รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 CP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1070590276
เด็กชายกตัญูญู  เตรียมโพธิ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
2
1071280648
เด็กหญิงกรวิกา  ศิริสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
สพป.ราชบุรี เขต 2
3
1071040039
เด็กชายกฤต  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
4
1071520006
เด็กชายกฤษณ์  หุ่นนอก
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
5
1071510003
เด็กชายกวิน  เรืองสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
6
1071520452
เด็กชายกันตภณ  เทศสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
7
1071040045
เด็กชายกันตเมธ  รูปขำดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
8
1070580458
เด็กหญิงกันยาวีร์  นครสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
9
1071520702
เด็กชายกิตนพงษ์  พานทองแท่ง
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
10
1071040053
เด็กหญิงกิรณา  โพธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
11
1071280057
เด็กหญิงเกลวรินทร์  รุจิระถาวรโรจน์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
12
1071280406
เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์ภาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
13
1071510245
เด็กชายคณิน  ประมวลพลภัตต์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
14
1071280008
เด็กชายคมสัน  บุษราคัมกุล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
15
1071280576
เด็กหญิงคริษฐ์  ตันติวิญญูพงศ์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
16
1071040345
เด็กชายจอมทัพ  อัศวะภูมิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
17
1071040061
เด็กชายจารุพัฒน์  เขียดทอง
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
18
1070170010
เด็กหญิงจิณัฐตา  เจนกฤติยา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
19
1071270533
เด็กชายจิตประภัสสร  ทองพรหม
ป.4
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
สพป.ราชบุรี เขต 1
20
1071270454
เด็กชายจิรภัทร  ถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
21
1070580382
เด็กชายจิรภัทร  ผดุงสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
22
1071520704
เด็กชายจิรัฎฐ์  สุทธิกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
23
1071510011
เด็กชายจิรายุ  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
24
1071520456
เด็กชายจุลจักร  สุดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
25
1071520458
เด็กชายชนกันต์  ปราโมทย์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
26
1071270015
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ลวดทรง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
27
1071280581
เด็กหญิงชนาภา  อารักษ์พุทธนันท์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
28
1071280559
เด็กชายชนาเมธ  โพธารัตน์
ป.6
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
29
1071520707
เด็กชายชยุตพล  กิจสถิตย์สกล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
30
1071520042
เด็กชายชลธวัตร  ฮวดสุนทร
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
31
1071270020
เด็กหญิงชลินทรา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
32
1071280149
เด็กหญิงชัชชญา  มโนรมย์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
33
1070580465
เด็กชายชัยกฤต  อัครวิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
34
1071280582
เด็กชายชาญชล  รัตนพรชัย
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
35
1071270455
เด็กชายฌาภูริ  พบสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 CP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1070580469
เด็กหญิงญาดา  สุทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
37
1071270242
เด็กชายฐนธัช  มาตาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
38
1071280411
เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีโย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
39
1071520047
เด็กชายฐานพัฒน์  พลอยวงษ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
40
1070590287
เด็กหญิงฐิชารัศม์  ธีวราพิวัชร์
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
41
1071510022
เด็กหญิงฐิตาพร  รัตนาศิริภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
42
1071040080
เด็กชายฐิติพงศ์  แท่นประเสริฐกุล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
43
1071040081
เด็กชายฐิติวัฒน์  ศรีอรุณเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
44
1070580470
เด็กชายณธรรศ  บุญตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
45
1071270025
เด็กชายณพรรษนนท  ทาพล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
46
1070590143
เด็กชายณภัทร  กรรณสูต
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
47
1071280015
เด็กชายณัชฌนนท์  สันติภาพ
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
48
1071280154
เด็กชายณัฏฐชัย  มัตสยะวนิชกูล
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
49
1070170260
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสงี่ยมไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
50
1071520463
เด็กชายณัฐธศักดิ์  จันทราชโลธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
51
1071280414
เด็กชายณัฐนนท์  จูสวย
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
52
1070580471
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
53
1071050003
เด็กชายณัฐพนธ์  ผลทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
สพป.เพชรบุรี เขต 2
54
1071510251
เด็กหญิงณัฐภัสสร  พวงเขียว
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
55
1071520464
เด็กชายณัฐภาส  สามบุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
56
1071280158
เด็กชายณัฐวิชญ์  มั่งลิ้ม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
57
1071520060
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เทียนหอม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
58
1070580043
เด็กชายณัทภูเบศ  รัตนวโรภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
59
1070580046
เด็กชายดลภวัต  ศิริชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
60
1070580047
เด็กชายตันติกร  อริยกวินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
61
1071270480
เด็กชายเตชิต  พึงรำพัน
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
62
1071270125
เด็กชายเตือนตน  สุรารักษ์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
63
1071270035
เด็กชายทัตเทพ  ฉัตรอัจฮริยะ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
64
1070590088
เด็กชายธนกฤต  อัศวจิตตานนท์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
65
1070590009
เด็กชายธนโชค  สุจิตวนิช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
66
1071520713
เด็กชายธนเดช  เจษฎากานต์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
67
1071510254
เด็กชายธนพล  บุญเฉลิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
68
1071040099
เด็กชายธนภัทร  คชศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
69
1071040101
เด็กชายธนภัทร  โชติพินทุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
70
1071520467
เด็กชายธนวรรธน์  ธรรมวินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 CP โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1071520712
เด็กชายธนวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
72
1071040104
เด็กหญิงธนัชชา  แจ้งเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
73
1071520468
เด็กชายธนัชญกร  ทิมเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
74
1071510030
เด็กชายธนาสิทธิ์  วาสิกบุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
75
1070170038
เด็กหญิงธัญภัสสร  โรจน์ไพศาสกิจ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
76
1071520081
เด็กชายธิติคุณ  ปานสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
77
1070170042
เด็กชายธิติฎฐ์  เติมศรีวรานนท์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
78
1071520471
เด็กชายธิติภพ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
79
1070180006
เด็กชายธีรภัทร  สุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
80
1071510036
เด็กชายธีรภัทร์  แสงเจริญถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
81
1071270043
เด็กชายธีระ  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
82
1071280024
เด็กชายธีราวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
83
1071280168
เด็กหญิงธีริศรา  เนตรสน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
84
1070580065
เด็กชายธีร์  ธนวุฒิกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
85
1071040114
เด็กชายนราวิชญ์  บุญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
86
1070170045
เด็กหญิงนริน  เขียวชะอุ่ม
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
87
1071270048
เด็กชายนวพล  วงศ์วรรณ
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
88
1071270049
เด็กหญิงนันท์ชนก  ชวดฉิม
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
89
1071280027
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรุตธีรไนย์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
90
1071520715
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศาสนนันทน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
91
1070580070
เด็กหญิงนันทิพร  พูลขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
92
1071040120
เด็กชายบรรณวิชญ์  งามไพบูลย์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
93
1071510041
เด็กชายบรรณสรณ์  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
94
1071520475
เด็กชายบัณฑิต  ไชยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
95
1071520476
เด็กชายบุญฤทธิ์  ลักษณาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
96
1071040019
เด็กชายเบญจมิญช์  เพ็งแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
97
1071510044
เด็กชายปฏิพล  ศรีนนทวรนัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
98
1071510046
เด็กชายปณณวัช  สีดอกบวบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
99
1070590308
เด็กหญิงปภาวรินทร์  อิงคานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
100
1071040127
เด็กชายประสิทธิชัย  พระนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
101
1070590012
เด็กชายปริญ  พึ่งแผ่นดิน
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
102
1071270057
เด็กหญิงปริยากร  บุญญกูล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
103
1071510049
เด็กหญิงปริยาภัทร  โชติช่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
104
1071040131
เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
105
1071280029
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  เดชเดชะสุนันท์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1071040137
เด็กชายปัณณ์พัฒน์  เหลืองดี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
107
1071280030
เด็กชายปัณณ์วิชญ์  พรรพีภาส
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
108
1071040141
เด็กชายปุญญกรณ์  แสงสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
109
1071520717
เด็กหญิงปุญญิสา  ทองคำสมุทร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
110
1070590016
เด็กชายปุณณกานต์  ลดาพงษ์พัฒนา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
111
1070590017
เด็กหญิงปุณณภา  กีรติธนทัต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
112
1071520483
เด็กชายพงศกร  โลมากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
113
1071280031
เด็กชายพงศ์ธวัช  วุฒิพงษ์พิศาล
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
114
1071510055
เด็กชายพงศ์พล  ตันทพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
115
1071040153
เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
116
1070580083
เด็กชายพชร  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
117
1070190020
เด็กชายพชร  โพธิ์มี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
118
1071270069
เด็กชายพชรพล  นิติวิทยากุล
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
119
1071280595
เด็กชายพชรพัชร์  บุญเดชชัยกุล
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
120
1071520718
เด็กชายพบธรรม  ลิขิตพงษ์วิทย์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
121
1071520719
เด็กหญิงพรนภัส  ศาสนนันทน์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
122
1071280182
เด็กชายพรหมพิริยะ  ลัทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
123
1070580504
เด็กชายพลัฎฐ์  ปัตทวีคงคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
124
1070170239
เด็กชายพสิษฐ์  แสงประชาธนารักษ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
125
1070590018
เด็กชายพอเพียง  วงษ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
126
1070170272
เด็กหญิงพัชญ์ทิตา  มหาโชคธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
127
1071520106
เด็กหญิงพัชนันญ์  สุขชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
128
1071040158
เด็กหญิงพัฒน์นรี  เรืองสุขอุดม
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
129
1070580509
เด็กชายพัทธ์ธนา  ตั้งศรีไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
130
1071040159
เด็กหญิงพัทธนันท์  ลีลาอัมพรสิน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
131
1070580086
เด็กหญิงพัทธ์สิตา  บุมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
132
1071040161
เด็กหญิงพิชญาภา  เกตุสวัสดิวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
133
1071040163
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พูนเสน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
134
1071040165
เด็กชายพิตตินันท์  เกียรติเดชาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
135
1070170066
เด็กชายพิธิวัต  กังสภัทรกุล
ป.5
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
136
1071040166
เด็กหญิงพิมพกานันทน์  น้อยภาษี
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
137
1071510062
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจริญโภไคย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
138
1070590275
เด็กหญิงพิมพ์พิชญ์ชา  นิฏฐิยานนท์
ป.6
โรงเรียนเอกดรุณ
สพป.นครปฐม เขต 2
139
1071520721
เด็กชายพิรพัฒน์  จำปาเทศ
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
140
1071520114
เด็กหญิงพีชญา  ช้างแก้ว
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/6 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1070580090
เด็กชายพีรกรณ์  จิตต์หาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
142
1071270076
เด็กชายพีรณัฐ  อภิรักษ์ธนานนท์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
143
1070580512
เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีภัทราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
144
1070580513
เด็กชายพุทธคุณ  สิทธิศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
145
1070590335
เด็กหญิงเพ็ญพิมล​  ​วัฒน​วิจิตร​
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
146
1071510064
เด็กหญิงภคพร  พุ่มฉัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
147
1071280041
เด็กชายภคพล  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
148
1070170069
เด็กหญิงภรณ์ณภัส  กสิไพศาล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
149
1071520724
เด็กชายภัทรดิษ  กนกพงศ์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
150
1070580096
เด็กชายภัทรพล  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
151
1070580519
เด็กชายภัทรภูเบศ  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
152
1070580520
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เพชรหยอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
153
1071270456
เด็กชายภาคิน  ดาราพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
154
1071270086
เด็กหญิงภาภัส  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
155
1071280442
เด็กชายภีมพัฒน์  วิเศษสุขปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
156
1070580523
เด็กชายภีรพัฒน์  เลาห์ภูติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
157
1071520725
เด็กชายภูดิท  ซิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
158
1070580103
เด็กชายภูมิพัฒน์  คีรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
159
1070580524
เด็กชายภูมิพัฒน์  ว่องเพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
160
1071280603
เด็กชายภูมิ์วิรัตน์  คณธิคามี
ป.4
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
161
1070580104
เด็กหญิงภูริชญา  ภู่คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
162
1071270089
เด็กชายภูริภัช  เรือนเจริญสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
163
1070590022
เด็กชายภูวนัตถุ์  ลี้โรจนาประภา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
164
1071040183
เด็กชายภูวสิษฏ์  ภู่อ้น
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
165
1071280046
เด็กชายภูวิศ  ธรรมรักษิต
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
166
1070580527
เด็กชายภูวิศ  ศรีภัทราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
167
1071040184
เด็กหญิงมณฑกาญจน์  แสงสกุล
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
168
1071270091
เด็กหญิงมณินทร  เสริมทรัพย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
169
1071520681
เด็กหญิงมุทิตา  กาญจนนิมมานนท์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
170
1070180073
เด็กชายเมฆา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
171
1071040235
เด็กชายเมชฌภัทร  ปรารถนารักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
172
1070170243
เด็กชายเมธาภัตร  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
173
1071520488
เด็กชายยติภัทร  ทองบรรเทิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
174
1071270095
เด็กชายรณกร  ดีบรรเจิด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
175
1071280605
เด็กชายรเมศ  บำรุงเชาว์เกษม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1071520126
เด็กชายระพีพัฒน์  โทนารินทร์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
177
1070580533
เด็กชายรัชพล  ศรีมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
178
1071040188
เด็กชายรัฏฐกรณ์  นิติกาญจนา
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
179
1071520490
เด็กชายรัตนชาติ​  ศรีสุทธิ​วร​กุล​
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
180
1071520773
เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  ธีระจุฑาพงศ์
ป.6
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สพป.สมุทรสาคร
181
1071040189
เด็กหญิงรัศมิ์ลภา  ล้ออิสระตระกูล
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
182
1071040190
เด็กหญิงริณรัก  ยะโสธร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
183
1070590031
เด็กหญิงเรระ  ยะมะซะกิ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
184
1071270098
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตุ้มระย้า
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
185
1071280051
เด็กหญิงวชิรญาณ์  วิมลศิลปวิญญู
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
186
1070580535
เด็กชายวรชัชช์  เนตรจรัสแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
187
1071520493
เด็กชายวรเมธ  เลาวเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
188
1070580536
เด็กชายวิริทธิ์พล  สายอุทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
189
1071520727
เด็กหญิงวลันลักษณ์  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
190
1071520494
เด็กชายวศินภัทร์  พงศ์เธียรพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
191
1071520141
เด็กชายวสุ  นกศิริ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
192
1070580123
เด็กหญิงวัลอาสาฬห์  ศิริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
193
1071520495
เด็กหญิงวัศย์ภริดา  ตรีประภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
194
1071510081
เด็กชายวายุ  ทองแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
195
1070190316
เด็กชายวิชชากร  ถิ่นกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
196
1070580539
เด็กชายวีรวิชญ์  อัครเรืองกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
197
1071520153
เด็กชายศดายุ  สันสารา
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
198
1071040205
เด็กชายศย  ดำรงสุรสิน
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
199
1071280606
เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองศาสตร์
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
200
1071280052
เด็กหญิงศิรัญย์รรรศ  สุวรรณปากแพรก
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
201
1071270104
เด็กชายศิราสิทธิ์  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
202
1070170087
เด็กหญิงศิริ์ณัฐฐา  เทียมเมฆา
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
203
1071040213
เด็กชายศิวัจน์  เฉลิมนิธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
204
1070590168
เด็กชายศุภกฤษ  สัมมเสถียร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
205
1071520730
เด็กชายศุภฤกษ์  โชติโรจน์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
206
1071520698
เด็กชายเศรษฐพงษ์  โทนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
207
1070580544
เด็กชายสกล  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
208
1070170090
เด็กชายสรธร  อุ่นอร่ามวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
209
1071040215
เด็กหญิงสรารัตน์  คุ้มอยู่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
210
1070590025
เด็กชายสหพัฒน์  ส่งศักดิ์เสรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1070590027
เด็กชายสิรภพ  พรสา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
212
1070580545
เด็กหญิงสิรภัทร  กิตติสุขมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
213
1070580134
เด็กหญิงสิรินดา  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
214
1070580546
เด็กชายสิลา  พงษ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
215
1071040219
เด็กชายสิวาภณ  อากาศวิภาต
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
216
1071280566
เด็กหญิงสุกัญญา  ทะวงค์
ป.6
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
217
1071270113
เด็กหญิงสุชัญญา  โกมุทีวงษ์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
218
1070170277
เด็กชายสุพรรณภพ  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
219
1071520733
เด็กหญิงสุภนิดา  สุทธิอุดม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
220
1070580138
เด็กหญิงสุรดา  มณีเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
221
1071040225
เด็กหญิงสุรัชฎาภรณ์  หรั่งวัตร
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
222
1071270128
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พานิช
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
223
1071280609
เด็กหญิงอนัญญา  อยู่ทอง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
224
1071040228
เด็กหญิงอภิชา  ปล้องนาค
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
225
1071270258
เด็กชายอริญชย์  ตั้งบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
226
1070580549
เด็กหญิงอริญชย์  ธุวะชาวสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
227
1071270117
เด็กชายอริญชัย  พะโรศิลป์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
228
1071280610
เด็กหญิงอรุณภัสร์  บุญนิ่ม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
229
1071280611
เด็กชายอัคพนธ์  อินบาง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
230
1070590172
เด็กหญิงอัจฉริยา  น้ำสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
231
1070590173
เด็กหญิงอัจฉริยาภา  มรกตจินดา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
232
1071040231
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
233
1070580550
เด็กชายอัฑฒ์ฐวิชณ์  ทองบัวศิริไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
234
1071520499
เด็กชายอัศม์เดช  คุณเจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
235
1070580145
เด็กหญิงอิงค์พิศา  ห้วยหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
236
1071510094
เด็กชายอิทธิศักดิ์  สุทธิภูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
237
1071520734
เด็กหญิงอินทิรา  วิริยะวงศ์สมุทร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
238
1090890054
เด็กชายเจษฎากร  เพชรธีรภัทร
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
239
1090890081
เด็กชายณัฐพัชร์  แทนคุณ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
240
1090890086
เด็กชายธนฤทธิ์  ธุระงาน
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
241
1090890047
เด็กชายธาวิน  วรรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
242
1090890095
เด็กชายปรินทร  รักร่วม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
243
1090890113
เด็กชายวรมินทร์  จันชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
244
1090890052
เด็กชายศุภวิชญ์  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
245
1090890122
เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์วัชรพร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
246
2070590177
นายกฤติณัฐ  สังวาลย์พานิช
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
247
2070590179
เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
248
2070590180
เด็กชายกัลป์ระพี  ศรีขันติกุล
ม.1
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
249
2070590032
นางสาวกัลยาณี  ศรีทองใบ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
250
2070180060
เด็กหญิงเกศินี  อินธสร
ม.3
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
251
2070580667
นายคณาธิป  มังน้อย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
252
2070590181
เด็กชายคุณานนต์  ตั้งเมธากุล
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
253
2070580669
นายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
254
2070590182
นายชนวิร์  พานิช
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
255
2070590183
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
256
2070580670
เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
257
2070590184
เด็กหญิงฐิฑิ์ศญา  จิระสัตยาภรย์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
258
2070590185
เด็กชายฐิติภัทร  สำราญ
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
259
2071270296
นางสาวณัฐกาญจน์  ปั้นตระกูล
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
260
2071270457
เด็กชายธัญญวัฒน์  จิตงามขำ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
261
2070590038
เด็กหญิงนภษร  เล่าบุญลือ
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
262
2071280655
นายบรรพต  แซ่ปึง
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเสลา
สพป.ราชบุรี เขต 2
263
2070170301
เด็กหญิงปนิตา  ธรรมกุลางกูร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
264
2070590113
นางสาวปภาวรินท์  ใช้เจริญ
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
265
2070590193
นางสาวประภาศรี  มีทรัพย์มั่น
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
266
2070590114
นางสาวปิยะฉัตร  ไกยศรี
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
267
2070580696
เด็กชายเผดิมชัย  พิทยานนท์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
268
2070590198
เด็กชายพลัฎฐ์  บัญชาบุษบง
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
269
2070590200
นางสาวพิมพ์ชนก  ธรรมเวช
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
270
2070180050
นายพิสิษฐ์  ยังดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
271
2070590202
เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
272
2070590116
นายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
273
2071270352
นางสาวภัทรภร  ศรีสารากร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
274
2071270353
นางสาวภัทรมน  บุญประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
275
2070590206
เด็กหญิงภิญณะพัชญ์  มะหะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
276
2070580690
เด็กชายระพีร์พัชญ์  พันธ์มี
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
277
2070590207
เด็กหญิงวิรัลพัชร  กิตติพิบูลย์
ม.1
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
278
2070590209
เด็กหญิงวีรดา  หมื่นศักดิ์สุระ
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
279
2070590212
เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
280
2070590216
นายสุทธิรักษ์  โพธิ์ทองนาค
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น3 ห้อง ป.56 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
281
2070590217
เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
282
2071270391
นายสุรภูมิ  ศรีสกุลอำพร
ม.3
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
283
2070590049
นายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
284
2070180058
นายอธิยุต  จินจารักษ์
ม.3
โรงเรียนวัดหวายเหนียว"ปุญสิริวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
285
2070580694
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
286
2070180031
เด็กชายเอกพล  -
ม.3
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
287
2071280659
นายอนุสิทธิ์  ศรศิลป์
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเสลา
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
288
3070190325
เด็กหญิงกชกร  ไม่มีนามสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
289
3071270129
เด็กหญิงกชนันท์  จามคำแก้ว
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
290
3070180093
เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนศร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุงใต้
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
291
3070190209
เด็กหญิงกรกมล  คำหารพูล
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
292
3070580410
เด็กชายกรณินทร์  พัชราพิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
293
3070580565
เด็กชายกรภพ  สุวรรณศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
294
3071280210
เด็กชายกรรณภัทร  กลิ่นศรี
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
295
3071270132
เด็กชายกฤชณัท  วงศ์วัฒนากิจ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
296
3070170124
เด็กชายกฤตนัน  กาลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
297
3071520504
เด็กชายกฤตภาส  พันธ์วริศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
298
3071280213
เด็กหญิงกฤษกร  คงสบาย
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
299
3070580568
เด็กชายกฤษณะ  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
300
3071280063
เด็กชายกวินภพ  สงวนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
301
3070180141
เด็กหญิงกวิสรา  หวังสกุล
ป.5
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
302
3071520202
เด็กหญิงกัญญาภัค  เจริญขาว
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
303
3070580571
เด็กชายกัณฑ์กวี  มณีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
304
3071520206
เด็กชายกัณฑ์เอนก  ฉำมั่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
305
3071280221
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
306
3070170127
เด็กชายกันต์  เลาหชัยนันท์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
307
3070180001
เด็กหญิงกาญจน์กมล  บุญชู
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
308
3071040248
เด็กหญิงกาณจณากร  นามไว
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
309
3071510108
เด็กหญิงกานต์กวิณทรา  เล่าตะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
310
3071280223
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เรืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
311
3071280224
เด็กชายกิตติธัช  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
312
3071280225
เด็กชายกิตติพศ  ประศาสน์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
313
3071520510
เด็กหญิงกิตติยา  ปุรินทราภิบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
314
3070590228
เด็กชายกิติกุณ  สุบรรณเสณี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
315
3071270142
เด็กหญิงกีรติญา  นิสภา
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
316
3071520511
เด็กหญิงกุลจิรากรณ์  ดีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
317
3071510113
เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
318
3071270143
เด็กหญิงกุลนภา  ธัชศฤงคารสกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
319
3071270144
เด็กหญิงกุลรดา  ธัชศฤงคารสกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
320
3070190413
เด็กชายเก้า  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
321
3071510232
เด็กชายเขมภัทร์  ดวงมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
322
3071280569
เด็กชายคณินณัฏฐ์  อนุวัตร์
ป.6
โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
323
3070590229
เด็กชายคณิศร  ธีรพงษ์ราชสีมา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
324
3071520739
เด็กชายคุณัชญ์  ชีววุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
325
3071280618
เด็กหญิงจอมขวัญ  เจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
326
3071510287
เด็กหญิงจะลิญา  เดชยศดี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
327
3071270146
เด็กชายจารุพัฒน์  เพิ่มพูนทวีชัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
328
3070580182
เด็กหญิงจิดาภา  พูนศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
329
3071270489
เด็กหญิงจิตนิชา  สุวรัตน์
ป.6
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
330
3070190332
เด็กหญิงจิตลัดดา  รัตถากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
331
3071520741
เด็กหญิงจิรชญา  อาจสงคราม
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
332
3071520226
เด็กชายจิรเมธ  ชวนรัมย์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
333
3070580184
เด็กหญิงจิราพัชร์  จารีบูรณภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
334
3071520227
เด็กหญิงจุฑาธิป  กัทลีพันธ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
335
3070580414
เด็กหญิงจุฑามาศ  หนาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
336
3071280068
เด็กชายจุฑาวัชร์  หิรัณย์ภัทรภูดิศ
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
337
3070170137
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดำรงค์ธวัชชัย
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
338
3070580654
เด็กชายเจตนิพัทธน์  จิวรรจนะโรดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
339
3071520441
เด็กหญิงเจริญสุข  สถิรวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
340
3071280240
เด็กหญิงชญาดา  กลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
341
3071280069
เด็กหญิงชญาดา  ปฐมสุริยะพร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
342
3071280473
เด็กชายชญานนท์  ทรัพย์บัวหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
343
3070580585
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญชูสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
344
3071280662
เด็กหญิงชนิดาภา  พักวงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเสลา
สพป.ราชบุรี เขต 2
345
3071520743
เด็กชายชยณัฐ  ชีววุฒิพงส์
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
346
3071270152
เด็กชายชยพล  ชอุ่มกฤษ
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
347
3071520236
เด็กหญิงชลลญา  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
348
3071280070
เด็กหญิงชลันฉัตร  ค้าทวี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
349
3071510293
เด็กหญิงชลิตา  จันทร์ไทย
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
350
3070580587
เด็กหญิงชัชชญา  สายหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
351
3070170143
เด็กหญิงชัญญา  ลีลารุ่งฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
352
3071280476
เด็กหญิงชัญญานุช  คอยชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
353
3071520517
เด็กหญิงชัญญานุช  รุ่งมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
354
3071520240
เด็กชายชานนท์  นิจประุทม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
355
3070170282
เด็กหญิงชารีญา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
356
3070590052
เด็กหญิงชาลิสา  บัวประชา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
357
3071280690
เด็กหญิงชาวานา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
358
3070590053
เด็กชายชิษณุชา  ชมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
359
3070170149
เด็กหญิงฎานยา  ดำรงค์สกุล
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
360
3071280073
เด็กหญิงฐนวรรณ  งามชัด
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
361
3071520245
เด็กชายฐานพัตน์  ยอแสง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
362
3071510298
เด็กหญิงฐิตารีย์  สมุทรอำนวยสุข
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
363
3070590055
เด็กหญิงฐิติพรรณ  พรมวังขวา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
364
3070580418
เด็กหญิงฐิติภรณ์  เหล่าศรีรัตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
365
3071510127
เด็กหญิงฐิรนันท์  พุทธชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
366
3070590056
เด็กชายฐิรวิชญ์  เดชาวรานันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
367
3070580420
เด็กชายณฐพัช  รุจจนเวท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
368
3071520523
เด็กชายณธกร  แก่นพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
369
3071520254
เด็กชายณภัคฐ์  แซ่เบ้
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
370
3071280257
เด็กชายณภัฎ  เสลานนท์
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
371
3071520255
เด็กชายณภัทร  กฤษลานุวัติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
372
3070580591
เด็กหญิงณภัทร  วงศ์สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
373
3071270159
เด็กชายณภัทร  วัฒนศิลปปรีชา
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
374
3071280077
เด็กหญิงณัจฉรียา  อารีเลิศกมล
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
375
3071270161
เด็กหญิงณัชภัค  ชาญนำสิน
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
376
3070190234
เด็กหญิงณัฏฐณิฌา  วงษา
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
377
3071510136
เด็กชายณัฏฐนันท์  ปั้นสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
378
3071510137
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แปลกฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
379
3070580594
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สระทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
380
3070170158
เด็กชายณัฐชัย  ตันติวัฒนสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
381
3071280079
เด็กหญิงณัฐฏ์ณินท์ชุดา  ไตรปิ่นเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
382
3070190236
เด็กหญิงณัฐณิชา  คล้ายสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
383
3071520746
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวิธพร
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
384
3070180066
เด็กชายณัฐนันท์  อ่ำอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
385
3071270424
เด็กหญิงณัฐปรียา  เพ็งพงษ์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
386
3071280487
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แย้มพราย
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
387
3070590241
เด็กชายณัฐวรรธน์  อาบกิ่ง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
388
3070580600
เด็กชายณัฐวริทธิ์  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
389
3071280081
เด็กหญิงณัฐหทัย  อรภักดี
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
390
3070590242
เด็กหญิงณารันย์ฌา  ถิรวัลย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
391
3070590349
เด็กหญิงณิชกมล  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
392
3070180067
เด็กหญิงณิชากานต์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
393
3071510148
เด็กหญิงณิชาภัทร  บัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
394
3070190237
เด็กหญิงดวงกมล  กุมภี
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
395
3070190339
เด็กหญิงดอกรัก  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
396
3070190238
เด็กชายตรัยคุณ  จิ๋วคล้าย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
397
3070170164
เด็กชายติณณภพ  บุตรคำ
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
398
3070580424
เด็กชายติณณภพ  วิภาณุรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
399
3071280273
เด็กชายตุลธร  มั่งคง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
400
3071520767
เด็กชายเตชิต  วรธรรมานนท์
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
401
3071510304
เด็กชายทศวรรษ  เพชรทอง
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
402
3071280651
เด็กหญิงทักษพร  ท่าไว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
สพป.ราชบุรี เขต 2
403
3070580603
เด็กหญิงทิพย์ดนยา  ธนัชญาอิศม์เดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
404
3071520449
เด็กชายแทนคุณ  จุ๊งาม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
405
3070190239
เด็กชายธนกร  มูลสูตร
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
406
3071040276
เด็กชายธนกฤต  กองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
407
3071280278
เด็กชายธนณัฏฐ์  อินทร์อ่อน
ป.4
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
408
3071280279
เด็กชายธนดล  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
409
3071510152
เด็กชายธนพล  สันติวงศ์วนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
410
3070190242
เด็กชายธนพัฒน์  คงสุขเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
411
3071520531
เด็กชายธนภัทร  ดาราเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
412
3071040278
เด็กชายธนภัทร  ป้านภูมิ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
413
3071280497
เด็กชายธนภัทร  สวัสดิกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
414
3071280546
เด็กชายธนวัฒน์  ปัญญานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
สพป.ราชบุรี เขต 2
415
3071520748
เด็กชายธนวิชญ์  จันจิระสกุล
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
416
3071510154
เด็กชายธนัช  ศรีเหรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
417
3070180002
เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
418
3070180003
เด็กชายธนากร  เพชร์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
419
3071510309
เด็กหญิงธนิดา  อยู่ร่วม
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
420
3071280283
เด็กชายธนิสรณ์  มั่นจีน
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
421
3071520532
เด็กชายธฤษณัช  มณีจรัสแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
422
3070180032
เด็กชายธฤษณุ  ทองกัลยา
ป.6
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
423
3071520533
เด็กหญิงธฤษนัน  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
424
3071280090
เด็กชายธัชชัย  ปัญญาสาร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
425
3070170170
เด็กหญิงธัญญ์นภัส  วิสิทธิ์จิรโชค
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
426
3070190248
เด็กชายธัญเทพ  แย้มคำ
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
427
3071520304
เด็กหญิงธันยชนก  ป่าไม้ทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
428
3071520306
เด็กชายธันวา  กันทะมงคล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
429
3071280091
เด็กชายธาราธิคุณ  สุขสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
430
3070590244
เด็กชายธีรกานต์  สมมาก
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
431
3070580252
เด็กชายธีรธรรม  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
432
3070580253
เด็กชายธีรภัทร  เนาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
433
3071520535
เด็กชายธีรเมธ  ลีลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
434
3070170288
เด็กชายนที  ปานรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
435
3070190252
เด็กหญิงนนทรี  บำรุง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
436
3071520749
เด็กหญิงนภัสนันทน์  กนกพัชรกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
437
3071280293
เด็กหญิงนวพร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
438
3071520321
เด็กชายนวพล  ยิ้มทะโชติ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
439
3070180107
เด็กหญิงนัฐฑิชา  นุชยิ้มย่อง
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
440
3071520538
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  แม้รักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
441
3071270179
เด็กชายนัทธ์ฐภัค  เพิ่มพูนทวีชัย
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
442
3071270178
เด็กชายนัทธพงศ์  เจียงวิลาวัณย์
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
443
3071280294
เด็กหญิงนันณภัสร์  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
444
3071270180
เด็กหญิงนันท์นภัส  โฆษเกรียงไกร
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
445
3070190257
เด็กหญิงนันท์นภา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
446
3070580429
เด็กหญิงนับฌ์หยก  จันทร์ธิมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
447
3070190405
เด็กหญิงน้ำกุ๊ก  -
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
448
3070170178
เด็กหญิงนิชาภัทร  ชัยทวีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
449
3071280094
เด็กหญิงนิชาภา  ประชุมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
450
3070180069
เด็กหญิงนิรชา  มารศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
451
3070170180
เด็กหญิงบุณรดา  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
452
3071280503
เด็กหญิงบุศยนันท์  ชลภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
453
3070180108
เด็กหญิงบุศรี  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
454
3071270229
เด็กหญิงเบญญพร  นัทธ์หทัย
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
455
3071280300
เด็กชายปกรณ์  เฉิดฉายวงศ์
ป.5
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
456
3070580266
เด็กชายปณิธิ  เพชรนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
457
3071520751
เด็กชายปภังกร  ปวงกิจจา
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
458
3070580614
เด็กชายปภิณวิช  จันทรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
459
3071040289
เด็กชายปรัตถกร  สุวรรณคลี่
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
460
3071280691
เด็กหญิงปรานปริยา  เคนน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2
461
3070580431
เด็กหญิงปริชมน  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
462
3071280504
เด็กหญิงปรีชญา  นาหนองขาม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.4/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
463
3071280304
เด็กหญิงปวิชญา  โฉมเผือก
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
464
3070580617
เด็กชายปัณณฑัต  อิ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
465
3071280101
เด็กชายปัณณทัต  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
466
3071270187
เด็กชายปัณณทัต  คณานิจกิจไพบูลย์
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
467
3071520335
เด็กชายปัณณทัต  วัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
468
3070170183
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุนทรวงศกร
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
469
3071510169
เด็กหญิงปาณิสรา  อินอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
470
3070580433
เด็กหญิงปารย์ปวีณา  เอียดเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
471
3070190406
เด็กหญิงปิ่นพลอย  สุวรรณพร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
472
3071520337
เด็กชายปิยะ  เรืองกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
473
3071040024
เด็กชายปิยังกูร  อรุณกิจประคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
474
3071280104
เด็กชายปิลันธสุทธิ์  สุภัทรประทีป
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
475
3071270188
เด็กชายปุญญพัฒน์  พรสุดารัตน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
476
3071520338
เด็กหญิงปุญนรี  ตั้งวิชัยวรดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
477
3071520546
เด็กหญิงปุญนีย์  อริยวงศ์อุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
478
3071270190
เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
479
3071520754
เด็กหญิงปุณณดา  สมุทรโมฬี
ป.6
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
480
3070580619
เด็กหญิงปุณยวีร์  รุจิวงศ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
481
3070590361
เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
482
3071040294
เด็กชายพงศพัศ  โอษฐ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
483
3071280315
เด็กชายพงษ์วิพัฒน์  ดิษฐจำเนียร
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
484
3070580435
เด็กชายพชร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
485
3071280108
เด็กชายพชร  ภัทรพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
486
3070580620
เด็กหญิงพชรพรรณ  สันติธรรมบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
487
3070580287
เด็กหญิงพรกมล  มณฑีรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
488
3070190353
เด็กหญิงพรทิพย์  พาแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
489
3071510321
เด็กหญิงพรพิมล  เกียรติชูเจริญ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
490
3071520548
เด็กชายพริษฐ์  เตชะกฤตเมธีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
491
3071510323
เด็กชายพลอธิป  นุ่มกลิ่น
ป.5
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
492
3070580621
เด็กหญิงพลอยปรียา  กังวาลสิงหนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
493
3070580623
เด็กชายพศภัค  มิตตะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
494
3071280319
เด็กชายพศิ  สินเกิดสุข
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
495
3070170252
เด็กชายพสิษฐ์  ศักดิ์อภิบุญนันท์
ป.5
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
496
3070190409
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขำเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
497
3070190267
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วัฒนะเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.5/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
498
3070180154
เด็กหญิงพัชรินทร์  สอยดาว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
499
3071040302
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อาสา
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
500
3071280320
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วัดนวม
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
501
3071040026
เด็กชายพัสกร  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
502
3071280110
เด็กชายพิชคุณ  ยิ้มพวง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
503
3070190269
เด็กหญิงพิชชาพร  จิวประเสริจ
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
504
3070180044
เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์คีรี
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
505
3071520552
เด็กหญิงพิชญดา  มาตาเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
506
3070590134
เด็กหญิงพิชญธิดา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
507
3070170192
เด็กชายพิชญะ  ศิริชมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
508
3071520554
เด็กหญิงพิชญาภัค  วิชัยวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
509
3070180017
เด็กหญิงพิชญาภา  คนตรง
ป.6
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
510
3071040304
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โฉมฉาย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
511
3071510330
เด็กหญิงพิทยารัตน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
512
3070590256
เด็กหญิงพิมปภัสรา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
513
3070190272
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ใจสุขใส
ป.5
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
514
3071510181
เด็กหญิงพิมพ์ลภัสส์  ทองเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
515
3070180144
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
516
3071270438
เด็กหญิงพิมมาดา  อร่ามฉาย
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
517
3071280513
เด็กหญิงพิมลนาฎ  บุญเชิดชู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
518
3070180105
เด็กหญิงพิรัลพัชร  สุกใส
ป.5
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
519
3071040307
เด็กชายพีรดนย์  เมืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
520
3071040028
เด็กชายพีรวิชญ์  กังวานเลิศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
521
3070590260
เด็กชายพีรวุฒิ  สนบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
522
3071510185
เด็กชายพีระเมศร์  เลาหกรรณวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
523
3071520364
เด็กชายพีรัชชัย  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
524
3071280139
เด็กชายเพชรกล้า  ฉ่ำมะนา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
525
3071520580
เด็กหญิงเพ็ญสินี  สกุลพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
526
3070580656
เด็กหญิงแพรวา  นิมบุญจาช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
527
3071510187
เด็กหญิงภคพร  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
528
3071280113
เด็กหญิงภคพร  สิทธิบุตร
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
529
3070590070
เด็กชายภคภพ  ธันยธนนท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
530
3070590071
เด็กหญิงภรภัทร  เทพไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
531
3071270200
เด็กหญิงภฤศญา  วัชรโชติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
532
3070580630
เด็กหญิงภวณพร  ไชยพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
533
3071520555
เด็กหญิงภัชชราพร  วงศ์ผาสุกสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
534
3071280330
เด็กชายภัทรกร  จันจะ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
535
3071270202
เด็กหญิงภัทรจุฑา  โพธิปิติ
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
536
3070180112
เด็กหญิงภัสสร  สุขชัยศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
537
3070180120
เด็กชายภานุวัฒน์  สมส่วน
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
538
3070580636
เด็กหญิงภิญญดา  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
539
3071040313
เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
540
3070590074
เด็กหญิงภิรมณ  ฐิติมนตรี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
541
3071280115
เด็กชายภูณริศร์  อุณหะจิรังรักษ์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
542
3070580311
เด็กชายภูมิณริศร์  ถึงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
543
3070580312
เด็กชายภูมิณัฐ  หมื่นสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
544
3070590075
เด็กชายภูมิพัฒน์  ศิริโภคานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
545
3071520557
เด็กชายภูมิรพี  เทียนศิริฤกษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
546
3071520559
เด็กชายภูเมธ  รุ่งนิธิเมธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
547
3070590365
เด็กชายภูริช  โชครุ่ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
548
3070170317
เด็กชายภูวณัฏฐ์  ทรัพย์นาวิน
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
549
3071270207
เด็กหญิงภูษณิศา  โตบางพรม
ป.4
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
550
3070170253
เด็กชายภูษิต  รัศมี
ป.6
โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
551
3071510197
เด็กหญิงมณิสร  ฤกษ์วิทยากรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
552
3070190366
เด็กหญิงมนต์นภา  หงษ์กิตติพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
553
3070190365
เด็กชายมนตรี  รัตนมณีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
554
3070180004
เด็กหญิงมนัญชญา  นิลอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
555
3070180121
เด็กหญิงมาริษา  ครองพิมลตรี
ป.6
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
556
3070580439
เด็กหญิงมุนินทร์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
557
3071510354
เด็กหญิงเมฐินี  จันทร์เพ็ญมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
558
3071280116
เด็กชายยศวริศ  วนพานิช
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
559
3070580318
เด็กหญิงยุพารัตน์  บุษราคัม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
560
3070580638
เด็กหญิงรณิดา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
561
3071520382
เด็กหญิงรดา  มยุระสาคร
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
562
3070180018
เด็กหญิงรัก  ทัดสวน
ป.5
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
563
3070580640
เด็กชายรัชพล  เส็งสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
564
3071280119
เด็กชายรัฐพัฒน์  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
565
3070580321
เด็กหญิงรัตน์รวี  ระวีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
566
3070580440
เด็กหญิงรินท์นิตา  บัวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
567
3071270209
เด็กหญิงรินรดา  จันทร์กลัด
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
568
3071280689
เด็กหญิงรุ่งนภา  ปานเขียว
ป.6
โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทรัฐราษฎร์บำรุง)
สพป.ราชบุรี เขต 2
569
3071280349
เด็กหญิงรุจิภา  ณ บางช้าง
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
570
3071280520
เด็กหญิงรุจี  ประกอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
571
3071280120
เด็กชายลัทธพล  อุดมพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
572
3071270210
เด็กชายวงศ์ธวัฒน์  ผึ้งทัศน์
ป.5
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
573
3070180068
เด็กชายวรชัย  ล้อมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
574
3071270448
เด็กชายวรดร  วรรณสุข
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
575
3070580442
เด็กชายวรปรัชญ์  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
576
3071280121
เด็กชายวรพล  ถิ่นวงษ์ดวง
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
577
3070190374
เด็กชายวรวัฒน์  สังขเฉลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
578
3071280122
เด็กชายวรัทธ์  นิติสาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
579
3071270459
เด็กชายวริทธิ์ธัช  พิมพ์เลิศ
ป.5
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
สพป.ราชบุรี เขต 1
580
3070580643
เด็กชายวัชรเกียรติ  แสงทองพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
581
3070170213
เด็กหญิงวาริยา  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
582
3071520564
เด็กชายวิกรม  อาภาธีรญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
583
3071520565
เด็กหญิงวิชญาดา  ภู่แสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
584
3071270514
เด็กชายวิญญูวิกรม  ขุนรักพรหม
ป.5
โรงเรียนนารีวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 1
585
3070170214
เด็กชายวิณพัสร์  วงศ์อารีย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
586
3071280363
เด็กหญิงวิลาสินี  บัวเกตุ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
587
3070580332
เด็กหญิงวิศรักษ์  แจ่มดอนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
588
3071280681
เด็กชายวีรภัทร  จันทร์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
สพป.ราชบุรี เขต 2
589
3071280364
เด็กหญิงวีรลักษณ์  อุปการ
ป.6
โรงเรียนดุสิตวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
590
3071520568
เด็กชายศตายุ  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
591
3070580337
เด็กหญิงศรัญญ่า  มหานันทกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
592
3070190277
เด็กหญิงศรัณย์พร  ท้าวลา
ป.4
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
593
3071520569
เด็กหญิงศศธร  เครือน้ำมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
594
3071520641
เด็กชายศักดิ์มงคล  แกมนิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)
สพป.สมุทรสาคร
595
3071280524
เด็กชายศักย์ศรณ์  ต่วนเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
596
3071520400
เด็กหญิงศิรกาญน์  อิ่มอำไภย
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
597
3071280682
เด็กหญิงศิรดา  วิตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก
สพป.ราชบุรี เขต 2
598
3071280640
เด็กชายศิรวัฒน์  กิมหลีเชียง
ป.6
โรงเรียนแย้มวิทยการ
สพป.ราชบุรี เขต 2
599
3070180020
เด็กชายศิวกร  กลิ่นมาก
ป.6
โรงเรียนวัดดงสัก
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
600
3071520761
เด็กชายศุภกฤต  โถวสกุล
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
601
3071280551
เด็กชายศุภกฤต  เพียรสุระ
ป.6
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
สพป.ราชบุรี เขต 2
602
3071510215
เด็กชายศุภกิจ  ตันธนวิกรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
603
3071520403
เด็กชายศุภณัฐ  ไพรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
604
3070190281
เด็กหญิงศุภัสรา  สุขสถาพรชัย
ป.6
โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
605
3070180101
เด็กชายสกุลเกียรติ  ทองนุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคราช
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
606
3070170220
เด็กหญิงสมปรารถนา  ปานรัตน์
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
607
3071040030
เด็กชายสมิทธิ์  วัชรภูมิพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1
608
3071520762
เด็กหญิงสรัลรัตน์  เจริญรส
ป.5
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
609
3071520572
เด็กชายสวัชกร  คงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
610
3071280553
เด็กชายสัณหณัฐ  นุ้ยเครือ
ป.6
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
สพป.ราชบุรี เขต 2
611
3070590080
เด็กชายสัทธา  มาชมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
สพป.นครปฐม เขต 2
612
3070180035
เด็กหญิงสายสวลี  เรืองจรูญ
ป.6
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
613
3070190383
เด็กชายสิทธินันท์  สระพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
614
3071280128
เด็กชายสิริ  สระลอย
ป.4
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
615
3070180036
เด็กหญิงสิริพิชชา  รูปสม
ป.6
โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
616
3071040330
เด็กหญิงสิริวิมล  ตรีหลาบ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
617
3071520764
เด็กชายสีหนาท  พูลสมุทร
ป.4
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์
สพป.สมุทรสาคร
618
3070580351
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ธนาธรพงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
619
3071520408
เด็กหญิงสุกัญญา  พัวเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
620
3071520411
เด็กหญิงสุจิรา  แสงสุขเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
621
3070580648
เด็กหญิงสุชญา  สายหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
622
3070180109
เด็กหญิงสุชาดา  เกิดนุ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
623
3070190385
เด็กหญิงสุดาวรรณ  ไม่มีนามสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี(บ้านวังกะ)
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
624
3070580445
เด็กหญิงสุภกฤตา  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
625
3071510223
เด็กหญิงสุภาพรณ์  จริยประเสริฐสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
626
3071270224
เด็กหญิงสุมิตรา  พืชนะผล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
627
3071520575
เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  ก้อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
628
3070170226
เด็กหญิงสุุภัสสร  ปลื้มโต๊ะสะอาด
ป.6
โรงเรียนวีรศิลป์
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
629
3071510348
เด็กชายหทัยทัต  นวมศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
630
3071280131
เด็กชายอชิระวุฒิ  ชินตานนท์
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
631
3070170319
เด็กหญิงอณัญญา  หนูสง
ป.6
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา"
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
632
3070590270
เด็กหญิงอธิชา  บาลสดชื่น
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
สพป.นครปฐม เขต 2
633
3070580649
เด็กชายอธิวัฒน์  นาคนาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
634
3070580448
เด็กหญิงอนุสบา  สังข์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
สพป.นครปฐม เขต 1
635
3071270225
เด็กชายอภิวัฒน์  สวัสดิ์สุขิตกุล
ป.6
โรงเรียน อนุบาลราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต 1
636
3071510227
เด็กชายอภิวิชญ์  อรุณราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม
637
3071280536
เด็กชายอมรพจ  ยุพาพิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
สพป.ราชบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
638
3070580364
เด็กหญิงอรจิรา  หม่องวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
สพป.นครปฐม เขต 1
639
3070580652
เด็กหญิงอรณิชชา  นาคซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
640
3071520431
เด็กหญิงอรรถวรรณ  คงชาตรี
ป.6
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
641
3071040338
เด็กหญิงอรัชพร  พ่วงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
642
3070590380
เด็กหญิงอริสรา  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
643
3071040339
เด็กหญิงอลิสา  ชีโรว่า
ป.5
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สพป.เพชรบุรี เขต 1
644
3071520437
เด็กชายอัจฉริยพล  ชลศิริพงษ์
ป.5
โรงเรียนเอกชัย
สพป.สมุทรสาคร
645
3071280134
เด็กชายอัทธเมศร์  สวัสดิ์บวรโชติ
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.ราชบุรี เขต 2
646
3070180005
เด็กหญิงอันญวรกมล  ไวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
647
3070180019
เด็กชายอาทิวราห์  โรจน์พวง
ป.4
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
648
3070180113
เด็กหญิงอาภัสรา  แดงมี
ป.6
โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
649
3071520577
เด็กชายอิงครัต  ลาสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร
650
3070170292
เด็กชายอิสรา  เรืองสุทธิชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
651
3070580655
เด็กชายเอกณัฏฐ์  ฉายประกายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
สพป.นครปฐม เขต 1
652
3070590384
เด็กหญิงไอศิกา  หอมแช่ม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
653
3090890058
เด็กหญิงกานต์ธิดา  พันธุ์จบสิงห์
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
654
3090890059
เด็กชายกิตติ์ชวิน  สุกิจปาณีนิจ
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
655
3090890060
เด็กหญิงญาณิดา  นาคทรงศักดิ์
ป.4
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
656
3090890182
เด็กชายณเดชน์  คชสังข์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
657
3090890184
เด็กชายธนกฤต  เนียมกัน
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
658
3090890061
เด็กหญิงธามาซิน ปภาวรินทร์  โอไบรน์
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
659
3090890064
เด็กชายภัทรพร  วัดปาน
ป.6
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2