รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1100690162
เด็กหญิงกชพร  เจี้ยงยี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2
1101111544
เด็กหญิงกชมล  รอดนิกร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
3
1101110002
เด็กชายกตพล  ถือแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
4
1101111160
เด็กชายกตัณณ์  ศิริยงค์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
5
1101111545
เด็กชายกมลวิทย์  กมลเวทย์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
6
1101640006
เด็กชายกรวิชญ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
7
1100130731
เด็กหญิงกรุณา  กุลาตี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
8
1101630001
เด็กชายกฤตภาส  รัตนเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
9
1100970003
เด็กชายกฤตลักษณ์  สัตบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
10
1101111162
เด็กหญิงกฤติญา  จันทนพันธ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
11
1100970328
เด็กชายกฤษณพล  ทองลิ้ม
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
12
1101111362
เด็กชายกฤษณพัฒน์  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
13
1100130147
เด็กหญิงกวิสรา  ภักดีวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
14
1101110006
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
15
1101110726
เด็กหญิงกันต์สินี  จันทร์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
16
1100130733
เด็กชายกันต์  เอ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
17
1101111363
เด็กชายกันทพัฒน์  สังข์เศรษฐ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
18
1101630566
เด็กหญิงกันยาวีร์  ทองเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
19
1101630714
เด็กชายกัปตัน  ศรีใหม่
ป.6
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
20
1101111364
เด็กหญิงกัลยกร  กุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
21
1101110009
เด็กหญิงกัลยาสรณ์  คหจิรัฐิติกาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
22
1100130734
เด็กชายกัษณ  กุลเถกิง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
23
1101110727
เด็กหญิงกัสมา  ธีระอัมพรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
24
1101640155
เด็กชายกานต์นิธิ  เต็มพร้อม
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
25
1101640178
เด็กชายกิตตินันท์  ชาติบุรุษ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
26
1101630743
เด็กชายกิตติภูมิ  อุดมกิจพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
27
1100700012
เด็กชายกิติพัฒน์  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
28
1101630567
เด็กหญิงกุลรดา  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
29
1101111202
เด็กชายเกิศเก้า  อินทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
30
1101111163
เด็กหญิงขวัญมุก  ตัณฑเวส
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
31
1101110204
เด็กหญิงเขมิกา  ศรีคงดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
32
1100130154
เด็กชายคเณศ  ออมชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
33
1101630715
เด็กชายคีวดลฆ์  ทองสง่า
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
34
1101640267
เด็กหญิงคุณัญญา  ราชพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
35
1101650382
เด็กชายจักรกฤษณ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1101110021
เด็กชายจิรภัทร  ครุธทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
37
1101111552
เด็กชายจิรัฎฐ์  ธิติพิริยากรณ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
38
1101111466
เด็กชายจิรัฏฐ์  ดงปาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
สพป.ภูเก็ต
39
1101111167
เด็กชายจุนวู  ลี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
40
1101110206
เด็กหญิงเจมี่ แอน  เธอะเซร่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
41
1101111168
เด็กหญิงฉัฐศิกาณ์  ทองขาว
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
42
1100130981
เด็กชายฉัตรดนัย  ลิ้มศิริรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติกระบี่
สพป.กระบี่
43
1101650020
เด็กชายชญพัทธ์  เกลี้ยงประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
44
1100700070
เด็กชายชญานนท์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
45
1101110409
เด็กชายชนุตม์  วัฒน์เมธานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
46
1100690643
เด็กหญิงชมพูนุท  บุตรเฉวก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
47
1100700014
เด็กชายชยพล  อินทนู
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
48
1101111169
เด็กชายชยุตม์ มาเรีย  แลนดิน ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
49
1100690828
เด็กชายชวกร  ณ นุวงศ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
50
1100690171
เด็กหญิงชัญญานุช  เงินเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
51
1100690172
เด็กหญิงชัญญาภัค  เจริญชัยไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
52
1101110033
เด็กชายชินกฤต  ตันสุธากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
53
1101640157
เด็กหญิงญาณิศา  จรูญรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
54
1100970332
เด็กหญิงฐานิดา  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
55
1101630576
เด็กหญิงฐานิตา  เลขพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
56
1101111556
เด็กชายฐานุตย์  อ้นโต
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
57
1101111370
เด็กชายฑีฆทัศน์  ขวัญนิล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
58
1101110037
เด็กชายณคุณ  แก้วเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
59
1101111171
เด็กชายณฐกฤต  เทียรพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
60
1101110415
เด็กชายณธวรรธน์  ประทีปศิริปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
61
1100690176
เด็กหญิงณภัคร์ชฎา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
62
1101111172
เด็กหญิงณภัทร์  เสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
63
1100700015
เด็กชายณัช  สิงหาภินันท์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
64
1100130178
เด็กหญิงณัฏฐ์ณริน  เกียรติยาจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
65
1100130176
เด็กชายณัฏฐ์  สังคสหสัณห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
66
1101110046
เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเชียรบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
67
1100720160
เด็กชายณัฐชนน  แก้วเมือง
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
68
1101110754
เด็กชายณัฐภัทร  ปัจฉิมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
69
1101111083
เด็กชายณัฐภัทร  โอพั่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
70
1100690775
เด็กชายณัฐวรรธน์  อิวิโส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1101630169
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุบลสถิตย์
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
72
1101110419
เด็กหญิงณัฐสลิล  แก้วดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
73
1101111084
เด็กหญิงณิชาภา  ศรีทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
74
1101630817
เด็กชายดรณ์  นิสภาธร
ป.4
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ด.ช. ดรณ์ นิสภาธร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
75
1101110208
เด็กชายเดชชาติ  จันทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
76
1100690376
เด็กชายตันติกร  จันทโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
77
1101111597
เด็กชายเตชทัต  รัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
78
1100130718
เด็กหญิงทักษกร  มิตรชิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
79
1101111206
เด็กชายไทเลอร์ ลีห์  เลกจ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
80
1101110422
เด็กชายธนกฤต  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
81
1101111173
เด็กชายธนคุณ  ลิ่มทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
82
1101110423
เด็กชายธนธร  จิตรพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
83
1100700017
เด็กชายธนบูรณ์  ถิรจิตโต
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
84
1101650186
เด็กชายธนพล  ควมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
85
1101111174
เด็กชายธนัช  พฤกษธัมมโกวิท
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
86
1101111175
เด็กหญิงธนัชพร  ส่งเกียรติวงศ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
87
1101630292
เด็กชายธนัตถ์  ซังธาดา
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
88
1101110424
เด็กหญิงธนิสณา  บวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
89
1101110425
เด็กหญิงธมลวรรณ  ตันติชวลิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
90
1101111087
เด็กหญิงธรัชนันท์  กองแก้วกาเหรียญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
91
1101640028
เด็กหญิงธวัลพร  แก้วเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
92
1100130191
เด็กชายธัญ  ทองหนูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
93
1100690379
เด็กหญิงธาราทิพย์  ดาบเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
94
1100690183
เด็กชายธีธัช  พัฒนปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
95
1100130195
เด็กชายธีรเตชินทร์  มุขนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
96
1101650385
เด็กชายธีรภัทร  รักประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
97
1100720205
เด็กชายธีรวีร์  ไกรสร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
98
1101630717
เด็กชายธีรสิทธิ์  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
99
1101650237
เด็กชายธีรัช  ตันติพงศ์อาภา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
100
1100690184
เด็กชายนนท์ณัฏฐ์  พงศ์ถาวราเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
101
1101110067
เด็กชายนนธกร  ทวีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
102
1100970647
เด็กชายนพณัช  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
103
1100690185
เด็กชายนพัตธร  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
104
1101630029
เด็กชายนภัทร  เซี่ยงฉิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
105
1101650144
เด็กหญิงนภัสสกรณ์  เกื้อกูลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1100690654
เด็กหญิงนลพรรณ  หาญใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
107
1100690655
เด็กหญิงนลินนิภา  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
108
1100130203
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลูกเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
109
1101630591
เด็กหญิงนิชาภัทร  ทองชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
110
1100690189
เด็กชายนิติพัฒน์  เพชรสุวรรณพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
111
1101110470
เด็กชายเนติธร  ลือชาอุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
112
1101630296
เด็กหญิงบุณยานุช  เชาวน์ณัฐเศวตกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
113
1100690512
เด็กชายปฐพี  ปานโลหิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
114
1100700018
เด็กหญิงปพิชญา  กันตังกุล
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
115
1101110086
เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
116
1100700019
เด็กหญิงประณยา  ไหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
117
1100130659
เด็กหญิงประภัสสร  รักษ์เจริษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
118
1100690193
เด็กชายปรัชญกรณ์  ลีลาสุวรรณสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
119
1101110089
เด็กหญิงปรางค์  ปรานนรเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
120
1101111180
เด็กชายปรานต์  เจริญการ
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
121
1100130213
เด็กชายปริญ  ส่งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
122
1101111181
เด็กหญิงปริมกร  ยะจ่อ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
123
1101111182
เด็กชายปวริศร์  วงศ์ทวีพิทยากุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
124
1100690194
เด็กหญิงปวันศิริ  นาคะสูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
125
1101110092
เด็กชายปวีณ  นวกุลฤทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
126
1100690196
เด็กชายปัญญ  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
127
1100690197
เด็กหญิงปัญญดา  อุ่นอุโมงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
128
1101111570
เด็กชายปัญญวรรธน์  สินจรูญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
129
1101110097
เด็กชายปัณณพงศ์  สมาธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
130
1101111391
เด็กชายปัณณวิชญ์  จาง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
131
1100690850
เด็กชายปัณปก  บูรณภิวงศ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
132
1100970341
เด็กชายปันรัก  ปานนิล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
133
1101111572
เด็กหญิงปานชีวา  บัวเลิศ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
134
1100690851
เด็กชายปิติภูมิ  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
135
1101111183
เด็กชายปิยากร  ยะจ่อ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
136
1100130222
เด็กหญิงปุญชิดา  เครือหลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
137
1100700021
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พงศ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
138
1101111573
เด็กชายปุญญพัฒน์  สินจรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
139
1101111574
เด็กชายปุญญพัฒน์  โสภานนท์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
140
1100720207
เด็กชายปุณญารัศมิ์  พิทักษ์จำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1101110791
เด็กหญิงปุณฑริกา  ปรีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
142
1101110104
เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
143
1101110439
เด็กหญิงปุณิกา  เลิศอิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
144
1100970654
เด็กชายปุลิ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
145
1100970052
เด็กชายพงศ์ภรณ์  เผือกมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
146
1100690201
เด็กชายพงษ์สิริ  เบญจปัญญาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
147
1100130894
เด็กชายพชร  เพิ่มมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
148
1100130756
เด็กชายพรภวิษย์  สิงห์ชู
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
149
1100720298
เด็กชายพลภัทร  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
150
1101630305
เด็กหญิงพลอยรัตน์  เเซ่เตื้อง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
151
1101110441
เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์รส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
152
1101650147
เด็กหญิงพัชรพรรณ  เสนดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
153
1101630600
เด็กหญิงพัชรา  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
154
1101110442
เด็กหญิงพัณณิตา  สวนเข้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
155
1101110114
เด็กชายพันวา  เสียมเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
156
1101110796
เด็กหญิงพิชชาภา  กาฬจันโท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
157
1100690386
เด็กหญิงพิชญธิดา  เนียมมุณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
158
1101110443
เด็กหญิงพิชญาภัค  ไหมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
159
1101111187
เด็กชายพิชญ์  อินทร์เจริญ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
160
1101630720
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพชรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
161
1101630195
เด็กชายพิพัฒนพร  ช่วยทอง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
162
1101650386
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  แสงเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
163
1100130760
เด็กหญิงพิลาสินี  สิงห์ชู
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
164
1101630602
เด็กชายพิสิษฐ์  โหมดประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
165
1101640038
เด็กชายพีรวิชญ์  ชะนะ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
166
1101110852
เด็กหญิงเพชรดี  ดีบุก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
167
1101111203
เด็กหญิงแพรว  นามเกิด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
168
1100130286
เด็กชายเฟาซีย์  หวันโส้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
169
1100130240
เด็กหญิงภคพร  ชูสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
170
1101110126
เด็กหญิงภธิญา  อัศวธีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
171
1100970066
เด็กหญิงภัททิยา  รัตนสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
172
1101111189
เด็กชายภัทรกร  แก้วอินทร์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
173
1101111583
เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
174
1100130661
เด็กชายภัทรดนัย  หมุกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
175
1100690518
เด็กชายภัทรพล  ไพนุจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1101110809
เด็กชายภัสกร  จันทรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
177
1100130721
เด็กชายภาณุพัตร์  สบเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
178
1101111098
เด็กชายภาสกร  ออพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
179
1100700022
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เด่นพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
180
1100130761
เด็กชายภีมรพัตร์  ศรีนวลสกุลไชย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
181
1100690863
เด็กชายภูมิดิส  เนินพลอย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
182
1100130895
เด็กชายภูมินทร์  หลักเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
183
1100690780
เด็กชายภูมินริศร์  จันชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
184
1100690210
เด็กชายภูวเดช  สุวัฒนฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
185
1100130249
เด็กชายมณฑลธรรม  อร่ามรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
186
1101111108
เด็กชายเมธัส  คุมพวกมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
187
1101630721
เด็กชายยศพล  โสรัจจาภินันท์
ป.5
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
188
1100970076
เด็กหญิงวชิรฎา  ละเอียดศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
189
1100720209
เด็กชายวชิรวิชญ์  จรเด่น
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
190
1101111192
เด็กชายวชิรวิชย์  นิศากร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
191
1101110822
เด็กชายวรชัย  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
192
1100690667
เด็กหญิงวรญา  สวัสดิ์พิพัฒสถิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
193
1100130258
เด็กชายวรัท  โอภาสพิมลธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
194
1100700023
เด็กชายวรินทร  ยุทธพงษ์ธาดา
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
195
1100690781
เด็กชายวรินทร  อินทนู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
196
1100130259
เด็กหญิงวริศรา  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
197
1100700024
เด็กชายวศกร  อนุสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
198
1100130262
เด็กชายวิภูภัทร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
199
1101110163
เด็กหญิงวิรัญชนา  แสงศรีรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
200
1100690522
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชูตน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
201
1101110828
เด็กหญิงวีนัส  ชูสินชินภัทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
202
1101110459
เด็กหญิงศรัณยธร  จีนชาวนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
203
1101111401
เด็กชายศรัณย์  อุดมกิระทักษ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
204
1101111193
เด็กชายศักดิโชติ  มีสะอาด
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
205
1100700026
เด็กชายศักย์ศรณ์  ตันติศิวกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
206
1100970079
เด็กหญิงศิรภัสสร  สถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
207
1101111194
เด็กชายศิลปากร  เลขาพันธ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
208
1101630751
เด็กชายศุกคุณ  ไชยมาส
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
209
1100970413
เด็กชายศุภกร  บุณณบุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
210
1101110461
เด็กชายศุภกฤฒ  บุญพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1101110831
เด็กชายศุภกฤต  ปรีชาธนาคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
212
1100720157
เด็กชายศุภฤกษ์  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
213
1101111402
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริสุข
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
214
1100690870
เด็กชายศุภสัณห์  รามสูตร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
215
1101111196
เด็กชายสรรไพบูลย์  ตันโชติกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
216
1101110178
เด็กหญิงสรวรรณ  ตั้งธีระสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
217
1100970672
เด็กชายสรวัชญ์  กุบแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
218
1100690034
เด็กชายสรวิชญ์  พูนเขาทอง
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
219
1100970673
เด็กชายสัญจกร  แสงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
220
1100690672
เด็กชายสัณหณัฐ  มูลเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
221
1101650452
เด็กหญิงสิมิลัน  อ่ำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
222
1100690875
เด็กชายสุพลพัฒน์  สุจิวรรณ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
223
1100690394
เด็กชายสุพศิน  ทองใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
224
1101630617
เด็กหญิงสุพิชญา  สังข์ทองงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
225
1100690223
เด็กชายสุภทัต  เจิมมหานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
226
1100710050
เด็กหญิงสุรางค์  เสาวภา
ป.5
โรงเรียนวัดควนเคร็ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
227
1101110183
เด็กหญิงสุวพิชญ์  พุฒิสันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
228
1101110466
เด็กหญิงสุวภัทร  สังข์ขวัญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
229
1101110184
เด็กชายสุวิจักขณ์  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
230
1100700028
เด็กชายสุวิจักขณ์  พลรัฐธนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
231
1101111405
เด็กชายสุหฤท  หลิมชูตระกูล
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
232
1101111594
เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กำจัดไพรีพล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
233
1100970416
เด็กหญิงอนัญญา  งานภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
234
1100690675
เด็กชายอนุภัทร์  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
235
1101111199
เด็กหญิงอภิสรา  เกรียงไกรเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
236
1100690227
เด็กหญิงอรรัมภา  วิจาราณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
237
1101111200
เด็กหญิงอลินญาภัทร  ก่อแก้ว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
238
1101111596
เด็กชายอัครินทร์  สังขพันธ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
239
1101110194
เด็กชายอังกูร  ผลิโกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
240
1101111201
เด็กหญิงอัญช์ณฎา  ลักขณา
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
241
1101650188
เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
242
1101630330
เด็กชายอีตั้น  เชน
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
243
1100690234
เด็กหญิงเอมมิฟี  กาฬสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
244
1071270250
เด็กชายธีรสิทธิ  มณีงามเลิศ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
245
2101111208
เด็กชายกฤตกร  โกยสมบัติ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
246
2101111210
เด็กชายกฤตภาส  สัทธาอธิคม
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
247
2101111213
เด็กหญิงกัญญาณัฐฏ์  ดวงไสย
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
248
2101630068
เด็กชายกัมปนาท  กรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
249
2101111320
เด็กหญิงแคเธอรีน  บอร์ธวิค
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
250
2100130121
นายจิรพนธ์  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
251
2101630344
นางสาวชาญาดา  ซิ้มเจริญ
ม.3
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
252
2101111234
เด็กหญิงณญาดา  มั่นวงค์
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
253
2100130124
นายณัฐวัตร  ศรีแก้ว
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
254
2100130126
นายธณวัตร  มันตะวัตร
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
255
2101111255
นางสาวนภศร  เอกอนันต์กิจ
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
256
2101111257
นางสาวนายอน  ลี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
257
2101111258
เด็กชายนิชคุณ  ผัสภรณ์
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
258
2101630764
เด็กหญิงปภาวรินท์  จิรัฐรวีกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
259
2101111263
นายปวริศ  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
260
2101111272
เด็กหญิงพิมลณัฐ  อินทร์เพชร
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
261
2100130143
นางสาวเพ็ญสิริอร  อาภาคัพภะกุล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
262
2101111273
นางสาวฟิรดาว  รักมิตร
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
263
2100130136
เด็กชายภากร  วงษ์อรุณ
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
264
2101111274
เด็กชายภูตาวัน  มีพืชน์
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
265
2100130137
นางสาวภูริชญา  สุรวัฒนพันธุ์
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
266
2101111278
เด็กหญิงมณิวรา  อาลี
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
267
2100130138
เด็กชายยศกฤต  แสงระวี
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
268
2101111282
นายรัตถวิชญ์ เฮนริค  ฮอฟเกร็น
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
269
2101111284
เด็กหญิงลภัสฐ์รดา  ดำคง
ม.1
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
270
2101111286
นายวรกฤศ  พลอยศรี
ม.3
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
271
2101111291
เด็กหญิงศินันท์ชญา  ทรัพย์เภาสมบัติ
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
272
2101630731
นายศุภณัฐ  นามโภชน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
273
2101111303
เด็กหญิงสิริกัญญา  จงประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
274
2100130141
นางสาวอนัญพร  เอี่ยนเล่ง
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สพป.กระบี่
275
2100690078
เด็กชายอนันนตโชค  นวลศรี
ม.3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
276
2101111307
เด็กหญิงอรัญญ์สรัตน์  ปังประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
277
2111460287
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เศรษฐเสรีกุล
ม.1
โรงเรียนธิดานุเคราะห์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
278
3100690082
เด็กหญิงกชกร  คงไข่
ป.6
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
279
3100720003
เด็กหญิงกชกร  บำรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
280
3100970098
เด็กหญิงกชพร  ทองสุริวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
281
3101650255
เด็กหญิงกชอร  เกาไสยานนท์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
282
3100690401
เด็กหญิงกนกกร  ขันทกาญจน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
283
3101630070
เด็กหญิงกนกพร  เทือกสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
284
3100130976
เด็กหญิงกนกรัตน์  จินดารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านไสไทย
สพป.กระบี่
285
3101640346
เด็กหญิงกนธิชา  ดามงคล
ป.6
โรงเรียนวัดตรีธาราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
286
3101640065
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชอบพจน์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
287
3101110220
เด็กหญิงกมลทิพย์  สิงหสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
288
3100130295
เด็กหญิงกมลพร  วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
289
3100690236
เด็กหญิงกรกนก  ลอยวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
290
3101110474
เด็กหญิงกรกัลยา  สุขมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
291
3101630366
เด็กหญิงกรภัค  เพชรหนู
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
292
3100130297
เด็กหญิงกรรวี  บุญเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
293
3100970102
เด็กหญิงกรวรรณ  นุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
294
3101110224
เด็กหญิงกรองแก้ว  เจริญงาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
295
3101640068
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  อินทร์ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
296
3101110227
เด็กชายกฤตติภัส  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
297
3100130723
เด็กชายกฤตภัค  อ้นชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
298
3101630368
เด็กชายกฤตภาส  ม่วงพฤกษ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
299
3101630732
เด็กหญิงกฤตยา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
300
3101111410
เด็กชายกฤตาณัฐ  ณ นคร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
301
3101111326
เด็กหญิงกฤติญดา  สัทธาอธิคม
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
302
3100690237
เด็กชายกฤติเดช  เกิดศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
303
3101111154
เด็กชายกฤติธี  พลสมัคร
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
304
3100130304
เด็กชายกฤษกร  นาคฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
305
3101110479
เด็กชายกฤษฎีกา  รักมาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
306
3101630627
เด็กชายกฤษตฤณ  นุกูลเตชะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
307
3100720072
เด็กชายกวิน  ขับกล่อม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
308
3101630722
เด็กชายกวิน  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
309
3101630372
เด็กหญิงกวินธิดา  สังข์คร
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
310
3101111504
เด็กชายกวินภพ  หนูแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท)
สพป.ภูเก็ต
311
3100690537
เด็กหญิงกวีรัตน์  สุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
312
3101110230
เด็กหญิงกศิณ์นันท์  ศิริพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
313
3101650260
เด็กหญิงกษมล  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
314
3101640166
เด็กชายกษิดิ์เดช  ชาติดร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
315
3100690974
เด็กชายกษิตพัฒน์  เทพสุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียน home school
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
316
3101110876
เด็กชายก้องนที  ยะวิเชียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
317
3101630780
เด็กชายก้องภพ  กลางณรงค์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
318
3101111602
เด็กชายก้องภพ  นวลสกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
319
3100130308
เด็กชายกอบกู้  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
320
3100700029
เด็กหญิงกัญชพร  ชูดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
321
3101110231
เด็กหญิงกัญชลิกา  พรมมะลิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
322
3100690682
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมียนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
323
3100130310
เด็กหญิงกัญญาณัท  เพ็งนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
324
3100970105
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
325
3100710043
เด็กชายกัณต์ติพัฒน์  สุขสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
326
3101640347
เด็กชายกันต์กวี  เดชณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดตรีธาราราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
327
3101630077
เด็กชายกันต์กวี  อู่ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
328
3101111155
เด็กหญิงกันต์ปภา  ถวาย
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
329
3100720220
เด็กชายกัมปนาท  ขำหวาน
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
330
3100690242
เด็กหญิงกัลย์ปภัสร์  เงินเลี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
331
3100720077
เด็กชายกัสกร  สมาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
332
3101110871
เด็กหญิงกาญจน์ชิตา  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
333
3100130675
เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนูเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
334
3100970109
เด็กชายกานต์ภพ  ปิยะเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
335
3100690410
เด็กชายกายวุธ  สระโพธิทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
336
3100970750
เด็กหญิงการะเกด  ปานสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย
สพป.พังงา
337
3101110488
เด็กหญิงกิตติกา  กัตติกมาส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
338
3100690541
เด็กชายกิตติธัช  กาสิกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
339
3100970111
เด็กชายกิตตินัฏฐ์  เทียนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
340
3101630213
เด็กชายกิตติภพ  ศรีโชติ
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
341
3100700031
เด็กชายกิตติภัค  สารดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
342
3101630079
เด็กหญิงกิติญาดา  เทพแป้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
343
3101630381
เด็กหญิงกิติพิชญา  จินดาเรือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
344
3101111328
เด็กหญิงกิรณา  ตันตาภิรติบวร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
345
3100970114
เด็กหญิงกีรติญา  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
346
3100970527
เด็กหญิงกุลนาถ  ธินมารมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
347
3100690882
เด็กหญิงกุลิสรา  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 142 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
348
3100690767
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เบ็ญจธรรมรักษา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
349
3100130597
เด็กหญิงเกตุญาดา  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
350
3100690246
เด็กชายขวัญชัย  ลิ่มวงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
351
3100690768
เด็กหญิงเขมจิรา  สังข์ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
352
3101630383
เด็กชายคงกะพันธุ์  เทพจิตต์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
353
3100690883
เด็กชายคณพัชญ์  โปณะทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
354
3100690689
เด็กหญิงคณิตกุล  จินนุพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
355
3101630081
เด็กชายคณิศร  ภูวเดชาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
356
3101111413
เด็กชายคนิศร  ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
357
3100720080
เด็กหญิงคุณัชญา  คุณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
358
3100970530
เด็กชายคุ้มเกล้า  เลื่อมนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
359
3100690347
เด็กหญิงโคะโคะมิ  อะคะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
360
3100130327
เด็กชายจอมพล  ระพือพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
361
3100970120
เด็กหญิงจันทวรรณ  นิลรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
362
3101630638
เด็กหญิงจารุกัญญ์  จารุโภคาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
363
3101630386
เด็กหญิงจิณณา  อัครปฐมกุล
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
364
3100720158
เด็กหญิงจิณัฐตา  แท้เที่ยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
365
3100690787
เด็กหญิงจิดาภา  บัวพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
366
3101630387
เด็กชายจิตตภัสม์  ชุมจันทร์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
367
3100720288
เด็กหญิงจิตติปภา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
368
3100700032
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใบเจริญ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
369
3101640079
เด็กชายจิตรทิวัตร  ดวงศิริ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
370
3100720226
เด็กชายจิรภัทร  ตัญจพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
371
3100130332
เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
372
3100970121
เด็กหญิงจิรัชญา  อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
373
3100690690
เด็กหญิงจิรัชยา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
374
3100720018
เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มเดช
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
375
3101111330
เด็กชายจิรายุ  เสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
376
3101640334
เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรติ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรงาม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
377
3100130339
เด็กชายฉัตรพล  สตอหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
378
3101111331
เด็กหญิงชญาณิศา  อัทยาศัย
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
379
3101110882
เด็กชายชญานนท์  ตันอภิชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
380
3101640083
เด็กหญิงชญานิศ  โสรเนตร์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
381
3101111414
เด็กหญิงชญาภา  ต่อฑีฆะ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
382
3100690257
เด็กชายชฎายุ  จันทิปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 143 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
383
3101111332
เด็กหญิงชนนเนษฎ์  นิลโมจน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
384
3100970125
เด็กชายชนะฝัน  เวชชธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
385
3100130343
เด็กหญิงชนากานต์  กาญจนวิวิญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
386
3101650210
เด็กหญิงชนาภัทร  นาควิลัย
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
387
3100690886
เด็กหญิงชนาภัทร  แผ้วพันธ์ชู
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
388
3100690887
เด็กหญิงชนาภา  แผ้วพันธ์ชู
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
389
3101630641
เด็กชายชนาเมธ  จีนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
390
3100130793
เด็กหญิงชนิสรา  คงสกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
391
3101630090
เด็กชายชยพล  นวลละออง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
392
3101111605
เด็กหญิงชริษา  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
393
3101111416
เด็กชายชวณากร  เส็นฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
394
3101110888
เด็กหญิงชวาลิน  อุไรกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
395
3100690417
เด็กชายชัชพงศ์  พราหมหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
396
3101110511
เด็กชายชาฐิรัฎฐ์  ชูปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
397
3100720027
เด็กชายชาฟาอัต  อะลิแอ
ป.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
398
3101640089
เด็กหญิงชาลิสา  เกิดสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
399
3100130901
เด็กหญิงชิดชนก  บุญเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
400
3100690260
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไชยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
401
3100970126
เด็กชายชุติพนธ์  พรหมนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
402
3101111073
เด็กชายโชติพล  บุญเวศน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
403
3100970127
เด็กชายญาณพัฒน์  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
404
3101630393
เด็กหญิงญาณพัทธ์  เเดงทอง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
405
3101110258
เด็กหญิงญาณิศา  เดชอายุมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
406
3100690699
เด็กหญิงญาณิศา  รักสวนเงิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
407
3100130023
เด็กหญิงญานิศา  ทองโอ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
408
3100970129
เด็กชายฐกฤต  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
409
3100690261
เด็กหญิงฐานนันท์  ถาวรวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
410
3100970131
เด็กชายฐานพัฒน์  อภิไชยาวาทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
411
3101111121
เด็กหญิงฐิชารัตน์  สุขลี่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
412
3101110894
เด็กหญิงฐิติรัตน์  มามาตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
413
3101110260
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
414
3101111420
เด็กชายฑีฆายุ  ขวัญนิล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
415
3101110261
เด็กชายณฐภัทร  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
416
3101630094
เด็กหญิงณฐมน  สรไชยสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
417
3100690554
เด็กหญิงณฐวรรณ  สีเผือก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
418
3100690702
เด็กชายณฐวัฒน์  ลิ้มกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
419
3100970136
เด็กหญิงณฐารัตม์ษิกา  แก้วจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
420
3100690555
เด็กชายณณณ  แก้วสามสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
421
3100690890
เด็กหญิงณณัฐ  พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
422
3100690263
เด็กหญิงณดี  รินทรวิฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
423
3100690264
เด็กชายณธัช  บุญอมรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
424
3101110262
เด็กชายณธัชพงศ์  ขรรค์วิไลกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
425
3100690891
เด็กหญิงณปภัช  จันทรังสี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
426
3101110265
เด็กหญิงณภษร  ธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
427
3100720085
เด็กหญิงณภ้สศร  หีดจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
428
3100690265
เด็กชายณภัทร  เกียรติวัฒนากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
429
3101110898
เด็กชายณภัทร  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
430
3100130363
เด็กชายณภัทร  บัวเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
431
3100720232
เด็กหญิงณภัสกรณ์  สีใส
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
432
3101630649
เด็กหญิงณัชชา  ขวัญใจสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
433
3101630396
เด็กหญิงณัชชา  โมควงศ์
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
434
3100130725
เด็กชายณัชภีม  ปานเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
435
3101110903
เด็กชายณัฎฐากร  ติรวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
436
3100970432
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  หกราโชติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
437
3100130903
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
438
3101110533
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  แจ่มเพ็ชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
439
3100130951
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชูขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
440
3101111334
เด็กหญิงณัฏฐวิรินทร์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
441
3101650277
เด็กชายณัฐกฤต  เดชะ
ป.4
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
442
3100720091
เด็กชายณัฐกฤต  พรมมี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
443
3100130806
เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
444
3100130372
เด็กชายณัฐชนน  กาลานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
445
3101110537
เด็กชายณัฐชนน  พนมรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
446
3101111424
เด็กชายณัฐชานนท์  คำตื้อ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
447
3101110538
เด็กหญิงณัฐชาภัทร์  ภริงคาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
448
3101110539
เด็กหญิงณัฐญาณี  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
449
3100700006
เด็กหญิงณัฐฏนิชา  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
450
3101111426
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ซึ่งศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
451
3100720235
เด็กหญิงณัฐฑิตา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
452
3100690708
เด็กหญิงณัฐณิชา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 145 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
453
3101640351
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภิรอด
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขนอน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
454
3100690271
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ฉายวิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
455
3100970143
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ประกอบทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
456
3100970691
เด็กหญิงณัฐธัญลักษณ์  ฉัตรธิษณ์ชา
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
457
3100970434
เด็กหญิงณัฐธิดา  มัชฉากิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
458
3100970356
เด็กหญิงณัฐนิชา  เนตรบุตร
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
459
3101640167
เด็กหญิงณัฐนิชา  พืชผล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
460
3101110271
เด็กหญิงณัฐนิชา  สังวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
461
3100700038
เด็กชายณัฐปธาน  คงหอม
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
462
3100710038
เด็กชายณัฐพงศ์  ไก่สะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านใสถิน
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
463
3101111429
เด็กชายณัฐภัทร  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
464
3101650284
เด็กชายณัฐภัทร  มีครุฑ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
465
3100690275
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฉายวิริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
466
3101110915
เด็กชายณัฐเศรษฐ  สุวรรณเวศน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
467
3101640297
เด็กหญิงณัทฐาภัทร  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
468
3101111335
เด็กหญิงณันธิชา  วงศ์ทวีพิทยากุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
469
3101650402
เด็กหญิงณิชกาญจน์  นิภานพดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
470
3101630102
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
471
3101630103
เด็กหญิงณิชวดี  อยู่อำไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
472
3101110917
เด็กหญิงณิชา  บุญลาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
473
3100700039
เด็กหญิงณิชา  ลิ่มอภิชาติ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
474
3101110548
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
475
3100130811
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
476
3101110277
เด็กหญิงณิชารีย์  ยินดีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
477
3101110278
เด็กหญิงณิรดา  ทรัพย์กล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
478
3101630405
เด็กหญิงณิศลา  สมหมาย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
479
3101630407
เด็กหญิงดล  กลิ่นเสาวคนธ์
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
480
3100720309
เด็กชายเดชพิภัช  สรสง
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
481
3101110708
เด็กชายเดชาธร  ศรีธิเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
482
3101110555
เด็กชายต้นตระกูล  สุขสำราญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
483
3100970150
เด็กหญิงตวงรัตน์  ตุละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
484
3101630410
เด็กชายต้องอภัย  ภูมิไชยา
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
485
3100130391
เด็กชายติณณภพ  มากผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
486
3101630231
เด็กชายติณณิณ  เอกประยูร
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
487
3100720151
เด็กชายเตชัส  แก้วนุ่น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 151 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
488
3100970302
เด็กชายเตชินท์  คาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
489
3101111642
เด็กชายเตชินท์  เลิศไกร
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
490
3100130394
เด็กชายถิรภัทร์  วชิรวัฒนากาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
491
3101110279
เด็กชายถิรายุ  ชูชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
492
3101630411
เด็กหญิงทิชา  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
493
3101630105
เด็กหญิงทิตา  กรณิศวรพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
494
3100970439
เด็กชายทินภัทร  ระวังป่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
495
3101111338
เด็กชายทีปกร  เลิศวรรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
496
3101630475
เด็กชายเทพทัต  อำไพเมือง
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
497
3100130609
เด็กชายแทนคุณ  โต๊ะยะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
498
3100970357
เด็กชายธนกฤต  ไกลพาล
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
499
3100970153
เด็กชายธนกฤต  ขาวเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
500
3100130400
เด็กชายธนกฤต  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
501
3100130815
เด็กชายธนกฤต  เอ่งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
502
3101630235
เด็กชายธนโชติ  ธนะภาชน์
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
503
3101640100
เด็กชายธนดล  มีเผือก
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
504
3101110282
เด็กชายธนดล  โรจนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
505
3101110566
เด็กชายธนเดช  ไชยกาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
506
3101110563
เด็กชายธนบดี  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
507
3100130404
เด็กชายธนปุณญ์ฬ์ซ  สกลกิติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
508
3101640101
เด็กชายธนพล  ตั้งเด่นชัย
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
509
3101650212
เด็กชายธนภัทร  แก้ววิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
510
3101111612
เด็กชายธนภัทร  แก้วอิน
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
511
3101110284
เด็กชายธนภัทร  ไทยยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
512
3101630413
เด็กชายธนภัทร  พัฒน์คล้าย
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
513
3101640260
เด็กชายธนภัทร์  เผือกเดช
ป.5
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
514
3101111431
เด็กหญิงธนวรรณ  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
515
3101111432
เด็กชายธนวัฒน์  สำราญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
516
3101630724
เด็กชายธนเวทย์  เหล่านาค
ป.4
โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
517
3101630233
เด็กชายธนัช  ศุภพิสิฐกุล
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
518
3100710016
เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์บุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
519
3100690717
เด็กหญิงธนัชญา  นิลยงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
520
3101630234
เด็กชายธนัท  สุวรรณกลาง
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
521
3100130406
เด็กชายธนานพ  จันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
522
3100970160
เด็กหญิงธนาภรณ์  โภคผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 152 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
523
3101650371
เด็กหญิงธนิศรา  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
524
3101630106
เด็กหญิงธนิสร  งามวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
525
3101110937
เด็กหญิงธยานี  ชนะพาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
526
3101110568
เด็กชายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
527
3100690905
เด็กชายธัชพล  ชัยสมาน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
528
3101640301
เด็กหญิงธัญชนก  อนันตราช
ป.5
โรงเรียนวัดตรณาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
529
3101630531
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รามรงค์
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
530
3101650079
เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
531
3101110291
เด็กหญิงธัญญารินทร์  เดชบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
532
3100700008
เด็กชายธัญเทพ  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนเสริมปัญญา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
533
3100970697
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดิษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
534
3101650405
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เลี้ยงมณีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
535
3101630666
เด็กชายธัญวิทย์  วุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
536
3101630418
เด็กหญิงธัญสินี  จันทร์ภุชงค์
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
537
3100130411
เด็กชายธันฐภัทร์  ชอบแต่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
538
3101640234
เด็กหญิงธันยนิษฐ์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
539
3100700041
เด็กหญิงธันยพร  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
540
3100690437
เด็กหญิงธันยพร  มังคะมณ๊
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
541
3101110943
เด็กหญิงธันยาพร  เอกศิรินิมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
542
3100720243
เด็กชายธาดา  แป้นถนอม
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
543
3101630419
เด็กหญิงธารพร  เลื่องสุนทร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
544
3101630812
เด็กชายธิปก  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
545
3101630667
เด็กชายธีรฉัตร  ชโลธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
546
3100130415
เด็กชายธีรดนย์  เมฆใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
547
3101630109
เด็กชายธีร์ธนัฐ  ทิพย์พิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
548
3101110576
เด็กชายธีรธรรม  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
549
3100970170
เด็กชายธีร์ธวัช  อุมาสะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
550
3101630239
เด็กชายธีร์นภัส  ตั้งสิรพันธกุล
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
551
3101110297
เด็กชายธีรภัทร  หรีมหนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
552
3101110948
เด็กชายธีรภัทร์  เป็นมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
553
3100690723
เด็กชายธีรเมธ  เพ็ชรเงินทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
554
3100130825
เด็กหญิงธีร์ริษรา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
555
3101640168
เด็กชายธีระศิลป์  เสือคำ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
556
3101110298
เด็กชายธีริศร์  สุวรรณพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
557
3101650406
เด็กชายธีร์  พีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 153 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
558
3100970554
เด็กหญิงนงนภัส  สมนึก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
559
3100130956
เด็กหญิงนทัสนันท์  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
560
3100970172
เด็กชายนนทกร  ชิดเชื้อ แก้วมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
561
3101640182
เด็กชายนพเก้า  เพชรแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาใหญ่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
562
3101110580
เด็กหญิงนพรัตน์  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
563
3100970555
เด็กหญิงนภสร  แสนเฉย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
564
3100970176
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยอดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
565
3100690792
เด็กหญิงนภัสสรณ์  กองจำปา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
566
3100720246
เด็กหญิงนรกมล  ทุมรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
567
3101650372
เด็กชายนราภัทร  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
568
3101630535
เด็กหญิงนลพรรณ  ทองใส
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
569
3101111617
เด็กหญิงนลิน  สุขุปัญญารักษ์
ป.4
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
570
3100130828
เด็กหญิงนลินนิภา  ลูกหลี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
571
3100970360
เด็กหญิงนวพรรษ  วงศ์สัตยา
ป.6
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
572
3100690727
เด็กหญิงนวิยา  เฟื่องฟุ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
573
3100130034
เด็กชายนัฐภูมิ  สิงห์ลอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
574
3101630536
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  กาหยี
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
575
3101630241
เด็กหญิงนันทกานต์  วิชัยดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
576
3100130424
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
577
3101630671
เด็กหญิงนันท์นลิน  ทองชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
578
3101630539
เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทบำรุง
ป.4
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
579
3100720103
เด็กหญิงนันทนัช  พุฒพันธศักดิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
580
3100130693
เด็กชายนันทพงศ์  คเชนทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
581
3101110301
เด็กชายนันทพงศ์  แท่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
582
3100700181
เด็กชายนันทพงศ์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
583
3101630426
เด็กหญิงนาฎนรี  ศรีตะกุก
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
584
3101650296
เด็กชายนิชคุณ  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
585
3101110303
เด็กชายนิชศรุตม์  สวัสดิรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
586
3100690286
เด็กชายนิติธร  ภิรมย์ชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
587
3101111768
เด็กชายนิธิศภูมิ  วิเศษศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
สพป.ภูเก็ต
588
3100970740
เด็กหญิงโนรา  มูลเล่อร์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
589
3101110589
เด็กหญิงบงกชพรรณ  สุคณฑิพย์ไกรศาสตร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
590
3100970445
เด็กหญิงบุญญาพร  ตรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
591
3100130434
เด็กชายบุญพิทักษ์  เกียงเอีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
592
3101650373
เด็กชายบุญพิทักษ์  ขาวเทียม
ป.5
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 154 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
593
3101111340
เด็กหญิงบุณยาพร  เชื้อหมื่น
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
594
3101111434
เด็กหญิงบุณยาพร  หนูเสน
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
595
3100970704
เด็กหญิงบุษราคัม  อัยรักษ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
596
3101110964
เด็กชายบูรณศักดิ์  แซ่เหล่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
597
3101111357
เด็กหญิงเบญจา  นารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
598
3101650361
เด็กหญิงเบญญาภา  สมคะเนย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
599
3101640170
เด็กชายปฐมพร  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
600
3100130726
เด็กชายปณชัย  แก้วศิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
601
3101630674
เด็กชายปณิธิ  นุ้ยสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
602
3101110968
เด็กหญิงปทิตตา  ธรรมไขย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
603
3100970187
เด็กชายปพงษกร  คล้ายดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
604
3100690915
เด็กชายปพน  ปรางพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
605
3101111341
เด็กหญิงปพิชญา  แต่สกุล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
606
3101111342
เด็กชายปภังกร  ศิวากรณ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
607
3101630117
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษมสิทธิพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
608
3100130442
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
609
3100130443
เด็กหญิงปภาวีร์  จำนงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
610
3101110970
เด็กหญิงประกายฟ้า  แซ่เล่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
611
3101630118
เด็กหญิงปริชญา  ตั้งตรงสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
612
3101630675
เด็กหญิงปริณดา  สุขอุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
613
3101640202
เด็กหญิงปริยากร  ขุนฤทธิ์มนตรี
ป.5
โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
614
3100690577
เด็กหญิงปริยาภัทร  เภรีมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
615
3100970317
เด็กหญิงปรียาภัทร  หิรัชคช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
616
3101650462
เด็กหญิงปรียาลักษณ์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
617
3100130445
เด็กชายปวริศ  ขวัญสุย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
618
3101650301
เด็กหญิงปวริศา  ตู้บรรเทิง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
619
3100130446
เด็กหญิงปวริศา  ราชานาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
620
3100130447
เด็กชายปวีณ์กร  สายกลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
621
3101630119
เด็กหญิงปวีร์ลดา  สาริขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
622
3101650408
เด็กหญิงปัญชลิกา  พุฒทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
623
3101630432
เด็กหญิงปัญญ์นภัส  อรุณศิริวัฒนา
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
624
3100130451
เด็กหญิงปัญญภัทร  ช่วยรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
625
3101110596
เด็กชายปัญญา  อ่องเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
626
3100700043
เด็กชายปัญญาพงศ์  รุ่งบรรณพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
627
3101650463
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เลิศวงศ์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 5 ห้อง 155 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
628
3100690293
เด็กหญิงปัณฑิกา  บุญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
629
3100720253
เด็กหญิงปัณฑิตา  อนุจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
630
3101630677
เด็กชายปัณณธร  สุเมธาอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
631
3100700044
เด็กชายปัณณ์ปฏิพัทธ์  บุตตะจีน
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
632
3101110316
เด็กชายปัณณพัฒน์  สุทธินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
633
3100690580
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
634
3101630542
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชุมแสง
ป.5
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
635
3100690294
เด็กชายปัณณวิชญ์  หนูสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
636
3100130838
เด็กหญิงปัณณิภัสร์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
637
3100970705
เด็กหญิงปัณณ์  โกยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
638
3100690118
เด็กชายปัณณ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
639
3101110976
เด็กชายปัณภัทร  พักตร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
640
3101110977
เด็กชายปาณชัย  จงจำรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
641
3101111343
เด็กหญิงปาณิสรา  เลิศสินขจร
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
642
3100970318
เด็กชายปารมี  ยวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
643
3101110599
เด็กชายปารวี  สง่าพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
644
3100130037
เด็กหญิงปาลิตา  พุ่มนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
645
3100690923
เด็กชายปิติภัทร  พิมเสน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
646
3100970706
เด็กชายปิติวัฒน์  ชื่นสมทรง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
647
3100720110
เด็กชายปิยวัฒน์  ต่อโชติ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
648
3100130458
เด็กหญิงปิยะธิดา  โพชสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
649
3101111156
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปิยะตันตระกูล
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
650
3101111344
เด็กชายปุญยวีร์  เงินดี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
651
3101640113
เด็กหญิงปุณชญาณัฏฐ์  โยธาทิพย์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
652
3101640114
เด็กชายปุณยธร  ปาลโมกข์
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
653
3100130623
เด็กหญิงปุณยนุช  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
สพป.กระบี่
654
3101111157
เด็กชายปุณยวัจน์  สงวนนาม
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
655
3101110604
เด็กหญิงปุณยาพร  กลีบจำปี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
656
3101630733
เด็กหญิงปุณยาพร  สัมพันธรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
657
3101110605
เด็กหญิงปุณิกา  เจริญพานิชวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
658
3101111345
เด็กชายปุริมปรัชญ์  รักขิโต
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
659
3101630161
เด็กหญิงเปมิกา  คงพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
660
3100690636
เด็กหญิงเปมิกา  ทองพริก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
661
3101630162
เด็กหญิงเปมิกา  แป้นถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
662
3100130604
เด็กหญิงเปมิกา  อ่าวลึกน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 161 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
663
3101650435
เด็กหญิงเปรมชนัน  นิลมาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
664
3100690493
เด็กหญิงเปรมธิดา  รักษาระเบียบ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
665
3100130712
เด็กหญิงเปรมสิณี  ศิริมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
666
3101110398
เด็กหญิงเปี่ยมสิริ  ราชสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
667
3100970305
เด็กชายเผ่าทอง  ทองฟุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
668
3100970196
เด็กหญิงฝนทิพย์  ศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
669
3100130845
เด็กหญิงฝ้ายเงิน  มาหนองโดน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
670
3100690742
เด็กชายพงศ์ศิริ  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
671
3101640116
เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ทองเกิด
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
672
3101630680
เด็กชายพชร  เกื้อก่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
673
3100970198
เด็กชายพชร  รักเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
674
3100720021
เด็กชายพชร  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนปทุมานุกูล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
675
3101110986
เด็กชายพชรกร  สิทธิโชค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
676
3100970200
เด็กชายพชรคุณ  เพชรวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
677
3101630435
เด็กหญิงพชรพร  วรอาจ
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
678
3101650313
เด็กชายพญา  ทองอินทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
679
3100700045
เด็กหญิงพนาธิดา  พนาอภิชน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
680
3100690460
เด็กหญิงพรนภัส  หนูมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
681
3100130847
เด็กหญิงพรนัชชา  สองศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
682
3101630681
เด็กหญิงพรปวีณ์  ภู่พลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
683
3100700134
เด็กหญิงพรปวีร์  ตุไตลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
684
3100130465
เด็กหญิงพรรณลินี  ศรีพิมพ์มาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
685
3101111622
เด็กหญิงพรรณวลัย อัลญาห์  พันพึ่ง
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
686
3101640261
เด็กชายพลรัฐศักดิ์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดพนม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
687
3101630248
เด็กชายพลวรรษ  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
688
3101110612
เด็กหญิงพลอยชมพู  เพชรสังข์หนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
689
3100720260
เด็กหญิงพลอยชยา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
690
3101630249
เด็กหญิงพลอยระรินทร์  ทองตำลึง
ป.5
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
691
3101111624
เด็กหญิงพอใจ  พรพัชรพงศ์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
692
3100690590
เด็กหญิงพัชชาอร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
693
3101630126
เด็กชายพัชรพงศ์  เตี่ยมังกรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
694
3100130472
เด็กหญิงพัชริญา  เสประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
695
3101111129
เด็กหญิงพัฒนพัณณ์  วัฒนพิศิษฏ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
696
3101111438
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
697
3101111625
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คุณมาศ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 162 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
698
3101110616
เด็กหญิงพัทธนันท์  หาญประสานกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
699
3100690303
เด็กหญิงพัทรดา  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
700
3100130475
เด็กหญิงพันธ์ธิตา  ราชแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
701
3101110617
เด็กหญิงพัษษิ์สิกานต์  ศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
702
3100970206
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ทรงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
703
3101650414
เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
704
3100970712
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
705
3100130479
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
706
3101650321
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ลิ่วรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
707
3100130480
เด็กหญิงพิชญา  สุระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
708
3100690127
เด็กหญิงพิชญาภา  วงค์สิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
709
3101650322
เด็กหญิงพิชยภา  ดุลยะศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
710
3100700047
เด็กหญิงพิชา  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
711
3101110623
เด็กหญิงพิชามญชุ์  จันทร์เพิ่มพูนผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
712
3101110326
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชุมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
713
3100710030
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลเกษตร
ป.5
โรงเรียนวัดควนใส
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
714
3101630445
เด็กชายพิฑานันท์  เเก้วปลอด
ป.5
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
715
3101110625
เด็กหญิงพิณญาดา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
716
3101110327
เด็กชายพิภู  อักษรเพียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
717
3100690592
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวรรณปากแพรก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
718
3101630447
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  ทองผล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
719
3100690308
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
720
3100700048
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ญาณสูตร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
721
3100720292
เด็กหญิงพิมพ์พิดา  ดำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
722
3101111626
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
723
3101630544
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
724
3100690934
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทะมู
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
725
3101111346
เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  จวง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
726
3100690463
เด็กหญิงพิมพ์สุภา  การดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
727
3100970577
เด็กชายพิริยกร  วีวอน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
728
3100690311
เด็กหญิงพิสชา  ทัพนันตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
729
3101110330
เด็กชายพิสิษฐ์  บุ่ยทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
730
3101650221
เด็กชายพีรพัฒน์  นาคเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
731
3101630688
เด็กชายพีรวิชญ์  รักวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
732
3101110628
เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 163 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
733
3101650327
เด็กชายพุฒิพงศ์  อินภิรมย์
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
734
3100130702
เด็กชายพุฒิพงศ์  เอกไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
735
3100130963
เด็กชายพุทธภูมิ  พร้อมภูวดล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
736
3101111149
เด็กชายเพชรกล้า  ศรีสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
737
3101630709
เด็กหญิงเพริณ  วิชัยดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
738
3100130489
เด็กหญิงฟาฏิน  โคกเคียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
739
3101650222
เด็กหญิงภคพร  สุทธิวรานันท์
ป.4
โรงเรียนเยาวเรศวิทยา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
740
3100970367
เด็กชายภณธเนศ  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
741
3101650377
เด็กหญิงภทรมน  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
742
3100130496
เด็กชายภพ  ภูมิภมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
743
3100690937
เด็กหญิงภริมา  คณะแนม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
744
3100690938
เด็กชายภวัต  ทองอำภา
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
745
3101111002
เด็กหญิงภัคพิดา  ฉวีนิรมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
746
3100700183
เด็กชายภัคราฏิวัชห์  ว่องวิษณุพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
747
3100130499
เด็กหญิงภัณฑิรา  นาคทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
748
3101630689
เด็กหญิงภัททิยา  หอยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
749
3100130637
เด็กหญิงภัทธิรา  กี่สุ้น
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สพป.กระบี่
750
3101630134
เด็กหญิงภัทรดา  พูลเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
751
3100130854
เด็กชายภัทรพล  บ้านเพิง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยกระบี่
สพป.กระบี่
752
3100970320
เด็กชายภัทรพล  หนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนิลุบล
สพป.พังงา
753
3101630135
เด็กหญิงภัทรภร  อ่อนเกตุพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
754
3100970219
เด็กชายภัทรภาคย์  เพ็ชทูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
755
3100970368
เด็กหญิงภัทรวดี  โกยผล
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
756
3100970220
เด็กหญิงภัทรวดี  วรเศรษฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
757
3100970222
เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
758
3100130624
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กล่อมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
สพป.กระบี่
759
3100690595
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เพ็ชรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
760
3100970223
เด็กหญิงภัทริกา  การประกอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
761
3101630175
เด็กชายภาคิน  เรืองสนาม
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
762
3100700051
เด็กหญิงภาณสา  วัชรศศิภา
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
763
3100970370
เด็กหญิงภาริสา  เกษตริกะ
ป.5
โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์
สพป.พังงา
764
3101111347
เด็กชายภาวัต  พฤกษธัมมโกวิท
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
765
3101650330
เด็กชายภาสกร  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
766
3101110638
เด็กชายภาสกร  อินทานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
767
3101110339
เด็กหญิงภิญญศิลป์  สินประสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
768
3100130639
เด็กหญิงภูณิษา  อินทนุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สพป.กระบี่
769
3100690753
เด็กชายภูดิศ  อินทร์นุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
770
3100130507
เด็กชายภูธเนศ  อุดมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
771
3101111446
เด็กชายภูบดินทร์  แจ้งใจดี
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
772
3100690599
เด็กชายภูบดินทร์  แสงพรหม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
773
3100720307
เด็กชายภูผาภูมิ  จิตแจ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
774
3101630796
เด็กชายภูพิรัญญ์  ธนพัตสิริยกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
775
3100130508
เด็กชายภูริ  วั่นเจี๊ยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
776
3101630138
เด็กชายภูริณัฐ  ปทะวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
777
3100130511
เด็กชายภูวกร  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
778
3101110645
เด็กชายภูวรินทร์  สีทำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
779
3100130727
เด็กหญิงมณิสรา  กาฬสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคณาพร
สพป.กระบี่
780
3101110648
เด็กชายมัจดีย์  หลีเส็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
781
3101630734
เด็กหญิงมาลาตี  ศรอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
782
3101111811
เด็กหญิงมาลิชา  แซ่อุ๋ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
สพป.ภูเก็ต
783
3101111447
เด็กชายมิคาเอล  ลีโซอิวาเนนโก้
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
784
3100690469
เด็กชายมุก็อฟฟา  หมัดดะอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
785
3100720121
เด็กชายมุสตอฟา  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
786
3100710032
เด็กหญิงยอดฉัตร  บุญวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนใส
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
787
3101650473
เด็กหญิงเยาวเรศ  ส้มเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
788
3101650335
เด็กชายรณวิชญ์  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
789
3100130519
เด็กหญิงรติชา  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
790
3100970240
เด็กหญิงรติปภา  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
791
3101650336
เด็กหญิงรมิตา  รัฐนิยม
ป.5
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
792
3101111813
เด็กชายรพีพัทธ์  คุณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ)
สพป.ภูเก็ต
793
3101630696
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
794
3101640129
เด็กหญิงรมิตา  บัวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
795
3101630255
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ทีปะปาล
ป.4
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
796
3100690943
เด็กหญิงรวิศรา  พิกุลทองอำไพ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
797
3101111448
เด็กหญิงรักษ์เกล้า  ชิกวี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
798
3101650339
เด็กชายรัชชานนท์  ค้วนแอ่ม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
799
3101630142
เด็กชายรัฎฐพิชญ์  ชูเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
800
3100720124
เด็กชายรัฐนันท์  คงสอดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
801
3101640130
เด็กหญิงรัมณี  นุชรินทร์
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
802
3101111020
เด็กหญิงรัศมิ์เกล้า  ทองจรัส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
803
3101111138
เด็กชายราเมศ  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
804
3100970243
เด็กหญิงรินรดา  ณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
805
3101110653
เด็กหญิงรินรดา  ผกาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
806
3101630698
เด็กชายรุ่งรดิศ  พัฒนจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
807
3101110355
เด็กหญิงลภัชยา  จิตวารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
808
3101630145
เด็กหญิงลภัสสินี  ช่วยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
809
3101640131
เด็กหญิงลลิตภัทร  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
810
3101110356
เด็กหญิงลลิตา  กิตติธรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
811
3101640133
เด็กหญิงลักษิกา  โสมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
812
3100720010
เด็กหญิงลูกขวัญ  นาคัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
813
3100970245
เด็กชายวงศกร  จินดาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
814
3100130526
เด็กชายวงศกร  เพ็ชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
815
3101650343
เด็กชายวงศธร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
816
3101650421
เด็กชายวงศพัทธ์  จันทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
817
3100970246
เด็กชายวงศภัค  กำลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
818
3101110654
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กูมุดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
819
3100130529
เด็กชายวชิรวิทย์  จุติผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
820
3100720127
เด็กชายวชิรวิทย์  เทพพิชัย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
821
3100131028
เด็กชายวชิรวิทย์  ศันสนียเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเอช้วน
สพป.กระบี่
822
3101110655
เด็กหญิงวฒนิดา  ปาตังตะโร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
823
3100130625
เด็กชายวรกมล  แก้วช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
สพป.กระบี่
824
3101640135
เด็กหญิงวรทิพย์  นิยะกิจ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
825
3100690948
เด็กชายวรเมธ  บุญทองใหม่
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
826
3100700186
เด็กหญิงวรรณกานต์  พรหมดนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
827
3101650422
เด็กหญิงวรรณพร  กุลขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
828
3100720269
เด็กหญิงวรรณวนัช  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
829
3101630699
เด็กหญิงวรฤทัย  ไชยวิศิษฎ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
830
3100970592
เด็กหญิงวรัญญา  เนื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
สพป.พังงา
831
3100970727
เด็กชายวรากรณ์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย
สพป.พังงา
832
3100700058
เด็กชายวราวุฒิ  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
833
3100970252
เด็กหญิงวริชญา  สาทะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
834
3101111025
เด็กชายวรินทร  เสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
835
3100720293
เด็กหญิงวริศา  รักษรเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
836
3101111632
เด็กหญิงวริศาณัฐ  ทรัพย์สุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
837
3100970462
เด็กชายวรุตม์  ผลงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
838
3101630457
เด็กหญิงวลัณรัตน์  น้อยเเนม
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
839
3100130541
เด็กชายวัชรนันท์  เฉิดโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
840
3100970254
เด็กชายวัฒณวิศว์  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
841
3101640137
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  ตัญจรูญ
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
842
3101110364
เด็กหญิงวาท์ศิกานต์  จันทร์สัทธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
843
3101111158
เด็กชายวายุ  สิทธาคม
ป.6
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
844
3100130917
เด็กชายวิชชากร  คงปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกานตราช
สพป.กระบี่
845
3101640138
เด็กชายวินไท  มูลหลวง
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
846
3100130047
เด็กหญิงวิภะวานี  หัสเรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า
สพป.กระบี่
847
3101111350
เด็กหญิงวีรินท์  ตันติภูริพัฒน์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
848
3100130546
เด็กชายวุฒิชัย  คงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
849
3101111071
เด็กหญิงเวลา  วารีวนิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
850
3100970260
เด็กชายศตายุ  จันทโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
851
3101650346
เด็กหญิงศรวณีย์  ตันติพงศ์อาภา
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
852
3101630701
เด็กหญิงศรัชญากานต์  แก้วชลคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
853
3101111159
เด็กหญิงศรุดา  กุหลาบทิพย์
ป.4
โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)
สพป.ภูเก็ต
854
3101630150
เด็กหญิงศรุดา  พัฒนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
855
3100970264
เด็กหญิงศวรรยา  รักมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
856
3100690952
เด็กหญิงศวิตา  พิกุลทองอำไพ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
857
3101110669
เด็กชายศักย์ศรณ์  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
858
3100130967
เด็กชายศาศวัต  เพ็ชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
859
3100690953
เด็กชายศิรชัช  แก้วมีจีน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
860
3101640379
เด็กหญิงศิรญา  หนูเหมือน
ป.5
โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
861
3101650347
เด็กหญิงศิรประภา  ทองก้านเหลือง
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
862
3100970265
เด็กหญิงศิรภัสสร  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
863
3100130549
เด็กชายศิระณัฐ  เชื้อบ้านเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
864
3100700060
เด็กชายศิราชัช  ศิริแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
865
3100710059
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เงินแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนเคร็ง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
866
3101630152
เด็กชายศิวกร  แซ่ห้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
867
3100690955
เด็กหญิงศุกลภัทร  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
868
3100700061
เด็กชายศุภกร  สหลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
869
3101650119
เด็กหญิงศุภกานต์  สุขนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
870
3100970269
เด็กชายศุภกิจ  สุทธารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
871
3100970271
เด็กชายศุภณัฐ  ชื่นบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
872
3100700062
เด็กชายศุภยศ  เครือยศ
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
873
3101111351
เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมทอง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
874
3100690475
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
875
3101650121
เด็กชายศุภวิชญ์  อำนวย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
876
3101110677
เด็กชายศุภศิษฎ์  กิตติจิรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
877
3100130559
เด็กหญิงศุภสุตา  รอดคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
878
3100970273
เด็กหญิงศุภัคชญา  ชีช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
879
3100130560
เด็กหญิงศุภิสรา  สองเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
880
3100690770
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
881
3100130613
เด็กหญิงโศภิษฐา  สุวรรณลิขิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
882
3100970274
เด็กหญิงษณภร  เรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
883
3101630460
เด็กชายสกลภัทร  เดชมณี
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
884
3100130563
เด็กชายสธัณติ  สูงส่งเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
885
3101630461
เด็กหญิงสมัชญา  ขจรธีรสกุล
ป.4
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
886
3101110678
เด็กชายสรวิชญ์  เดชภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
887
3100970465
เด็กชายสรวิชญ์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
สพป.พังงา
888
3100690615
เด็กหญิงสวรินทร์  พันธมนัสโสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
889
3100130968
เด็กชายสัณหณัฎฐ์  เหมพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 มหาราช
สพป.กระบี่
890
3101110377
เด็กชายสันต์ภพ  โก้เรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
891
3101630704
เด็กหญิงสาริศา  มีแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
892
3101650380
เด็กหญิงสาริสา  ไตรศิริ
ป.6
โรงเรียนจงฮั้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
893
3101630177
เด็กชายสิทธินนท์  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจอย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
894
3101640238
เด็กชายสิทธิพร  อำลอย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
895
3101111040
เด็กหญิงสิภาลักษณ์  พิทักษ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
896
3101111455
เด็กชายสิรธีร์  อิสระพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
897
3100690616
เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีจรุง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
898
3100690477
เด็กชายสิรวิชญ์  อุบลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
899
3100690617
เด็กชายสิริชัย  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
900
3101111352
เด็กหญิงสิริธาร  ธารสิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
901
3100970282
เด็กหญิงสิริยาพัณ  ยมนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
902
3101650354
เด็กหญิงสุขุมาล  เกษกล้า
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
903
3100700063
เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งบรรณพันธุ์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
904
3100970283
เด็กหญิงสุตาภัทร  ศิรินุพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
905
3101630156
เด็กชายสุทธิภัทร  พรมประศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
906
3101630463
เด็กหญิงสุธิดา  ชูเพชร
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
907
3100130571
เด็กชายสุประวัติ  เพชรน้ำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 27
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
908
3101630157
เด็กชายสุพศิน  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
909
3100690478
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูลใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
910
3100970284
เด็กหญิงสุพิชญา  เนียมนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
911
3101110689
เด็กหญิงสุภาสินี  วาจาเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
912
3100130577
เด็กชายสุรพิชญ์  สุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
913
3101111359
เด็กชายแสน  ลิ่มสกุล
ป.6
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
สพป.ภูเก็ต
914
3100690966
เด็กหญิงหฤทัย  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
915
3101110385
เด็กชายอคิน  ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
916
3100130580
เด็กชายองค์  ด้วงสินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
917
3101640176
เด็กหญิงอชิรญา  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
918
3100690481
เด็กชายอติวิชญ์  ไชยศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
919
3101111049
เด็กหญิงอธิชา  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
920
3100970287
เด็กชายอธิพัชร  กว้องมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
921
3101650430
เด็กหญิงอนลัส  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนวพร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
922
3100130582
เด็กหญิงอนัญตปัญญ์  อริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
923
3101640147
เด็กชายอนาวิน  อินทราช
ป.6
โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
924
3101630814
เด็กชายอนุตร์  ใจสมุทร
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี2(บ้านดอนเกลี้ยง)
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
925
3100130583
เด็กชายอนุรักษ์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
926
3101110387
เด็กหญิงอภิชญา  จิตรลดาภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
927
3101111053
เด็กหญิงอภิญญา  จงจำรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
928
3100690483
เด็กหญิงอภิวรรณ  เกตุพานิช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
929
3101650358
เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีเนียม
ป.6
โรงเรียนพุทธยาศรม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
930
3100130587
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุตรพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
931
3101110391
เด็กหญิงอมลวรรณ  พู่พงศ์พิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
สพป.ภูเก็ต
932
3100690484
เด็กหญิงอมีห์นา  นฤบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
933
3100720189
เด็กหญิงอรนัฐ  ล้วนเนี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
934
3101110697
เด็กหญิงอรวรา  ด้วงอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
935
3100690487
เด็กหญิงอราดา  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
936
3100720012
เด็กหญิงอริสรา  ช่วยสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปากเจา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
937
3101111458
เด็กหญิงอัคริมา  ทองเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
938
3101111638
เด็กหญิงอังคทิวา  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
939
3101111459
เด็กหญิงอังศุมาลิน สมานไทย  โยชิฮาร่า
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
สพป.ภูเก็ต
940
3100720294
เด็กหญิงอัจฉราพร  ฆังรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
941
3101630469
เด็กหญิงอัจฉรียา  รักษานุ่น
ป.6
โรงเรียนธิดาแม่พระ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
942
3100690343
เด็กหญิงอัญชานา  สนธิเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 'ณ นครอุทิศ'
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 267 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ห้องสอบที่
 28
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
943
3100130626
เด็กหญิงอัญชิสา  พัวพัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก
สพป.กระบี่
944
3101110701
เด็กชายอันดา  ส่งน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
สพป.ภูเก็ต
945
3100130593
เด็กหญิงอาชิรญาณ์  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกระบี่
สพป.กระบี่
946
3101630266
เด็กชายอานนท์วัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
947
3101111062
เด็กหญิงอาภาณัฐ  ตันติวิท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
สพป.ภูเก็ต
948
3100970293
เด็กหญิงอาภิสญา  จบฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพังงา
สพป.พังงา
949
3100690766
เด็กหญิงอาลีเซีย  ฮะมะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
950
3101111640
เด็กชายอิงธรรม  พรพัชรพงศ์
ป.5
โรงเรียนขจรเกียรติถลาง
สพป.ภูเก็ต
951
3100700065
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  รักษาแก้ว
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
952
3101630159
เด็กหญิงอิสรีย์  สามารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
953
3101640375
เด็กชายอุกฤษฏ์  นุรักภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
954
3100130640
เด็กหญิงอุรัชสยา  จันทมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สพป.กระบี่
955
3100130711
เด็กหญิงอุรัสยา  เริงสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา
สพป.กระบี่
956
3101630165
เด็กหญิงเอรียา  เรืองสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
957
3101650471
เด็กชายภูมิตะวัน  สิรันทวิเนติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3