รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1090420001
เด็กชายกตัณณ์  ดิษฐเดช
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
2
1090410002
เด็กหญิงกรกต  กระแสร์เพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
3
1090410003
เด็กชายกรณ์ดนัย  สงค์ประหยัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
4
1090420318
เด็กชายกษิติ์ดิตถ์  หวังเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
5
1090890002
เด็กชายกีรติ  ส่งแจ้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
6
1091240064
เด็กหญิงกุลิสรา  ขุนทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
7
1090880102
เด็กหญิงขวัญข้าว  คชชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
8
1090410091
เด็กชายเจตน์สกฤษฎิ์  เงินเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
9
1090890072
เด็กหญิงชญาดา  หน่อทิม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
10
1090890230
เด็กชายชวณัฏฐ์  อยู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
11
1091240272
เด็กชายชัพวิชญ์  พิมลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
12
1090890003
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทัพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
13
1090410024
เด็กชายฐิติพันธ์ุ  ฐิตบุญนิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
14
1090420009
เด็กหญิงฐิภาวี  รัตนไชย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
15
1090410025
เด็กชายณฐกร  ตรีพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
16
1090420015
เด็กชายตฤณ  พรหมรอด
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
17
1090410092
เด็กชายเตชิต  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
18
1090420567
เด็กชายโทน  -
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2
19
1090420018
เด็กชายธนวรรธน์  มุสิกสาร
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
20
1090420566
เด็กชายธนิก  ตากสินลา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2
21
1091240008
เด็กหญิงธมกร  เอี่ยวสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
22
1090420641
เด็กชายธรรณธร  นันทะเสนา
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
สพป.ชุมพร เขต 2
23
1090890005
เด็กชายนันทพัทธ์  ปราณอมรกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
24
1090420027
เด็กชายนันทภพ  ขวยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
25
1091240009
เด็กหญิงนารีรัตน์  พวงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
26
1090420357
เด็กชายบรรณวิชญ์  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
27
1090410042
เด็กหญิงบัณฑิตา  ประเสริฐวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
28
1090420131
เด็กชายปวรปรัชญ์  คล้ายอุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
29
1090420366
เด็กหญิงผกามาศ  พื้นผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
30
1090420368
เด็กชายพชร  บัวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
31
1090890006
เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์เจ้า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
32
1090880011
เด็กหญิงพร้อมสิริ  โกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
33
1090880012
เด็กชายพสิษฐ์  วิเวกวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
34
1090890103
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดานุภาพ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
35
1090410056
เด็กหญิงพาทินธิดา  ดวงแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1090420035
เด็กชายพิชญุตม์  เพชรเจริญ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
37
1091240219
เด็กชายพิพัฒน์  ชูทรัพย์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
38
1090420036
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สาระวัน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
39
1090420382
เด็กชายพีรณัฐ  ศรีพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
40
1090890007
เด็กชายพีรวิชญ์  เต็งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
41
1090420384
เด็กชายพุฒิพงศ์  เชิงไกรยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
42
1091240273
เด็กชายพุฒิสรรค์  พัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
43
1090420140
เด็กชายภัทรกร  เอื้อโอภาสพันธุ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
44
1090420386
เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
45
1090890008
เด็กชายภัทรพล  บุญเหลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
46
1090410065
เด็กหญิงภัสสร  หลักกำจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
47
1090410067
เด็กชายภูบดินทร์  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
48
1090410068
เด็กชายภูผาเทพ  รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
49
1090420143
เด็กหญิงมนทิราพร  ชูละออง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
50
1090880119
เด็กชายยุติวิชญ์  หูทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
51
1090410073
เด็กหญิงรมิตา  แก้วดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
52
1090420312
เด็กชายรุ่งรดิศ  มุ่ยแฟง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
53
1090880016
เด็กหญิงรุจิราพร  จอมวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
54
1090420648
เด็กหญิงวรณัน  พาหุนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
สพป.ชุมพร เขต 2
55
1091240096
เด็กหญิงวลัยรัตน์  ทรัพย์อาภากรกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
56
1090420393
เด็กชายวัชรากร  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
57
1091240275
เด็กหญิงวาริน  เจริญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
58
1090410078
เด็กชายวิชญ์วรัตม์  สุนทรชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
59
1091240097
เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์เพชร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
60
1091240098
เด็กชายวิศรุต  รุจิกาญจนพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
61
1090420041
เด็กชายศิรสิทธิ์  มหารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
62
1090410375
เด็กชายศิริศักดิ์  ทองอำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
63
1090410080
เด็กชายศิวะกวี  คลี่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
64
1090880048
เด็กชายศิวัช  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
65
1090410082
เด็กหญิงศุภกานต์  เภาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
66
1090880125
เด็กหญิงศุภิสรา  อินทะเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
67
1090890011
เด็กชายสถาพร  นาคสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
68
1090410083
เด็กชายสัญชิต  ชิ้นฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
69
1090880049
เด็กชายสิรภพ  ขวัญศรี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
70
1090410084
เด็กชายสิรวิชญ์  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1090410314
เด็กชายสิรวิชญ์  อนันต์วีร์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
72
1090410086
เด็กชายสุกฤษ  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
73
1091240276
เด็กชายสุรศักดิ์  ปรีชาพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
74
1090410088
เด็กชายหิรัญลภณ  พัชรกุลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
75
1090410089
เด็กชายอชิระ  กาญจนชุมพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
76
1090880126
เด็กหญิงอติพร  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
77
1090880163
เด็กชายอนุ  โสนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
78
1090410095
เด็กชายเอื้ออังกูร  ทรัพย์อดุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
79
1090410372
เด็กชายฮิม  พันธุ์สถิตย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
80
2090890131
เด็กหญิงกานดารัตน์  สุขอิ่ม
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
81
2090890134
เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
82
2090890240
เด็กชายชวัลวิทย์  พรหมประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
83
2090410441
เด็กชายเชิงภู  ทวยหมื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
84
2090890141
นางสาวธนนันท์  เมฆขยาย
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
85
2090890143
เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
86
2090410426
เด็กชายธนากร  กุนแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
สพป.ชุมพร เขต 1
87
2090410266
นางสาวธิดารัตย์  เพชรรักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
สพป.ชุมพร เขต 1
88
2090890155
นายรฐนนท์  มานะธรรมกมล
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
89
3090880052
เด็กหญิงกชพร  วิศิษฏ์มณเฑียร
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
90
3090420167
เด็กหญิงกมลพร  ปลอดคชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
91
3091240117
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยวาที
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
92
3090420649
เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่อนไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
สพป.ชุมพร เขต 2
93
3090420057
เด็กหญิงกรรชนก  ศรีสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
94
3090410322
เด็กชายกฤชณัฎฐ์  กมลกุล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
95
3090420426
เด็กหญิงกฤตพร  แท่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
96
3090410100
เด็กชายกฤตเมท  เพชรคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
97
3091240224
เด็กชายกฤษณ์พลัฏฐ์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
98
3090420058
เด็กหญิงกวิธิดา  ทิพย์มโนสิงห์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
99
3090420428
เด็กชายกษิดิ์เดช  แก้ววิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
100
3090420593
เด็กหญิงกัญญพัชร  พรหมขุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
101
3090420430
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุบิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
102
3090420059
เด็กชายกันต์ธีร์  ฤทธิโสม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
103
3090420432
เด็กชายกันตวิชญ์  พักร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
104
3091240279
เด็กชายการีม  -
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
105
3091240026
เด็กชายกิตติพงศ์  นาโควงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
106
3091240121
เด็กหญิงกุลจิรา  โกยทอง
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
107
3090410111
เด็กหญิงกุลปริยา  สมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
108
3090420302
เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิทักษ์ชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
109
3090420304
เด็กหญิงเขมิกา  ฝอยติ้น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
110
3090420305
เด็กหญิงเขมิสา  เทพศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
111
3090420440
เด็กชายคณพศ  ทองบางพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
112
3090420442
เด็กชายคุณานนฐ์  พัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
113
3090420061
เด็กชายคุณานนท์  จุลกิจ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
114
3090420178
เด็กหญิงจันฑิมา  พรหมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
115
3090420594
เด็กหญิงจิราพัชร  ดาราช
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
116
3090420445
เด็กชายจิรายุ  ศานติวิวรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
117
3090420186
เด็กหญิงชฏาภรณ์  ช่วยนก
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
118
3090410115
เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้ววิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
119
3090420569
เด็กหญิงชนันกานต์  หมอฝี
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2
120
3090410116
เด็กหญิงชมขวัญ  ศรีมหาพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
121
3090890016
เด็กชายชยพัทธ  ดิษฐเณร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
122
3090420064
เด็กชายชวัลวิทย์  ชีพวรรณ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
123
3090410379
เด็กชายชัชชานนท์  ศิลาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
124
3090410119
เด็กหญิงชัญญานุช  นาคทองรูป
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
125
3090410121
เด็กชายชัยณัฏฐ์กิตติ์  ขาวสุริยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
126
3090420453
เด็กหญิงชิดชนก  จันทพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
127
3090420065
เด็กหญิงชิตรัศม์  โชคชัยเจริญสิน
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
128
3090420570
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์น้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2
129
3091240133
เด็กชายชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
130
3090410381
เด็กชายฐนยศ  แตงเลี่ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร
สพป.ชุมพร เขต 1
131
3090420194
เด็กหญิงฐิติมา  ปะอันทัง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
132
3090420455
เด็กหญิงณกานต์  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
133
3090420197
เด็กชายณฐกร  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
134
3090410334
เด็กหญิงณฐมน  รอดจันทร์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
135
3090410131
เด็กหญิงณปภัช  ขุนทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
136
3090420069
เด็กหญิงณปภัช  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
137
3090420458
เด็กชายณรงค์ชัย  เดชน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
138
3090420459
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ยุติมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
139
3090410133
เด็กหญิงณฤดี  ทองแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
140
3090420313
เด็กหญิงณัชชา  หฤหรรษพงศ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
141
3090420202
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงศ์นารัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
142
3090410136
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
143
3090410137
เด็กชายณัฐชนน  เกตุนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
144
3090410339
เด็กหญิงณัฐชยา  รักแดง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
145
3090890017
เด็กชายณัฐดนัย  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
146
3091240143
เด็กหญิงณัฐธัญญา  สุวรรณน้อย
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
147
3090420205
เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์กาละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
148
3090420461
เด็กหญิงณัฐนรี  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
149
3090890018
เด็กชายณัฐพัชร์  เวโรจน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
150
3090890020
เด็กหญิงดวงสมร  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
151
3090420074
เด็กหญิงดวงอุไร  สุวรรณหกาญจน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
152
3090420307
เด็กชายเดชวีร์  แสนบอโด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
153
3090420560
เด็กชายเตชิต  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
154
3090410240
เด็กชายเตชินท์  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
155
3090420596
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
156
3091240240
เด็กชายทีฆายุ  คำสุดที
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
157
3090880025
เด็กชายธนกร  โขจุลธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
158
3090420210
เด็กชายธนกร  หิรัญวิริยะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
159
3090420471
เด็กชายธนกฤต  อินทวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
160
3090410146
เด็กชายธนดล  สัณฑิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
161
3090420473
เด็กหญิงธนพร  มากภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
162
3090410148
เด็กชายธนภัทร  จรเสนาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
163
3090420598
เด็กชายธนวัฒน์  สารรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
164
3090420475
เด็กหญิงธนัทฌญา  ช่วยเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
165
3090410152
เด็กหญิงธนันต์ญดา  กรแก้วกิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
166
3090420215
เด็กชายธัชธรรม  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
167
3091240242
เด็กหญิงธันยชนก  เผือกเดช
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
168
3090410161
เด็กหญิงธันยลัลน์  นิลถาวรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
169
3091240151
เด็กชายธาวิชญ์  จันทร์วัฒนเดชากุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
170
3091240152
เด็กหญิงธีนิดา  ชุมวรฐายี
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
171
3090420634
เด็กหญิงธีรกานต์  ดี
ป.4
โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2
172
3090420485
เด็กชายนพกร  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
173
3090420221
เด็กหญิงนภสร  ณ พัทลุง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
174
3090410166
เด็กหญิงนภสร  วรวุฒิฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
175
3090880165
เด็กชายนภสินธ์ุ  หอธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
176
3090880166
เด็กชายนฤภัทร  เพชรประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
177
3090410373
เด็กหญิงนฤมล  อิ่มมะณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
สพป.ชุมพร เขต 1
178
3090420079
เด็กหญิงนัทธมน  สามงามทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
179
3091240155
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  โศจิรัตน์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
180
3090420487
เด็กหญิงนันทกานต์  ม่วงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
181
3090420491
เด็กหญิงนาตาชา  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
182
3090420492
เด็กชายนิธฌาน  คำวาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
183
3090880145
เด็กชายนิธิศ  ศุภสรณ์ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
184
3090420651
เด็กหญิงนิศานาถ  สอาดอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
สพป.ชุมพร เขต 2
185
3090420493
เด็กหญิงบุญญาพร  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
186
3090420229
เด็กหญิงบุปผารัตน์  สุริยงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
187
3090410368
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
188
3090880037
เด็กหญิงเบญญาภา  จันทวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
189
3090410241
เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยต่อเขตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
190
3090890040
เด็กหญิงเบญญาภา  วุ่นแป้น
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
191
3090420652
เด็กหญิงปฏิญญา  แก้วสีนวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
สพป.ชุมพร เขต 2
192
3091240161
เด็กหญิงปณิดา  นุสิต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
193
3091240285
เด็กชายปพณธีร์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร
สพป.ระนอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
194
3090410174
เด็กชายปภังกร  พวงมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
195
3090410175
เด็กหญิงปภาวรินทร์  วลัยกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
196
3090420678
เด็กชายปภิณวิช  สว่างแวว
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
197
3090410178
เด็กชายปริญญา  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
198
3090410349
เด็กชายปรินทร  ไชยชาติ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
199
3090420234
เด็กหญิงปรียาภรณ์  กันภัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
200
3090880074
เด็กหญิงปวันรัตน์  อุรุทิศ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
201
3090410181
เด็กชายปัญจวิชญ์  ฤทธิแผลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
202
3090420237
เด็กหญิงปัฐมิภัส  เจนนัดที
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
203
3091240041
เด็กหญิงปัณณธร  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
204
3090420497
เด็กชายปันยกฤช  สนานคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
205
3090420082
เด็กหญิงปาณดา  สุปัญญาพงศ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
206
3090880026
เด็กชายปารณัท  จันทมาลา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
207
3090410184
เด็กหญิงปารศา  อ่อนละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
208
3090420499
เด็กหญิงปาริฉัตร  พังแพร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
209
3091240167
เด็กหญิงปิ่นปีนัทธ์  วงศ์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
210
3090420241
เด็กชายปิยชัย  กิ้มจีน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
211
3090420708
เด็กหญิงปิยนุช  คีรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร
สพป.ชุมพร เขต 2
212
3090420680
เด็กชายปิยังกูร  จั่นภู่
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
สพป.ชุมพร เขต 2
213
3090420502
เด็กหญิงปิยากร  สุดสมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
214
3090890199
เด็กชายปุญญวิชญ์  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
215
3090890041
เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
216
3091240206
เด็กหญิงเปรมิกา  แย้มมยาสุจริต
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
217
3090420504
เด็กชายพงษ์ไพบูลย์  ฐินะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
218
3090420314
เด็กชายพงษ์วิวัฒิ  เอกธนันท์กุล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
สพป.ชุมพร เขต 2
219
3090880149
เด็กหญิงพรนภัส  แก้วพรายตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
220
3090420246
เด็กหญิงพรปาวีณ์  เมืองนาโพธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
221
3090410354
เด็กหญิงพริมรตา  สิมมา
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
222
3090420508
เด็กชายพสิษฐ์  ไกรขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
223
3091240172
เด็กชายพสิษฐ์  เอมวัฒน์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
224
3091240173
เด็กหญิงพัชร์วิกัญญ์  รักษาราษฎร์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
225
3090890201
เด็กหญิงพัชริดา  ไตรยศ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
226
3090880028
เด็กหญิงพัฒน์นรี  อุณหะนันทน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
227
3091240174
เด็กหญิงพิชชาพร  เป้าสกุล
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
228
3090420511
เด็กหญิงพิชญา  พิชยกัลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
229
3090420513
เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
230
3090410192
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เสงี่ยมวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
231
3090420085
เด็กหญิงพิรญาณ์  ฉิมสอาด
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
232
3091240176
เด็กชายพุฒิกุล  อุดมสมุทร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
233
3091240177
เด็กชายพุฒิพงศ์  จุลเสนีย์ชร
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
234
3090890033
เด็กชายพุฒิพร  เกลี้ยงกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
235
3091240207
เด็กหญิงเพ็ญณัฐภัสร์  บุญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
236
3090420563
เด็กหญิงแพรแสงแก้ว  สุทธิจำนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
237
3091240044
เด็กชายฟีรอส  หละหมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
238
3090880168
เด็กชายเฟรุส  ชุมนุมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
239
3090880082
เด็กชายภควุฒิ  ไชยโมห์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
240
3090420086
เด็กหญิงภทรวรรณ  ออมสินสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
สพป.ชุมพร เขต 2
241
3090410196
เด็กหญิงภัทรนันท์  โสนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
242
3091240259
เด็กหญิงภัทรวรรณ  แป้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
243
3090420260
เด็กหญิงมนปพร  ฉิมสอาด
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
244
3090420524
เด็กหญิงมนัสพร  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
245
3090420525
เด็กหญิงมัลลิกา  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
246
3090420261
เด็กชายยศกร  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
247
3090880088
เด็กชายรชต  เหง่าคีรี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
248
3090890035
เด็กหญิงรติมากร  มะณีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
249
3091240182
เด็กหญิงรมิดา  วอสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
250
3090880090
เด็กหญิงรวียมาฬ์  กิจโฉ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
251
3090880031
เด็กชายรวีวิชญ์  ศรีวริยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
252
3090410205
เด็กชายรัชกฤช  ลั่นออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
253
3090420266
เด็กชายรัฐศาสตร์  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
254
3090420269
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
255
3090420268
เด็กหญิงรุจีพร  ภัยนิคม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
256
3090880032
เด็กหญิงวรกมล  ดิสถาน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
257
3090410211
เด็กชายวริทธิ์  ตรีนันทวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
258
3090420274
เด็กหญิงวรินธร  ผลศัพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
259
3091240271
เด็กชายวศุวัฒน์  นวลนิ่ม
ป.6
บ้านเรียนลูก - ลม
สพป.ระนอง
260
3090410359
เด็กชายวิชญ์พล  นครพัฒน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
261
3090890213
เด็กชายวีรยุทธ  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
262
3090420537
เด็กหญิงศิรตา  ชาญนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
263
3090420538
เด็กหญิงศิริพร  โคมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
264
3091240194
เด็กชายศิริศักดิ์  มุลทา
ป.6
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง
265
3090420539
เด็กชายศุทธิกร  เกษแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
266
3090420281
เด็กชายศุภโชค  ขาวสมุทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
267
3090410220
เด็กชายศุภณัฐ  พนัสนาชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
268
3090420615
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรจร
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
269
3090410224
เด็กหญิงสรินท์พัทธ์  ช่วยชูหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
270
3090880034
เด็กหญิงสิตางค์  รักษาชัฎ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
271
3090890228
เด็กชายสิรธีร์  โรจน์วุฒิมงคล
ป.6
โรงเรียนวังไกลกังวล
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
272
3090420562
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วีระวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
273
3090420618
เด็กชายอดิศักดิ์  วิเศษสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำฉา
สพป.ชุมพร เขต 2
274
3091240268
เด็กหญิงอนัญญา  สมทบ
ป.6
โรงเรียนหมิงซิน
สพป.ระนอง
275
3090420550
เด็กชายอนุพงศ์  ศรีคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
276
3090410236
เด็กชายอนุศิษฎ์  ช่วยรอดหมด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
277
3090880096
เด็กหญิงอรกัญญา  มาศเสม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
278
3090420553
เด็กชายอรรถเดช  วิชัยดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
สพป.ชุมพร เขต 2
279
3090410365
เด็กชายอรรถพจน์  ลิ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
สพป.ชุมพร เขต 1
280
3090420299
เด็กหญิงอังศุมาลิน  จาวยญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
281
3090420300
เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
สพป.ชุมพร เขต 2
282
3091240057
เด็กชายอาภากร  บุญญานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลระนอง
สพป.ระนอง
283
3091240210
เด็กชายไอศูรย์  อัครจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนศรีอรุโณทัย
สพป.ระนอง