รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 1 ห้อง 3/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1120350020
เด็กชายกรกฤษณ์  ดรขากา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
2
1120300008
เด็กชายกฤตเมธ  บัวเกิด
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
3
1121250963
เด็กชายกฤตเมธ  สิงห์อุสาหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
4
1120340005
เด็กชายกฤติเดช  ลิ้มตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
5
1121250145
เด็กชายกฤติน  เงินสุขยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
6
1120300006
เด็กชายกฤติพงศ์  คำภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
7
1120300383
เด็กชายกฤษฏิพน  ตุลานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
8
1121250147
เด็กชายกฤษณัฏฐ์  ไกยพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
9
1120360190
เด็กหญิงกวินทิพย์  ศรีวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
10
1120300011
เด็กหญิงกวินธิดา  ระบบกิจการดี
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
11
1120340829
เด็กหญิงกวินธิดา  สินปรุ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
12
1121250151
เด็กหญิงกวิสรา  ภาคภพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
13
1120350025
เด็กหญิงกัญชลิกา  วีระโอฬารกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
14
1120360100
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  อังคะนาวิน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
15
1121250965
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
16
1120340830
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทาหว่างกัน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
17
1120300013
เด็กชายกันต์กวี  พงษ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
18
1120360101
เด็กชายกันต์ณภัทร  ประสงค์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
19
1120350388
เด็กชายกันตพงศ์  วงษ์แสนสุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
20
1120340014
เด็กชายกิตติเดช  พรมีไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
21
1120340428
เด็กชายกิตติทัต  สุวรรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
สพป.ชลบุรี เขต 1
22
1121250382
เด็กชายกิตติภัทร  เกษมสุขโชติ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
23
1121250383
เด็กชายกิตติวัฒน์  ไพลินอนันต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
24
1120340445
เด็กหญิงกุลณัฐจิรา  ต่วนเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
25
1120340909
เด็กชายเกา เฉิง  ลี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
26
1120350173
เด็กหญิงเขมิภา  แก้วระย้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
27
1120300019
เด็กชายคณพศ  ศรีบุญชัย
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
28
1120540002
เด็กหญิงคณิตกุล  สุขชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
29
1121250968
เด็กชายคมน์คณิน  บุบผาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
30
1121250385
เด็กหญิงครองขวัญ  คูหาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
31
1121250386
เด็กชายคุณธรรม  วัชระพงษ์วินิจ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
32
1121250387
เด็กชายคุณธรรม  อิสสอาด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
33
1120340019
เด็กชายฆฤน  ขจรเกียรติคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
34
1120360237
เด็กหญิงจรรยพร  สินสุริยะ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
35
1121250162
เด็กชายจักรพรรดิ์  ปัญญาเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 1 ห้อง 3/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1120360103
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
37
1120300025
เด็กชายจิตรเทพ  เดชสุภา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
38
1120340601
เด็กชายจิรทีปต์  จันทนานุวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
39
1120350038
เด็กชายจิรภัค  ่่สรไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
40
1121250389
เด็กชายจิรภาส  การะยะ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
41
1120340836
เด็กชายจิรภาส  ภัทโรวาสน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
42
1121250962
เด็กชายจิราวัฒน์  บรรณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด
สพป.ระยอง เขต 1
43
1120340024
เด็กชายฉัตรพันธ์  ธัญวุฒิเวทสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
44
1121250971
เด็กหญิงชญาภา  ปานสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
45
1120340029
เด็กชายชยกร  ถนอมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
46
1120340647
เด็กชายชยกร  แสงอังคนาวิน
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
47
1120350401
เด็กชายชยกฤช  นุชเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
48
1120340450
เด็กชายชยากร  อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
49
1121250972
เด็กชายชวัลวิทย์  ร่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
50
1121250391
เด็กชายชวิศ  ตันติกิตติไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
51
1121250392
เด็กชายชัชวิน  เวศน์คุณะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
52
1120360092
เด็กหญิงชัญญาภัค  ขันธ์โท
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
53
1120340034
เด็กชายชิติพัทธ์  นิ่มระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
54
1120340033
เด็กชายชิติพัทธ์  รักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
55
1120340035
เด็กชายชิติภณ  นิ่มระวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
56
1120360029
เด็กชายชินกฤต  หมื่นจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
57
1120350051
เด็กชายชิษณุพงค์  พลอยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
58
1120340038
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประยูรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
59
1120300035
เด็กหญิงซิดนีย์  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
60
1120340842
เด็กหญิงซือ ซิน  ชิว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
61
1120350052
เด็กหญิงญาณิศา  ธนะนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
62
1120360104
เด็กหญิงญาณิศา  เนื่องชมภู
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
63
1121250169
เด็กชายฐกรณัฏฐ์  ศิริเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
64
1121250170
เด็กชายฐกฤตณัฏฐ์  ศิริเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
65
1121250916
เด็กชายฐปนวรรธน์  ยอดสง่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
66
1120300036
เด็กชายฐากฤช  กิจกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
67
1121250976
เด็กหญิงฐานิตา  โสดาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
68
1121250172
เด็กหญิงฐิตารีย์  วนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
69
1120300037
เด็กหญิงฐิติชกานต์  สวัสดิกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
70
1120300038
เด็กชายฐิติพงศ์  พิมศร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง 3/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1120340807
เด็กชายณฏฐพล  วงศ์คำแสง
ป.6
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา
สพป.ชลบุรี เขต 1
72
1120340042
เด็กชายณธกร  ทีปกรสุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
73
1121250978
เด็กหญิงณปภัช  ธนฉัฐโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
74
1121250980
เด็กหญิงณภัชนันท์  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
75
1121250393
เด็กชายณภัทร  ผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
76
1120360193
เด็กหญิงณภัสสรณ์  อ่อนดี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
77
1120540152
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดไทรทอง
สพป.ตราด เขต 1
78
1120340046
เด็กหญิงณัจฉรียา  แสงสว่างสถิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
79
1120300052
เด็กชายณัชภัค  ถาวรวิริยะนันท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
80
1120340845
เด็กชายณัฏฐชัย  มานะนิยมไทย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
81
1120300390
เด็กชายณัฐกฤษฎิ์  เทียนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
82
1121250177
เด็กหญิงณัฐกาญ  มณีภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
83
1120310152
เด็กชายณัฐกิตติ์  ปลิพรมราช
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
84
1120340657
เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เขมทัตวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
85
1120340052
เด็กหญิงณัฐชยา  พันธุ์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
86
1120310261
เด็กหญิงณัฐฐาพันธุ์  ผึ่งผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านจันทเขลม
สพป.จันทบุรี เขต 2
87
1120300055
เด็กชายณัฐณัณ  คำรังษี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
88
1120540189
เด็กชายณัฐธภพก์  นุตรแดง
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
89
1121250684
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คชเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
90
1120300056
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เอี่ยมประภาศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
91
1120340055
เด็กชายณัฐธีร์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
92
1121250179
เด็กชายณัฐพงษ์  กรองสโรชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
93
1120360105
เด็กชายณัฐพัชร์  สุวรรณไสวผล
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
94
1120350425
เด็กหญิงณัฐลภัส  จันทาทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
95
1120340061
เด็กชายณิชพน  มณีคันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
96
1120300062
เด็กหญิงณิรดา  รุ่งอร่ามศิริ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
97
1121250399
เด็กหญิงดาวิกา  เบ้ามา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
98
1120300064
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  แพงมณี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
99
1120360006
เด็กชายตุรากร  กาญจนเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
100
1121260110
เด็กชายเตชิต  ดวงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
101
1120340717
เด็กชายเตโชดม  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
102
1120350182
เด็กชายไตรบุญ  โมรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
103
1120350433
เด็กชายทวีธรรม  เลิศธีรปัญญา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
104
1120300069
เด็กชายทัศนัย  พื้นผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
105
1120540013
เด็กชายทินภัทร  สายสร้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง 3/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1120340067
เด็กชายทีฆายุ  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
107
1121250692
เด็กชายทีฆายุ  ธาราศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
108
1120350180
เด็กชายแทนคุณ  น๊อกชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
109
1120350068
เด็กชายธนกฤต  ชวลิตตาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
110
1120300071
เด็กชายธนกฤต  สวัสดิภูมิ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
111
1120340071
เด็กชายธนชนน์  ชัยชนะกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
112
1121250184
เด็กชายธนโชติ  อินทรกำแหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
113
1120340072
เด็กชายธนณัฏฐ์  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
114
1120350445
เด็กชายธนิสร  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
115
1121250987
เด็กหญิงธมนวรรณ  เอี่ยมสุภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
116
1121250410
เด็กชายธันยพัฒน์  พรรณเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
117
1120350081
เด็กชายธายุกร  สิทธิพรวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
118
1120360093
เด็กชายธีทัต  อินทศร
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
119
1121250189
เด็กชายธีรธาร  ประสานไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
120
1120340084
เด็กชายธีราทร  ภิญญากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
121
1121250925
เด็กชายนครินทร์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
122
1120340995
เด็กชายนตตะวัน  โตวัฒนกิจ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
123
1120300081
เด็กชายนพลักษณ์  หอมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
124
1121260056
เด็กชายนรพนธ์  จินตนาชัยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
125
1120540017
เด็กชายนราวิชญ์  เทียมเพื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
126
1121260059
เด็กชายนัชชวินท์  เชาวศิลป์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
127
1120300087
เด็กหญิงนันทน์ณัฐพร  ธรรมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
128
1120340092
เด็กชายนันทพัทธ์  เสรีกิจจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
129
1120340096
เด็กหญิงนิลปัทม์  ปัตถาคำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
130
1120340859
เด็กหญิงบัณฑิตา  สอนจะโปะ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
131
1120340465
เด็กหญิงบุญญาภา  ขจรไชยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
132
1120350095
เด็กหญิงบุณยธร  คลี่บาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
133
1120350176
เด็กหญิงเบญญภา  เอกพงศ์ไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
134
1120300200
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
135
1120350458
เด็กชายปกป้อง  ยอดพรม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
136
1121260064
เด็กหญิงปภาดา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
137
1120350460
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เดวิเลาะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
138
1120340098
เด็กหญิงปริณดา  จันทร์อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
139
1121250995
เด็กชายปลื้มปรีติ  อริยะสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
140
1120300102
เด็กชายปวีณวัชร์  เดชพร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง 3/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1121250419
เด็กหญิงปัฒฑิตา  รัตนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
142
1120340103
เด็กชายปัณณธร  กรสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
143
1120300105
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไกรยสินธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
144
1120300107
เด็กหญิงปารดา  ศรนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
145
1120540021
เด็กหญิงปารมี  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
146
1121250212
เด็กชายปิ่นปิณัทธ์  เตียวรุ่งเรืองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
147
1121250211
เด็กชายปิยะปราชญ์  ต้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
148
1120340106
เด็กหญิงปุญญิศา  เอี่ยมสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
149
1121250215
เด็กหญิงปุญญิสา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
150
1120340108
เด็กหญิงปุณญิสา  ปัญญากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
151
1121251000
เด็กชายปุณณ์  อิ๋วสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
152
1120350464
เด็กหญิงปุณยนุช  จันทรพิกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
153
1121250707
เด็กหญิงปุณยาพร  สมภูเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
154
1120350104
เด็กชายพงศกร  เหลืองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
155
1121250217
เด็กชายพงศ์พิชญะ  เพ็งเภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
156
1120350466
เด็กชายพงศ์วรินทร์  โกสุมวัชราภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
157
1120300114
เด็กชายพชร  พวงพิมลกิจ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
158
1120300115
เด็กชายพชร  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
159
1120300403
เด็กหญิงพชรชนก  โตเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
160
1120350109
เด็กหญิงพรทิพย์  วิริยะประจักรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
161
1121251002
เด็กหญิงพรปวีณ์  อัมระนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
162
1120300117
เด็กหญิงพราวดาว  โพโสภา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
163
1120360040
เด็กหญิงพรินทร์  รักไทย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
164
1121250218
เด็กหญิงพรีมณภัสร์  ประสพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
165
1120360041
เด็กชายพลพิสิษฐ์  เลาหประภานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
166
1120340116
เด็กชายพลัฏฐ์  ชุ่มสากล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
167
1121250711
เด็กชายพลาธิป  แก้วคำแสน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
168
1120360117
เด็กชายพศิน  ทิพย์เกษร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
169
1120340866
เด็กชายพสุธร  อุดร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
170
1120300121
เด็กชายพัชรพล  ไข่คำ
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
171
1120340868
เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญาพินิจนุกูร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
172
1120360043
เด็กหญิงพิชญ์ชา  วณิชวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
173
1121251004
เด็กชายพิชญภูมิ  พงษ์ภมร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
174
1121250225
เด็กชายพิชญะ  โสภิตวุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
175
1121251006
เด็กหญิงพิชญากร  ประสงค์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 2 ห้อง 3/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1120300124
เด็กหญิงพิชญาภา  พาทีทิน
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
177
1120340871
เด็กชายพิชญุตม์  วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
178
1121251009
เด็กหญิงพิณกวี  พิมพ์คำไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
179
1120540023
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ประสิทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
180
1121250227
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พิมพ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
181
1121250435
เด็กชายพุฒิพัฒน์  เจือจันทร์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
182
1120340579
เด็กหญิงแพรวปรียา  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
183
1120360012
เด็กชายฟารุค  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
184
1120540024
เด็กชายภคภาส  ครุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
185
1120340572
เด็กชายภคภาส  สิงหพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
186
1120300129
เด็กหญิงภคมน  กิจพิบูลย์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
187
1120360044
เด็กหญิงภคมน  ไหว้พรหม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
188
1121251013
เด็กชายภฑิล  ปริปุญโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
189
1120350127
เด็กชายภวัต  ศุลีดำรงวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
190
1121250230
เด็กชายพัทธดนย์  วิจิตรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
191
1120360073
เด็กหญิงภัทรนันท์  บันลือสมบัติกุล
ป.6
โรงเรียนสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
192
1121250441
เด็กหญิงภัทรภร  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
193
1120360238
เด็กชายภาวัต  จงรักภูบาล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
194
1120340875
เด็กชายภูธาวิทย์  กิจหิรัญไชยกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
195
1121250444
เด็กชายภูนรินทร์  จิตต์เจียรนัย
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
196
1120360014
เด็กชายภูนารถ  รัตนโชติกุล
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
197
1120360121
เด็กชายภูมิใจ  เนติวิภัชธรรม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
198
1120300138
เด็กชายภูริยชญ์  กุลชาติ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
199
1120310198
เด็กชายภูวนัย  พลนงค์
ป.4
โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
สพป.จันทบุรี เขต 2
200
1120300144
เด็กหญิงมินตรา  แผ่นผา
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
201
1121251019
เด็กชายรชต  ปาปะเก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
202
1121260084
เด็กหญิงรตินันท์  โกมลกิตติกานต์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
203
1121250235
เด็กหญิงรมณ  วงศ์รุจิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
204
1120300146
เด็กหญิงรักษ์สกุล  ชูรักษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
205
1120300147
เด็กหญิงรัชญา  เฉลิมอาภากร
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
206
1121250449
เด็กชายรัฐวิทย์  จารุวังสันติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
207
1120300150
เด็กหญิงรัตน์วรา  อภิดุลย์สวภัทร
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
208
1121250238
เด็กหญิงลิลิตศรา  วารีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
209
1120540033
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
210
1120340889
เด็กหญิงวณิชญาณ์  ปัญสุวรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง 3/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1121250452
เด็กชายวรพล  สุธีบรรเจิด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
212
1120540136
เด็กหญิงวรรณรดา  ติณสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
สพป.ตราด เขต 1
213
1120350483
เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญเศรษฐกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
214
1120300164
เด็กชายวรเวช  ไขแสง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
215
1120350147
เด็กหญิงวริศรา  ทาเอื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
216
1120340141
เด็กชายวัชรวรงค์  เนื่องจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
217
1120340145
เด็กหญิงวีรณัฐอร  พรพัฒนเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
218
1120340146
เด็กชายวีรวิทย์  พิสุทธินรเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
219
1120340148
เด็กหญิงศริญญา  สิริรักโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
220
1120340150
เด็กหญิงศรีแพรรุ้ง  หลายวัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
221
1120340149
เด็กหญิงศรีรุ่งเลิศ  เพชรไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
222
1121250455
เด็กหญิงศศิกานต์  จันภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
223
1120340152
เด็กชายศิรชัช  ธราธารกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
224
1120540038
เด็กชายศิรวิทย์  ศรีอาริยะเมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
225
1121250244
เด็กชายศิวกรณ์  กวยรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
226
1120350157
เด็กชายศุภกฤต  ม่วงหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
227
1120340704
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
228
1120340484
เด็กชายสกลพัฒน์  สุธัมมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
229
1121250248
เด็กชายสัจชาวินน์  ฉัตรมณีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
230
1120340485
เด็กหญิงสิตา  สำนักบ้านโคก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
231
1120340160
เด็กชายสิรวิชญ์  เดชชีวะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
232
1121250250
เด็กชายสิรวิชญ์  เตชมหามงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
233
1120340161
เด็กชายสิรวิชญ์  เมธาสุรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
234
1121250254
เด็กชายสุภเวช  สระนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
235
1121250461
เด็กชายสุวิจักขณ์  มุ่งถิ่น
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
236
1120340899
เด็กหญิงสุวิชญา  สุวรรณมาลี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
237
1120340913
เด็กชายเสฏฐพงศ์  เสียงหล่อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
238
1120340914
เด็กชายเสฏฐพันธ์  เสียงหล่อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
239
1120340185
เด็กชายแสนรัก  วรนุชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
240
1120360020
เด็กหญิงอชิรญาณ์  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
241
1120350493
เด็กชายอธิคุณ  คะเนสม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
242
1120340168
เด็กชายอธิน  สหายา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
243
1121251038
เด็กหญิงอธิภัทร  เฮร์แมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
244
1120300187
เด็กชายอภินัทธ์  กิตติบดีสกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
245
1120300188
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูพงษ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง 3/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
1120350168
เด็กชายอริยะ  จันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
247
1120340170
เด็กหญิงอศิรวรรณ  ชูติสูตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
248
1121260107
เด็กหญิงอัญชญา  อภิญ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
249
1120340173
เด็กหญิงอัยญดา  บัวนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
250
1120340906
เด็กชายอาชวิน  สองทิศ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
251
1120340715
เด็กหญิงอาริยา  นิคมชัยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
252
1120300194
เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
253
1121250264
เด็กชายเอื้ออังกูร  กิจจาปารมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
254
1121250473
เด็กหญิงไอริณลดา  เนียมเย็น
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง 3/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
255
2120360127
เด็กหญิงกัญณัชชา  ประสงค์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
256
2121250484
เด็กชายจิรัฎฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
257
2120300209
เด็กหญิงชุติมา  สิงห์น้อย
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
258
2120350527
เด็กชายณัฐชานนท์  เนื่องจำนงค์
ม.3
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
259
2120360134
เด็กหญิงทักษอร  แจ่มจันทร์
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
260
2120360136
เด็กชายธนภัทร  เซีย
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
261
2120300215
นางสาวนิภาภัทร  ยลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
262
2120360139
เด็กชายปวีร์  โฆษิตวัฒนาพานิชย์
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
263
2120360262
เด็กชายปีติคุน  อภิชนกิจ
ม.1
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
สพป.ชลบุรี เขต 3
264
2120360263
เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ
ม.3
โรงเรียนนานาชาติรักบี้
สพป.ชลบุรี เขต 3
265
2120340723
นายพาสกุล  ช่วยเจริญ
ม.3
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
266
2120360143
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สิริจิรเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
267
2120340586
เด็กชายพีรกร  สุขเสถียร
ม.1
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
268
2121250622
นางสาวภัฑรารยะพรณ์  วิเชียรล้ำ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
269
2120360147
เด็กชายภูมิธรรม  เนติวิภัชธรรม
ม.1
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
270
2120300222
นางสาวศุภนิดา  พานิชประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
271
2120360250
นางสาวศุภิสรา  เขียวคล้าย
ม.3
โรงเรียนศรีสุวิช
สพป.ชลบุรี เขต 3
272
2120340590
นางสาวสาธิดา  ประสานตรี
ม.3
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
273
2120340591
เด็กชายสิชฌ์  สหกิจรุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
สพป.ชลบุรี เขต 1
274
2120360242
นางสาวไอยเรศ  มีสบาย
ม.3
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง 3/10 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
275
3120540050
เด็กหญิงกนิษฐา  วงค์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
276
3120300230
เด็กหญิงกมลชนก  เลขกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
277
3120350573
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชูสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
278
3120540119
เด็กชายกรภัทร  พินทอง
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
279
3121250268
เด็กชายกฤตธกร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
280
3120340190
เด็กชายกฤตภัทร  ผลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
281
3120350576
เด็กชายกฤตภาส  เพชรานนท์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
282
3120350577
เด็กหญิงกฤตยา  ธนูทอง
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
283
3121250269
เด็กชายกฤติน  ตันนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
284
3121250536
เด็กชายกฤติน  อายุยืน
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
285
3120350191
เด็กชายกฤษฎา  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
286
3121250537
เด็กชายกฤษณพงศ์  ทรงฉาย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
287
3120340918
เด็กหญิงกวินทร์ธิดา  อนันต์ธีรชาติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
288
3121260118
เด็กชายกองกลาง  สิทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
289
3120350585
เด็กชายก้องศักย์  เส็งนา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
290
3121260319
เด็กหญิงกัญญา  บุญผดุง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
291
3120340197
เด็กหญิงกัญญาภัค  เตียวเฮงตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
292
3121250753
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอกลัคนารัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
293
3121250939
เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิเชียรอุบล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
294
3120310170
เด็กหญิงกัณณิชา  อินทร์บำรุง
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
295
3121250538
เด็กชายกันตพงศ์  อ่อนสกนธ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
296
3120340198
เด็กชายกันตพัฒน์  ศิวะประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
297
3121250273
เด็กชายกันตภณ  วงษ์อิสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
298
3121250757
เด็กหญิงกันต์สินี  ศรีภัทราพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
299
3120540053
เด็กหญิงกันตา  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
300
3120300450
เด็กชายกันตินันท์  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
301
3121260123
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
302
3120300239
เด็กหญิงกานต์สินี  โฆษิตพันธวงศ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
303
3121260124
เด็กชายการันต์  สุงกะพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
304
3120340202
เด็กชายกิตติเชษฐ์  บุญประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
305
3120340201
เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองจับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
306
3120340924
เด็กชายกีรติ  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
307
3120350370
เด็กหญิงเกสรา  พวงพลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
308
3120340989
เด็กหญิงเกสรา  สารพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
309
3120310145
เด็กหญิงแก้วกัลยา  รัตนยงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารตากสิน ชั้น 3 ห้อง 3/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
310
3121250760
เด็กหญิงขจีพรรณ  อักษรศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
311
3120360189
เด็กหญิงเขมิกา  ใบแย้ม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
312
3120310016
เด็กชายคชากรณ์  คชภูทร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
313
3120350586
เด็กชายคณาธิป  เอี่ยวสุทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
314
3120300245
เด็กชายคณินทร์  ราชสิงโห
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
315
3121260128
เด็กชายคณินวัฒน์  ทองดารา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
316
3121250540
เด็กหญิงคณิศร  เหล่าใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
317
3121260129
เด็กชายคมกริช  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
318
3121250763
เด็กชายคุณณพงศ์  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
319
3121250541
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  งามหทัยศรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
320
3120540060
เด็กชายจิตรภณ  กุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
321
3120350589
เด็กหญิงจิตรลดา  เกียรติเลิศธรรม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
322
3120310248
เด็กหญิงจีราภา  เก็บผัก
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
สพป.จันทบุรี เขต 2
323
3121260297
เด็กหญิงเจนจิรา  มังคะลัง
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
324
3121251089
เด็กชายเจเรมมี่ ติสรณ์  เทียนปอนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
325
3120310229
เด็กหญิงเจิดจรัส  ลาภวงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
326
3121250276
เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  ฉัตรภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
327
3121260136
เด็กชายชญตว์  โล่งจิตร์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
328
3120310018
เด็กหญิงชญานันต์  อริวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
329
3120300249
เด็กหญิงชฎาภา  จิตส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
330
3121250277
เด็กหญิงชนัญญกร  พอใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
331
3120360163
เด็กชายชนาธิป  ศรีรัตนอารี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
332
3120300250
เด็กชายชนาเมษ  บึงกระเสริม
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
333
3121250125
เด็กชายชโนทัย  ชนนีบำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
สพป.ระยอง เขต 1
334
3120540063
เด็กหญิงชมพูนุช  ไกรสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
335
3120540120
เด็กชายชยพล  จำนงค์ผล
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
336
3120350208
เด็กชายชยพล  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
337
3120300253
เด็กหญิงชลณัฏฐ์  ทรัพย์อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
338
3121250940
เด็กชายชวกร  จำนงเพียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
339
3121251054
เด็กชายชวกร  สุวรรณชล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
340
3120340212
เด็กหญิงชวภร  อริยะจ้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
341
3120340213
เด็กหญิงชวิศา  นันทิยะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
342
3120540064
เด็กหญิงชาคริยา  เงาฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
343
3120310215
เด็กชายชาคริยา  ชัยเจริญพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
344
3120310216
เด็กหญิงชิชญา  สลุงอยู่
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/11 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
345
3120540200
เด็กชายชิณบุตร  วรรณสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
สพป.ตราด เขต 1
346
3120300258
เด็กชายชิติพัทธ์  พฤษภานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
347
3120350010
เด็กชายชินกฤต  สกุนินนท์
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2
348
3121260151
เด็กหญิงชุติณธร  ธนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
349
3120340362
เด็กชายเชษฐา  ตันติยวรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
350
3120350374
เด็กชายโชคดี  ชัยงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
351
3121251090
เด็กหญิงโชติรส  สิบทัศน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
352
3120350714
เด็กชายไชยพงศ์  ศิริแพงพา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
353
3120310232
เด็กชายไชยมงคล  ทองมาเอ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
354
3121260153
เด็กหญิงญาณิศา  สมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
355
3120350605
เด็กหญิงญาดา  พรหมบุญ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
356
3120350216
เด็กหญิงญานิศนันท์  พัธรสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
357
3121250546
เด็กชายฐากูล  มีสี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
358
3121260155
เด็กหญิงฐานิกา  วิลัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
359
3121260156
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เสนผาบ
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
360
3120340218
เด็กชายณฐกร  เฉพาะตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
361
3121260158
เด็กชายณฐกฤต  ไข่ติยากุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
362
3121260328
เด็กชายณฐชัย  อู่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
363
3121250779
เด็กหญิงณฐมน  มนมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
364
3120340508
เด็กชายณปภัช  ชุติสุนทรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
365
3120350219
เด็กหญิงณปภัสร  รุ่งรัศมีวิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
366
3120340933
เด็กชายณปราชญ์  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
367
3121250781
เด็กชายณภคร  ภูพัชระนนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
368
3121251057
เด็กหญิงณภัค  ธนฉัฐโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
369
3120340221
เด็กหญิงณภัทรารัตน์  รัตนวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
370
3121250282
เด็กหญิงณรณา  ลีลายุทธ์โท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
371
3120340224
เด็กหญิงณสิกาญจน์  นิธิสีหวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
372
3120300267
เด็กหญิงณัชชา  ชวนฤทัย
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
373
3121260164
เด็กหญิงณัชชา  เอกจีน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
374
3120350223
เด็กหญิงณัชชารีย์  เอกอัครสุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
375
3120540121
เด็กชายณัชพล  มะลิย้อย
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
376
3120350225
เด็กหญิงณัฎฐากุลยา  ถาวรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
377
3121260167
เด็กหญิงณัฎธิชา  วุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
378
3121260168
เด็กชายณัฏฐกานต์  อินทะรังษี
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
379
3121250785
เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ประทุมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/1 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
380
3120300270
เด็กหญิงณัฏฐพัชร  เกียรติอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
381
3120350613
เด็กชายณัฏฐ์สกุล  ปฐมพีรกานต์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
382
3120350230
เด็กหญิงณัฐกมล  แสงดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
383
3120340232
เด็กหญิงณัฐกาญ  โนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
384
3120360168
เด็กหญิงณัฐฐินี  หล่อวัฒนตระกูล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
385
3120340233
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฐิติรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
386
3120300476
เด็กชายณัฐพัชร์  สุพรรณพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
387
3120350614
เด็กชายณัฐพีรวัส  ปรัชญาสิริสกุล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
388
3121251061
เด็กหญิงณัฐรดา  วงค์เอี่ยมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
389
3120340237
เด็กหญิงณิชมน  ชัยนาภาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
390
3121250788
เด็กหญิงณิชา  จารุไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
391
3120340238
เด็กหญิงณิชาพร  แวะศรีภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
392
3120360170
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคขุนทด
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
393
3121260174
เด็กหญิงณิชารวินท์  สุขเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
394
3120300275
เด็กชายดาวเหนือ  วังศิริไพศาล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
395
3120340241
เด็กชายติณณญ์ศรณ์  พิมพ์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
396
3120340363
เด็กชายเตชะพัฒน์  ทุมไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
397
3121250288
เด็กหญิงทฤตมน  วิภูษณวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
398
3120340243
เด็กหญิงทิชามาศ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
399
3120310250
เด็กหญิงทิพย์ธารา  มงคลศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านตามูล
สพป.จันทบุรี เขต 2
400
3120310194
เด็กชายเทพพิทักษ์  เผือกโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
401
3121250655
เด็กหญิงเทียนกันยา  ไตรแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
402
3120310075
เด็กชายธนกฤต  ทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์
สพป.จันทบุรี เขต 2
403
3121250292
เด็กชายธนกฤต  เนียมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
404
3121260178
เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรืองวัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
405
3120340516
เด็กชายธนคุณ  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
406
3121260179
เด็กชายธนดล  กุลสานต์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
407
3121250294
เด็กหญิงธนพรพรรณ  พรหมดีมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
408
3120360300
เด็กชายธนภณ  รังสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
สพป.ชลบุรี เขต 3
409
3121260183
เด็กชายธนวัฒน์  ปัตถา
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
410
3121260185
เด็กชายธนวิชญ์  คมขำ
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
411
3120350249
เด็กหญิงธนัญญา  อินมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
412
3120340753
เด็กหญิงธนันณิศร์  อุดมมั่นถาวร
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
413
3120350251
เด็กชายธนาธิษณ์  กิติพรวสุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
414
3120340248
เด็กชายธนิน  จันทรสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/2 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
415
3121250297
เด็กชายธรณ์ธันย์  เกียรติกิตติพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
416
3120300491
เด็กชายธรรศปกรณ์  สรวมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
417
3120310137
เด็กชายธวัชชัย  วงค์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
สพป.จันทบุรี เขต 2
418
3121260190
เด็กหญิงธัญกร  เขียวทองย้อย
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
419
3120340618
เด็กหญิงธัญชนก  ปานผดุง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
420
3121251065
เด็กหญิงธัญชนก  แร่เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
421
3121250300
เด็กหญิงธัญญภักดิ์  คลาดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
422
3120350625
เด็กหญิงธัญญภัสร์  อัตถะวรพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
423
3120310107
เด็กหญิงธัญพร  ผลพืช
ป.5
โรงเรียนวัดพังงอน
สพป.จันทบุรี เขต 2
424
3121250301
เด็กหญิงธัญพิชชา  คลาดโรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
425
3120300287
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วสุวัตรศรสกุล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
426
3121260194
เด็กหญิงธันวรัตน์  ขาวแพร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
427
3120300290
เด็กชายธาดา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
428
3120540071
เด็กชายธารณ  นาคบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
429
3121250803
เด็กหญิงธาราทิพย์  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
430
3120310220
เด็กชายธาราพงศ์  นุชนารถ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
431
3121250804
เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชฌิมาภิโร
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
432
3120350626
เด็กชายธีทัต  แสนศึก
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
433
3121250661
เด็กชายธีร์ดนย์  ยิ้มแย้ม
ป.4
โรงเรียนรอยัลอิงลิชโปรแกรม บ้านฉาง
สพป.ระยอง เขต 1
434
3121250303
เด็กชายธีรพงศ์  เหรียญประกาศิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
435
3120300293
เด็กชายธีรภัทร  นนท์นภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
436
3120340255
เด็กชายธีร์  อุดมพงพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
437
3121260198
เด็กชายนนทนนท์  รัตนวิจิตตากร
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
438
3121250945
เด็กหญิงนพณวีร์  สินปรุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
439
3121260201
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปติตังโข
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
440
3120340257
เด็กหญิงนภาดา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
441
3121250562
เด็กชายนราวิชญ์  สมุทรคีรี
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
442
3120350631
เด็กหญิงนริญญาภัทร์  พรจิตต์กันตโชติ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
443
3121260203
เด็กหญิงนัทธมน  วรทวีศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
444
3121260204
เด็กชายนัธทวัฒน์  โปปัญจมะกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
445
3121260207
เด็กหญิงนันท์นลิน  สระศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
446
3120340261
เด็กหญิงนิชชาภัทร  ธรรมเมธาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
447
3121250307
เด็กชายนิติธร  กาญจนไพศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
448
3121250308
เด็กหญิงนีรนารา  ประสิทธิแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
449
3120350636
เด็กหญิงนุชณา  คิดสุข
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/3 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
450
3120340527
เด็กหญิงบุญญาดา  ขจรไชยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
451
3120340262
เด็กหญิงบุญญาดา  ทีปกรสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
452
3121251068
เด็กชายบุณยกรกิตติ์  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
453
3121250566
เด็กชายบูรินทร์  ศิริโชติสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
454
3120540106
เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
455
3121250370
เด็กหญิงเบญญาภา  สุขอวยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
456
3121250375
เด็กหญิงใบบุญ  จูเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
457
3120360234
เด็กหญิงใบบุญ  ไตรพรดีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
458
3121250310
เด็กชายปกป้อง  เมรัตนบุญล้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
459
3120340528
เด็กชายปฐวี  เอมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
460
3121250946
เด็กชายปภัสกร  ประยูรคล้าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
461
3120300305
เด็กหญิงปภาวดี  เสาวรส
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
462
3120310221
เด็กชายประกาย  ประหยัดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
463
3120300306
เด็กชายประพัศพงศ์  เสนาะศัพท์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
464
3121260214
เด็กชายประภาวินท์  ศรีสนาม
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
465
3120340269
เด็กหญิงปรางศ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
466
3120350275
เด็กหญิงปราณปรียา  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
467
3121260215
เด็กหญิงปราณปรียา  โพธิธา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
468
3121260338
เด็กหญิงปริชญา  สิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
469
3121250313
เด็กหญิงปรียาภา  พัฒนเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
470
3120300309
เด็กหญิงปวรัตน์  ตั้งสิริเจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
471
3121250568
เด็กหญิงปวริศา  กิตติปัญญาอาภา
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
472
3120350277
เด็กหญิงปวริษา  ประเสริฐสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
473
3121250314
เด็กหญิงปวีกรณ์  ประปลิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
474
3120340275
เด็กชายปวีร์  ชลวีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
475
3120540077
เด็กชายปัญณธร  สืบสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
476
3120350278
เด็กหญิงปัณฑารีย์  แดงมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
477
3120350280
เด็กชายปัณณพนต์  จิตรประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
478
3121260220
เด็กหญิงปัณณพร  มุกดาสนิท
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
479
3120350282
เด็กหญิงปัณณลัญซ์  จิตรประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
480
3120340952
เด็กชายปัณณวัฒน์  ฉาไธสง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
481
3120340278
เด็กชายปัณณวิชญ์  วันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
482
3120350647
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุธรรมมา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
483
3120350284
เด็กชายปัณณวีร์  เรียงเล็กจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
484
3120310093
เด็กหญิงปาณิศา  แซ่จิว
ป.5
โรงเรียนบ้านเขาหอม
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/4 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
485
3121250570
เด็กหญิงปาณิสรา  วงศ์สนิท
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
486
3120300314
เด็กหญิงปานหทัยชนก  สายยศ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
487
3120350288
เด็กชายปิยภัทร  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
488
3120310178
เด็กชายปิยะพล  ชินนาหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
489
3121260226
เด็กหญิงปีย์วรา  พงษ์วารินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
490
3120300316
เด็กหญิงปุญญารัศมิ์  วรัญญูรัตนะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
491
3120350289
เด็กหญิงปุณญิสา  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
492
3120350291
เด็กหญิงปุณยนุช  โพธิสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
493
3121250317
เด็กหญิงปุณยาพร  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
494
3120340284
เด็กชายพงศ์พัฒน์  บรรจงวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
495
3120350293
เด็กชายพชรพล  เหลืองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
496
3121250639
เด็กหญิงพรรณปพร  เหล่ากาวี
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
497
3120360225
เด็กหญิงพรรษชล  ไตยราช
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
498
3120350652
เด็กหญิงพรลภัช  ตันติสิริสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
499
3120540080
เด็กหญิงพลอยนพัฐห์  เผ็งเหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
500
3121250575
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ลิม
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
501
3120340539
เด็กชายพสิษฐ์  จันทร์แสนตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
502
3120300324
เด็กหญิงพัชร์นันท์  วรรณศิลป์
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
503
3121250085
เด็กหญิงพัชรพร  เชื้อวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
สพป.ระยอง เขต 1
504
3120310223
เด็กหญิงพัชรินทร์  บวมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
505
3121260235
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประกอบศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
506
3120360177
เด็กชายพัฒนรัตน์  วีรชาติยานุกุล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
สพป.ชลบุรี เขต 3
507
3120350299
เด็กชายพัทธดนย์  ดรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
508
3121250827
เด็กหญิงพัทธนันท์  จุฬา
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
509
3120340293
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปุณวรรธกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
510
3120300325
เด็กหญิงพัทธิชา  โชติธรรมจักร์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
511
3120350302
เด็กหญิงพิชชญาภา  เส็งไทยแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
512
3120310224
เด็กชายพิชญะพงษ์  ภูยาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
513
3121250328
เด็กหญิงพิชญาภา  ธนกุลรุ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
514
3120340542
เด็กหญิงพิชญาภา  นุชรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
515
3120350304
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
516
3120300520
เด็กชายพิชญุตม์  โยมญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
517
3121250580
เด็กชายพิชเญศ  เอี่ยมสุข
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
518
3120350658
เด็กหญิงพิชยา  ทุมมาไว
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
519
3121250329
เด็กชายพิภัช  มาสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 2 ห้อง 6/5 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
520
3120340545
เด็กหญิงพิมญดา  ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
521
3120340297
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวพนาวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
522
3121260242
เด็กหญิงพิมพิกา  เรืองประภา
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
523
3120310035
เด็กหญิงพิมลพรรณ  คงประการ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
524
3120300326
เด็กชายพิโมกข์  แทนนิกร
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
525
3120350307
เด็กชายพิสิษฐ์  โง้วกฤตเตชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
526
3120300327
เด็กชายพีพัฒน์  ก้าวสัมพันธ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
527
3120300330
เด็กชายพุทธรักษ์  ร่วมรักษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
528
3120300378
เด็กชายเพชร  รำพึงกุล
ป.4
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
529
3121250371
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพบูลย์สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
530
3121250961
เด็กชายเพิ่มพล  นวพรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
531
3120300577
เด็กหญิงเพียงพราว  ศรีโสภณนิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
532
3120540082
เด็กชายภคธร  ทองมโนกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
533
3120300525
เด็กชายภคนนท์  สุดแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
534
3121250333
เด็กหญิงภนิตา  พิมพ์ปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
535
3120540122
เด็กชายภัคภัทร  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
536
3120340303
เด็กชายภัฏฏ์ศุภ์  ถาวรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
537
3120350662
เด็กชายภัทรกัปป์  ไชยปัญหา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
538
3120300336
เด็กชายภัทรนนท์  สันตานนท์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
539
3121260248
เด็กชายภัทรพล  จันทร์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
540
3120300338
เด็กหญิงภัทรภร  รักวงษ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
541
3121250334
เด็กหญิงภัทรวดี  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
542
3120350315
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจนสาริกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
543
3120340304
เด็กหญิงภัสร์ณดา  กันตังกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
544
3121250132
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนารมณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
สพป.ระยอง เขต 1
545
3121260344
เด็กชายภาคิน  ภิญโญ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
546
3121250335
เด็กชายภานพ  อัครพุทธิพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
547
3120300340
เด็กชายภานุกร  แสนบุญ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
548
3120300533
เด็กชายภาสวีร์  โภคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
549
3121250336
เด็กหญิงภิญญดา  กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
550
3120340307
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จิตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
551
3120350664
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีมงคูล
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
552
3120350665
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  ชุติมาวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
553
3120340309
เด็กชายภีระพงศ์  ศรีศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
554
3120300341
เด็กชายภูทิพัฒน์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง 6/6 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
555
3120340310
เด็กชายภูปกรณ์  น้อยบัวงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
556
3121250842
เด็กชายภูมิพัฒน์  นามสิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
557
3120340314
เด็กชายภูวเดช  เร่งเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
558
3121260253
เด็กชายภูวริส  หุ่นเก่า
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
559
3121260254
เด็กชายภูวิศ  คล้ายพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
560
3121250338
เด็กชายมนวรรธน์  อาสนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
561
3121251077
เด็กชายมนัญชัย  เพ็ชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
562
3120310039
เด็กหญิงมนัสภร  มนเทียร
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
563
3120300539
เด็กชายมหาศาล  มนูสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
564
3121250339
เด็กชายมหาเศรษฐี  นิลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
565
3120340315
เด็กหญิงมัณฑิตา  มหาโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
566
3120300342
เด็กหญิงมินตรา  กิ่งเเก้ว
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
567
3120310051
เด็กชายไม  แสงสุลี
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
568
3121250093
เด็กหญิงยลธิดา  ศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
สพป.ระยอง เขต 1
569
3120300344
เด็กชายรชต  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
570
3120350324
เด็กชายรชต  หิมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
571
3121260346
เด็กหญิงรติญญา  บัญญัติ
ป.5
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
572
3120360228
เด็กหญิงรพินทร์นันทิ์  ผดุงสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
573
3120300346
เด็กหญิงรวีวรรณ  ประคองกูล
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
574
3121250847
เด็กชายรัชพล  อุทิศานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
575
3121260264
เด็กหญิงรัตน์รพี  สิงหโกมินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
576
3120360301
เด็กหญิงรินทร์สิตา  จุติทรัพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์บ่อวิน
สพป.ชลบุรี เขต 3
577
3121260265
เด็กหญิงรินรดา  ขานฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
578
3120340322
เด็กหญิงรุ้งริน  ชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
579
3121250851
เด็กหญิงรุจิราพร  สียะ
ป.4
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
580
3121260267
เด็กหญิงลลัลตา  สีขาว
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
581
3121250588
เด็กหญิงลาลีก้า  สายจันยนต์
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
582
3121251078
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพชรสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
583
3121250589
เด็กชายวชิรธร  ไม้แดง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
584
3120350673
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธาดาบดินทร์
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
585
3120340324
เด็กชายวชิรวิทย์  ประวีณานุสรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
586
3120350329
เด็กชายวนัสบดี  จันทร์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
587
3120350675
เด็กหญิงวรกาญจน์  ประเสริฐวรคุณ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
588
3120360096
เด็กชายวรปรัชญ์  อำภา
ป.5
โรงเรียนดาราสมุทร
สพป.ชลบุรี เขต 3
589
3120350330
เด็กหญิงวรรณกร  มังกรแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง 6/7 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
590
3121250862
เด็กหญิงวรรณนิภา  ศิริพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
591
3120540092
เด็กชายวรวุฒิ  สุขวิสุทธิโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
592
3120350334
เด็กหญิงวริศรา  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
593
3121250594
เด็กหญิงวริศรา  แสงประดับ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
594
3120540123
เด็กหญิงวานิษา  พงษ์ศิริ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
595
3120310040
เด็กหญิงวิชญากรานต์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
596
3120340331
เด็กหญิงวิภาดา  พรจรูญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
597
3121250871
เด็กชายวิภูกิจ  เที่ยงสุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
598
3121250873
เด็กหญิงวิรัญชนา  เข็มทองคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
สพป.ระยอง เขต 1
599
3120350338
เด็กหญิงวิรัญชุลี  พันเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
600
3120340334
เด็กหญิงวิรัลพัชร  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
601
3121250137
เด็กชายวิวัฒน์ชัย  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดเนินพระ
สพป.ระยอง เขต 1
602
3120300352
เด็กชายวิวิธภวินทร์  พาเที่ยง
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
603
3120340623
เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรมงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
604
3120540124
เด็กชายไวทย์  ศรีไชยานนท์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
สพป.ตราด เขต 1
605
3121250351
เด็กชายศรัณย์  แพงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
606
3120300353
เด็กชายศรันย์วิทย์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
607
3120350680
เด็กหญิงศริญญา  วาจาพรศิริสุข
ป.5
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
608
3121260274
เด็กชายศวัส  ผิวอ่อน
ป.4
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2
609
3121250352
เด็กหญิงศศิประภา  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
610
3120310225
เด็กหญิงศศิภัทร  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
611
3120350343
เด็กชายศักรินทร์  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
612
3120310042
เด็กหญิงศิรภัสสร  อิ่มผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์)
สพป.จันทบุรี เขต 2
613
3120350682
เด็กชายศิระ  นาคถนอม
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
614
3120360244
เด็กหญิงศิริกัญญา  อรุณสถิตย์ชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา)
สพป.ชลบุรี เขต 3
615
3120350014
เด็กหญิงศิริประภา  ทรัพย์กลิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2
616
3121250956
เด็กชายศิริพิพัฒน์กุล  ใจปันวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
สพป.ระยอง เขต 1
617
3120300358
เด็กหญิงศิริพุทฑา  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
618
3120300557
เด็กชายศิลป์วุฒิ  กรีฑานุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต 1
619
3121250354
เด็กชายศิวปัญญ์  การกระสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
620
3121250355
เด็กชายศิวภัทร  เหิบขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
621
3121250356
เด็กชายศิวริศร์  เอี่ยมกุลวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
622
3121250358
เด็กชายศุภกร  ศิริโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
623
3120350344
เด็กชายศุภกฤต  สุขนรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
624
3120310226
เด็กหญิงศุภกาญจน์  สีกลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง 6/8 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
625
3120350684
เด็กชายศุภเชฏฐ์  สุทโธ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
626
3121250359
เด็กชายศุภณัฐ  บุญอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
627
3121250598
เด็กชายศุภวิจักณ์  คล้ายลำเจียก
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
628
3120340796
เด็กชายศุภศิษฎิ์  ปานาพุฒ
ป.6
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 1
629
3120360024
เด็กชายศุภากร  ศรีวังพล
ป.6
โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ
สพป.ชลบุรี เขต 3
630
3120350348
เด็กหญิงศุภานิช  ขันเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
631
3121250364
เด็กหญิงสไบทิพย์  ยินคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
632
3120340341
เด็กชายสรชัช  นาคหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
633
3120340343
เด็กหญิงสรวีย์  ปัทมวีพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
634
3121260377
เด็กหญิงสราญลักษณ์  สำเภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
สพป.ระยอง เขต 2
635
3120350017
เด็กหญิงสรารัตน์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
สพป.ชลบุรี เขต 2
636
3120360062
เด็กหญิงสิชล  วณิชวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทย์ (สัตหีบ)
สพป.ชลบุรี เขต 3
637
3121250361
เด็กชายสิทธินนท์  วงศ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
638
3120540097
เด็กชายสิทธินันท์  ตันเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
639
3120350353
เด็กชายสิทธิพร  วงศ์ปรากฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
640
3120340345
เด็กหญิงสิรฐา  อธิรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
641
3121250362
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
642
3120310189
เด็กหญิงสิริธัญญ์  ทวยพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
643
3120540098
เด็กหญิงสิริยากร  คงศักดิ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
644
3120310071
เด็กหญิงสิริรัตน์  สิริวัฒนธนากูล
ป.6
โรงเรียนวัดมะทาย
สพป.จันทบุรี เขต 2
645
3120340625
เด็กชายสิวริศร์  ตรังพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
สพป.ชลบุรี เขต 1
646
3120300365
เด็กหญิงสุจินันท์  วุฒิเกตุ
ป.5
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
647
3120540099
เด็กชายสุทธิพงษ์  เทียมเพื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
648
3120350357
เด็กหญิงสุลิสา  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
649
3120340349
เด็กชายสุวพิชญ์  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
650
3120310191
เด็กหญิงสุวันธี  ทา
ป.6
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
651
3120350358
เด็กชายสุวิจักษณ์  สุทธิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
652
3120350712
เด็กชายเสฏฐกรณ์  ทรงเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
653
3120540151
เด็กชายโสภณัฐ  แนวพนา
ป.5
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
สพป.ตราด เขต 1
654
3120350359
เด็กชายหัสต์วัต  วาณิชย์เศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
655
3121250365
เด็กชายอคิน  พิมยุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
656
3120300366
เด็กหญิงอณัญญาดา  คุ้มปั้น
ป.6
โรงเรียนสฤษดิเดช
สพป.จันทบุรี เขต 1
657
3120350703
เด็กหญิงอธิติยา  บวรศรีมุกดา
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
658
3121251084
เด็กหญิงอนัญญา  เฮร์แมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
659
3120350705
เด็กหญิงอนันตญา  ทองดี
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารศรีเมือง 2 ชั้น 3 ห้อง 6/9 โรงเรียนอนุบาลระยอง
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
660
3120350363
เด็กหญิงอนุธิดา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
661
3120350706
เด็กหญิงอภิชญา  เกิดกำบท
ป.6
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
สพป.ชลบุรี เขต 2
662
3120540101
เด็กหญิงอภิชญา  ตันคณารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
สพป.ตราด เขต 1
663
3120340353
เด็กหญิงอภิชญา  ทันสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
664
3120360232
เด็กหญิงอภิชญา  มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
665
3121260308
เด็กหญิงอริสา  ขวัญดี
ป.6
โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
สพป.ระยอง เขต 2
666
3120310227
เด็กชายอลงกรณ์  มานะทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านประตง
สพป.จันทบุรี เขต 2
667
3121260358
เด็กหญิงอลิตตา  ศรีสงวน
ป.6
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
สพป.ระยอง เขต 2
668
3121250368
เด็กหญิงอัจฉริยา  พิศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
669
3120340356
เด็กหญิงอัญชิสา  ธราธารกุลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
670
3121251086
เด็กหญิงอัยย์รดา  พงษ์นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
671
3120310192
เด็กชายอาทิวราห์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
สพป.จันทบุรี เขต 2
672
3120350367
เด็กหญิงอารดา  ทัพประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
สพป.ชลบุรี เขต 2
673
3120340983
เด็กหญิงอาริยา  โล่ห์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
674
3120340357
เด็กหญิงอิงฟ้า  ชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
675
3120340987
เด็กหญิงอุรัสยา  สุขขี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
676
3121250374
เด็กหญิงเอกภิณญา  ลาภานุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
677
3120360233
เด็กหญิงเอริช่า  ลู
ป.6
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
สพป.ชลบุรี เขต 3
678
3121250605
เด็กชายเอื้ออังกูร  วรยศธนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
สพป.ระยอง เขต 1
679
3120340370
เด็กหญิงไอยวริญท์  ชาติกิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1
680
3121260303
เด็กหญิงไอลดา  ศรีเวช
ป.5
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
สพป.ระยอง เขต 2