รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1081550002
เด็กชายกรวีช์  กุศลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
2
1081290799
เด็กชายกฤตพล  ทานมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
สพป.ลพบุรี เขต 1
3
1081290292
เด็กชายกฤติธี  อึ้งตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
4
1081290293
เด็กชายกฤษฎิวัส  เทียนไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
5
1080930003
เด็กชายกฤษดา  แพร่ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6
1081570006
เด็กหญิงกวินดา  อนันสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
7
1081570010
เด็กชายกันตภณ  ชรารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
8
1081550539
เด็กชายกันตภณ  วิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
9
1081560076
เด็กชายกิตติกวิน  ขวัญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฏร์บำรุง
สพป.สระบุรี เขต 2
10
1080930640
เด็กชายกิตติยะ  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
11
1081740010
เด็กหญิงกุลณสร  กันอุปัทว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
12
1081570016
เด็กชายกุลพัทธ์  พาณิชพิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
13
1081290017
เด็กชายจารุกิตติ์  จันทมาลา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
14
1080930007
เด็กชายจิรณัฐ  ศรีวิริยะนนท์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
15
1080930010
เด็กหญิงจีรธียา  แก้วรักษา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
16
1081300047
เด็กหญิงจีระพัฒน์  ประคองเก็บ
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
17
1081550017
เด็กชายจูฬโชค  ส่งเจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
18
1080930277
เด็กชายฉัตรบดินทร์  อนันต์เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
19
1081550019
เด็กชายชนวีร์  เกตุมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
20
1080930011
เด็กชายชนาธิป  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
21
1081560090
เด็กชายชลนที  ชังเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า
สพป.สระบุรี เขต 2
22
1081300587
เด็กชายชัชพงศ์  พุ่มมาลัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
23
1081550025
เด็กหญิงชาลิสา  เกษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
24
1080370013
เด็กชายญาณวุฒิ  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
25
1081550380
เด็กชายฐปนวัฒน์  วงษ์แปลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
26
1081290313
เด็กชายณชนก  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
27
1081290024
เด็กชายณฐนนท์  ชังภัย
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
28
1080370016
เด็กชายณฐวรรธ์  เขตวิจารย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
29
1081550448
เด็กชายณภัทร  ทองงาม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
30
1080930014
เด็กหญิงณัชชา  แสงปานแก้ว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
31
1081570040
เด็กหญิงณัชฑิฌา  สำแดงภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
32
1081300061
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เผือกเหลือง
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
33
1081550450
เด็กชายณัฏฐนัน  จันทร์ส่อง
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
34
1081550037
เด็กชายณัฐชนน  เจนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
35
1080930288
เด็กชายณัฐฐาพงศ์  สานุกิจไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1081550042
เด็กหญิงณัฐธยาน์  คงศิริวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
37
1081290034
เด็กหญิงณัฐรดา  พฤษภา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
38
1081290323
เด็กชายณัฐวีร์  นัยอรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
39
1081570051
เด็กชายณัทธ์ฐภัค  กิตติภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
40
1080930607
เด็กหญิงณิชกมล  สำราญถิ่น
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
41
1081570154
เด็กชายเดชาธร  ฑีฆาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
42
1081550049
เด็กชายตฤณพัชญ์  เสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
43
1081290040
เด็กชายทยากร  ลิจุติภูมิ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
44
1081550385
เด็กหญิงธณัชยา  เหมรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
45
1080930017
เด็กชายธนกฤต  มูลสาร
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
46
1080370008
เด็กหญิงธนกานต์  นิลสุวรรณวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
47
1081550057
เด็กชายธนโชติ  ผู้พัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
48
1081550052
เด็กชายธนดล  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
49
1081300595
เด็กหญิงธนพร  สิงห์ศิริพร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
50
1080930644
เด็กชายธนภัทร  ขุนหอม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
51
1081570066
เด็กชายธิติ  จิตศรีพิทักษ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
52
1081740295
เด็กชายธีรวัชร  เปาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
53
1081550067
เด็กหญิงนภัสนันท์  อนะมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
54
1081740040
เด็กชายนฤเบศวร์  จันทร์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
55
1081740297
เด็กหญิงนวภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
56
1081570075
เด็กชายนัธทวัฒน์  ประเสริฐภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
57
1080930027
เด็กชายนิพัทธ์  คชเกษตริน
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
58
1081290054
เด็กหญิงบัณฑิตา  สังฆะพันธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
59
1081550072
เด็กหญิงบุญญาธิการ  จูเจ๊ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
60
1081290895
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
61
1080930299
เด็กชายปภังกร  สอาดรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
62
1080370029
เด็กชายปรัตถกร  บินชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
63
1081570089
เด็กชายปวรุตม์  หาญประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
64
1081300518
เด็กชายปวเรศ  เวสสธาดา
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
65
1081550078
เด็กชายปัณณวิชญ์  คลังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
66
1081290349
เด็กชายปิติภัทร  ทัพเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
67
1081550081
เด็กชายปุณณพัฒน์  ปริทัศน์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
68
1081740057
เด็กชายปุณณพัฒน์  ยืนต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
69
1080370033
เด็กหญิงปุณณภา  อุดมบุษรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
70
1081550515
เด็กชายพงศภัค  ภานุสุพร
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1081550083
เด็กชายพชร  ไข่สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
72
1081290353
เด็กชายพชร  จันทร์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
73
1081550082
เด็กหญิงพชร  วิจิตรจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
74
1080940071
เด็กหญิงพชรพร  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
75
1081550085
เด็กหญิงพณณกร  วิจิตรจงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
76
1081300758
เด็กหญิงพนิดา  แขสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ
สพป.ลพบุรี เขต 2
77
1080930610
เด็กชายพรหมวิโรจน์  สิงหวศิน
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
78
1080930032
เด็กชายพระวงศ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
79
1081550090
เด็กหญิงพริ้มพรรณดาว  ฤทธิ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
80
1081550091
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
81
1081290687
เด็กชายพสธร  อรรถจรูญ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
82
1080930034
เด็กชายพัทธดนย์  วามะขันธ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
83
1081740303
เด็กหญิงพัศฐาชนก  นาคพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
84
1080930312
เด็กชายพัสกรณ์  รักษาซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
85
1081300448
เด็กชายพิชญพงษ์  วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
86
1080930035
เด็กหญิงพิชญา  ฐานเจริญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
87
1080930037
เด็กหญิงพิชญาภา  แสวงธรรมธาตุ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
88
1080930039
เด็กชายพิชาญเมธ  สุดสดีเขียว
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
89
1081740074
เด็กหญิงพิชามญช์  ยิ้มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
90
1081550101
เด็กชายพิตตินันท์  พลอยประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
91
1081290068
เด็กชายพิพัฐพงษ์  พจนาพิมล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
92
1081550776
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  ศรีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สพป.สระบุรี เขต 1
93
1081290071
เด็กชายพีรพล  แนวมาลี
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
94
1080370044
เด็กหญิงพีรภาว์  คำทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
95
1081550107
เด็กชายพุทธคุณ  เปรมสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
96
1080370069
เด็กชายโฟโด้  อาลักษณ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
97
1081290074
เด็กชายภพ  ปาลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
98
1081550110
เด็กหญิงภัควลัญช์  ไชยธงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
99
1081550111
เด็กหญิงภัทธิรา  รวยลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
100
1080370046
เด็กชายภัทรนันท์  เอื้อพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
101
1081550117
เด็กชายภาคภูมิ  วัชรอาภาไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
102
1080940014
เด็กชายภาคิน  พรรณมนตรี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
103
1081550118
เด็กชายภาคิน  พวงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
104
1081290365
เด็กชายภาณุวัชร  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
105
1080370049
เด็กหญิงภูริชญา  พุทธโอวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1080370052
เด็กหญิงมนินทร์สินี  ขำขุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
107
1080930648
เด็กหญิงมายาวี  ศรีกิจวิไลกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
108
1080930358
เด็กชายเย็นศิระ  พยอมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
109
1080930326
เด็กชายรฐนนท์  ภู่เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
110
1081550463
เด็กหญิงรมิตา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
111
1081740307
เด็กหญิงรังสิมา  สุขชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
112
1081300617
เด็กชายรัชพล  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
113
1081290901
เด็กชายวงศ์วันจักร  ช่วยบำรุง
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
114
1080930046
เด็กหญิงวรดี  มงคลทรง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
115
1081290706
เด็กชายวรพงษ์  พงษ์พา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
116
1080930049
เด็กชายวราเมธ  หอมทอง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
117
1081300138
เด็กหญิงวรินดา  ทานา
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
118
1081740309
เด็กชายวรินทร  เทพมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
119
1081740092
เด็กชายวศิน  สุขสันต์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
120
1081290091
เด็กชายวสุพล  เย็นจิตร
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
121
1081290378
เด็กหญิงวิจิตรา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
122
1080930651
เด็กชายวิภู  จงอ่อน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
123
1080930052
เด็กชายวิศรุต  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
124
1081740097
เด็กชายวิศวัช  ลิขิตรัตนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
125
1081550136
เด็กชายศรัณย์วุฒิ  ศรีทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
126
1081740312
เด็กหญิงศุภญามน  ทรงวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
127
1081570135
เด็กชายศุภสัณห์  แถวศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
128
1081740102
เด็กชายสวิตต์  เลิศเจริญศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
129
1081550143
เด็กหญิงสัจธร  ขาวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
130
1080930341
เด็กชายสิปปภณ  อรุณโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
131
1080930652
เด็กหญิงสิภาลักษณ์  เมธา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
132
1081290713
เด็กหญิงสิมิลัน  เทพสุภรณ์กุล
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
133
1081290714
เด็กชายสิรภัทร  แสงดี
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
134
1081290903
เด็กชายสิรวิชญ์  แก้วมงคล
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
135
1081740106
เด็กชายสิรวิชญ์  สีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
136
1081550467
เด็กหญิงสิริยาภรณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
137
1081290096
เด็กชายสุทัตตะ  จันทคราส
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
138
1081300621
เด็กหญิงสุพิชญา  บุญนก
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
139
1080930344
เด็กชายสุวิจักขณ์  ปานกรด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
140
1081570143
เด็กหญิงหทัยกานต์  พูดเหมาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1081290100
เด็กชายอนาวิน  วรรณสุ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
142
1081290101
เด็กชายอนุศิษฎ์  อภิศักดิ์มงคล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
143
1081550162
เด็กชายอัยยวัฒน์  สว่างสินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
144
1081550163
เด็กชายอาณกร  อุปนันไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
145
1081300520
เด็กชายอานุภาพ  งามประเสริฐสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
146
1081550468
เด็กชายอานุภาพ  ลิมปเมธี
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
147
1081550407
เด็กชายเอื้ออังกูร  กัลยาวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 501
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
148
1061600018
เด็กชายจิรัฏฐ์  เลี่ยมเพชร
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
149
1061600023
เด็กชายทวีสินธุ์  ผรณาปิติ
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
150
1061600024
เด็กชายธนเกียรติ  จารุอารยนันท์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
151
1061600027
เด็กชายพชรพล  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
152
1061600030
เด็กชายวรปรัชญ์  จักรธรานนท์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
153
1061600031
เด็กชายวีระพัฒน์  ตันศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
154
2080930663
เด็กชายกฤติเดช  องอาจเดชาชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
155
2081290833
เด็กชายกิตติพงศ์  ธาราภูมิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
156
2081290886
นางสาวเกวลี  เฉลิมลอย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
157
2081290835
เด็กชายคณพศ  เกตุชู
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
158
2081550470
เด็กชายจิรพัฒน์  ตรีพรชัยศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
159
2081300526
นายณัฐภัทร  ประเทือง
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
160
2081300527
เด็กชายณัฐวรรธน์  คัมภิรานนท์
ม.3
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
161
2081560049
เด็กหญิงดาราวดี  เชิดสูงเนิน
ม.3
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
สพป.สระบุรี เขต 2
162
2081560046
เด็กชายธนบดี  วรกุล
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น
สพป.สระบุรี เขต 2
163
2080930685
นายบารมี  รักษ์ความสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
164
2080930686
เด็กชายปวินท์  พิบำรุง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
165
2081290858
นายปุณณวัฒน์  เที่ยงตรง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
166
2080930691
เด็กชายพลกฤต  พำขุนทด
ม.3
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
167
2081290867
เด็กชายภากร  อิ่มสำราญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
168
2081290868
เด็กชายภาษณ  พิฬารัตน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
169
2081290869
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
170
2081290905
เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล
ม.2
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
171
2081290880
เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
172
2080930703
เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์กฤษ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
173
2080930705
เด็กชายอาทินันท์  พนธ์ธนเจริญกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
174
3081740120
เด็กชายกมนทัต  เทียนมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
175
3081570164
เด็กหญิงกมลจุฬา  กฤดาญชลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
176
3081550170
เด็กหญิงกมลพร  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
177
3080930068
เด็กชายกรณัฏฐ์  สุทะตั้ง
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
178
3081290407
เด็กหญิงกรดา  เณรตาก้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
179
3081550172
เด็กหญิงกรวรรณ  จันทร์สุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
180
3081300658
เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์สาร
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
181
3081550174
เด็กชายกรุณารักษ์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
182
3080930367
เด็กชายกฤตภาส  พฤกษอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
183
3081550432
เด็กชายกฤตเมธ  ป้องอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
184
3081300659
เด็กชายกฤติน  แรงกลาง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
185
3080930073
เด็กชายกฤษฎ  ศิริวโรดม
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
186
3080930074
เด็กชายกฤษฎิกร  กองมิตร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
187
3080930369
เด็กชายกฤษณพล  ทานธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
188
3081550175
เด็กหญิงกวินกาญจน์  นิธิกิจสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
189
3081300661
เด็กหญิงกวินธิดา  สุภา
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
190
3081740124
เด็กหญิงกวินธิดา  หลานวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
191
3080930078
เด็กหญิงกวินธิดา  อ่วมพันธ์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
192
3081550180
เด็กหญิงกวิสรา  นราเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
193
3081550549
เด็กชายกษิดิศ  ม่วงมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
194
3081550195
เด็กชายก้องเกียรติ  ว่องพุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
195
3080930371
เด็กหญิงกัญญพัชร  โฉมแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
196
3081550476
เด็กหญิงกัญญพัธร  พำขุนทด
ป.5
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
197
3081300260
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ร้อยกรอง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
198
3080930083
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วรักษา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
199
3081290735
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยานะโส
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
200
3081550183
เด็กชายกันตภณ  วงษ์ยะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
201
3081740132
เด็กชายกัลปกรณ์  เย็นสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
202
3081300265
เด็กหญิงกัลยกร  ปัญญาวรพงศ์
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
203
3081300473
เด็กหญิงกัลยณัฐ  ทัศนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
204
3080930086
เด็กหญิงกานต์พิชชา  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
205
3081290422
เด็กชายกานต์  แก้วกัณหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
206
3081570176
เด็กหญิงกาลญิสา  มงคลณภัทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
207
3081290423
เด็กชายกิตติกวิน  จันทะแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
208
3081290125
เด็กชายกิตติกวิน  วรานุสันติกูล
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
209
3081550189
เด็กชายกิตติคุณ  เฟื่องถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
210
3080940025
เด็กชายกิตติธัช  ชาวกะบุตร
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
211
3081290424
เด็กชายกิตตินันท์  เสาเกลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
212
3081550191
เด็กชายกีรติ  เมฆวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
213
3081740136
เด็กชายกุลกรพงษ์  นวมนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
214
3081550193
เด็กหญิงกุลรดา  ศรีพุทธิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
215
3080940052
เด็กหญิงเกตุมณี  คงคะรัศมี
ป.6
โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
216
3081300737
เด็กชายเกียรติกุล  ช่ออุบล
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
217
3081290427
เด็กชายคณะศิลป์  แต่งสมุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
218
3081290128
เด็กชายจอมทรัพย์  ศิริอาชากุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
219
3081300475
เด็กหญิงจารุกัญญ์  บุญเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
220
3081300270
เด็กหญิงจารุภา  เปี้ยสุข
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
221
3081550199
เด็กหญิงจิตสุภัค  รัตนเรืองวิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
222
3081300670
เด็กชายจิรภัทร  บรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
223
3081740138
เด็กหญิงจิราพร  ยิ้มสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
224
3080930094
เด็กชายจิรายุ  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
225
3081550204
เด็กหญิงจุฑามณี  ปานดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
226
3080940068
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ขันธมนต์
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
227
3080930583
เด็กหญิงเจวารีน  คงสมแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
228
3081290133
เด็กหญิงชญานิน  ดำรงสิริลาภพร
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
229
3081290132
เด็กหญิงชญานิน  เพิ่มทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
230
3081550660
เด็กหญิงชญานี  หินคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
231
3081740139
เด็กชายชณกฤต  งามรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
232
3081550555
เด็กชายชนดล  วุฒิอรรถสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
233
3080930394
เด็กชายชนม์นิธิศ  จันทร์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
234
3081290738
เด็กหญิงชนัญญา  เพไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
235
3081300673
เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่เกษม
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
236
3080930400
เด็กหญิงชนิตา  กิจพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
237
3081300285
เด็กหญิงชนิศรา  ช้างจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
238
3081560018
เด็กหญิงชรัมพร  ศรีมะโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
239
3081290740
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
240
3081290143
เด็กชายชวัลวิทย์  คุณารักษ์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
241
3080930402
เด็กหญิงชวิศา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
242
3081300535
เด็กหญิงชัชชญา  แสนยะบุตร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
243
3081300287
เด็กหญิงชัชชญา  หมวดศรีทา
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
244
3080930403
เด็กหญิงชัชญาณิช  สายวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
245
3081290145
เด็กหญิงชัญญา  มนัสตรง
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
246
3081290448
เด็กชายชาญวิทย์  สิงห์โตดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
247
3080930618
เด็กหญิงชาลินี  เติมสมเกตุ
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
248
3081300677
เด็กชายชีวานนท์  เสมอชาติ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
249
3081290147
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำคุณ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
250
3081550410
เด็กหญิงชุติมณฑน์  โนนคล้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
251
3081290148
เด็กหญิงญดา  ชาปัญญา
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
252
3080370088
เด็กหญิงญาตาวี  กิตติกุลเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
253
3080370089
เด็กหญิงญาธิดา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
254
3081290149
เด็กหญิงญาธิดา  หิรัญาโรจน์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
255
3081300293
เด็กหญิงฐณัฐฐา  ตาสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
256
3081290458
เด็กชายฐปนวัฒน์  ครองมณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
257
3080930109
เด็กหญิงฐิติยารัตน์  เกษมจิตร์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
258
3081550411
เด็กชายฐิติศักดิ์  สุมาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
259
3081550217
เด็กหญิงณ พัชญา  เมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
260
3081550219
เด็กชายณฐวัฒน์  นาคยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
261
3081740152
เด็กหญิงณธิดา  ควรหัตถ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
262
3081290744
เด็กชายณภัทร  มุกตา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
263
3081300013
เด็กหญิงณัชชา  วงศ์จักษุ
ป.5
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
264
3081550224
เด็กหญิงณัชชา  วาทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
265
3080930415
เด็กหญิงณัชชา  อัศวราชันย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
266
3081290470
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ขำขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
267
3081300298
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
268
3080930419
เด็กชายณัฏฐชัย  กรอบรูป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
269
3081550228
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
270
3081300300
เด็กชายณัฐกานต์  สมเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
271
3081290158
เด็กหญิงณัฐชานันท์  โรจน์นภานันท์
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
272
3080930423
เด็กหญิงณัฐฐิตา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
273
3080930424
เด็กชายณัฐดนัย  อธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
274
3081300683
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปรมทอง
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
275
3080930427
เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
276
3080370219
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธิวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
สพป.ชัยนาท
277
3080940056
เด็กชายณัฐพล  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
278
3081290161
เด็กชายณัฐพัชร์  พฤษภา
ป.4
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
279
3080930653
เด็กชายณัฐพัชร์  รัตตไพศาล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
280
3080930120
เด็กชายณัฐภัทร  ภูมิพลับ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
281
3081300684
เด็กชายณัฐสิทธิ์  รู้กิจนา
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
282
3080930431
เด็กหญิงณัฐหทัย  เวชชสัสถ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
283
3081570206
เด็กหญิงณัฐาศินี  ศิริสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
284
3081300305
เด็กหญิงณัฑฐ์นรี  สวัสดิ์ลาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
285
3081550236
เด็กหญิงณิชนันธน์  ศรีหมอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
286
3081550239
เด็กหญิงณิชาภัทร  วงษ์ชุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
287
3080930437
เด็กหญิงดลญภรณ์  นุชคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
288
3080930439
เด็กชายดีจิต  สุขสุชะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
289
3080370100
เด็กชายตฤณ  ฉัตรอักษรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
290
3081740321
เด็กชายติณห์  นาคทับทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
291
3081550361
เด็กชายเตชวิศ  วงษ์ทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
292
3081550443
เด็กชายเตชิต  ปินตารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
สพป.สระบุรี เขต 1
293
3080930126
เด็กชายถนานพ  ธนะเพียร
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
294
3081300537
เด็กหญิงทักษญา  ทองขวัญ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
295
3081300687
เด็กชายทิวัตถ์  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
296
3081290912
เด็กหญิงแทนขวัญ  ปุณยธร
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
297
3080370221
เด็กชายธนกร  กล่อมเกลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
สพป.ชัยนาท
298
3080370101
เด็กหญิงธนกานต์  ศีรีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
299
3080930446
เด็กชายธนดล  เสงี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
300
3080930460
เด็กชายธนเดช  พีระยุทธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
301
3081740169
เด็กหญิงธนพร  ทรัพย์สุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
302
3081300018
เด็กชายธนภัทร  ทองภู
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
303
3081740170
เด็กชายธนภัทร  มีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
304
3080370105
เด็กชายธนวัน  วังชากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
305
3081740173
เด็กชายธนวิชญ์  ภักสอนิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
306
3080930133
เด็กชายธนวิชญ์  ล้อมกัน
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
307
3080370102
เด็กชายธนัช  สูรโรคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
308
3081300317
เด็กหญิงธนัณชนก  วนกลาง
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
309
3080940058
เด็กชายธนิสร  สุภาบุญ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
310
3081290498
เด็กชายธัชนนท์  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
311
3081550252
เด็กหญิงธัญชนก  พรมที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
312
3081740327
เด็กชายธัญวรัตม์  ฉัตรชาตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
313
3081740179
เด็กหญิงธัญวรัตร์  ทรัพย์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
314
3081570217
เด็กหญิงธัญวรินทร์  วิญญกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
315
3081550257
เด็กชายธันย์บดินทร์  เราวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
316
3081550258
เด็กชายธารธรรม  พรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
317
3080930464
เด็กชายธาวิน  ว่องวิบูลย์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
318
3081740181
เด็กชายธีทัต  เกิดดอนแฝก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
319
3080370108
เด็กชายธีทัต  โพธิมู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
320
3081740182
เด็กหญิงธีมาพร  โพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
321
3081290754
เด็กชายธีรสุวัฒน์  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
322
3081300326
เด็กชายนพรัตน์  บริรักษ์
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
323
3081290185
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชูกิจรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
324
3080940059
เด็กหญิงนภัสสร  กองสารศรี
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
325
3081290187
เด็กหญิงนภิสา  ศรีมงคลปทุม
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
326
3081290756
เด็กชายนราทชร์  จันจอหอ
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
327
3081570221
เด็กหญิงนราวดี  ถินสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
328
3081550670
เด็กชายนฤเบศ  มาดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
329
3081550669
เด็กหญิงนฤมล  สิทธิภูมิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
330
3080930466
เด็กหญิงนวพรรษ  อาภาวิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
331
3081300331
เด็กหญิงนวรัตน์  คตน่วม
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
332
3081740191
เด็กหญิงนัทญา  ทับไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
333
3081300695
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พูนทอง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
334
3081300332
เด็กหญิงนันฑ์ณภัทร  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
335
3081740192
เด็กชายนันทวัฒน์  ศิวอักษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
336
3081740194
เด็กหญิงนิชาภา  ดีแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
337
3081290761
เด็กหญิงนูรริฟฟาอ์  เบ็ญมุอ์มีน
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
338
3081570230
เด็กหญิงบดินทร์  ศรีบุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
339
3081550266
เด็กชายบรินทร  หอมจันทร์กล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
340
3080370109
เด็กหญิงบุญญาดา  ลิ่วนภโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
341
3080930473
เด็กหญิงบุญญารัศมิ์  โคตรสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
342
3081300489
เด็กชายบุญภฤทธิ์  วงค์ต่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
343
3081300336
เด็กชายบุริศร  มีเคราะห์ดี
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
344
3081740271
เด็กหญิงเบญญาพร  ทรัพย์ที่พึ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
345
3080930586
เด็กหญิงเบญญาภา  การีกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
346
3080930632
เด็กหญิงเบญญาภา  หมอนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
347
3081740197
เด็กชายปกป้อง  เกตุเป้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
348
3080930476
เด็กชายปกศกร  พลรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
349
3081300339
เด็กชายประวีร์  ชื่นบาน
ป.4
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
350
3080940062
เด็กชายปริชญ์  เรืองถิ่น
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
351
3081290526
เด็กหญิงปริยากร  ศรีนวลเอียด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
352
3081550267
เด็กหญิงปรียาภัทร  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
353
3080930162
เด็กชายปวรปรัชญ์  ทองมนต์
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
354
3081560027
เด็กชายปวริศ  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
355
3081550269
เด็กหญิงปวริศา  คำแพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
356
3081290208
เด็กหญิงปวริศา  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
357
3080370114
เด็กหญิงปวิตรา  ทองพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
358
3081290530
เด็กชายปัญจพล  ด่านสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
359
3081550270
เด็กชายปัณณทัต  ตันติโกญจนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
360
3081550271
เด็กหญิงปัณณพร  พิมมะศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
361
3081740203
เด็กชายปัณณวิชญ์  เอี่ยมวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
362
3081290534
เด็กหญิงปาณิสรา  เพิ่มปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
363
3081570238
เด็กหญิงปาณิสรา  สีนุชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
364
3081290214
เด็กหญิงปารประภัสร์  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
365
3080930171
เด็กหญิงปุญชญา  ทิพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
366
3081290216
เด็กชายปุญญโชติ  วิชัย
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
367
3081550573
เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีอาริยะเมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
368
3081570241
เด็กหญิงปุญญิศา  ชูบรรจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
369
3080940064
เด็กหญิงปุณณภา  ทาหาญ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
370
3081290540
เด็กหญิงปุณณภา  เอี่ยมกวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
371
3081290543
เด็กชายปุณย์พัฒน์  ธัมมวิจยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
372
3081570243
เด็กหญิงปุณริศา  โคปาลสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
373
3081290544
เด็กชายพงศพัศ  วงษ์ไพรัช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
374
3081550284
เด็กหญิงพรกนก  เจนนาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
375
3080930178
เด็กหญิงพรชนก  สายจันทร์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
376
3081550286
เด็กหญิงพรรณมณ  ใจชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
377
3081550675
เด็กหญิงพรรณวรท  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
378
3081570250
เด็กหญิงพรหมภัสสร  แสงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
379
3080370118
เด็กชายพร้อม  พิชยภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
380
3080930493
เด็กหญิงพริบดาว  ปฐมธรรมการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
381
3081740209
เด็กหญิงพริมพิชญา  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
382
3081550289
เด็กชายพลวัฒน์  บูชากรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
383
3081570252
เด็กชายพลอยนภัส  พิมพ์เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
384
3080930494
เด็กชายพลัฏฐ์  คงประโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
385
3080930190
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำขำ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
386
3080930496
เด็กชายพสุ  หลาวเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
387
3080930497
เด็กหญิงพอเพียง  ด่านกนกเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
388
3080370120
เด็กหญิงพัชญ์ณัชชา  มีสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
389
3081740340
เด็กหญิงพัชรนันท์  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
390
3081290557
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชมชื่นสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
391
3080930500
เด็กหญิงพัทนินทร์  สุขรำมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
392
3081550292
เด็กหญิงพิจิตรา  แก้วอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
393
3081740216
เด็กหญิงพิชชานันท์  มโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
394
3080930192
เด็กหญิงพิชชาภา  แจ้งดี
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
395
3081570258
เด็กหญิงพิชญา  จิตรักสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
396
3081290767
เด็กหญิงพิชญา  แจ้งพร้อม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
397
3081570259
เด็กหญิงพิชญาภา  เตชะไพศาลทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
398
3081570262
เด็กหญิงพิชา  จังสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
399
3081550302
เด็กหญิงพิชาพัทธ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
400
3081570263
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณศรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
401
3081550304
เด็กชายพิพัฒน์  พัฒนพิบูลย์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
402
3081290229
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โรจน์นภานันท์
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
403
3080930506
เด็กชายพิศิษฐ์  ศาสตร์สมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
404
3080930508
เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  ทิพย์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
405
3081550488
เด็กหญิงพีรดา  วัชรินทร์รัตน์
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
406
3081300561
เด็กชายพีรทัต  แก้วอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สพป.ลพบุรี เขต 2
407
3081570333
เด็กชายพีรพัฒน์  รอดโฉม
ป.6
โรงเรียนอินทโมลีประทาน
สพป.สิงห์บุรี
408
3080370264
เด็กหญิงพีรยา  โพนขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา
สพป.ชัยนาท
409
3081740224
เด็กชายพีราภัสร์  มหมนต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
410
3081550305
เด็กชายพุฒิธร  โม้ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
411
3080930588
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลิมปกาญจน์เวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
412
3080930202
เด็กชายฟาคิร  พลีนุช
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
413
3080930512
เด็กหญิงภคพร  จันทสุริโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
414
3081290564
เด็กหญิงภควรรณ  เกตุพูนทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
415
3080370126
เด็กหญิงภรณ์ภัสสรณ์  กาญจนาศักดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
416
3081290770
เด็กหญิงภวิศา  จิตตริยพงศ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
417
3081300363
เด็กหญิงภัคจิรา  ใบบัว
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
418
3081290567
เด็กหญิงภัคนันท์  แย้มครวญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
419
3081290236
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  ดีสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
420
3080930518
เด็กชายภัทรชัย  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
421
3081550311
เด็กชายภัทรพล  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
422
3080930205
เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มประยูร
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
423
3081740229
เด็กชายภัทราวุธ  กุณฑลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
424
3080930521
เด็กหญิงภัธฬศญา  เมืองทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
425
3081290569
เด็กหญิงภัสสร  กลิ่นดอกแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
426
3081740230
เด็กชายภาคิน  รักประกอบกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
427
3080930658
เด็กชายภาณุพันธุ์  แก้วรัตนปัทมา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ฝ่ายประถม)
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
428
3081290572
เด็กหญิงภาพิตาพัชร  เทียนไพโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
429
3081300024
เด็กชายภูปกรณ์  พวงรางสาด
ป.6
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
430
3081300372
เด็กหญิงมงกุฏแก้ว  กุหลาบ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
431
3080940065
เด็กหญิงมนัสนันท์  นกเทศ
ป.6
โรงเรียนเสนาบดี
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
432
3081570273
เด็กหญิงมาธีญา  ศรีไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
433
3081740235
เด็กชายมีดี  หยกประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
434
3081290249
เด็กชายยิ่งคุณ  สืบชนะกิจกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
435
3081550587
เด็กชายรวิณกร  หมีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลรัศมี
สพป.สระบุรี เขต 1
436
3081550682
เด็กชายรังสิมันต์  อ้วนคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
437
3081570274
เด็กชายรัชกฤช  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
438
3081300715
เด็กหญิงรัชต์ณรินทร์  กลิ่นมะลิ
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
439
3081550804
เด็กหญิงรัชนีพร  นาวีภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สพป.สระบุรี เขต 1
440
3081300495
เด็กหญิงรัญชญาภรณ์  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
441
3080930536
เด็กชายราชภัช  เฉลยนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
442
3080930217
เด็กชายราชสกุล  นพวงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
443
3081300716
เด็กชายรุจิกร  ดีสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
444
3081290253
เด็กหญิงฤฬฎาฤณ  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
445
3080930218
เด็กหญิงลลิดา  จำนงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
446
3081290256
เด็กหญิงลออรัตน์  ธรรมวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
447
3081550324
เด็กหญิงลักษิณา  รุยหานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
448
3080930542
เด็กหญิงลัลนารี  หีบงา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
449
3080370131
เด็กชายวงศกร  ยอดดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
450
3081290584
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ละอองนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
451
3080930543
เด็กชายวชิรวิชญ์  สมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
452
3081560033
เด็กหญิงวรพิชชา  เกือนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
453
3080930546
เด็กหญิงวรพิชชา  แก้วไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
454
3081300500
เด็กหญิงวรัญญา  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
455
3081290778
เด็กหญิงวรัญญารัตน์  ปิประภา
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
456
3081570282
เด็กชายวฤธ  สุวัตธิกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
457
3081560034
เด็กชายวสุ  บุตรลักษณมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
458
3081290780
เด็กหญิงวัลยากรณ์  ศรีพิสิฏฐ์
ป.5
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
459
3081560035
เด็กหญิงวิชญาพร  รอดเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
460
3081300028
เด็กหญิงวิชญาพร  อยู่กระทุ่ม
ป.4
โรงเรียนทองทาบพิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
461
3081290594
เด็กหญิงวิริยสาธิกา  ราตรีวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
462
3081300720
เด็กหญิงวิไลพร  แนวมั่น
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
463
3081300541
เด็กชายวิศรุต  รุจิระพงศ์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
464
3081290595
เด็กชายวุฒิกร  ประการสดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
465
3081300721
เด็กชายวุฒิภัทร  หาญขุนทด
ป.6
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
466
3081560036
เด็กหญิงศศิกานต์  อ่อนวันสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
467
3081290266
เด็กหญิงศศิวินันท์  สอาดบัว
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
468
3081740251
เด็กชายศิรชัช  ปิลกศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
469
3080370133
เด็กหญิงศิรประภา  อาจเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
470
3081570290
เด็กชายศิรศิลป์  พัวพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
471
3081300396
เด็กหญิงศิริกานต์  หมู่ทอง
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
472
3080930233
เด็กชายศุภโชค  สุภาษิต
ป.4
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
473
3080930232
เด็กชายศุภณัฐ  ทองจำปา
ป.5
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
474
3081550334
เด็กชายศุภวิชญ์  จีนศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
475
3081550808
เด็กหญิงศุลัคนา  วิตันติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สพป.สระบุรี เขต 1
476
3081300738
เด็กชายเศรษฐพงศ์  พงษาวดี
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
477
3080930559
เด็กชายสกลกันต์  พุดตาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
478
3080930560
เด็กชายสรชัช  ธีรสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
479
3081290786
เด็กหญิงสะพานดาว  อินยิ้ม
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
480
3081550336
เด็กชายสิปปกร  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
481
3081550338
เด็กหญิงสิรภัทร  สิงห์สี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
482
3080370134
เด็กหญิงสิรยา  หาดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
483
3081300742
เด็กหญิงสิริกร  ชูเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับจำปา
สพป.ลพบุรี เขต 2
484
3081550341
เด็กชายสุทธิกันต์  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
485
3080930629
เด็กหญิงสุทธิดา  ไทยประยูร
ป.6
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
486
3081550342
เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
487
3081290788
เด็กชายสุธินันท์  แสงกระสินธ์
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
488
3081550690
เด็กหญิงสุธีมนต์  เสรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑๐ (อนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี)
สพป.สระบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
489
3081300506
เด็กหญิงสุภาวดี  โสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
490
3080930567
เด็กชายสุรณัฐพล  อ่อนคำเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
491
3081290613
เด็กหญิงสุรดา  ชัยภัคพรคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
492
3081570298
เด็กหญิงสุวพิชญ์  จันทร์เกษมสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
493
3081290617
เด็กชายสุวัฒน์  โอสถประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
494
3081550425
เด็กชายสุวิจักษณ์  อำภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
495
3081550492
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำแร่
ป.6
โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
496
3080370141
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  กลิ่นเกษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
497
3081740273
เด็กชายโสปกรณ์  เย็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
498
3081300405
เด็กหญิงหทัยชนก  ทองบุตร
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
499
3081290271
เด็กหญิงหฤทชนัน  มุขประดับ
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
500
3081550350
เด็กหญิงอนัตตริญา  พวงสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
501
3081550812
เด็กชายอนิรุจน์  วงษ์นิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
สพป.สระบุรี เขต 1
502
3080930571
เด็กหญิงอนุชยาญ์  ศุภผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
503
3081740264
เด็กหญิงอภิชญา  เพียรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
504
3081290624
เด็กหญิงอภิชญา  หุ่นพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
505
3080370137
เด็กหญิงอภิญญา  ฮวบสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
สพป.ชัยนาท
506
3081290625
เด็กชายอภินันท์ อุทิตสาร  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
507
3081570302
เด็กชายอภิภช  ผิตพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
508
3081560042
เด็กชายอภิวิชญ์  อริยะโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
สพป.สระบุรี เขต 2
509
3080930246
เด็กชายอภิวิทย์  ทรัพย์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนประตูชัย
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
510
3081290274
เด็กหญิงอภิษฎา  จันทิวาเจริญ
ป.6
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
511
3081550353
เด็กหญิงอภิสรา  แซ่ก๊ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
512
3081570304
เด็กหญิงอมลวรรณ  ศรีไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
513
3081570306
เด็กหญิงอรจิรา  แย้มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี
514
3081290630
เด็กชายอรรถวิทย์  กันงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
515
3081290279
เด็กหญิงอริญญดา  แตงสกุล
ป.5
โรงเรียนบรรจงรัตน์
สพป.ลพบุรี เขต 1
516
3081300542
เด็กหญิงอริสรา  เคียงธนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
สพป.ลพบุรี เขต 2
517
3080930575
เด็กหญิงอริสรา  สาสะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
518
3081300416
เด็กชายอัครเดช  แก้วใส
ป.6
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
519
3081290632
เด็กชายอัครากร  เศวตเศรนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต 1
520
3080930578
เด็กชายอัซฮาน  ขันธเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
521
3081550428
เด็กหญิงอัญชลินทร์  เสวตสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
สพป.สระบุรี เขต 1
522
3081740349
เด็กชายอัฑฒ์ศวัทน์  ไหลสงวนงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
สพป.อ่างทอง
523
3081300735
เด็กหญิงอาทรียา  มีแสง
ป.5
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
สพป.ลพบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
524
3081550357
เด็กชายอาทิตย์พรหม  นรบิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
525
3081290791
เด็กหญิงอารยา  บุญขำ
ป.6
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สพป.ลพบุรี เขต 1
526
3081550358
เด็กชายอิทธิกร  ล่าชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
สพป.สระบุรี เขต 1
527
3081740268
เด็กชายอิทธิพล  โตวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
สพป.อ่างทอง
528
3080930579
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
529
3081300420
เด็กหญิงอุสณีย์  เกิดหลำ
ป.5
โรงเรียนเพ็ญพัฒนา
สพป.ลพบุรี เขต 2
530
3080370273
เด็กชายเอกภณ  พุ่มจำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลสรรพยา
สพป.ชัยนาท
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ห้องสอบที่
 503
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
531
3061600040
เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
532
3061600042
เด็กชายพุทธิพงษ์  วรกิจธำรงค์ชัย
ป.4
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
533
3061600043
เด็กหญิงภัครดา  บำรุงศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
534
3111451138
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ทรงถาวรทวี
ป.4
โรงเรียนวิเชียรชม (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สงขลา เขต 1