เตชะวงศ์อมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
178
1140660250
เด็กชายศุภกฤต  วิเศษชู
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
179
1140660068
เด็กชายศุภชัย  เข็มมะลัง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
180
1140400012
เด็กชายศุภศักดิ์  ศรีม่วง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
181
1140400078
เด็กหญิงศุภิสรา  ทาท่าหว้า
ป.6
โรงเรียนมะนะศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
182
1140620949
เด็กชายสรวิชญ์  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
183
1140620951
เด็กชายสิทธิพล  ศรีนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
184
1140620952
เด็กชายสิรภพ  ไอศูรย์เรื่องเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
185
1140380501
เด็กชายสิรวิชญ์  บุบผารัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
186
1140620954
เด็กชายสิรวีร์  เผ่าพงษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
187
1140620123
เด็กหญิงสิริกร  จงสุขกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
188
1140621211
เด็กหญิงสิริกร  ชุติมันต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
189
1140400042
เด็กหญิงสุนิสา  ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน (ระเหว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
190
1140380292
เด็กหญิงสุพิชฌา  รัตนจิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
191
1140620957
เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิงศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
192
1140621548
เด็กชายสุรชัช  มั่นกลาง
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
193
1140620959
เด็กหญิงอธิชา  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
194
1140620132
เด็กหญิงอภิชญา  พาดกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
195
1140621779
เด็กชายอภิชาณัทพงศ์  ช่างทอง
ป.4
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
196
1140390572
เด็กหญิงอภิญญา  ประชามอญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
197
1140390453
เด็กชายอภิรักษ์  แก่นสุข
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
198
1140621213
เด็กหญิงอรกัญญา  พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
199
1140660252
เด็กหญิงอรณิชชา  สารจันทร์
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
200
1140620963
เด็กชายอังศุชวาล  สุขสังขดิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
201
1140380050
เด็กหญิงอัมพาพัชร์  วัฒนยืนยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
202
1140621780
เด็กชายอัศวิน  แตมสำราญ
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
203
1140670023
เด็กหญิงอิสรียา  ไพราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
204
1140620973
เด็กชายเอกภวิษย์  วารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
205
1140620975
เด็กชายเอื้ออังกูร  ปลอดในเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 501
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
206
1150840010
เด็กหญิงชนิปรียา  พิมลำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
207
1150840345
เด็กชายตุลยวัตร  สงวนสิน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
208
1150840022
เด็กชายธฤษณัช  แก้วลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
209
1150840359
เด็กชายปัณณวิชญ์  สภารัตน์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
210
1150840028
เด็กชายปัณณวิชญ์  วิพัธครตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
211
1150840027
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทิพย์โภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
212
1150840575
เด็กชายปาริวัฒน์  รัตนชีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
213
1150840360
เด็กชายพัชรพงษ์  หวลระลึก
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
214
1150840037
เด็กชายยุทธชัย  เจริญดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
215
1150840038
เด็กชายรดิศ  วิลาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
216
1150840039
เด็กชายรัชกฤช  เผ่าเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
217
1150840040
เด็กชายลภัส  อ่อนราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
218
1150840041
เด็กชายวชิรเดช  มาสืบชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
219
1150840371
เด็กชายศุภณัฐ  พรมนัส
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารบุษกร ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
220
2140621811
เด็กชายกฤตภาส  ปู่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
221
2140621813
เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
222
2140380775
เด็กชายจิณณพัต  วานิชย์สกุล
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
223
2140621416
เด็กหญิงจิดาภา  วิศวกรวิศิษฎ์
ม.2
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
224
2140621815
เด็กหญิงชนิกานต์  หินทอง
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
225
2140621818
เด็กหญิงญาณิศา  หอพิบูลสุข
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
226
2140380789
เด็กชายฐิติพงศ์  มโนธรรม
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
227
2140621821
เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
228
2140621243
เด็กหญิงณพรรดิ์ศรัณ  วัชระวิทย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
229
2140400021
เด็กชายณัฐกฤต  อินทะโส
ม.2
โรงเรียนบ้านบุฉนวน
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
230
2140621246
เด็กชายณัฐภาส  ปรีชาวัฒนา
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
231
2140621824
เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตกุลนธี
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
232
2140621825
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปรีชาวัฒนา
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
233
2140621303
เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
234
2140621827
นางสาวธัญชนก  จันทรรวงทอง
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
235
2140380807
เด็กหญิงนาฏณิชา  คูณรัตนศิริ
ม.2
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
236
2140380808
เด็กหญิงบุณยอร  สุนทรเพราะ
ม.1
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
237
2140621261
เด็กชายประสิทธิ์การ  ศรีห้วยไพร
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
238
2140400001
นายปิติศักดิ์  ช่างเกวียน
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
239
2140621263
นายปิยะนันท์  บุตรวิชา
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
240
2140621833
นางสาวพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
241
2140380822
เด็กหญิงพิมพ์รดา  อาจประจันทร์
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
242
2140670916
เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์
ม.3
โรงเรียนบัวใหญ่
สพป.นครราชสีมา เขต 6
243
2140660320
เด็กหญิงภคนันท์  ทับขุนทด
ม.2
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
244
2140621839
นางสาวภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
245
2140380834
เด็กชายภูดิท  นิ่มมงคล
ม.3
โรงเรียนปัญจดี
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
246
2140621841
นายภูผา  ฉิมภาลี
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
247
2140621843
เด็กชายภูริต  รัตติธนาธร
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
248
2140621844
นายภูวิช  อุฑารสกุล
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
249
2140621306
เด็กหญิงโมลียา  วรการกุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
250
2140621849
เด็กหญิงรัตน์ฐิษา  พงศ์สิงหโชติ
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
251
2140621854
เด็กชายวิวิศน์  วาณิชอนันต์ชัย
ม.1
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
252
2140621855
เด็กชายศิลปะ  ชัยบุรัมย์
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
253
2140621858
นายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ม.3
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
254
2140621862
เด็กชายสิริเวชช์  วัฒนะ
ม.2
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
255
2140621673
เด็กหญิงอันดามัน  จิระเจริญสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
256
3140380480
เด็กหญิง์กชกานต์  เจือประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
257
3140390763
เด็กหญิงกชพร  วงษ์กล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสาทร
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
258
3140620978
เด็กชายกชเมธ  วงศ์รัตนดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
259
3140670591
เด็กหญิงกนกพร  สมปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
260
3140620625
เด็กหญิงกมลชนก  ขาวสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
261
3140390118
เด็กหญิงกมลณัฐ  อรุณฉาย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
262
3140390331
เด็กหญิงกมลทิพย์  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
263
3140390119
เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
264
3140400034
เด็กหญิงกรกนก  เป้าประจำเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
265
3140380056
เด็กหญิงกรกนก  สินธุวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
266
3140650060
เด็กหญิงกรชนก  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
267
3140670592
เด็กหญิงกฤชอร  เขตคาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
268
3140390122
เด็กชายกฤตณ์  น้อยลา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
269
3140620983
เด็กหญิงกฤตพร  งามจันอัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
270
3140670707
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
271
3140660193
เด็กชายกฤษณกันต์  โพยขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านวังสนวน
สพป.นครราชสีมา เขต 5
272
3140620631
เด็กชายกฤษณะ  หาญทะเล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
273
3140620987
เด็กชายกฤาฎากร  กาญจนกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
274
3140650021
เด็กหญิงกวินทรา  ชึรัมย์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
275
3140620989
เด็กหญิงกวินลดา  วิเศษพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
276
3140620374
เด็กชายก้องภพ  โคโยธา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
277
3140620633
เด็กหญิงกัญชลิกา  เทียมแพ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
278
3140390693
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
279
3140670150
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลอยคง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
280
3140670065
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
281
3140380311
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สายชำนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
282
3140390460
เด็กหญิงกัญพัชญ์  บุญหลักคำ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
283
3140680036
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ศรีเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
284
3140380058
เด็กหญิงกันยาวีร์  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
285
3140670878
เด็กหญิงกาญจนา  โนนกลาง
ป.6
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
286
3140390128
เด็กหญิงกานต์ชนก  อาสเส็น
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
287
3140660364
เด็กหญิงกานต์ธิดา  เเสนมาโนช
ป.5
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
288
3140620160
เด็กชายกานต์  ชุมสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
289
3140620993
เด็กชายกาสาวพัสตร์  แหลมทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
290
3140380061
เด็กชายกิตติกวิน  ถ้วยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
291
3140660212
เด็กชายกิตติณัฏฐ์  นาคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
292
3140621318
เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์วารินสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
293
3140670435
เด็กชายกิตติภณ  พองพรหม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
294
3140640015
เด็กชายกิตติศักดิ์  กรวยรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
295
3140670067
เด็กหญิงกิติมา  ซอกกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
296
3140400058
เด็กหญิงกิรณา  กฤตฐาชินท์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวหนอง
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
297
3140390134
เด็กชายกีรติ  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
298
3140640092
เด็กหญิงกีรัตยา  ธาดาวิวัฒน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
299
3140670712
เด็กหญิงกุลจิรา  ซาซากิ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
300
3140390135
เด็กหญิงกุลนัดดา  สุวรรณโรจน์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
301
3140400063
เด็กหญิงกุสุมา  อุตเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
302
3140670975
เด็กหญิงเกวรินทร์  พระแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านนาดอนบก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
303
3140390311
เด็กชายเกียรติกมล  เซี่ยงฉิน
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
304
3140390784
เด็กชายไกรวิชญ์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเกาะ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
305
3140650062
เด็กหญิงขวัญจิรา  จั่นจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
306
3140670714
เด็กชายคณณณ  เกตวัลห์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
307
3140670715
เด็กหญิงคณพร  คุริมา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
308
3140380064
เด็กชายคณาธิป  วรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
309
3140670947
เด็กหญิงคณิตฐา  พรแสน
ป.6
โรงเรียนขามเตี้ยพทยาคม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
310
3140670593
เด็กหญิงคันธรส  ภักดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
311
3140620644
เด็กหญิงคุณัชญา  ริสุขุมาล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
312
3140620996
เด็กหญิงคุณัญญา  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
313
3140620646
เด็กชายจักรภณ  พิมพ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
314
3140640019
เด็กชายจักรภัทร  หมอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
315
3140620998
เด็กชายจิตติพัฒน์  อ่อนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
316
3140390464
เด็กหญิงจิรชยา  พระไตรยะ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
317
3140670442
เด็กหญิงจิรญาภา  สาลีพวง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
318
3140390147
เด็กชายจิรเดช  เสนานคร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
319
3140380327
เด็กชายจิรนิช  จิณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
320
3140640022
เด็กชายจิรภาส  มังยะสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
321
3140660101
เด็กหญิงจิรัชญา  เมียกขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
322
3140390145
เด็กชายจิรายุ  มุขเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
323
3140660367
เด็กชายจีรวัฒน์  ชาญขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
324
3140670717
เด็กชายจุฑาเทพ  ห่อไธส่ง
ป.4
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
325
3140390699
เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
326
3140621001
เด็กชายฉัตรวุฒิ  พจน์จะโป๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
327
3140660103
เด็กหญิงชญานันต์  ชามขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
328
3140390149
เด็กหญิงชญานิศ  ช่างเกวียนดี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
329
3140670805
เด็กชายชนภัทร  บุญชาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
330
3140680039
เด็กหญิงชนภา  ทรัพย์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
331
3140670057
เด็กหญิงชนม์นิภา  ลาดขามป้อม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
332
3140660106
เด็กหญิงชนันธิดา  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
333
3140670806
เด็กหญิงชนาภา  โพธิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
334
3140390467
เด็กหญิงชนิภรณ์  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
335
3140660107
เด็กหญิงชนิสรา  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
336
3140390517
เด็กหญิงชมพูนุท  ทิพย์รักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
337
3140660109
เด็กหญิงชรินรัตน์  ชอมขุนทด
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
338
3140390351
เด็กหญิงชลธิชา  สุมารทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
339
3140390468
เด็กชายชลภัทร  จันทร์ประทัด
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
340
3140621005
เด็กหญิงชลภัสสรณ์  ดิสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
341
3140670721
เด็กชายชวนากร  เพียนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
342
3140400015
เด็กชายชวนากร  วัฒนาจันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
343
3140620657
เด็กหญิงชวัลนุช  อังกระโทก
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
344
3140621326
เด็กหญิงชัชชญา  เก้าแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
345
3140380335
เด็กหญิงชัญญานุช  แปดทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
346
3140670829
เด็กชายชัยพัทธ์  เอี่ยมผิว
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
347
3140670595
เด็กชายชัยภัทร  กิจไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
348
3140660110
เด็กหญิงชาธิดา  แพะขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
349
3140390704
เด็กหญิงชิดชนก  สนธิสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
350
3140621509
เด็กชายชิษณุพงศ์  กันยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
351
3140390656
เด็กหญิงชุติมา  อินตะนัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
352
3140380143
เด็กชายเชน  เชนยะวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
353
3140620484
เด็กหญิงโชติมณี  ปิบไธสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
354
3140390433
เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
355
3140640103
เด็กหญิงญฐพัชร  จรัสจิตตระกูล
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
356
3140670457
เด็กหญิงญาณิสา  เตาะหนองนา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
357
3140670725
เด็กหญิงญานิศา  หาญสิงห์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
358
3140621553
เด็กหญิงญานี  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
359
3140380075
เด็กชายฐภัทร  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
360
3140380342
เด็กหญิงฐิติวรดา  วรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
361
3140380343
เด็กชายณฐปกรณ์  สมานสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
362
3140380076
เด็กหญิงณฐมน  นาคคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
363
3140620388
เด็กชายณธกร  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
364
3140380344
เด็กหญิงณภัค  สุพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
365
3140620389
เด็กชายณภัทธ์  ยังมี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
366
3140650023
เด็กชายณฤพล  พัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
367
3140621332
เด็กหญิงณหทัย  สมหงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
368
3140670730
เด็กหญิงณัชชา  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
369
3140670731
เด็กหญิงณัชริญา  เตตานัง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
370
3140621017
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รอดนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
371
3140620173
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  รักษ์พลพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
372
3140670734
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชุมหิรัญ
ป.4
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
373
3140640025
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พูนกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
374
3140621019
เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัยภัทร  เคล้าเคลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
375
3140620392
เด็กชายณัฐกรณ์  ระเบียบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
376
3140380078
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กันทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
377
3140670735
เด็กหญิงณัฐกฤตา  โกสุมภ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
378
3140380079
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชัยลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
379
3140380351
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประเสริฐนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
380
3140620393
เด็กหญิงณัฐจารีย์  พิชัยกมลฉัตร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
381
3140621020
เด็กชายณัฐชนนท์  แตมสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
382
3140390471
เด็กหญิงณัฐชยา  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
383
3140670596
เด็กหญิงณัฐชา  ช่างเกวียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
384
3140640108
เด็กหญิงณัฐญา  บับพาน
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
385
3140620669
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจือหนองคล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
386
3140650024
เด็กหญิงณัฐตะวัน  นามตาปี
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
387
3140660119
เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญเมือง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
388
3140380081
เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟุ้งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
389
3140670070
เด็กหญิงณัฐนรี  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม
สพป.นครราชสีมา เขต 6
390
3140621787
เด็กชายณัฐนันท์  เลิศโสภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
391
3140640110
เด็กชายณัฐนันท์  อิงกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
392
3140670093
เด็กหญิงณัฐนิช  ไชยยนต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
393
3140660213
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทรงกำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
394
3140670464
เด็กหญิงณัฐปวีณ์  แสงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
395
3140380082
เด็กชายณัฐพงษ์  สัมมาชีววัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
396
3140621022
เด็กชายณัฐพล  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
397
3140640112
เด็กชายณัฐภัทร  แซมกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
398
3140390518
เด็กชายณัฐภูมิ  แก้งคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
399
3140620396
เด็กหญิงณัฐรดา  สุขรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
400
3140670807
เด็กหญิงณัฐรุจา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
401
3140660123
เด็กหญิงณัฐวรีย์  ไกรฤกษ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
402
3140621023
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศุภมิตรโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
403
3140380359
เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
404
3140390473
เด็กหญิงณัฐสรา  พูลศิลป์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
405
3140621788
เด็กชายณาคิน  โลณานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
406
3140621336
เด็กหญิงณาวรินทร์  ตัณศุภศิริเวช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
407
3140620397
เด็กหญิงณิชกัญ  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
408
3140670619
เด็กหญิงณิชกานต์  เชื้อคำเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
409
3140390474
เด็กหญิงณิชา  เถื่อนนุช
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
410
3140621789
เด็กหญิงณิชารีย์  อุดมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
411
3140670158
เด็กชายดนัยฤทธิ์  ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
412
3140620180
เด็กชายดิศานุวัตร  คล่องขยัน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
413
3140390313
เด็กชายเดโชชัย  จันดาเขียว
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
414
3140621337
เด็กหญิงตั้งตา  ตั้งวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
415
3140680084
เด็กชายติณภัฒน์  เต็งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
416
3140390175
เด็กชายทนุธรรม  ประทีปเมือง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
417
3140621132
เด็กชายแทนตะวัน  ปราณีตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
418
3140380086
เด็กชายธนกฤต  ดิษฐจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
419
3140621035
เด็กชายธนโชติ  เปลื้องกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
420
3140670094
เด็กชายธนโชติ  สาระโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
421
3140640027
เด็กชายธนธัช  หมอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
422
3140620407
เด็กชายธนพล  ทอนพลกรัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
423
3140670033
เด็กชายธนพล  ธรรมสุณา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
424
3140670620
เด็กชายธนภัทร  ดีนวนพะเนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
425
3140390180
เด็กชายธนวรรธน์  ศรีพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
426
3140380090
เด็กชายธนวินท์  ชัยอมฤต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
427
3140621451
เด็กชายธนวินท์  ด่านนอก
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
428
3140621033
เด็กชายธนัช  กองไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
429
3140390577
เด็กหญิงธนินทรา  ป้อมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
430
3140390544
เด็กหญิงธมนวรรณ  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
431
3140630015
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตาแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
432
3140390181
เด็กชายธรรมคุณ  คำภีระ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
433
3140390477
เด็กหญิงธัญกมล  ฉิมงาม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
434
3140380093
เด็กหญิงธัญชนก  ฟ้ารักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
435
3140620412
เด็กหญิงธัญธร  ชนะบำรุง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
436
3140670972
เด็กหญิงธัญพร  พิรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาดอนบก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
437
3140390708
เด็กหญิงธัญพิมล  วณิชปรีชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
438
3140680001
เด็กหญิงธัญลักษณ์  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
439
3140390371
เด็กหญิงธันยพร  อันภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
440
3140390546
เด็กหญิงธันวารัตย์  สารคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
441
3140380094
เด็กชายธายุกร  ถนอมสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
442
3140380681
เด็กชายธารา  ธงภักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
443
3140380376
เด็กชายธาราธร  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
444
3140380524
เด็กชายธาวิน  ไชยปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
445
3140670034
เด็กหญิงธิฌาภรณ์  วิลัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
446
3140620416
เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาตรี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
447
3140621344
เด็กชายธีธัช  พิกากัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
448
3140621345
เด็กชายธีรกานต์  จันทคุปต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
449
3140390187
เด็กชายธีรเมธ  หงอกพิลัย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
450
3140670473
เด็กชายธีรวีร์  ลุนนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
451
3140390185
เด็กชายธีรสิทธิ์  ขวัญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
452
3140620190
เด็กชายนนทพัทธ์  จันทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
453
3140620689
เด็กชายนพกร  สุขทวี
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
454
3140390190
เด็กชายนพรุจ  หมื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
455
3140621347
เด็กชายนภัสชัย  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
456
3140621348
เด็กหญิงนภัสนันท์  เพชร์ธงไชย
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
457
3140621349
เด็กหญิงนภาพัฒน์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
458
3140670161
เด็กหญิงนราวดี  ปราบมะเริง
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
459
3140621046
เด็กชายนรินท์วัศ  ตุลยานันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
460
3140390712
เด็กชายนฤเบศ  แดงน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
461
3140670060
เด็กหญิงนลินนิภา  ช่างปลูก
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
462
3140650028
เด็กหญิงนวินดา  เพ็ชรากาล
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
463
3140621874
เด็กหญิงนวิยา  ภาคภูมิคู่ตระกูล
ป.5
เตชะวิทย์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
464
3140650065
เด็กชายนัณฐวัฒน์  ขำมี
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
465
3140640123
เด็กหญิงนันทนา  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
466
3140621047
เด็กชายนันทพงศ์  ดีหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
467
3140630017
เด็กหญิงนันทรัตน์  ฤทธิผล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
468
3140620197
เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวยไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
469
3140670479
เด็กหญิงนาเดีย  ช่วยนาเขต
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
470
3140670843
เด็กหญิงนาถนภา  สุวรรณทร
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
สพป.นครราชสีมา เขต 6
471
3140670478
เด็กหญิงนาราภัทร  หมั่นสระเกษ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
472
3140380530
เด็กชายนิธิพงษ์  จงมุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
473
3140620421
เด็กชายนิธิศ  พันการุ่ง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
474
3140621486
เด็กหญิงนิภาสิริ  วงเดือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)
สพป.นครราชสีมา เขต 1
475
3140680078
เด็กหญิงบัญฑิตา  แสนสิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
476
3140660142
เด็กชายบุญชนะ  ปกสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
477
3140621793
เด็กหญิงบุษราคัม  พนเสน
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
478
3140620766
เด็กชายเบญจมินทร์  มาตรังศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
479
3140620770
เด็กหญิงเบญญาภา  การกล้า
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
480
3140620769
เด็กหญิงเบญญาภา  วังกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
481
3140390483
เด็กชายปกรณ์  คำนาค
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
482
3140670808
เด็กหญิงปกิตติกา  กระหนก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
483
3140390199
เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์สว่าง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
484
3140390484
เด็กหญิงปณิตา  บำรุงพิพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
485
3140660374
เด็กชายปณิธาน  ปานประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
486
3140380687
เด็กชายปภังกร  ชนะพาล
ป.5
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
487
3140670623
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
488
3140640032
เด็กหญิงปภาวรินท์  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
489
3140670037
เด็กหญิงปภาวรินท์  ควันพิมาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
490
3140621053
เด็กชายปภาวิน  กิจวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
491
3140660145
เด็กชายปภาวิน  เปรื่องนนท์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
492
3140650031
เด็กชายปรวัตร  บางประสิทธิื
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
493
3140390201
เด็กหญิงประภาพร  มาดินดำ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
494
3140400068
เด็กชายประวันวิทย์  บุญไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
495
3140621702
เด็กหญิงประวีณมัย  วิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
496
3140621354
เด็กชายปราณคริษฐ์  เสียมไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
497
3140621054
เด็กหญิงปราณปรียา  แจ้งพิชาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
498
3140650066
เด็กหญิงปริมประภา  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
499
3140380395
เด็กหญิงปริยากร  บุษเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
500
3140621357
เด็กชายปัญญพัฒน์  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
501
3140660376
เด็กหญิงปัญญภัสร์  ใกล้พุดซา
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
502
3140390206
เด็กชายปัณฑ์ณพัฒน์  ขวัญกล้า
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
503
3140660148
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
504
3140380100
เด็กชายปัณณทัต  ศรีพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
505
3140621057
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชมเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
506
3140660378
เด็กชายปัณณวิชญ์  ธงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
507
3140390207
เด็กชายปัณณวิชญ์  มงคล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
508
3140390209
เด็กหญิงปานวาด  พรมเทา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
509
3140380759
เด็กหญิงปาริฉัตร  กรวดนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
510
3140621062
เด็กชายปิยพนธ์  ศรีนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
511
3140620206
เด็กชายปิยพัทธ์  เเตงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
512
3140380399
เด็กหญิงปิยภัทร  โคตรประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
513
3140620707
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ท้าวทา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
514
3140670167
เด็กชายปุญญพัฒน์  แป้นนอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
515
3140621360
เด็กหญิงปุญญิศา  โคติเวทย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
516
3140670489
เด็กหญิงปุณณดา  การดี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
517
3140380400
เด็กชายปุณวิชญ์  บุญโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
518
3140390216
เด็กหญิงปุณิกา  ศิริบุญธนา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
519
3140680057
เด็กหญิงปูชิตา  คุรุสัจจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
520
3140650067
เด็กชายพงศ์สิริ  ทิพย์นางรอง
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
521
3140380103
เด็กชายพงษ์วริษฐ์  จัตุรัสตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
522
3140390219
เด็กชายพชร  จรภิภักดี
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
523
3140621067
เด็กชายพชร  จรัสสินวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
524
3140620208
เด็กชายพชร  ผ่านจังหาร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
525
3140670757
เด็กหญิงพชรพร  เชื้อฉำ่หลวง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
526
3140390389
เด็กหญิงพนิดา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
527
3140380104
เด็กหญิงพรชนัน  บดีศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
528
3140640133
เด็กหญิงพรชนิตว์  ทวีชาติ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
529
3140640198
เด็กชายพรชัย  ธงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง
สพป.นครราชสีมา เขต 3
530
3140640033
เด็กหญิงพรรณปพร  คามิค
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
531
3140621070
เด็กหญิงพรรณพัทธ์  จิระเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
532
3140621797
เด็กชายพรรษารัศมิ์  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
533
3140390489
เด็กชายพรหมพิทักษ์  เดชศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
534
3140670758
เด็กชายพฤทธิ์  คงสุข
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
535
3140390222
เด็กชายพลภูมิ  ดอนพันพล
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
536
3140621559
เด็กชายพลอธิป  มีมั่งคั่ง
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
537
3140640034
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  คมวีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
538
3140621071
เด็กหญิงพลอยระพี  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
539
3140390551
เด็กชายพศวีร์  การก่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
540
3140390799
เด็กหญิงพัชยา  ดาชัย
ป.6
โรงเรียนหัวนานคร
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
541
3140670492
เด็กหญิงพัชรกมล  พัดเย็น
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
542
3140390223
เด็กหญิงพัชรพร  เตชะผล
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
543
3140621455
เด็กหญิงพัชรพร  บุญทาวัน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
544
3140621456
เด็กชายพัชรพล  บุญทาวัน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
545
3140670760
เด็กชายพัชระ  ศรีพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
546
3140380405
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชนิลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
547
3140390225
เด็กหญิงพัชริดา  คุ้มเงิน
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
548
3140670761
เด็กหญิงพัณณิตา  เกษมธรรมแสวง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
549
3140670762
เด็กชายพัศชัย  ทองปด
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
550
3140380870
เด็กหญิงพัสนันท์  ภูดานุ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
551
3140400037
เด็กหญิงพาขวัญ  ทองดีวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านซับหมี
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
552
3140390721
เด็กชายพาสูง  หาญศึก
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
553
3140621075
เด็กหญิงพิชญาภา  ลิ้มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
554
3140621562
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วุฒิศรุต
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
555
3140620439
เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  อินทรักษา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
556
3140621369
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
557
3140621076
เด็กหญิงพิมพ์ณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
558
3140390553
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กุลวิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
559
3140380412
เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  ตั้งศิริไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
560
3140660154
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  มอยุทธพิชัย
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
561
3140620438
เด็กหญิงพิมพ์วรา  มหอมตพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
562
3140670041
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ศรีพนม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
563
3140621799
เด็กชายพิสิษฐ์  เอมราช
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
564
3140380109
เด็กหญิงพีรดา  มาตรชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
565
3140390494
เด็กชายพีรธัช  สามิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
566
3140390232
เด็กชายพีรภัทร  ทนามศรี
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
567
3140670605
เด็กชายพีรภัทร  ศรีสุขวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
568
3140660156
เด็กชายพีรภาส  หลาบคำ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
569
3140620441
เด็กชายพีรวัส  สบายใจ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
570
3140680086
เด็กชายพีระพจน์  ฝั้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
571
3140640006
เด็กชายพีระพัฒน์  บุญธง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
572
3140390234
เด็กชายพุฒิภัทร  สิงห์คง
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
573
3140621082
เด็กชายพุทธภูมิ  มีจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
574
3140380479
เด็กหญิงไพรินทร์  เจนดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
575
3140621377
เด็กหญิงภคพร  ชมิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
576
3140620718
เด็กหญิงภคพร  พิศวง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
577
3140621084
เด็กหญิงภควดี  รักษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
578
3140621085
เด็กชายภคิน  กิตติวัจนสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
579
3140621800
เด็กชายภคิน  กิมกิติกุลวิไล
ป.5
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
580
3140680060
เด็กหญิงภวรัญชน์  ปฏิพัทรศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
สพป.นครราชสีมา เขต 7
581
3140380419
เด็กหญิงภัคธีมา  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
582
3140390237
เด็กหญิงภัคภิญญา  อ่องจำปา
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
583
3140390242
เด็กชายภัทรดนัย  ช่างหล่อ
ป.4
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
584
3140640036
เด็กหญิงภัทรธิดา  หยุดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
585
3140621087
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อมรศรัณวิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
586
3140380535
เด็กหญิงภัทรปภา  วังทองหลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
587
3140670173
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ถิรบุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
588
3140380421
เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์ยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
589
3140670498
เด็กหญิงภัทราภา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
590
3140380713
เด็กชายภาณุสิษฐ์  ฤกษ์สกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
591
3140380112
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อาชีวกุลมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
592
3140620724
เด็กชายภูดิศ  ปลั่งกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
593
3140390498
เด็กชายภูตะวัน  บดสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
594
3140621801
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชาติปฏิมาพงษ์
ป.4
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
595
3140380537
เด็กชายภูมิพัฒน์  ปรุงชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
596
3140620216
เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
597
3140380538
เด็กชายภูริต  อุ้มไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
598
3140680002
เด็กชายภูริพัฒน์  อาศัยนา
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง
สพป.นครราชสีมา เขต 7
599
3140390724
เด็กชายภูฤทธิ์ทัต  ภิญโญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
600
3140620727
เด็กชายภูวรินทร์  ยันต์จอหอ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
601
3140621564
เด็กหญิงภูวฤณ  อุฑารสกุล
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
602
3140380429
เด็กชายภูวิพัฒน์  พันธุ์สง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
603
3140620248
เด็กชายเมธาสิทธิ์  มูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
604
3140621092
เด็กชายยศกร  ตรัยศิลานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
605
3140621382
เด็กชายยศวีร์  กำธรธนเดช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
606
3140670606
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  เสียนนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
607
3140621809
เด็กหญิงโยษิตา  เดชปัญญา
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
608
3140621094
เด็กชายรชต  พรรณลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
609
3140660386
เด็กหญิงรพีภัทร  หร่ายขุนทด
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
610
3140630023
เด็กชายรภีพัทธ  รัดใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
611
3140380119
เด็กหญิงรมณ  อ่อนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
612
3140380871
นายรรรรรร  ยวงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
613
3140390257
เด็กหญิงรังสิมา  เจริญชีพ
ป.5
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
614
3140380434
เด็กชายรัชชานนท์  พรมอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
615
3140620731
เด็กหญิงรัชนันท์  ถิ่นโคกสูง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
616
3140400017
เด็กชายรัชพล  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
617
3140670880
เด็กหญิงรัตติยากร  โค้งนอก
ป.6
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
618
3140670869
เด็กหญิงรัตนา  จันทร์ยุ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
619
3140630025
เด็กหญิงรัติกานณ์  แก้วพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
620
3140390260
เด็กหญิงรินรดา  ก่อบุญ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
621
3140670626
เด็กหญิงรินรดา  นรินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
622
3140390557
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สวนมะไฟ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาแก
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
623
3140621420
เด็กชายเรืองธรรม  เอี่ยมจิรกุล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนตีสโคราช
สพป.นครราชสีมา เขต 1
624
3140390263
เด็กหญิงลลิตวดี  นาส้มกบ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
625
3140621385
เด็กหญิงลักษณาวดี  พัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
626
3140390502
เด็กหญิงลิปิการ์  หล้าไทย
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
627
3140621386
เด็กชายวงศพัทธ์  เทพนอก
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
628
3140621097
เด็กชายวชิรวิชญ์  อุดมประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
629
3140670870
เด็กชายวชิรวิทย์  ลือเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
630
3140640154
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ย่อยกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
631
3140390267
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โอษฐ์ประไพ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
632
3140620224
เด็กหญิงวชิรารัตน์  ปัญญารัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
633
3140620225
เด็กหญิงวนัชพร  พลเหี้ยมหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
634
3140621803
เด็กชายวรภัทร  ตะลาโส
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
635
3140621458
เด็กหญิงวรรณวนัช  อมรเดชากุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
636
3140390503
เด็กหญิงวรวลัญช์  อุตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
637
3140670628
เด็กหญิงวรัญญา  ชรารัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
638
3140670510
เด็กหญิงวราภรณ์  มิตนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
639
3140621731
เด็กชายวรินทร  ศรีรัตน์ธนารัก
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
640
3140380446
เด็กหญิงวริศรา  ตันวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
641
3140650070
เด็กหญิงวริศรา  สีดา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
642
3140620228
เด็กหญิงวสุนันท์  จันทร์หมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
643
3140650037
เด็กหญิงวัชราภรณ์  อริยจินดาสกุล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
644
3140670871
เด็กหญิงวันวิสา  ผิวหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองพลวง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
645
3140620738
เด็กชายวัศพล  พิมปรุ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
646
3140390727
เด็กหญิงวาศิณี  สันขุนทด
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
647
3140390275
เด็กหญิงวิมลทิพย์  เกาสวณิชย์
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
648
3140620229
เด็กหญิงวิมลพรรณ  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
649
3140621109
เด็กหญิงวิสุทธิกาญจน์  โฆษวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
650
3140390276
เด็กชายวีรภัทร  ติ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
651
3140640159
เด็กชายวีรภัทร  ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 3
652
3140390505
เด็กชายวุฒิภัทร  เสนาพล
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
653
3140621804
เด็กชายวุทธิพัฒน์  ศรีเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
654
3140390506
เด็กชายศตคุณ  สิงคเสลิต
ป.5
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
655
3140621110
เด็กหญิงศมพร  กนธินี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
656
3140670517
เด็กหญิงศรีสรรพ์  รัชฐากูรวานิช
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
657
3140390409
เด็กหญิงศวิตา  หล่มแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
658
3140390674
เด็กหญิงศศิธร  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
659
3140390525
เด็กหญิงศศิวิมล  หงอกพิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
660
3140660390
เด็กหญิงศิริกัลยา  หงษ์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 5
661
3140670839
เด็กหญิงศิริญาภา  พันสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
สพป.นครราชสีมา เขต 6
662
3140400019
เด็กหญิงศิรินภา  เหล่าบัวบาน
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
663
3140670892
เด็กหญิงศิริรัตน์  รินทร์รุท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
664
3140660175
เด็กชายศิวะ  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
665
3140620235
เด็กชายศุภกร  สมอฝาก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 1
666
3140670520
เด็กชายศุภกฤต  บุตรสม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
667
3140400069
เด็กชายศุภกานต์  ค้าโค
ป.6
โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
668
3140670780
เด็กชายศุภวิชญ์  ผกามาศ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
669
3140380456
เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขัดคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
670
3140390290
เด็กชายสกลวรรธน์  ดาวช่วย
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
671
3140620463
เด็กหญิงสมิตา  นกพรมพะเนาว์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
672
3140380458
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
673
3140620749
เด็กชายสิปปภาส  อมฤก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
674
3140621117
เด็กชายสิรวิชญ์  ฤทธิพรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
675
3140380462
เด็กหญิงสิริกร  ลองจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
676
3140380735
เด็กหญิงสิริกัญญา  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
677
3140670046
เด็กหญิงสิริกัญญา  ถาพิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
678
3140390526
เด็กหญิงสิริธร  หงอกภิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแดงสว่าง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
679
3140390295
เด็กหญิงสิริวลัย  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนภูมิวิทยา
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
680
3140670812
เด็กหญิงสิโสภา  ไงเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
681
3140621118
เด็กหญิงสีต์อุษา  สุระชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
682
3140670184
เด็กหญิงสุขใจ  ปราณีตพลกรัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
683
3140670524
เด็กหญิงสุจิตรา  งามไธสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
684
3140670525
เด็กหญิงสุจิตรา  ปฤชานนท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
685
3140670526
เด็กหญิงสุชาดา  สวาทนา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
686
3140670785
เด็กชายสุธาดา  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 6
687
3140390513
เด็กหญิงสุธาสินี  ไพศาลธรรม
ป.6
โรงเรียนศรีแก้งคร้อ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
688
3140670529
เด็กหญิงสุธินันท์  ก้อนสำโรง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
689
3140390730
เด็กหญิงสุธีรา  กะการดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
690
3140621120
เด็กหญิงสุธีรา  ลิ้มรัชตามร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
691
3140660226
เด็กหญิงสุนิสา  เกวียนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
สพป.นครราชสีมา เขต 5
692
3140390414
เด็กหญิงสุนิสา  ผมเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
693
3140660180
เด็กหญิงสุพิชญา  เข็มมะลัง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
694
3140380136
เด็กหญิงสุภณิดา  ลีละธนาฤกษ์ มูลกว้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
695
3140390732
เด็กหญิงสุภัสสร  ขาวหนู
ป.6
โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
696
3140670531
เด็กหญิงสุภาพร  โชคนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
697
3140380137
เด็กหญิงสุภาวิตา  เสนามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
698
3140380464
เด็กหญิงสุรีย์วิภา  สุพรรณพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
699
3140390440
เด็กหญิงสุลลืตา  กาศขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
700
3140670062
เด็กชายหัสดิน  รุ้งพิมาย
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก
สพป.นครราชสีมา เขต 6
701
3140380139
เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
702
3140621807
เด็กชายอชิระ  เทพยะกุล
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
703
3140621397
เด็กชายอชิระวิศย์  เลาหพูนรังษี
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
704
3140621400
เด็กชายอธินรินทน์  เขียวสนาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
705
3140650072
เด็กชายอธิป  พิมพา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
706
3140621808
เด็กหญิงอนัญญา  ประเมศรี
ป.6
โรงเรียนเมธาพัฒน์
สพป.นครราชสีมา เขต 1
707
3140680091
เด็กหญิงอนุชสรา  ยาทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
สพป.นครราชสีมา เขต 7
708
3140640042
เด็กหญิงอพัชชา  หมอกกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
709
3140670610
เด็กหญิงอภิญญา  คำละมุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
710
3140670540
เด็กหญิงอภิรดา  บุญอยู่
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
711
3140620476
เด็กหญิงอริสรา  ตัณติวัฒนศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
712
3140380140
เด็กหญิงอรุณภัสร์  หลักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
713
3140620478
เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ชอบมวย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
สพป.นครราชสีมา เขต 1
714
3140670635
เด็กหญิงอรุณี  วังพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
สพป.นครราชสีมา เขต 6
715
3140670547
เด็กหญิงอลิเซีย  ฮิกกินส์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
716
3140670815
เด็กหญิงอัคราภา  เมืองแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
สพป.นครราชสีมา เขต 6
717
3140650073
เด็กหญิงอัจฉรินทร์ธร  ภูบัวนาค
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 4
718
3140621405
เด็กชายอำภิรรัตน์  ภมร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
719
3140630029
เด็กชายอิทธิพล  ครึ้มกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองยาง
สพป.นครราชสีมา เขต 2
720
3140620761
เด็กชายอินทัช  เปล่งเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
721
3140670551
เด็กหญิงอุรัสยา  สงนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
สพป.นครราชสีมา เขต 6
722
3140640044
เด็กหญิงอุษามณี  ย่อยกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
723
3140660189
เด็กหญิงเออวดี  เปาจันทึก
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
สพป.นครราชสีมา เขต 5
724
3140670844
เด็กหญิงไอลดา  สาดแล่น
ป.4
โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน
สพป.นครราชสีมา เขต 6
725
3140640045
เด็กหญิงิพิชญธิดา  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
สพป.นครราชสีมา เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 60 ปี อนุสรณ์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 503
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
726
3150840323
เด็กหญิงกชกร  ทองเปี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
727
3150840584
เด็กหญิงกรกนก  เกตขจร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
728
3150840391
เด็กชายกฤติเดช  ดวงเดือน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
729
3150840400
เด็กหญิงกานต์กมล  นดประโคน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
730
3150840066
เด็กชายกิตติภพ  อาจชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
731
3150840524
เด็กชายโกเมนทร์  ตุ่นวงษา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
732
3150840324
เด็กหญิงขวัญอุบล  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
733
3150840404
เด็กชายจิรกิตติ์  ยังสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
734
3150840591
เด็กหญิงจิรัชญา  คะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
735
3150840592
เด็กชายจิรายุ  คะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
736
3150840284
เด็กชายชนาธิป  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
737
3150840593
เด็กหญิงชนิศา  ตั้งวงศ์ยุทธ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
738
3150840411
เด็กหญิงชยานันต์  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
739
3150840414
เด็กหญิงชาลินี  แกกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
740
3150840551
เด็กชายณัชพงศ์  สิงห์มนัส
ป.4
โรงเรียนแสนสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
741
3150840429
เด็กหญิงณิชชาอร  ศิริเมฆา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
742
3150840432
เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์พวง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
743
3150840595
เด็กหญิงดังตฤณัญ  นาครินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
744
3150840099
เด็กชายต่อพงศ์  ย่านกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
745
3150840445
เด็กหญิงธัสสิการ์  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
746
3150840446
เด็กหญิงธิติยา  โพธิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
747
3150840106
เด็กชายธีรกานต์  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
748
3150840553
เด็กหญิงธีรตา  สำนวนกลาง
ป.6
โรงเรียนแสนสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
749
3150840452
เด็กชายนภัทร  จันสะวะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
750
3150840596
เด็กหญิงนภัส  คะเซ็นเชื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
751
3150840456
เด็กหญิงนัฐชาภรณ์  อ้อมวิหาร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
752
3150840115
เด็กหญิงบุญญาดา  วงศ์อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
753
3150840598
เด็กหญิงปณาลี  กิ่งสีดา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
754
3150840466
เด็กชายปัญญพิชญ์  ชวัลวิทย์โขติกุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
755
3150840467
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
756
3150840599
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงปราบ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
757
3150840242
เด็กหญิงปานชีวีนันท์  วิวัตรชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
758
3150840310
เด็กหญิงปานิษา  คงวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
759
3150840266
เด็กชายปุรัสกร  บุตรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านขามน้อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
760
3150840567
เด็กหญิงไปรยา  ปักการะโน
ป.6
โรงเรียนแสนสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
761
3150840470
เด็กชายพชรพล  มะมม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
762
3150840127
เด็กหญิงพรพรหม  กาญจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
763
3150840312
เด็กหญิงพัชริดา  แอบศรีหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
764
3150840132
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตั้งตระการพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
765
3150840478
เด็กหญิงพิชยนัน  วะดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
766
3150840134
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
767
3150840136
เด็กหญิงพินทุ์รดา  ไกรษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
768
3150840603
เด็กหญิงพิมพ์ดาว  แก้วชนะ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
769
3150840480
เด็กชายพิสิษฐ์  นาเมืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
770
3150840269
เด็กหญิงแพรนที  นนธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
771
3150840330
เด็กหญิงแพรวา  บึงไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
772
3150840141
เด็กชายภัทรพล  พันธ์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
773
3150840607
เด็กหญิงภาวิณี  อภัยจิตร์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
774
3150840143
เด็กหญิงภิรัญญา  ยันละหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
775
3150840145
เด็กหญิงภีรณีย์  โพธิ์กุดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
776
3150840146
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
777
3150840489
เด็กชายภูริพัฒน์  วงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
778
3150840147
เด็กชายภูวศิน  ปรัสพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
779
3150840286
เด็กหญิงมนัสนันท์  สิมวงภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
780
3150840609
เด็กหญิงรสริน  กุยราพเนาว์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
781
3150840315
เด็กหญิงวรรณวิไล  จันทร์อาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
782
3150840328
เด็กหญิงศรัญพร  เอี่ยมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
783
3150840287
เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์  ศรีกิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
784
3150840161
เด็กหญิงศศิรา  มาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
785
3150840170
เด็กชายสิรวิชญ์  เทกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
786
3150840612
เด็กหญิงสุชัญญา  เวียนติง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
787
3150840267
เด็กหญิงสุปราณี  โฉมงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านขามน้อย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
788
3150840514
เด็กหญิงสุรพิชญา  บุตรไทย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
789
3150840515
เด็กหญิงสู่ขวัญ  สายสิงห์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
790
3150840563
เด็กหญิงอาธัญญา  หูไธสง
ป.6
โรงเรียนแสนสุข (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3