รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1131530002
เด็กชายกรณพงศ์  ตาคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
2
1130900003
เด็กชายกฤตภาส  น่วมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
3
1130900217
เด็กหญิงกัญจน์พร  วัฒนธีระกษมา
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
4
1131540066
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
5
1130320241
เด็กชายกันต์ภุชิสส์  ปาสาณพงศ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
6
1130570072
เด็กชายกิตติภูมิ  ภูมิพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
7
1130570025
เด็กหญิงเกวลิณ  หะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
8
1130330050
เด็กชายค้ำคูณ  เกาไศยนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
9
1130320244
เด็กหญิงจิรดา  นุชนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
10
1130320020
เด็กชายจิรพงษ์  แม้นนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
11
1130320245
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขล้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
12
1130900236
เด็กชายชนกรณ์  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
13
1130320023
เด็กชายชนนนท์  วรรณคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
14
1132240049
เด็กหญิงชนัญชิดา  พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
15
1130330053
เด็กหญิงชยุดา  ภูอบเชย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
16
1130570005
เด็กหญิงชลันธร  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
17
1130330055
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
18
1130900238
เด็กชายฐปนนท์  ไหลรุ่งเรืองสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
19
1130900021
เด็กหญิงณปภัช  ไชยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
20
1130320036
เด็กชายณัฎฐ์ฑคุณ  วงษ์ลือชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
21
1130320252
เด็กชายณัฏฐชัย  ไม้สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
22
1131530321
เด็กหญิงณัฐชยา  ประยูรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์
สพป.สระแก้ว เขต 1
23
1130570114
เด็กชายเตติณห์  พรประไพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.นครนายก
24
1130900227
เด็กชายแทนคุณ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25
1130320257
เด็กชายธนกฤต  กันหาเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
26
1130900031
เด็กชายธนกฤต  วชิรดุสิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
27
1130900032
เด็กชายธนนันท์  สุวรรณพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28
1130320050
เด็กชายธนภัทร  ทิพยมงคลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
29
1130900299
เด็กชายธรรมณัฐ  สายเทียน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
30
1130570011
เด็กหญิงธัธชา  เหล่าทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
31
1131540028
เด็กชายธีรภัทร  อร่ามเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
32
1130320489
เด็กชายนรวิชญ์  กิจเจริญไชย
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
33
1130900043
เด็กชายนววิชญ์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
34
1130320265
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
35
1130320264
เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1132240051
เด็กหญิงนิชดา  ลิ้มอุดมพร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
37
1130320067
เด็กชายปรรณพัชร์  โกสีย์วงศานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
38
1130900045
เด็กชายปัญณธร  ฟักสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
39
1130900221
เด็กชายปัณณรุจน์  มงคลอัคราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
40
1132240052
เด็กชายปัณณ์  มณีนาค
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
41
1131530312
เด็กหญิงปานไพลิน  ชัยรัตนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สพป.สระแก้ว เขต 1
42
1130320270
เด็กหญิงปิยาพัชร  กอโง่ง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
43
1130320275
เด็กชายพงศ์พศิษฐ์  ส่งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
44
1131530297
เด็กหญิงพลอยชมพู  แพนชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
สพป.สระแก้ว เขต 1
45
1130320073
เด็กชายพัชรพล  ไชยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
46
1130320072
เด็กชายพัชรพล  นาคเจือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
47
1130320075
เด็กหญิงพัชริดา  สาสวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
48
1130570014
เด็กหญิงพิชชานันท์  กุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
49
1131530048
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
50
1131530351
เด็กชายพิรชัช  ตั้งกิจโรจน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
51
1131530049
เด็กชายพีรพาส  พนมสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
52
1130900088
เด็กหญิงเพชรสิตา  มาลัยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
53
1132240054
เด็กหญิงภคพร  สิงห์ขรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
54
1130900058
เด็กหญิงภคอร  โรจนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
55
1131540029
เด็กหญิงภณิตา  ทิตะโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
56
1130900224
เด็กชายภรธรา  คุณสิงห์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
57
1130320284
เด็กหญิงภัทรปภา  คงใหม่
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
58
1130320287
เด็กหญิงภัสสร์นราพร  สุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
59
1130320086
เด็กชายภาสกร  มณีโชติช่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
60
1130330076
เด็กชายภูมิวเมศร์  ปัญจวุฒิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
61
1131530098
เด็กชายเมธัส  ตั้งสุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
62
1131530356
เด็กชายรณกร  นาเทเวท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 1
63
1131530067
เด็กหญิงรัฐภรณ์  วิศาลชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
64
1130900068
เด็กหญิงลลิตารัตน์  บัวสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
65
1130320091
เด็กหญิงลลิภัทร์  เฉลิมวุฒิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
66
1131540501
เด็กชายลีเม็ง  เคียง
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
67
1131540503
เด็กชายวชิราวิทย์  ผลาหาร
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
68
1130570077
เด็กหญิงวนิดา  พลายเวช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
69
1130320099
เด็กชายวริศ  ธรรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
70
1131540031
เด็กชายวัชรพล  สุเมธโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1130320293
เด็กชายศุภกร  คงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
72
1131530082
เด็กชายศุภณัฎฐ์  ด่านกำจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
73
1131540109
เด็กชายสรณ์สิริ  มานะบัง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
74
1130320295
เด็กชายสัณหนันท์  ตุ่นทิม
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
75
1130320296
เด็กชายสิทธา  เหลืองทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
76
1130320297
เด็กหญิงสุพิชญา  ชะระภิญโญ
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
77
1130320298
เด็กชายสุวิทย์  สิมศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
78
1130320124
เด็กชายอนวัช  เจียรจรูญศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
79
1130570023
เด็กชายอนุพงษ์  จักรกลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
80
1130320126
เด็กหญิงอภัสสิริญ  ไผทจินดาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
81
1130320302
เด็กหญิงอัยลดา  ขมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
82
2130570081
เด็กชายกล้าภวิษย์  คนเกณฑ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
83
2130570082
เด็กชายคณาธิป  ศรีลาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
84
2130570148
เด็กชายนนทพัทธ์  โกมลสวรรค์
ม.3
โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย
สพป.นครนายก
85
2131540178
เด็กชายปริยากร  งามยิ้ม
ม.3
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
86
2130570084
เด็กชายปัณณทัต  ประชานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
87
2131540190
เด็กชายพรเทพ  พวงสง่า
ม.2
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
88
2131530317
เด็กชายวรายุส  ช่างคิด
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สพป.สระแก้ว เขต 1
89
2131540543
นางสาววิชญาพร  ผลมาตย์
ม.3
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
90
3130570027
เด็กหญิงกชนฎา  กอบธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
91
3130320307
เด็กหญิงกนกนิภา  เสงี่ยมจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
92
3130320308
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเขียน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
93
3131540225
เด็กหญิงกนกอร  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
94
3131540226
เด็กหญิงกมลชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
95
3131540052
เด็กหญิงกมลลักษณ์  พวงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
96
3130320311
เด็กชายกรวิชญ์  กลิ่นสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
97
3131540231
เด็กหญิงกัญจนาภรณ์  โสดาจันทร์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
98
3130320315
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสงี่ยมจิตต์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
99
3131540232
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสมวงค์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
100
3130900093
เด็กชายกันตพัฒน์  บุญจันดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
101
3130900168
เด็กชายกันตเมธ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
102
3130570030
เด็กหญิงกานต์สินี  อารักษ์วาณิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
103
3131540235
เด็กหญิงกิดาการ  พุฒพันธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
104
3131540240
เด็กหญิงกิติยา  กลีบเมฆ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
105
3131540241
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  วรรณสินธ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
106
3130900098
เด็กหญิงกุลภัสสร์  จำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
107
3131530110
เด็กหญิงขวัญชนก  ซื่อผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
108
3130330094
เด็กหญิงขวัญดาว  นามเคน
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
109
3130330095
เด็กหญิงของขวัญ  คล้ายปาน
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
110
3131530111
เด็กหญิงคัทรินทร์  เครืออารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
111
3131530285
เด็กชายคุณากร  โบพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
112
3130900170
เด็กชายจตุพร  เอื้อการณ์
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
113
3130320323
เด็กชายจักริน  แก้วนพกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
114
3131540249
เด็กหญิงจิดาภา  รักธรรม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
115
3130320324
เด็กหญิงจิดาภา  หนูสี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
116
3130320326
เด็กชายจิรศักดิ์  ดั้งดอนโบม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
117
3131540564
เด็กหญิงจิระวฎี  กอหงษ์
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
118
3131530114
เด็กหญิงจิราภรณ์  อ้นเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
119
3131540252
เด็กหญิงจิรารัตน์  โพธิลังกา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
120
3130570068
เด็กหญิงเจริญพร  วงศ์อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
121
3130320144
เด็กหญิงชญานนท์  นนทภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
122
3130900199
เด็กหญิงชนกสุดา  สุขกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
123
3131540256
เด็กหญิงชนาภา  พลอยสาลี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
124
3131540258
เด็กหญิงชาลัดดา  ลีสีสุข
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 2 ห้อง 126 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
125
3130900262
เด็กชายชินณพัฒน์  มุกดา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
126
3131540003
เด็กหญิงฐานิตา  พูลมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านรัตนะ
สพป.สระแก้ว เขต 2
127
3131540261
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กว้างนอก
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
128
3130320151
เด็กชายณฐกร  เทวานาครี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
129
3130900263
เด็กชายณธัช  พันธุมงคล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
130
3130900109
เด็กหญิงณภัชชา  ประดังเสียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
131
3130320340
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  น่วมอ้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
132
3130330110
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ฉันทวิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
133
3132240064
เด็กชายณัฏฐวี  บุญโต
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
134
3130900174
เด็กชายณัฐกิตติ์  เรืองสุข
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
135
3131540273
เด็กหญิงณัฐชยา  คอนสิงห์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
136
3131540272
เด็กหญิงณัฐชยา  เทียนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
137
3130900175
เด็กชายณัฐดนัย  อาริยะยิ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
138
3130570040
เด็กหญิงณัฐนิชา  ชาวกัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
139
3130900113
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยศศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
140
3130570042
เด็กชายณัฐพิพัฒ  ตันจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
141
3130320344
เด็กหญิงณัฐยาน์พัชร  ช เมืองใหม่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
142
3131540060
เด็กหญิงณัฐวรา  แสวงสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
สพป.สระแก้ว เขต 2
143
3131530128
เด็กชายณัฐวุฒิ  สาระสมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
144
3131540578
เด็กหญิงณัฐอริญ  ภูเจริญ
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
145
3131540453
เด็กชายเดโชชัย  รัฐถากร
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
146
3131540459
เด็กชายแดนอรัญ  กองทอง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
147
3130570088
เด็กชายติณห์ภัทร  จารุวังสันติ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
148
3130900289
เด็กชายเตชินท์  ขอดทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
149
3130900191
เด็กชายเตชินท์  อินชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
150
3130320166
เด็กชายถิรวัฒน์  สิริสัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
151
3130320348
เด็กหญิงทักษพร  กิจสัมพันธ์กุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
152
3130320168
เด็กชายทิชานนท์  หรั่งวิรุฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
153
3130570089
เด็กหญิงทิพย์รดา  โตไทยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
154
3130330121
เด็กชายธนชาติ  นพเทา
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
155
3130900177
เด็กชายธนดล  เรืองสุข
ป.4
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
156
3130320170
เด็กชายธนทรัพย์  กิตยารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
157
3131540294
เด็กชายธนภัทร  หาญมนต์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
158
3131540296
เด็กหญิงธนัตดา  กลิ่นสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
159
3130330123
เด็กชายธนัน  นพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 131 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
160
3131540298
เด็กชายธนากร  แดงชอุ่ม
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
161
3131540585
เด็กหญิงธมลชนก  ปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
162
3131540588
เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์โทน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
163
3130900128
เด็กหญิงธัญพิชชา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
164
3131540304
เด็กหญิงธัญรดา  นามคำ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
165
3131540305
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สืบศรี
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
166
3130330124
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เข็มเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
167
3131540307
เด็กหญิงธิดารัตน์  แถวมะเริง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
168
3131540306
เด็กหญิงธิดารัตน์  เทียนชัย
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
169
3130320361
เด็กหญิงธิติรัตน์  ลายประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
170
3130320362
เด็กชายธีรเทพ  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
171
3130570044
เด็กชายธีรภัทร  ศรีมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
172
3131540313
เด็กชายนนท์ฒสิทธิ  หมายงาน
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
173
3130320365
เด็กชายนภัทร  แสงสง่าศรี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
174
3130320180
เด็กหญิงนภัสสร  พิลาเปล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
175
3130330125
เด็กหญิงนวรัตน์  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
176
3131540050
เด็กชายนัททิว  สุขขี
ป.5
โรงเรียนบ้านไทยสามารถ
สพป.สระแก้ว เขต 2
177
3131540594
เด็กหญิงนันทัชพร  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
178
3131540323
เด็กหญิงนัสรีน  เพชรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
179
3130320371
เด็กหญิงนาราชา  ศักดา
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
180
3131530248
เด็กชายนำโชค  วันทมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
181
3130320181
เด็กชายบวรทัต  แขกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
182
3132240068
เด็กชายบุลกิต  สุพัตพงษ์กุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
183
3131530152
เด็กหญิงบุษราคัม  กาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
184
3130900269
เด็กชายปณต  เนื่องศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
185
3132240069
เด็กชายปณิธาน  ทบพักตร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
186
3132240070
เด็กชายปภังกร  อังกูรไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
187
3131530154
เด็กหญิงปภาวรินท์  หอมไสย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
188
3130320380
เด็กชายประฏิพัชร์  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
189
3131530292
เด็กหญิงประพัสสร  บุญมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านซับมะนาว
สพป.สระแก้ว เขต 1
190
3132240071
เด็กชายประภวิษณุ์  อังกูรไพศาล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
191
3130320184
เด็กชายปราชญ์ปรีชา  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
192
3131540055
เด็กหญิงปริชญา  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
193
3131540328
เด็กหญิงปริยาภัทร  ไม้เหลือง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
194
3131540599
เด็กหญิงปรียนันท์  เชาว์นิธิธรณ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
195
3132240072
เด็กชายปัญจพัฒน์  อาษาดี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
196
3131530157
เด็กชายปัณณวิชญ์  คัมภีรัญย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
197
3130900137
เด็กหญิงปาณรวินน์  ปานท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
198
3131540341
เด็กหญิงป่านทอง  เที่ยงเลา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
199
3131530318
เด็กหญิงปาริฉัฏ  เจริญวิเชียรฉาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สพป.สระแก้ว เขต 1
200
3131530319
เด็กหญิงปุญญิศา  วงษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สพป.สระแก้ว เขต 1
201
3131540036
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
202
3131530160
เด็กหญิงปุณญภา  คมมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
203
3130320392
เด็กหญิงปุณยนุช  สุขอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
204
3131540605
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองชุม
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
205
3130330134
เด็กชายผาติกร  นิยมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
206
3130900210
เด็กชายพงศกร  ตินานพ
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
207
3130900140
เด็กชายพชร  เจริญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
208
3130330135
เด็กชายพชร  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
209
3130320394
เด็กชายพชรดนัย  ฟักทองพรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
210
3130320189
เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
211
3131540349
เด็กหญิงพรพรรณ  ตุยรัมย์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
212
3130320397
เด็กหญิงพรรภิตรา  ฟักทองพรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
213
3131530166
เด็กชายพรฤทธิ์  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
214
3130900272
เด็กหญิงพรวรินท์  วังศะวรานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
215
3131540354
เด็กชายพลพรรค  นนท์ศิริ
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
216
3130330140
เด็กชายพศุตม์  รัตนเดชกำจาย
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
217
3130570093
เด็กชายพัฒน์ธนัฐ  ศิลปวิจารณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
218
3131540610
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โกมลศรี
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
219
3130320195
เด็กหญิงพิชชาภา  อมมอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
220
3131530168
เด็กหญิงพิชญทัฬห์  ใจประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
221
3131530304
เด็กชายพิชะยะ  สายทอง
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
สพป.สระแก้ว เขต 1
222
3130320197
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
223
3130900148
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
224
3130320200
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธีระเกียรติกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
225
3130900149
เด็กหญิงพิมลพรรณ  มิ่งมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
226
3130320201
เด็กหญิงพิรดาพร  ปิติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
227
3130320407
เด็กชายพีรณัฐ  จันระวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
228
3130900150
เด็กหญิงพุทธรักษา  ชูช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
229
3130320203
เด็กชายพุทธวิถี  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
230
3131530172
เด็กชายพุทธิพงศ์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
231
3131540365
เด็กชายพุทธิภูมิ  เรืองสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
232
3131540366
เด็กหญิงพุทธิลาพร  วินิจกุล
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
233
3131540457
เด็กหญิงเพชรไพลิน  หงษา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
234
3130330148
เด็กชายภคพล  โพธิดอกไม้
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
235
3132240076
เด็กชายภพธรรม  สุขสันต์วชิรกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
236
3130900151
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อัตโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
237
3130320411
เด็กชายภัณฑ์ณภพ  ฮกเทียน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
238
3131530174
เด็กหญิงภัณฑิลา  อร่ามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
239
3130900180
เด็กหญิงภัทรทิยา  พัดขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
240
3131530175
เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญประสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
241
3130320416
เด็กหญิงภัทรภร  ม่วงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
242
3130320505
เด็กชายภาคิน  กานตพิชาน
ป.6
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
243
3130320418
เด็กชายภาคิน  จาวพิทักษ์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
244
3131540372
เด็กหญิงภานรินทร์  ทวยหาญ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
245
3131530177
เด็กหญิงภาวินี  ฤทธิบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
246
3130320205
เด็กหญิงภิญณ์  ภูหงษ์สูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
247
3131540374
เด็กชายภูมิภัช  เพ็ชรจิตต์
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
248
3130330153
เด็กชายภูมิภัทร  ยอดพรหม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
249
3130320209
เด็กชายยุทธกร  เล็กชะอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
250
3131540672
เด็กหญิงโยษิตา  นะภา
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
251
3130900183
เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญะปูน
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
252
3130320432
เด็กหญิงรุุ่งไพลิน  กองจันดา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
253
3130320434
เด็กหญิงลภาวรรณ  โภคทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
254
3130320435
เด็กชายวชิรวิชญ์  อวยชัย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
255
3131530183
เด็กหญิงวรกมล  สาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
256
3131540017
เด็กหญิงวรกานต์  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนวัดหนองติม
สพป.สระแก้ว เขต 2
257
3130330158
เด็กชายวรพล  ทิพประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
258
3130900280
เด็กหญิงวรรณพร  สังข์สี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
259
3131540633
เด็กหญิงวรรณาดี  สวัสดิมงคล
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
260
3131540061
เด็กหญิงวรัญญา  ดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนเมืองไผ่
สพป.สระแก้ว เขต 2
261
3130330160
เด็กชายวริทธ์ธร  วีรรัตนารัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
262
3131530184
เด็กชายวริทธ์นันท์  สาโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
263
3130320214
เด็กหญิงวรินชุดา  กัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
264
3130320215
เด็กชายวรินทร  พรบวรเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
265
3130570096
เด็กชายวรินธรชาติ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
266
3130570097
เด็กหญิงวรินรำไพ  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สพป.นครนายก
267
3131540057
เด็กหญิงวลัยทิพย์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย
สพป.สระแก้ว เขต 2
268
3130570061
เด็กชายวสวตติ์  ธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
269
3131540391
เด็กหญิงวังอัน  เหงียนวาง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
270
3131540023
เด็กหญิงวารีวรรณ  คงศรี
ป.6
โรงเรียนเพียงหลวง17(บ้านแส์ง)
สพป.สระแก้ว เขต 2
271
3131540635
เด็กหญิงวาสนา  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
272
3130900212
เด็กหญิงวิกานดา  มุ่งฝอยกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
273
3130320219
เด็กชายวิชชากร  พูลบำเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
274
3131530320
เด็กหญิงวิมลสิริ  พุฒตาลดง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
สพป.สระแก้ว เขต 1
275
3131530189
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์อยู่จริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
276
3130570063
เด็กชายศิรธิษณ์  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
สพป.นครนายก
277
3131540407
เด็กชายศิลา  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
278
3131540639
เด็กหญิงศิลารักษ์  แช่มชื่น
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
279
3130900281
เด็กชายศิวกร  เทียบกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
280
3131530261
เด็กชายศิวัช  จงรักภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
สพป.สระแก้ว เขต 1
281
3130900185
เด็กชายศุภกร  วงษ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
282
3132240081
เด็กชายศุภวิชญ์  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
283
3132240082
เด็กชายสหกิจ  มานะทำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
284
3131540019
เด็กหญิงสิริวิมล  เกิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนวัดหนองติม
สพป.สระแก้ว เขต 2
285
3130570131
เด็กหญิงสุทัตตา  รุ่งรัศมีวิริยะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.นครนายก
286
3130330162
เด็กชายสุธนัย  เกิดเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
287
3131530198
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จรดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
288
3130570132
เด็กหญิงสุพิชญา  มะลิขาว
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สพป.นครนายก
289
3131540419
เด็กหญิงสุภัชชา  นะมามะกะ
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
290
3131540646
เด็กหญิงสุภัสสร  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
291
3131540648
เด็กชายสุวรรณรัชต์  งามประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
292
3131540667
เด็กหญิงเสี่ยวเกียง  ซน
ป.5
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
293
3130900193
เด็กหญิงโสภิตา  รอดเมือง
ป.5
โรงเรียนวัดไผ่งาม
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
294
3131540651
เด็กหญิงหมวยจวง  เกือน
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
295
3131540652
เด็กหญิงหิรัณยา  พิทักษา
ป.4
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
296
3131540654
เด็กชายอนลัส  คันธารส
ป.6
โรงเรียนพวงคราม
สพป.สระแก้ว เขต 2
297
3130900201
เด็กชายอนาวิล  แก้วละมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
298
3130320469
เด็กชายอภิวิชญ์  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนวัดดอนทอง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
299
3130900315
เด็กหญิงอรอุมา  วุฒิแสง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารทิฆัมพร ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
300
3131530204
เด็กหญิงอรินกานต์  กานสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
301
3131540434
เด็กหญิงอัญชลี  ศรีชุม
ป.5
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
302
3130320233
เด็กหญิงอารยา  สอนสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
303
3131540439
เด็กหญิงอาริษา  สอนวิชา
ป.6
โรงเรียนสำเร็จวิทยา
สพป.สระแก้ว เขต 2
304
3131530307
เด็กหญิงอิงลดา  จันทะเขต
ป.6
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
สพป.สระแก้ว เขต 1
305
3131530215
เด็กหญิงเอื้อลภัส  แนวน้ำพอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต 1
306
3130330032
เด็กชายนนทพัทธ์  ศิสี
ป.6
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
307
3130330043
เด็กชายอนาวิล  จันทะเวช
ป.6
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2