รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1060870289
เด็กชายJIAYU  ZHENG
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
2
1060860356
เด็กชายPin-Chiao  Fu
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
3
1060870244
เด็กหญิงกรพินธุ์  แย้มสระโส
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
4
1060870091
เด็กชายกฤติเดช  ฤกษ์วิรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
5
1060770861
เด็กชายกฤติเดช  อินทุนนท์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
6
1060870725
เด็กชายกฤษตฤณ  ต้นตระกูลเจริญ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
7
1060770813
เด็กชายกฤษตฤณ  ทมวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
8
1061620259
เด็กหญิงกวิตา  เสมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
9
1061620198
เด็กชายกวินภพ  สมิทธาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
10
1060870245
เด็กหญิงกัญชลิกา  รักษาสิริ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
11
1060870301
เด็กหญิงกัญญณัท  แก่กล้า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
12
1060860039
เด็กชายกันตภณ  แสงทนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
13
1060770194
เด็กชายกันตินันท์  โชคผดุงธัมสิริ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
14
1060770862
เด็กหญิงกัลย์กมล  เดชาพิพัฒภูดินันท์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
15
1060770863
เด็กหญิงกานติมา  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
16
1060870306
เด็กชายกาศิก  ขันธรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
17
1060771013
เด็กชายกิตติศักดิ์  สุภาภา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
18
1060860381
เด็กหญิงขวัญบูชา  แสนรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
19
1060870308
เด็กชายคณพัชญ์  เอื้อสุกิจวัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
20
1060770945
เด็กชายคีรนัฐ  ทรัพย์พระวงศ์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
21
1061600049
เด็กชายคุณัฏฐ์  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
22
1060770339
เด็กชายคุณากร  วิชญกุล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
23
1060870246
เด็กชายจตุภัทร  เสวิกา
ป.4
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
24
1060870247
เด็กหญิงจารุพิชญา  สุพรหมมา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
25
1061600016
เด็กชายจิรณัฐ  สุวรรณรักษ์กูล
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
26
1060870317
เด็กหญิงจิรัญญา  เบญจสัตย์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
27
1061600050
เด็กชายจิรัฎฐ์  สิถิระบุตร
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
28
1060870092
เด็กชายจิรัฏฐ์  นาวายนต์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
29
1061600019
เด็กชายจิรายุ  สุวีรายุทธ
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
30
1060770889
เด็กหญิงเจนนิสา  ภัคธีรโชติ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
31
1060870319
เด็กหญิงชญษร  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
32
1061620280
เด็กหญิงชนาภัทร  ช่อราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
33
1060860350
เด็กชายชนาภัทร  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนวิภารัตน์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
34
1061620281
เด็กชายชนินทร  เทพวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
35
1060771016
เด็กชายชยกร  ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1060870325
เด็กหญิงชลลดา  สนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
37
1060860474
เด็กชายชลากร  วิมลมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
38
1060770344
เด็กชายชวกร  เทียมหิรัณย์โสภิต
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
39
1060870326
เด็กชายชวพล  นพคุณวิจัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
40
1060870328
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  ลวนานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
41
1060870095
เด็กชายชัยวิวัฒน์  นักขฤกษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
42
1060870330
เด็กชายชาลี  เด็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
43
1060860045
เด็กหญิงญดา  ทิพย์เสวต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
44
1061620285
เด็กชายญาณวรุฒม์  ดอกกุหลาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
45
1060870731
เด็กหญิงญาณินท์  พฤทธิพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
46
1060870788
เด็กชายฐานพัฒน์  ม่วงสุข
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
47
1060870008
เด็กชายณ.เดช  รัตนาชัยพงษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
48
1060870007
เด็กชายณ.รัก  รัตนาชัยพงษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
49
1060770865
เด็กชายณชญาภัสส์  คงรุ่งเรืองพร
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
50
1060870341
เด็กหญิงณฐมน  ท่าน้ำเที่ยง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
51
1061600053
เด็กชายณฐวัฒน์  ศิริเนตรเมธีกุล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
52
1060870099
เด็กชายณัชคนันส์  กองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
53
1060860046
เด็กหญิงณัชริน  สมัครการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
54
1060870348
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีดาวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
55
1060870791
เด็กชายณัฐฐากูร  จุลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
56
1061620294
เด็กหญิงณัฐณิชา  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
57
1060870011
เด็กชายณัฐดนัย  ติงสง่า
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
58
1061620296
เด็กหญิงณัฐนิชา  สินธุ์ประสพชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
59
1060870100
เด็กชายณัฐพัฒน์  รัตนวิชาโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
60
1060870354
เด็กชายณัฐภัทร  ขวัญเลิศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
61
1060770211
เด็กชายณัฐภัทร  นาคมณี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
62
1060770821
เด็กชายณัฐภัทร  อัมรินทรพรชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
63
1061600056
เด็กหญิงณิชา  ชัยธนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
64
1060760157
เด็กชายดิณห์  ทองเนื้อดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
65
1060870472
เด็กชายเตชินท์  เคนเหลา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
66
1061600391
เด็กหญิงทักษอร  ใจกริ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
67
1060770218
เด็กชายทีปกร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
68
1060860142
เด็กหญิงธณิศรา  บรรยงวรพินิจ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
69
1060870364
เด็กชายธนกฤต  เหลืองถาวรกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
70
1060770952
เด็กชายธนวิชญ์  จรุงเรืองเกียรติ
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1060770220
เด็กชายธนากร  โรจน์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
72
1061600062
เด็กชายธนากร  สระทองหวัง
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
73
1061620018
เด็กชายธนาธิป  ศรีศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
74
1060760002
เด็กชายธนาภัทร  โคตรชมภู
ป.6
โรงเรียนวัดลานนาบุญ
สพป.นนทบุรี เขต 1
75
1060770358
เด็กหญิงธนิดา  เกิดศิลป์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
76
1060860388
เด็กชายธรรมนาถ  ภู่งาม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
77
1060770869
เด็กชายธสร  อิทธิกำจร
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
78
1061600135
เด็กหญิงธัญรัตน์  ชาดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
79
1060870376
เด็กชายธันฐกรณ์  ศรีสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
80
1060870737
เด็กชายธันน์  พิมาน
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
81
1060870377
เด็กหญิงธันยพร  ทองอิ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
82
1060770870
เด็กชายธาราเทพ  ลักษมีจันทร์พร
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
83
1060770146
เด็กหญิงธาวิตรา  ลาสิงค์
ป.6
โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
84
1061600065
เด็กชายธีธัช  ธรรมวิชิต
ป.4
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
85
1060770926
เด็กชายธีร์ธเนส  แสงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
86
1060770223
เด็กชายธีรพงศ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
87
1060860478
เด็กชายธีรภพ  ปอพานิชกรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
88
1060771028
เด็กชายนนทพัทธ์  จำใจ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
89
1060870738
เด็กชายนพดา  ดีนิรันดร์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
90
1060770043
เด็กชายนรพนธ์  กำเหนิดแขก
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
91
1060770368
เด็กชายนราวิชญ์  โชติพันธุ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
92
1060870383
เด็กชายนฤวัส  สาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
93
1060770871
เด็กหญิงนัจจคีตา  แซ่เจี่ย
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
94
1060770824
เด็กหญิงนันท์นภัส  เต็งอำนวย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
95
1060771029
เด็กหญิงนันท์นภัส  ภมร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
96
1060770872
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจจิตร์จูล
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
97
1060760163
เด็กหญิงนันทัชพร  กำเลิศทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
98
1060770956
เด็กชายน่านฟ้า  เอกวิทยาเวชนุกูล
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
99
1061600067
เด็กชายนาวี  อนุกูลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
100
1060870388
เด็กหญิงนิชาภา  รักสุภาพ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
101
1060770957
เด็กหญิงบุณยลดา  ฉั่วประดิษฐ์ภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
102
1060870122
เด็กชายใบบุญ  ฤทธิ์ถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
103
1060860406
เด็กหญิงใบบุญสิริ  บุณยรุจิรดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
104
1060860479
เด็กชายปกป้อง  ฐิตะฐาน
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
105
1060770372
เด็กชายปฏิพงษ์  จงอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1060870395
เด็กชายปฏิพล  หม่า
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
107
1061600138
เด็กชายปฐพี  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
108
1061600005
เด็กชายปทาน  ยอดศรี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
109
1060770874
เด็กชายปรเมศวร์  ปล้องจันทา
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
110
1060770958
เด็กชายปรวีร์  อ่ำสุริยา
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
111
1061600006
เด็กชายประมาณ  บรรจง
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
112
1061600140
เด็กชายปรัชญ์ฐกรณ์  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
113
1060870398
เด็กชายปวริศ  อ่อนรักษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
114
1060771033
เด็กชายปวิช  รุ่งอภิญญา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
115
1060770376
เด็กชายปัณญ์  สุรศักดิ์ศิลป
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
116
1060770227
เด็กชายปัณณธร  เวทยานนท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
117
1060770963
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีนิล
ป.4
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
118
1060760167
เด็กชายปุญชรัสมิ์  ศตประสิทธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
119
1061620024
เด็กชายปุณณธีร์  แพอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
120
1061600007
เด็กชายพงศกันต์  พันธุ์พฤกษชาติ
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
121
1060870410
เด็กชายพชรกิตติ์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
122
1061620324
เด็กหญิงพรธิดา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
123
1061610028
เด็กชายพรนภัทร  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
124
1060870107
เด็กชายพรพฤทธิ์  พิมดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
125
1060770232
เด็กหญิงพริศา  เฟื่องสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
126
1060770383
เด็กหญิงพลอยปภัส  ชินพีระเสถียร
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
127
1060770878
เด็กชายพลาธิป  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
128
1061620325
เด็กหญิงพัชริสา  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
129
1060870110
เด็กชายพัฒนะ  อวยผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
130
1060770385
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กฤตยเกษม
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
131
1061600147
เด็กหญิงพัทธมน  ประกอบแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
132
1061620128
เด็กหญิงพัทธวรรณ  นาคกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
133
1060770826
เด็กชายพิชชากร  คงอาชาภัทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
134
1061620326
เด็กหญิงพิชชากร  พงศ์ณเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
135
1060760030
เด็กชายพิชญ์ปพงศ์  เฑียรเดชสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
136
1060870415
เด็กหญิงพิชญาวี  เวชนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
137
1061620327
เด็กหญิงพิชภากร  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
138
1060860396
เด็กชายพิทยุตม์  ประทุมวัลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
139
1061620328
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ช้างเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
140
1060770386
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มณีกาศ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1060860352
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีเชาว์
ป.6
โรงเรียนวิภารัตน์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
142
1060770827
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อู่วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
143
1061610030
เด็กหญิงพิมพ์วลัญ  ยิ้มยวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
144
1060770880
เด็กชายพิหเคนทร์  ตรีวิเศษปิยพร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
145
1060760172
เด็กชายพีรดนย์  นิ่มทรงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
146
1061620331
เด็กชายพุฒิธร  เอี่ยมสำอาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
147
1060770828
เด็กชายพุทธคุณ  กรณีกิจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
148
1061620332
เด็กหญิงพุทธิชา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
149
1060770890
เด็กชายเพชรวิชญ์  หิรัญธรรมวัชร์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
150
1060870817
เด็กชายเพียรเป็นหนึ่ง  เพียรภายลุน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
151
1060870423
เด็กชายภคพล  อินทปัตย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
152
1060770829
เด็กหญิงภัคญดา  จินตสูต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
153
1061620333
เด็กหญิงภัทรชนันท์  เมฆฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
154
1061620335
เด็กชายภาคิน  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
155
1061620334
เด็กชายภาคิน  ประสาทศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
156
1061600008
เด็กชายภาคิน  สุนพคุณศรี
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
157
1060770065
เด็กชายภาธรธฤต  พลคำมาก
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
158
1061600153
เด็กชายภานุวัฒน์  ย่อมมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
159
1060770883
เด็กชายภาวิน  พรล้ำฟ้า
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
160
1061620336
เด็กหญิงภาวินี  ขาวโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
161
1060870432
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
162
1060870433
เด็กชายภูปกรณ์  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
163
1060770394
เด็กชายภูเพชร  หลานเด็น
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
164
1061620337
เด็กชายภูรวิชญ์  ทองโสภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
165
1060870434
เด็กชายภูริพัฒน์  ชมแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
166
1061620338
เด็กชายภูวเนตร  กาญจนคลอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
167
1061620339
เด็กหญิงมทนา  ขวัญแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
168
1060870435
เด็กหญิงมนสิชา  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
169
1061620340
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
170
1061600009
เด็กหญิงรณภร  ชาววาณิช
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
171
1061620342
เด็กหญิงรสนันท์  พึ่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
172
1061620343
เด็กหญิงรสริน  พึ่งงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
173
1061600078
เด็กชายรังสิมันต์  ทัศนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
174
1060770243
เด็กชายรัชเศรษฐ์  สุขศิริยศสกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
175
1061620344
เด็กหญิงรัตนวภรณ์  ม่วงศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1060760036
เด็กหญิงรัสรินทร์  โลหะวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
177
1061620367
เด็กหญิงเรญาดา  ทะสะโศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
178
1061620345
เด็กชายลัทธพงศ์  เทศนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
179
1060870113
เด็กหญิงลัลล์ลลิล  นาควัชระชัยท์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
180
1060770244
เด็กหญิงวชิรญาญ์  แก้วบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
181
1060770969
เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์แสนสุข
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
182
1060870442
เด็กชายวชิรวิทย์  สิทธิ์กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
183
1061620346
เด็กหญิงวธินธดา  แหล่งหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
184
1061620347
เด็กหญิงวรัญญา  คงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
185
1061620348
เด็กหญิงวริศรา  ขำสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
186
1060770833
เด็กชายวโรดม  วรรณศิริพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
187
1061620350
เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำหอมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
188
1061610038
เด็กชายวัลลภ  วัชระพิมลมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
189
1061620351
เด็กหญิงวาสิตา  โพธุ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
190
1060870116
เด็กชายวิชชวุฒฬ์  นาควัชระชัยท์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
191
1061620237
เด็กชายวิชญ์พัทธ์  ผลิวานนท์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
192
1060870257
เด็กหญิงวิรัลพัชร  งามมิตรสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
193
1060770398
เด็กชายวีรวิทย์  ฐิติสิทธิกร
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
194
1060770834
เด็กชายศาสตร์ศิลป์  จิตรเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
195
1061600430
เด็กชายศิรัณ  ไตรรัตนภิรมย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
196
1061620352
เด็กหญิงศิรามณ  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
197
1061620353
เด็กหญิงศิริกัญยา  ปาละวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
198
1060770402
เด็กชายศุภกร  จิระรัตนโพธิ์ชัย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
199
1060870744
เด็กชายศุภกร  ศรีวิไลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
200
1060870456
เด็กหญิงสมิทตานันท์  เตชประพาสวัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
201
1060870261
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรพานิชยะ
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
202
1060771048
เด็กชายสหัสธร  เศวตเสน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
203
1060760176
เด็กหญิงสาธนี  ทิพยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
204
1060870457
เด็กชายสารทธรรม  เพชรอนันต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
205
1060870745
เด็กชายสิปปกร  คงรัตน์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
206
1060860482
เด็กหญิงสิรินดา  อังคณิต
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
207
1061620354
เด็กหญิงสิริวิมล  สารวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
208
1060870461
เด็กหญิงสิริษา  ชุดพิมาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
209
1060870462
เด็กหญิงสุชัญญา  ธนะกมลประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
210
1061620356
เด็กชายสุชาครีย์  พิริยะพาณชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
211
1061620359
เด็กหญิงสุทธิมาสน์  ศิลปมะโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
212
1061610042
เด็กหญิงสุธาศินีย์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
213
1061620360
เด็กหญิงสุภาวดี  สรหงส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
214
1060770894
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โฉมศรี
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
215
1060870262
เด็กหญิงอธิชา  อินทปัญโญ
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
216
1060770886
เด็กหญิงอนาวิดา  อินทสุภา
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
217
1061600166
เด็กหญิงอภิชญา  วชิระปราการพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
218
1060870118
เด็กหญิงอภิชญาภา  จำนงค์สาตร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
219
1060770887
เด็กชายอรรถวิท  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
220
1060870467
เด็กชายอัครวัฒน์  รุ่งโรจน์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
221
1060770888
เด็กชายอัคราชัย  ประกิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
222
1060770972
เด็กชายอารักษ์  จิ๋วใจธรรม
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
223
1060860084
เด็กชายอิทธิพัทธ์  รู้ข่าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
224
1061620365
เด็กหญิงอุบลทิพย์  สุวรรณประทีบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
225
1060870478
เด็กหญิงเอวา  นุ้ยบุตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
226
1060870121
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศุภพลนาคะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
227
1111462481
เด็กหญิงเนธิสดา  ตั้งยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนวัดเขากลอย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.สงขลา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
228
2060770930
เด็กชายกฤตธัช  โรจนวาสี
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
229
2060860368
เด็กหญิงเคยู  เจิง
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
230
2060770974
เด็กชายชญานน  สุวรรณนิตย์
ม.2
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
231
2060771145
เด็กชายณัฏฐพัชร  ศิลารมย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
232
2060760067
นายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
233
2060770940
นายแทนคุณ  พิพัฒน์ไพสิฐ
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
234
2060771152
เด็กชายธาวิต  อมรนิธิพิรกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
235
2060770839
นายธีธัช  หล่อกระกูลชัย
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
236
2060770977
เด็กหญิงปญาดา  บัวเลิศ
ม.3
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
237
2060770491
เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์
ม.2
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
238
2060770935
เด็กหญิงปีย์วรา  มั่นทองคำ
ม.1
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
239
2060770979
เด็กชายภวิชช์  อินพานิช
ม.2
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
240
2060760083
เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
241
2060770526
นายภูดิส  ภาชีรัตน์
ม.3
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
242
2060870191
เด็กชายรติบดี  ดวงจักร์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
243
2060770535
นางสาวรพีต์ญา  บัวแก้ว
ม.3
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
244
2060770924
เด็กชายรัฐศาสตร์  บัตรมาตร
ม.2
โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์
สพป.นนทบุรี เขต 2
245
2060770981
เด็กชายวงศกร  แท่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
246
2060760089
เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
247
2060771171
เด็กชายศิวกรณ์  โฆษวิฑิตกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
สพป.นนทบุรี เขต 2
248
2060770575
เด็กชายเศรษฐพงศ์  แจ่มแจ้ง
ม.1
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
249
2060870205
เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศกุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
250
2060770564
เด็กหญิงสุภาพร  เจริญภักตร์
ม.3
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
251
2060770939
นายอิ่มบุญ  พิพัฒน์ไพสิฐ
ม.3
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
252
3061620370
เด็กหญิงrain zeana  louise billones
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
253
3060770896
เด็กหญิงกนกรัตน์  นวนกนก
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
254
3061600174
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
255
3060770584
เด็กหญิงกมลพร  ห้อยพูล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
256
3060860013
เด็กหญิงกรกันยา  ทองแสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
257
3060870699
เด็กชายกรพล  วรยศ
ป.5
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
258
3060870749
เด็กชายกฤตพจน์  พฤทธิพงศ์กุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
259
3061610105
เด็กชายกฤตยชญ์  อุไรวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
260
3061610007
เด็กชายกฤษฎา  รักมีศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
261
3061610070
เด็กหญิงกวิตา  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกระโจม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
262
3060860408
เด็กชายกวิน  พูลทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
263
3060770279
เด็กหญิงกวินทรา  สังกลัดทอง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
264
3060860223
เด็กหญิงกวินนาฏ  จิตต์วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
265
3061620147
เด็กชายก้องเกียรติ  วันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
266
3060760180
เด็กชายก้องสรรเพชร  สารภาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
267
3061620143
เด็กหญิงกัญญพัชร  อินทร์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
268
3061620243
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โสมนัส
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
269
3060770592
เด็กหญิงกัณฐิกา  สิงห์คลี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
270
3060870264
เด็กชายกัณภพ  มั่นซิ้ว
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
271
3061610008
เด็กชายกันต์ณภัทร  เนียมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
272
3061620065
เด็กหญิงกันย์ลดา  แก้ววงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
273
3061620377
เด็กหญิงกัลยาณัฎฐ์  รัตนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
274
3060760206
เด็กชายกานต์นภ  พิพัฒน์ทนาการ
ป.6
โรงเรียนประถมพฤกษา
สพป.นนทบุรี เขต 1
275
3060860230
เด็กชายกิตติกวิน  สมใจ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
276
3060870227
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศุภศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
277
3061600183
เด็กชายกิตติพิชญ์  ดุจนาคี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
278
3060870495
เด็กหญิงกุลรดา  เชาว์วัฒนาพานิช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
279
3060760149
เด็กหญิงไข่มุก  นาทองเเถม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
280
3061610106
เด็กชายคณาธิป  สถาปิตานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
281
3060860340
เด็กหญิงคเณศคีตา  เกิดทิน
ป.5
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
282
3060870499
เด็กชายคีตภัท  จรกรรณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
283
3060860016
เด็กชายคุณเดช  เนตรพระ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
284
3060770602
เด็กชายคุณากร  ธีระกาย
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
285
3060860017
เด็กหญิงจรัสญา  เจริญนาค
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
286
3060870503
เด็กชายจักรภัทร  นพสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
287
3060860018
เด็กหญิงจัสมิน  ศรีวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
288
3060860410
เด็กหญิงจิดาภา  พระโพธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
289
3060870750
เด็กหญิงจิดาภา  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
290
3060860411
เด็กหญิงจินฏะนาภา  จันทวี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
291
3060870839
เด็กชายจิรโรจน์  ฉ่องสวนอ้อย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
292
3060870507
เด็กชายจิรสิน  กิจจาดุสดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
293
3060870508
เด็กหญิงจิรสุดา  นักรบ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
294
3060770609
เด็กชายจิระเดช  ไชคินี
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
295
3061600194
เด็กหญิงจิราพัชร  ทองสายใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
296
3060870752
เด็กหญิงจิราภา  นิธากรณ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
297
3060860020
เด็กชายจิรายุ  ศรีสุดโต
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
298
3060860369
เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
299
3060770982
เด็กชายจีรภากร  เขียนวิจิตร
ป.4
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
300
3061620197
เด็กชายใจดี  แฟรงโก้ คามิลอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
301
3060860413
เด็กหญิงชญาดา  รอดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
302
3061600093
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ท้วมพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
303
3061620244
เด็กชายชณฑิติ์  พงษ์ธัญญการ
ป.5
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
304
3061600199
เด็กชายชนนน  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
305
3060860414
เด็กหญิงชนสรณ์  มีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
306
3061620207
เด็กหญิงชนิดาภา  กลิ่นประทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
307
3060870720
เด็กหญิงชนิสรา  พลสิมมา
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
308
3061600200
เด็กชายชยากร  ภมรสุพรวิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
309
3061600431
เด็กชายชยุตรา  นิรันดร์รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
310
3060770983
เด็กชายชลากร  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
311
3061600202
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เรียงชนะวัชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
312
3060770620
เด็กชายชวัลวิทย์  หลิ่วรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
313
3061600203
เด็กหญิงชัชชญา  บุญพุฒิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
314
3060760181
เด็กหญิงชิชญา  คำโย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
315
3060770900
เด็กหญิงญาณิศา  ศุภดิเรกกุล
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
316
3061620160
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พิมพขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
317
3060770282
เด็กหญิงณกมล  โนวยุทธ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
318
3061620161
เด็กชายณกรธัช  ศิษย์ครองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
319
3060770630
เด็กชายณฐพล  เอกมาตย์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
320
3061610051
เด็กชายณฒฐพล  อ่อนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
321
3061600227
เด็กชายณเดชน์  กล่ำจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
322
3060770646
เด็กชายณเดชน์  เดชนอก
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
323
3060771074
เด็กชายณตการ  ช.เจริญยิ่ง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
324
3060860486
เด็กชายณพศิษฏ์  มณีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านพลอย
สพป.ปทุมธานี เขต 1
325
3060860370
เด็กชายณภัทร  ชุมศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 1
326
3061620387
เด็กชายณภัทร  ละม้ายเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
327
3060770902
เด็กชายณรงค์วิทย์  คงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
328
3061600038
เด็กหญิงณัชชา  คงคา
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
329
3060860021
เด็กหญิงณัชริญา  ขระสุ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
330
3061600212
เด็กหญิงณัชริญา  สมุทรสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
331
3060870534
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ไหมเอียด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
332
3060870843
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล่าอวยพร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
333
3060770635
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สิทธิกูล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
334
3061600216
เด็กหญิงณัฐชนก  ร่มโพธิ์ชี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
335
3060770989
เด็กหญิงณัฐฐรีย์  ซูรัคลี
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
336
3060870755
เด็กหญิงณัฐฐิรา  คลังธะนะกูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
337
3061600039
เด็กหญิงณัฐนันท์  ยิ้มสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
338
3060870846
เด็กชายณัฐพงศ์  กองสำลี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
339
3060860255
เด็กชายณัฐภัทร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
340
3060770110
เด็กชายณัฐภัทร  ปัญสังกา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
341
3060860096
เด็กชายณัฐภาส  เหมือนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
342
3060771081
เด็กชายณัฐรัชต์  ปานงาม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
343
3061620162
เด็กหญิงณัฐวิภา  กาฬภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
344
3060870267
เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วสุขันธ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
345
3061600223
เด็กหญิงณัฐิดา  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
346
3060870547
เด็กหญิงณิชญ์นิชา  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
347
3060770644
เด็กหญิงณิชารัศม์  กีรติสกุลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
348
3060770903
เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วภู่
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
349
3061620163
เด็กหญิงดารารัตน์  พิมพขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
350
3060770135
เด็กหญิงดาวรัศมี  มุกดา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ
สพป.นนทบุรี เขต 2
351
3061600011
เด็กหญิงดุจภาพพิมพ์  นลวชัย
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
352
3060870773
เด็กชายเดชปภัช  สุภะษร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
353
3060870879
เด็กชายแดนตะวัน  ตันติภาคินวโรดม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
354
3060770112
เด็กชายต้นกล้า  ดวงชาทม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สพป.นนทบุรี เขต 2
355
3060860023
เด็กชายตรัยคุณ  ชูเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
356
3061600228
เด็กชายตรัยคุณ  หนูปรางค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
357
3060870056
เด็กชายตฤณวร  หมั่นเสนา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
358
3060860163
เด็กชายต่อตระกูล  มะเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
359
3061620441
เด็กหญิงตุลยา  แจ้งกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนวัดด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
360
3060770809
เด็กชายไตรทศ  จำปาเงิน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
361
3060770288
เด็กชายทวิช  เส็งเล็ก
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
362
3060870759
เด็กหญิงทอแสงรัศมี  ธิดา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
363
3060870268
เด็กชายธนกฤต  แตงสุก
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
364
3060770905
เด็กชายธนกฤต  ม่วงนวล
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
365
3061610090
เด็กชายธนกฤต  เรือนทองดี
ป.6
โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
366
3060770006
เด็กชายธนบดี  กล่อมนที
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
สพป.นนทบุรี เขต 2
367
3061620165
เด็กชายธนภัทร  นาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
368
3060770994
เด็กชายธนวรรธน์  วนวัฒนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
369
3060770290
เด็กหญิงธนษร  ยวงทอง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
370
3060870552
เด็กหญิงธนัชพร  เพ็ชรปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
371
3061620083
เด็กชายธนาธิป  แตงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
372
3060770666
เด็กชายธเนศพล  เรืองเถื่อน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
373
3060770995
เด็กหญิงธมน  ภู่สาลี
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
374
3060860103
เด็กชายธัชธรรม์  วุฒิเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
375
3060770178
เด็กหญิงธัญญาธรณ์  ธำรงค์พรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
สพป.นนทบุรี เขต 2
376
3060770295
เด็กชายธีทัต  หยาง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
377
3061600249
เด็กชายธีร์ธวัช  แสงหมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
378
3060860107
เด็กชายธีรพล  ฝอยฝน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
379
3061600097
เด็กชายธุวานนท์  โรจนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
380
3061600250
เด็กหญิงนนิชา  สุขธรรมโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
381
3061620398
เด็กหญิงนพรัตน์  ภัทรวิธานกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
382
3061600252
เด็กชายนภสินธุ์  ยิ้มสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
383
3060870562
เด็กหญิงนภัสนันท์  วัฒนพุฒิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
384
3060770673
เด็กหญิงนภัสสรณ์  ชาดวัฒนา
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
385
3061610092
เด็กหญิงนฤมล  แสงสุข
ป.6
โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
386
3060870566
เด็กหญิงนลินพร  สาสะเดาะห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
387
3060770298
เด็กชายนวภูมิ  อินทรรุจิกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
388
3060771085
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงดารา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
389
3060770908
เด็กชายนันทพัทธ์  ต่อเติมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
390
3060860110
เด็กชายนำภาคิน  ธัญญาหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
391
3061620399
เด็กหญิงนิชกานต์  จันทรลือชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
392
3061610109
เด็กชายนิธิพล  เหมือนทัพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
393
3061600377
เด็กหญิงนิศารัตน์  ช้อยสามนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
394
3061600098
เด็กหญิงนุชนาฏ  พรหมจำปา
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
395
3060770299
เด็กชายบวรพัฒน์  อธิคมสกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
396
3060770676
เด็กหญิงบุญณดา  คำดี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
397
3061600012
เด็กหญิงบุณณดา  แสนมาตย์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
398
3061600259
เด็กหญิงบุณยานุช  คำโพธิ์ชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
399
3061620195
เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
400
3060770911
เด็กหญิงปนิตา  โตรู้มั่น
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
401
3060870287
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดิษฐเจริญ
ป.6
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
402
3060770997
เด็กชายปรวัฒน์  ศรีสวรรค์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
403
3060870702
เด็กหญิงประพาภรณ์  โชคลาภ
ป.6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
404
3061600262
เด็กหญิงปรัชญาภา  สาคะรังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
405
3060770303
เด็กหญิงปริญประพัทธ์  จิรเลิศปฏิภาณ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
406
3060770688
เด็กชายปริวัฒน์  ส่งวุฒิวงศากร
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
407
3061600101
เด็กหญิงปวริศา  จันเทพ
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
408
3060770998
เด็กหญิงปองปานตา  ศรีชมภู
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
409
3060870584
เด็กชายปัญญณัฏฐ์  เทียนมณี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
410
3060870721
เด็กชายปัญญาโชติ  หลักคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
สพป.ปทุมธานี เขต 2
411
3060770850
เด็กชายปัณณธร  วงษ์ทรงยศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
412
3061620171
เด็กหญิงปาณกวิน  คูณทวีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
413
3060771183
เด็กหญิงปาณิสรา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์)
สพป.นนทบุรี เขต 2
414
3060870589
เด็กชายปิยะวัฒน์  เหล่าวีระธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
415
3061620172
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ร่มโพธิ์ชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
416
3060770693
เด็กหญิงปุญญิศา  ทอดสนิท
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
417
3060760122
เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรนาค
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
418
3060770920
เด็กชายเปรมณัช  สุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
419
3061610021
เด็กหญิงเปรมฤดี  ปานโพธิ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
420
3060860288
เด็กชายพชร  พันธุ์สุข
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
421
3060870270
เด็กหญิงพชรอร  วิวัชรโกเศศ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
422
3060770851
เด็กหญิงพรจิรา  มีบุญสล้าง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
423
3061600278
เด็กหญิงพรนิชา  รุ่งพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
424
3060770701
เด็กหญิงพรรณอร  กลีบยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
425
3060870231
เด็กชายพรหมพัฒน์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
426
3061620405
เด็กชายพัชรพล  ศรีวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
427
3061600281
เด็กหญิงพัฒน์ชญา  โพธิ์ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
428
3061620173
เด็กหญิงพัฒน์ลดา  ป่วนหลำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
429
3061620406
เด็กหญิงพัณณิตา  บุญประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
430
3060860440
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอี้ยวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
431
3060760124
เด็กชายพาทิศ  มีแต้ม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
432
3060770852
เด็กชายพาย  อินทรวงส์สักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
433
3061620174
เด็กชายพายุ  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
434
3061600284
เด็กหญิงพิชชา  แก้วมนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
435
3061600285
เด็กหญิงพิชชากร  เพิ่มธนาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
436
3060870602
เด็กหญิงพิชชานันท์  เนียวเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
437
3061600104
เด็กหญิงพิชญธิดา  ภู่นวล
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
438
3061620407
เด็กหญิงพิชญธิดา  วังงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
439
3060870603
เด็กชายพิชญะ  สำราญถิ่น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
440
3061620176
เด็กหญิงพิชญาภา  นิสสัยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
441
3060770914
เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
442
3060870864
เด็กชายพิชเญศ  อุระกา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
443
3061620251
เด็กหญิงพิชามญชุ์  โชติกเดชาณรงค์
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
444
3060770709
เด็กชายพีรณัฏฐ์  กุญชรินทร์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
445
3060860157
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  ชุณหรัตน์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
446
3061620409
เด็กชายพุทธคุณ  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
447
3060870614
เด็กชายพุทธิพงษ์  อินทร์ปราบ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
448
3061600293
เด็กหญิงพุทไธมาศ  อัศวไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
449
3060860030
เด็กหญิงภัคญดา  อุ่นสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
450
3060771000
เด็กหญิงภัทรประภา  ปฏิมาประกร
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
451
3060760205
เด็กชายภัทรพล  คงใจ
ป.5
โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
452
3060770916
เด็กชายภัทรพล  พิศวงษ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
453
3060870070
เด็กหญิงภัทรวรรณ  กลิ่นทรัพย์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
454
3060860299
เด็กหญิงภัสสรปรียา  สกุลจี่
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
455
3060860330
เด็กชายภาคิน  นามขันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
สพป.ปทุมธานี เขต 1
456
3060770309
เด็กชายภานุวัฒน์  นันทวิชิต
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
457
3060870233
เด็กชายภาสกร  อัศวชัชพล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
458
3060870624
เด็กชายภีมพศ  จันสด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
459
3060870627
เด็กชายภูมิพัฒน์  ชนะบาล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
460
3060770728
เด็กชายภูมิภัช  กุญชรินทร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
461
3060870629
เด็กหญิงภูริชญา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
462
3060860300
เด็กชายภูริทัศน์  พงษ์ศิริพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
463
3060870072
เด็กชายภูวิศ  เพิ่มความสุข
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
464
3061600306
เด็กหญิงภูษิตา  เนตรอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
465
3060771001
เด็กหญิงมณฑณัช  จรุงรักษ์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
466
3060771003
เด็กชายมนัญชัย  ธัญวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
467
3060870872
เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีสนั่น
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
468
3061600368
เด็กชายเมธัส  วังกรานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
469
3060771009
เด็กชายเมธี  ธัญวรรณ์
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
470
3061620413
เด็กชายยงชัย  อู่อรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
471
3061620212
เด็กชายรชต  ธัญญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราณี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
472
3061600312
เด็กหญิงรวิสรา  ชีพนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
473
3060870638
เด็กชายรัชกฤช  แก้วกาญจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
474
3060770737
เด็กชายรัชกฤต  ผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
475
3060870642
เด็กชายรัตนธรรม์  จารีอุทิศ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
476
3060870075
เด็กหญิงรุ่งคุณ  ธิมากุล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
477
3060770744
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ถวิลไพร
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
478
3060860164
เด็กหญิงลัลน์ลภัสรดา  แสงสุนานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
479
3060770921
เด็กชายเลิศพล  พิทักษ์สกุล
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
480
3060771105
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
สพป.นนทบุรี เขต 2
481
3060870647
เด็กหญิงวรรณกานต์  พุทธานุวัตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
482
3060771004
เด็กหญิงวรรณปัญญ์  พรสมิทธิกุล สุนทรทิพย์
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
483
3060770753
เด็กหญิงวรางคนา  วินุราช
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
484
3060860033
เด็กหญิงวราพร  ศรีภูวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
สพป.ปทุมธานี เขต 1
485
3061600045
เด็กชายวรินทร  รุ่งวารินทร์
ป.6
โรงเรียนสหวิทย์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
486
3060770756
เด็กชายวสันต์พรรษ  ตันโลห์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
487
3060771005
เด็กชายวัชรกาญจน์  เจริญศักดิ์พานิช
ป.5
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
488
3060870653
เด็กชายวัณณุวรรธน์  สุวรรณแสงศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
489
3061620429
เด็กชายวัลลภ  สว่างศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเนินมหาเชษฐ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
490
3060760189
เด็กหญิงวิมลสิริ  เอมโอฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
491
3060870654
เด็กชายวิมุตติ  ธีรเทิดกิตติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
492
3060870656
เด็กชายวิศราพล  ขวัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
493
3060870657
เด็กชายวิศรุต  วันเต็ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
494
3060860165
เด็กชายศตพงศ์  ปัทมโยธิน
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
สพป.ปทุมธานี เขต 1
495
3060770854
เด็กชายศตพัศร์  อยู่ประเสริฐชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
496
3061620446
เด็กหญิงศศิพิมล  ละอองแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
497
3060770318
เด็กชายศัสตรปกรณ์  โรจนสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
498
3060770319
เด็กชายศิระ  คงพัมน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
499
3061620102
เด็กหญิงศิรัญญาพร  ทองสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
500
3060770770
เด็กชายศิวกร  ศิริ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
501
3060870082
เด็กชายศิวัช  วงษ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
502
3060860355
เด็กชายศุภณัฐ  ซื่อดี
ป.6
โรงเรียนวิภารัตน์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
503
3060770320
เด็กหญิงศุภาพิชย์  รัตนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
504
3060860347
เด็กหญิงสติมา  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนนภสร
สพป.ปทุมธานี เขต 1
505
3060860120
เด็กชายสธาพร  ปานนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
506
3060870771
เด็กชายสวัสดิภัฒน์  สวัสดีแจ้ง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
507
3060760142
เด็กชายสินิทธ์  สินิทธ์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สพป.นนทบุรี เขต 1
508
3060870667
เด็กชายสิรภพ  ศรีนรคุตร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
509
3060770778
เด็กชายสิรวีร์  เรืองศิริ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
510
3060770779
เด็กหญิงสิราวรรณ  นวลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
511
3061620468
เด็กหญิงสิรินยา  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
512
3061620104
เด็กหญิงสิริเพ็ญ  ขำปู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
513
3060860316
เด็กหญิงสิริวิมล  ฉายแสงฉาย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
514
3060870670
เด็กชายสิวัชร์  ม่วงโสภา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
สพป.ปทุมธานี เขต 2
515
3060760006
เด็กหญิงสุดาวดี  คิ้วยม
ป.6
โรงเรียนวัดลานนาบุญ
สพป.นนทบุรี เขต 1
516
3061620447
เด็กหญิงสุทธิภัทร  ขนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
517
3060860454
เด็กหญิงสุภัสสรา  บัวนาค
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
518
3060770922
เด็กหญิงโสภิตา  ชนะกิตติโอฬาร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
519
3060771118
เด็กชายอชิตะ  มาลัยมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
สพป.นนทบุรี เขต 2
520
3061600013
เด็กชายอชิรวิชญ์  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
521
3060770324
เด็กชายอชิรวิทย์  โพธิ์สวย
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
522
3060760007
เด็กชายอติวิชญ์  ชารีวัน
ป.6
โรงเรียนวัดลานนาบุญ
สพป.นนทบุรี เขต 1
523
3060770326
เด็กชายอธิษฐ์  พันธ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
สพป.นนทบุรี เขต 2
524
3060870272
เด็กชายอนาวินทร์  แดงประดับ
ป.5
โรงเรียนธัญวิทย์
สพป.ปทุมธานี เขต 2
525
3061620254
เด็กหญิงอมลรดา  แสนฉลาด
ป.6
โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
526
3061620425
เด็กหญิงอรจิรา  ดีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
527
3060770787
เด็กหญิงอรวรรยา  สงบ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
สพป.นนทบุรี เขต 2
528
3060860129
เด็กชายอริยะ  มณีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
สพป.ปทุมธานี เขต 1
529
3061620194
เด็กหญิงอลิสา  แก้วบัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
530
3061600356
เด็กชายอัครวินท์  จีนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
531
3061600360
เด็กหญิงอัญญาพัสตร์  สันติปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
532
3060760191
เด็กหญิงอัญมณี  เพ็ชรไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
533
3060770918
เด็กหญิงอัมพิกา  วรรัตนวิวิช
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
สพป.นนทบุรี เขต 2
534
3061600111
เด็กชายอินทโชติ  ชาวอุทัย
ป.6
โรงเรียนสุพรรณภูมิ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
535
3060860459
เด็กชายอินทัช  องอาจวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สพป.ปทุมธานี เขต 1
536
3060771185
เด็กหญิงอุดมพร  ปาลคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์์อุปกรณ์)
สพป.นนทบุรี เขต 2
537
3060771010
เด็กหญิงเอมธิตา  มั่งไม้วัฒนา
ป.6
โรงเรียนพิชญศึกษา
สพป.นนทบุรี เขต 2
538
3061600371
เด็กหญิงไอยศิรา  โพธิสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
539
3061620427
เด็กหญิงไอรดา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3