รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1040740001
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะนะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
2
1040230001
เด็กชายกมลรวิชญ์  ตันติสันติสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
3
1040230002
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
4
1040750001
เด็กหญิงกรกนก  ก้อนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
5
1040740300
เด็กชายกฤตธนกร  นพพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
6
1040731086
เด็กชายกฤติน  ซึงรุ่งโชติ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
7
1040230003
เด็กชายกวิณวัชร์  ตันติสันติสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
8
1040731088
เด็กชายกวินทัต  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
9
1040230005
เด็กชายกอบสกุล  ตรีบุพชาติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
10
1042280003
เด็กหญิงกัญชพร  คุณาพลเทวินท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
11
1040230240
เด็กหญิงกัญญ์วราภรณ์  พงษ์อุบล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
12
1040231177
เด็กชายกัมพูภัค  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
13
1040731090
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พุกสอน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
14
1040730982
เด็กชายกิตติคุณ  ทองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
15
1040990186
เด็กชายกิตติธัช  สุริยะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
16
1040230968
เด็กชายกิตติพัทธ์  อดุลยาธร
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
17
1041820005
เด็กชายกิตติภูมิ  ไพบูลย์วุฒิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
18
1040230009
เด็กชายกิตทิพิชธ์  ภิบาลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
19
1040230074
เด็กชายไกรวิชญ์  เดชขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
20
1040230011
เด็กชายคามิน  จ่าพันดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
21
1040730770
เด็กชายจอมทัพ  จันทรังสีวรกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
22
1040740010
เด็กหญิงจันทมาศ  จักรแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
23
1040990006
เด็กชายจารุวิทย์  แพรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
24
1041820009
เด็กหญิงจิณณพัต  ธานีตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
25
1040730036
เด็กชายจิรภัทร  วงศ์กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
26
1040730332
เด็กหญิงเจสสิกา จิรสุดา  ซัคลี่ย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
27
1040750089
เด็กหญิงชญาขนิษฐ  ศรีดอนทราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
28
1040990190
เด็กหญิงชนกนาถ  คมเศวต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
29
1040730052
เด็กชายชนินทร  ก้องเเดนไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
30
1041820012
เด็กหญิงชลกร  นิลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
31
1040230970
เด็กชายชวัลกิตติ์  กิติกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
32
1040750007
เด็กหญิงชัญญาภัค  ศรีคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
33
1042280028
เด็กชายชานนท์  แรกดำเนินกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
34
1040731094
เด็กหญิงชินะปัญ  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
35
1040731135
เด็กชายไชยาวาส  แดนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 423 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1041000063
เด็กชายญาณวุฒิ  วาโฉม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
37
1040230020
เด็กชายฐาปกรณ์  บดีรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
38
1040990195
เด็กหญิงฐิตารีย์  อนันตรัมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
39
1040730076
เด็กหญิงณพิชญ์ชญา  แก้วคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
40
1040731097
เด็กชายณภัสสร์  ภัสสร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
41
1040730084
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  แสงดาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
42
1040230022
เด็กชายณัฐกร  เก่งธัญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
43
1040730781
เด็กชายณัฐกรณ์  ธนะสมบัติ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
44
1040230023
เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลหัตถี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
45
1040730090
เด็กหญิงณัฐฐิญา  นิภัทร์เดชาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
46
1040990202
เด็กหญิงณัฐธนิสชา  แก้วผลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
47
1040730100
เด็กหญิงณัฐนันท์  พรกระเเส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
48
1040230972
เด็กชายณัฐภัทร  คำสา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
49
1040230025
เด็กหญิงณันร์ณัฏฐ์  เย็นชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
50
1040731101
เด็กหญิงดนิตา  พุทธคุณสกุลพร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
51
1040730786
เด็กหญิงตาณ  ไกรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
52
1040740416
เด็กหญิงตุลดา  สิมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
53
1042280109
เด็กชายเตชัส  ไวกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
54
1040230994
เด็กชายเตชินท์  ทิพย์ประสาตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
55
1040730756
เด็กชายทศพร  วงศ์วิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
56
1040731103
เด็กหญิงทัศนมน  พรชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
57
1040730333
เด็กชายเทพธนากร  คำลัยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
58
1040240042
เด็กชายธนกฤต  ศรีสุพัฒนะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
59
1041820023
เด็กชายธนพล  ไผ่เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
60
1040990029
เด็กชายธนา  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
61
1040990212
เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
62
1041820026
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
63
1041000009
เด็กชายธัมมดนย์  กอโชติวุฒินนท์
ป.5
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
64
1040750219
เด็กชายธีรโชติ  พฤฒิสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
65
1040730790
เด็กชายธีรภัทร  หมั่นเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
66
1040990217
เด็กชายนภัทร  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
67
1040740308
เด็กหญิงนลิน  วราพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
68
1040740678
เด็กชายนลินธร  นามสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
69
1040731108
เด็กหญิงนัฐนันท์  สุพนิชยโภคิน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
70
1040731109
เด็กหญิงนันทนิษฏ์  สุพนิชยโภคิน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 424 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1040730151
เด็กชายบุณยาวัทน์  เพ็ชรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
72
1040730154
เด็กหญิงปพิชญา  วัตรชิรมนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
73
1041820034
เด็กชายปรเมษฐ์  ชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
74
1040730758
เด็กหญิงปวริศา  กันธวัง
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
75
1041000069
เด็กหญิงปวันรัตน์  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
76
1040990031
เด็กชายปวีณวัช  สุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
77
1040230358
เด็กชายปองภพ  จรลี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
78
1040990032
เด็กหญิงปัญญาพร  ลาภประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
79
1040990224
เด็กหญิงปัณฑชนิต  สอนตน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
80
1040230039
เด็กชายปัณณคุณ  ภาวศุทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
81
1040730165
เด็กชายปัณณธร  เกรียงไกรเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
82
1040731113
เด็กหญิงปุณรดา  เพ็ญประดับพร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
83
1040731114
เด็กชายผะอบเหล็ก  สนแจ้ง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
84
1042280067
เด็กหญิงพรนลัท  กลัดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
85
1041000071
เด็กชายพัชรพงษ์  วงศ์ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
86
1040730799
เด็กชายพัฒนพล  อำพันสถิตย์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
87
1042280290
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อานนท์วัฒน์
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
88
1042280070
เด็กหญิงพิชชภา  ม่วงภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
89
1040230041
เด็กหญิงพิชชาภา  เรืองชัยศิวเวท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
90
1041000072
เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
91
1040731118
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดีจักรวาล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
92
1041820149
เด็กชายพิชญะ  ด่านอุดมโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
93
1040731117
เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
94
1040990237
เด็กหญิงพิชญาภา  เสริมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
95
1040730210
เด็กชายพิสิฎฐ์พล  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
96
1040730214
เด็กชายภคินทร์  วงศ์เเก้วโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
97
1041000012
เด็กชายภวินท์  ฤกษ์ธนพันธ์
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
98
1041000074
เด็กชายภัทรกานต์  สุระสมบัติพัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
99
1040730223
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อทวีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
100
1040730229
เด็กชายภาคิน  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
101
1040730232
เด็กชายภีมพัฒน์  ทองเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
102
1040230049
เด็กชายภูมิบดินทร์  สุทธิวิรีสรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
103
1040730235
เด็กชายภูมิพงษ์  โอชารส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
104
1040740047
เด็กหญิงภูษณิศา  ใยยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
105
1042280079
เด็กชายยศธร  ทิพยวงศ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1040730805
เด็กชายรัชพล  อารยะเดโช
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
107
1040230427
เด็กชายลัญฉกร  วุฑฒยากร
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
108
1040730264
เด็กหญิงวรชยา  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
109
1041000077
เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
110
1040230056
เด็กหญิงวฤยดา  รักพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
111
1041000078
เด็กชายวิชญะ  เสาไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
112
1040230057
เด็กชายวุฒิภัทร  นิยมรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
113
1040730759
เด็กหญิงศศินิภา  จำปางาม
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
114
1040740679
เด็กชายศักดิ์ณรินทร์  คงทับทิม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
115
1040230058
เด็กชายศักย์สัณห์  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
116
1040230059
เด็กชายศิรวิชญ์  จันทรปราสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
117
1040230061
เด็กชายศิวัช  เจริญนภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
118
1040730290
เด็กชายศิวัช  นัยนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
119
1040730292
เด็กชายศุภฤกษ์  พงษ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
120
1040730702
เด็กหญิงศุภวรารัตน์  ทรัพย์สุริต
ป.5
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
121
1040230063
เด็กชายศุภวิขญ์  พูลภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
122
1042280111
เด็กชายเศรษฐพงศ์  คำมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
123
1040230064
เด็กชายสถิตคุณ  แจ้งใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
124
1042280092
เด็กชายสนฉัตร  ใจเพ็ชรดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
125
1041000079
เด็กชายสรวิชญ์  จันทรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
126
1040730297
เด็กชายสรวิชญ์  เสียงเรืองเเสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
127
1040990256
เด็กหญิงสรัญญ์นิตา  ตันติโชติเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
128
1040990257
เด็กชายสสรัช  พุ่มมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
129
1040230065
เด็กชายสิรภพ  ทิพย์พิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
130
1040230066
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แก่นนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
131
1040230067
เด็กชายสุภฑัต  ปานท้วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
132
1040230069
เด็กชายสุวภัทร  ปรางค์ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
133
1042280099
เด็กหญิงสุวภัทร  วัฒนเกษกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
134
1040730975
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชั่งหรก
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
135
1040230070
เด็กชายสุวิจักขณ์  พินิตไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
136
1040730976
เด็กหญิงอภิญญา  จอมใจ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
137
1040730324
เด็กชายอัครินทร์  องค์วิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
138
1040240273
เด็กชายอัตรชัย  สมใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
139
1040730330
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พลจีราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
140
1040240096
เด็กชายอินทนนท์  อ่อนคล้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1042280302
เด็กชายเอกบุรุษณ์  สอาด
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
142
1040730343
เด็กหญิงเอการินทร์  แก้วตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
143
1040990269
เด็กชายเอื้ออังกูร  เจริญบวรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
144
1031010847
เด็กชายพลภัทร  วัฒนาอุดม
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 427 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
145
2040730825
นางสาวจุฑามาศ  สุราภา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
146
2040740400
เด็กหญิงนภัสสร  นันที
ม.2
โรงเรียนบ้านวังชุมพร
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
147
2040730846
เด็กชายพชรพล  สกุลวา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
148
2040240279
เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุมแสง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
149
2040730864
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 428 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
150
3041820063
เด็กหญิงกชพร  ขวัญไกรศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
151
3040990088
เด็กหญิงกชพร  ชมโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
152
3041000080
เด็กหญิงกตัญญุตา  ตั้งวัฒนาสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
153
3040240385
เด็กหญิงกนกพร  อ่อนละมัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
154
3040240002
เด็กหญิงกมลพร  ปินนา
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
155
3040230076
เด็กชายกรณัฐ  ปัณณวลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
156
3040230077
เด็กหญิงกรวรรณ  สีตลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
157
3040990089
เด็กชายกรวิชญ์  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
158
3040990091
เด็กชายกฤชณัฏฐ์  วิชัยต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
159
3040990273
เด็กชายกฤชติพงศ์  ทับบุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
160
3040990274
เด็กชายกฤตพัส  เขตขาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
161
3040731137
เด็กชายกฤตภาส  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
162
3040731138
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
163
3040231181
เด็กชายกฤตภาส  เรืองวงษ์
ป.4
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
164
3041820064
เด็กชายกฤติน  เพชรประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
165
3040740078
เด็กหญิงกฤติมา  กสิธิกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
166
3042280119
เด็กชายกฤษฎิ์กวิน  สงัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
167
3040230079
เด็กชายกฤษฏิกร  มัจฉา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
168
3040990275
เด็กชายกฤษณธร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
169
3040230080
เด็กชายกฤษณพัฒน์  อ่อนเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
170
3040240386
เด็กชายกฤษณะ  ขุนพิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
171
3040731139
เด็กชายกลวัชร  โพธิวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
172
3042280121
เด็กหญิงกวินธิดา  อินทรสุริยวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
173
3040730359
เด็กหญิงกวิสรา  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
174
3040990093
เด็กชายกวีวัฒน์  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
175
3040230081
เด็กหญิงกษิตริญา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
176
3040750229
เด็กหญิงกัญจนพร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
177
3040990278
เด็กหญิงกัญญณัท  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
178
3040740317
เด็กหญิงกัญญพัชร  ครุทธมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
179
3040230083
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
180
3040750122
เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  พรมทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
181
3040740671
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแม่กะทู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
182
3040730363
เด็กหญิงกัญญาภัค  สารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
183
3041820174
เด็กหญิงกัญญาวีย์  นิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
184
3041820071
เด็กหญิงกัณธิชา  พงษ์โอภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
185
3040740319
เด็กชายกัณภัทร  พูลเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
186
3040730366
เด็กชายกันต์กวี  วังสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
187
3040230084
เด็กชายกันต์ธนวุฒิ  ล่ำภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
188
3040990283
เด็กชายกันตภณ  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
189
3040730869
เด็กชายกันตภณ  ธนาวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
190
3040740680
เด็กหญิงกันตินันท์  ฝ้ายเยื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
191
3040990284
เด็กชายกันต์  ศิษย์โรจนฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
192
3040230085
เด็กหญิงกันยพร  ดอนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
193
3040990286
เด็กหญิงกัลยาภัสร์  น้อยใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
194
3040730762
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  บุญจิตร
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
195
3040240388
เด็กหญิงกาญจน์ณัชชา  ชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
196
3041000081
เด็กหญิงกาญจน์พิศา  ศรีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
197
3040750123
เด็กหญิงกานต์สินี  สิงห์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
198
3040230089
เด็กชายกิตติ์ฌาณวรา  ล่ำภากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
199
3040990095
เด็กหญิงกิตติญา  อ่อนใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
200
3042280308
เด็กชายกิตติณัฐ์  กันถา
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
201
3040230540
เด็กชายกิตติธัช  อินตา
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
202
3040730369
เด็กชายกิติพัฒน์  สุขศรีรัตนวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
203
3040230090
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
204
3040230205
เด็กหญิงเกวลีน  สีลากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
205
3042280366
เด็กหญิงเกสรา  สงวนเผ่า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52
สพป.อุทัยธานี เขต 2
206
3040731193
เด็กชายเก้ามงคล  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
207
3040240421
เด็กหญิงขวัญกมล  ทับเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
208
3040230091
เด็กหญิงขวัญจิรา  จิตติวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
209
3040740445
เด็กหญิงขวัญชนก  อาบสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
210
3040230945
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  วัชกาล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
211
3040230094
เด็กหญิงคุณันญา  ชาญเชี่ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
212
3040230096
เด็กชายคุณานนต์  เอมแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
213
3040240006
เด็กชายจตุรภัทร  ติบบุ้ง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
214
3040731142
เด็กหญิงจินดานันท์  ณรงค์ตะณุพล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
215
3040740103
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีมะลิจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
216
3040231000
เด็กชายจิรพิภัทร  รุ่งวิทยา
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
217
3040750230
เด็กหญิงจิรัญญา  อนุพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
218
3040990102
เด็กชายจิรุตม์  เหมือนสุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
219
3040740109
เด็กหญิงฉัตรฑริการ์  แพรสีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
220
3040730379
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
221
3040231001
เด็กชายชญานิน  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
222
3040240390
เด็กหญิงชญานิน  พิทักษี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
223
3040231003
เด็กหญิงชนมน  วงศ์บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
224
3040750233
เด็กหญิงชนฤดี  แสงอาคเนคณิตศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
225
3040730380
เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
226
3040990298
เด็กหญิงชนัดดา  มูรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
227
3040230099
เด็กหญิงชนานันท์  ทรัพย์อำนวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
228
3040990300
เด็กชายชนาภัทร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
229
3042280139
เด็กหญิงชนิดาภา  สิมากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
230
3040231004
เด็กหญิงชมพูนุช  สุกสด
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
231
3040730381
เด็กชายชยพล  งดงามทวีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
232
3040740326
เด็กชายชยพันธ์  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
233
3040740454
เด็กหญิงชลธิชา  มาคะมาตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
234
3040230101
เด็กหญิงชลนภา  ขุนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
235
3041000085
เด็กหญิงชวัลรัตน์  เรี่ยมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
236
3040740121
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เหล่าเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
237
3040730876
เด็กชายชวิน  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
238
3040740122
เด็กชายชัยพฤกษ์  วันหนองคู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
239
3040740667
เด็กหญิงเชิญขวัญ  หวังสุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
240
3040740545
เด็กหญิงโชติกา  ตันศิริพรภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
241
3040240423
เด็กชายญาณภัทร  สุวรรณศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
242
3040990107
เด็กชายญาณวุฒิ  สุขเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
243
3042280317
เด็กหญิงญาณิศา  ไชยศิริ
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
244
3042280145
เด็กหญิงญาณิศา  สุขสบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
245
3040990304
เด็กหญิงญาณิศา  อันผาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
246
3042280146
เด็กชายฐานนท์  อกนิษฐานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
247
3040230107
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุธรรมรัตน์บดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
248
3040990307
เด็กหญิงฐิติชญา  พวงทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
249
3040730881
เด็กชายณฐกร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
250
3040990309
เด็กชายณฐภัทร  วงษ์สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
251
3040730883
เด็กหญิงณธษา  กิตติวรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
252
3040231007
เด็กชายณบดี  สุข​เจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
253
3040730403
เด็กชายณภัทร  จันทสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
254
3040231008
เด็กหญิงณมน  จันทร์ครุฑ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
255
3042280153
เด็กชายณรัฐ  สอนจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
256
3042280154
เด็กชายณรัฐพล  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
257
3040230112
เด็กชายณวัฒน์  กุลมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
258
3040230113
เด็กหญิงณัชชา  จงมีความสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
259
3040731151
เด็กหญิงณัชชา  สิริวงศ์สาคร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
260
3041820085
เด็กชายณัชพล  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
261
3040231183
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ดิษฐภู่
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
262
3040740137
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  สีสวาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
263
3040730408
เด็กหญิงณัฏฐ์ณฐากุล  เฉยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
264
3040730407
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เทวราชสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
265
3040730887
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิวน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
266
3040731152
เด็กหญิงณัฏฐพัช  สิงห์ธนสาร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
267
3040730409
เด็กหญิงณัฏฐ์พิชญา  เเจ้งคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
268
3040740138
เด็กหญิงณัฐกมล  อินทสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
269
3040230616
เด็กชายณัฐกฤต  บุญคง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
270
3040730410
เด็กหญิงณัฐกฤติยา  วิริยะเขษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
271
3040990317
เด็กชายณัฐชนน  เปี่ยมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
272
3040230117
เด็กชายณัฐชนน  เหมือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
273
3040730414
เด็กหญิงณัฐฌากุล  สุขเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
274
3040230622
เด็กหญิงณัฐฐิกา  แก้วบัวดี
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
275
3040990320
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
276
3040730419
เด็กหญิงณัฐพิรดา  วิริยะเขษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
277
3041000087
เด็กหญิงณัฐภัสสร  หว่างพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
278
3040730421
เด็กชายณัฐภาค  จุฑากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
279
3040230633
เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์สกุลเกียรติ
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
280
3040230120
เด็กชายณัฐรัตน์  นาคพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
281
3040740463
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุนสระดี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
282
3040230121
เด็กชายณิชคุณ  พัชนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
283
3040740335
เด็กหญิงณิชนันทร์  รัตตกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
284
3040730425
เด็กหญิงณิชากรณ์  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
285
3040740663
เด็กหญิงณิชาภัทร  นาคนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
286
3040730426
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุณยะวันตัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
287
3040730427
เด็กหญิงณิศวรา  เกตุมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
288
3040240008
เด็กหญิงดวงใจ  อุนศรีส่ง
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
289
3042280167
เด็กชายติณณภพ  มีลาภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
290
3040230208
เด็กหญิงเตชิดา  อินทพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
291
3040230962
เด็กชายไตรรัตน์  รักษ์ชน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
292
3042280169
เด็กชายถนัดกิจ  ชลิตพิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
293
3040750236
เด็กชายทวีศักดิ์  อินทรวิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
294
3040731156
เด็กหญิงทองชมพู  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
295
3040240287
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สมพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
296
3040230209
เด็กหญิงเทวิกา  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
297
3040990336
เด็กชายธนกร  มีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
298
3040231012
เด็กชายธนกร  เสือคำรณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
299
3040231013
เด็กชายธนกฤต  ลิขิตเขตตานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
300
3040990338
เด็กชายธนชาติ  จอกถม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
301
3040740160
เด็กหญิงธนพร  เคลือบโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
302
3040730441
เด็กชายธนพล  พึ่งเเสงสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
303
3040230126
เด็กชายธนพล  โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
304
3040230666
เด็กชายธนภัทร  ตำมะ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
305
3040740162
เด็กชายธนภูมิ  เปลี่ยนพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
306
3040730446
เด็กชายธนยศ  ประสพศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
307
3040990340
เด็กชายธนรัฐ  เจศรีชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
308
3040740163
เด็กหญิงธนวนันท์  สอนที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
309
3040230128
เด็กชายธนวัฒน์  เย็นชุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
310
3040750201
เด็กชายธนวันต์  ดาวดึงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
311
3040230129
เด็กชายธนวิชญ์  บวรสิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
312
3040231014
เด็กหญิงธนัชชา  ตั้งวงศ์สิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
313
3040740605
เด็กชายธนัท  เชื้อบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
314
3040230130
เด็กชายธนัท  รักเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
315
3040231119
เด็กชายธนาธิป  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
316
3042280178
เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
317
3040730452
เด็กชายธรณินท์  จุธากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
318
3040730453
เด็กชายธราทร  ทองนิตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
319
3040730454
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
320
3040750052
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริรุจิภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
321
3040740474
เด็กชายธัญชนิต  จันทร์ชื่นจิต
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
322
3040230675
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชัยหา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
323
3040240160
เด็กหญิงธัญทิพย์  ไชยนาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
324
3040730456
เด็กหญิงธัญภัค  ยี่สุ่นเเสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
325
3042280327
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธรรมศร
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
326
3040230134
เด็กชายธัณยพงศ์  ห่านดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
327
3040730460
เด็กหญิงธันยชนก  จิโรจนนุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
328
3040230683
เด็กชายธาราดล  รุ่งพิทยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
329
3040750202
เด็กชายธาวิน  รุจิธนพาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
330
3040230135
เด็กหญิงธิติกาญลย์  คชาภิชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
331
3041000091
เด็กชายธิษณ์วุฐ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
332
3042280329
เด็กชายธีพบ  สุขสารี
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
333
3040230137
เด็กหญิงธีรดา  รามสูต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
334
3040740170
เด็กชายธีรเดช  โพนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
335
3040730471
เด็กชายธีร์ธวัช  ณ ถลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
336
3040230138
เด็กชายธีรธัช  บุตรพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
337
3040740169
เด็กชายธีรภัทร  สารีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
338
3040990116
เด็กหญิงนงนภัส  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
339
3040231123
เด็กหญิงนภัสชญาภา  จงจิตร
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
340
3040730907
เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองพันชั่ง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
341
3040740480
เด็กหญิงนภัสวรรณ  การกิ่งไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
342
3040990118
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอี่ยมอุไร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
343
3042280334
เด็กหญิงนภาพร  เอี่ยมสำลี
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
344
3040740172
เด็กชายนราธิพ  ทวยพวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
345
3040230141
เด็กหญิงนลิน  เพ็งยิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
346
3040730908
เด็กหญิงนะดียาห์  เรืองปราชญ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
347
3040990355
เด็กชายนัทธพิพัฒน์  บุญนุวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
348
3040230709
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลมลอย
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
349
3040230143
เด็กหญิงนันท์นลิน  น่วมอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
350
3040231126
เด็กชายนันทวัฒน์  อ่อนเมือง
ป.4
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
351
3040990121
เด็กชายนันทิวรรธน์  สนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
352
3040730482
เด็กชายนิจคุณ  นิยมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
353
3041000162
เด็กชายนิติพงษ์  สีนาก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
354
3040750144
เด็กชายนิธิกร  อินทร์ฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
355
3040990360
เด็กชายนิธิศ  เดียวสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
356
3040750241
เด็กหญิงนุชญาดา  พิสุทธิ์เจริญพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
357
3040990463
เด็กหญิงเนติธิดา  บุญยะนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
358
3040730486
เด็กชายบรรณสรณ์  ต่ายน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
359
3040740180
เด็กหญิงบัณฑิตา  จิรกิจวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
360
3040740345
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉวีอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
361
3040730492
เด็กหญิงบุณยวีร์  ยิ้มพราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
362
3041820100
เด็กหญิงบุณรดา  นุชรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
363
3040731017
เด็กชายบูรพา  ชอบจิต
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
364
3040731194
เด็กหญิงเบญญาภา  ฉันทวิบูลชัย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
365
3040230210
เด็กหญิงเบญญาภา  ต้นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
366
3040730763
เด็กหญิงเบญญาภา  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
367
3040240179
เด็กชายปกรณ์กิตต์  สายเครือฝั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
368
3040740184
เด็กชายปฏิญาณ  ศรีพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
369
3040990123
เด็กชายปณชัย  ป้อมมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
370
3040740487
เด็กชายปณิธาน  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
371
3041820101
เด็กหญิงปนัสญา  ยวงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
372
3040240349
เด็กหญิงปพิชญา  สมใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
373
3040740188
เด็กหญิงปภรดา  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
374
3040730911
เด็กชายปภังกร  ชูเถื่อน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
375
3040730502
เด็กหญิงปภากานต์  พิณคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
376
3040990126
เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทรมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
377
3042280336
เด็กชายปภิณวิทย์  แจ้งจิต
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
378
3040750057
เด็กหญิงประวีณ์นุช  จันทร์แจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
379
3040230737
เด็กหญิงปริยาภัทร  ปิ่นมณี
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
380
3040740493
เด็กชายปรีชาพล  รัตนพิกุลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
381
3040730508
เด็กหญิงปลายกัลย์ยา  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
382
3040990128
เด็กหญิงปวริศา  คลังเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
383
3040230740
เด็กหญิงปวริศา  อุทเบ็ญ
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
384
3040990371
เด็กชายปวิทวัส  เกียรติกำพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
385
3040230741
เด็กชายปวีณ์กร  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
386
3040730915
เด็กชายปองภพ  นวลทอง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
387
3041820102
เด็กชายปัณณพงศ์  คะสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
388
3040231022
เด็กชายปัณณวัฒน์  รุ่งคณาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
389
3040730916
เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
390
3040730516
เด็กชายปัณณ์  จันทร์เทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
391
3040730918
เด็กชายปัณตินันท์  บัวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
392
3040230151
เด็กชายปางบุญ  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
393
3041000095
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
394
3040740195
เด็กหญิงปานวาด  ประดิษกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารมโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
395
3040230746
เด็กหญิงปิยฉัตร  ปาณะศรี
ป.4
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
396
3040230153
เด็กหญิงปิยธิดา  พินิตไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
397
3040990376
เด็กหญิงปิยธิดา  ม่วงเส็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
398
3040230155
เด็กชายปิยวัชร์  คำกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
399
3040730922
เด็กหญิงปุญจิตตา  ศรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
400
3040990379
เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
401
3040740197
เด็กหญิงปุญญพัตณ์  ทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
402
3040750060
เด็กชายปุญณเมธ  ขอบบัวคลี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
403
3040731171
เด็กชายปุณณวิช  กิตติพรพานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
404
3040230157
เด็กชายปุณย์ชนะ  ปรางค์ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
405
3040731021
เด็กหญิงปุณยวีร์  พรธาดาวิทย์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
406
3040231193
เด็กหญิงเปรมยุดา  ขาววงษ์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
407
3040231044
เด็กหญิงไปรยา  ฝ่ายสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
408
3040990381
เด็กชายพงศภัค  ศิวเวทพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
409
3040231023
เด็กหญิงพชรภัทร  จริยคุณ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
410
3040230158
เด็กชายพนธกร  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
411
3040231186
เด็กหญิงพนิดา  ศิริสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
412
3040990385
เด็กหญิงพรรณนารา  พุธเลี้ยว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
413
3040230764
เด็กชายพริษฐ์  สายมา
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
414
3040730536
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ทองจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
415
3042280200
เด็กชายพัชรพล  ่แกล้วกสิกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
416
3040230160
เด็กชายพัชรพล  จันทร์ประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
417
3040240193
เด็กชายพัชรพล  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
418
3040730539
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
419
3042280204
เด็กหญิงพัชริญา  นวกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
420
3040230161
เด็กหญิงพัฒน์ธนันตร์  ศรีพุทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
421
3040730925
เด็กหญิงพัทธนันท์  สมสุข
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
422
3040730924
เด็กหญิงพัทธนันท์  หงส์ธนนันท์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
423
3040740204
เด็กหญิงพิชชากร  สุคลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
424
3040740500
เด็กหญิงพิชชานันท์  โตใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
425
3040230775
เด็กหญิงพิชชาพร  ใจอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
426
3042280206
เด็กชายพิชญคุณ  งามขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
427
3040740206
เด็กหญิงพิชญธิดา  โคตรคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
428
3040740205
เด็กหญิงพิชญธิดา  เชิดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
429
3040990132
เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองล้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
430
3040231025
เด็กชายพิชญุตม์  แก้วนำเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
431
3040230780
เด็กชายพิชัยภัทร  จิตสนธิ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
432
3040231187
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เชี่ยวชาญ
ป.5
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
433
3040740503
เด็กหญิงพิทยารัตน์  ทับทิมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
434
3040730553
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เเทนสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
435
3040990134
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ปานทวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
436
3040730556
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  นิราพาธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
437
3040730558
เด็กหญิงพิมพ์พนิตา  ไวยหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
438
3040731196
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงอุทัย
ป.6
โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
439
3040230786
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ดีวัน
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
440
3040750066
เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
441
3040231028
เด็กหญิงพิมพ์ระภัส  โพธิ์แนม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
442
3040230789
เด็กหญิงพิมลดา  พงษ์อุบล
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
443
3040740700
เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์  พันธมาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
444
3040730565
เด็กชายพีรณัฐ  โสประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
445
3040230166
เด็กหญิงพีรดา  กัลปณุลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
446
3042280214
เด็กหญิงพีรดา  ชังชั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
447
3041820183
เด็กชายพีรพล  ระงับไพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
448
3040990136
เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนทองพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
449
3040990137
เด็กชายพีรภาส  ขุนทองพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
450
3040230167
เด็กหญิงพุฒิตา  ฟุ้งธีรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
451
3041000037
เด็กชายพุทธิพงศ์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
452
3041820127
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชำนิเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
453
3040730679
เด็กหญิงเพียงลดา  เดชตุลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
454
3040730684
เด็กหญิงไพลิน  บัวสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
455
3040230803
เด็กชายภคิน  วินทะชัย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
456
3040240012
เด็กชายภรัญญู  โมกข์ทอง
ป.4
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
457
3040990408
เด็กชายภฤทา  ใจบุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
458
3040231148
เด็กหญิงภัคจิรา  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
459
3042280342
เด็กชายภัคพงศ์  คำภา
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
460
3041000098
เด็กชายภัคพล  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
461
3040230169
เด็กหญิงภัญญ์พิชชา  บุญปรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
462
3040230171
เด็กชายภัทรดนัย  เงาสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
463
3040740354
เด็กหญิงภัทรภร  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
464
3040230812
เด็กหญิงภัทรภร  สุขสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
465
3040230817
เด็กหญิงภาคิณี  วรรษติวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
466
3041000173
เด็กชายภาณุวัชร์  จันทร์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
467
3041000102
เด็กชายภาธี  บุตรดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
468
3040740220
เด็กหญิงภานิชา  ถึงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
469
3042280224
เด็กชายภาวิต  โชติธนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
470
3042280225
เด็กหญิงภิญญาพัชร์  คงประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
471
3041820110
เด็กชายภีมเดช  บุญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
472
3040731177
เด็กชายภูบดินทร์  พาไพรสว่าง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
473
3040740508
เด็กชายภูผา  จับศรทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
474
3042280227
เด็กชายภูมิภัทร  แจ้งประจักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
475
3040740224
เด็กชายภูริภัทร  พิมงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
476
3040230828
เด็กชายภูริวัจน์  บุญชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
477
3040750069
เด็กหญิงมณีรัตน์  นิลสนธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
478
3040740617
เด็กหญิงมนัญชยา  หลั่นจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
479
3040990146
เด็กหญิงมโนชา  มะพงษ์เพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
480
3040230835
เด็กหญิงมลชยา  พลอาจ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
481
3040231043
เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์เรือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
482
3040231198
เด็กชายยศชนินทร์  ประทุมแฝง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
483
3042280231
เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
484
3040740293
เด็กชายโยธิน  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
485
3040231176
เด็กหญิงโยษิตา  ยศสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
486
3040731179
เด็กชายรชตะ  ชาหล่อน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
487
3042280235
เด็กหญิงรมน์นลิน  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
488
3041820112
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ชูศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
489
3040730601
เด็กหญิงรสริน  คำภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
490
3040990147
เด็กหญิงรักษ์ศิวา  บุบผาพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
491
3040990148
เด็กชายรัชพล  ฉายศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
492
3042280236
เด็กหญิงรัตน์สตรี  อินทรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
493
3040731181
เด็กหญิงลฎาภา  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
494
3040740408
เด็กหญิงลดาวัลย์  อินดีคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
495
3040231030
เด็กชายลภัสพงษ์  บุญถนอม
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
496
3040730611
เด็กหญิงวงศกุลมนต์  วรรธนะมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
497
3042280239
เด็กชายวชิรวงศ์  เตชะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
498
3040730612
เด็กชายวชิรวิชย์  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
499
3040730934
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์สอน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
500
3041820188
เด็กหญิงวนิดา  อนันตะปุระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
501
3040730615
เด็กหญิงวรดา  นพเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
502
3040730616
เด็กชายวรพงศ์  ลิ้มจำรูญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
503
3040240015
เด็กชายวรรณชัย  เหล็กสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
504
3040240602
เด็กหญิงวรรณภา  ใจเฉื่อย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
505
3041820189
เด็กหญิงวรรณวิษา  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส
สพป.อุทัยธานี เขต 1
506
3040740236
เด็กหญิงวรรณิดา  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
507
3042280241
เด็กหญิงวรวลัญช์  คันศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
508
3041820116
เด็กหญิงวรวลัญช์  พันธ์วิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
509
3040731184
เด็กชายวรวัศว์  สระทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
510
3040240367
เด็กหญิงวรัญญา  นาตรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
511
3041000103
เด็กหญิงวรัญญา  เวชคุณานุกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
512
3040740361
เด็กหญิงวรัญญา  อินทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
513
3040740620
เด็กชายวรัญญู  ผลเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
514
3040740557
เด็กหญิงวราภรณ์  นราหอม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
515
3040990431
เด็กหญิงวรารัตน์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
516
3040750247
เด็กชายวริทธิ์ธร  พงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
517
3040990432
เด็กหญิงวริทยา  ยวนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
518
3040230864
เด็กหญิงวริศรา  แก้วสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
519
3040740238
เด็กชายวศิน  หาสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
520
3042280245
เด็กหญิงวษญา  ศรีฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
521
3040990434
เด็กชายวัขรพันธ์  อุปราพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
522
3040740558
เด็กหญิงวัจจะโสฬส  มาสถิตย์
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
523
3040740520
เด็กชายวัชรพล  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
524
3040740362
เด็กชายวาริน  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
525
3040740675
เด็กหญิงวาสนา  ฉัตรทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดงคู้
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
526
3040731185
เด็กชายวิชชนัท  ธรรมรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
527
3041820118
เด็กชายวิญญ์  ศิริเขตกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
528
3040740622
เด็กหญิงวิภารัตน์  ธรรมวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
529
3040750206
เด็กหญิงวิภาวี  ลิขิตวิเศษกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
530
3040231190
เด็กหญิงวิภาวี  แว่นศิลา
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
531
3040730942
เด็กหญิงวิลาสินี  เงินบำรุง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
532
3040240293
เด็กหญิงวิไลวรรณ์  ศิลาลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
533
3040730626
เด็กหญิงวิสารินท์  เหมหงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
534
3040990154
เด็กชายวุฒิภัทร  ชวลิตวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
535
3040240230
เด็กหญิงศราวณีย์  สานเมทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
536
3040740623
เด็กหญิงศศินิภา  พันมะณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
537
3040230186
เด็กหญิงศศิพร  คล้ายลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
538
3040240400
เด็กชายศักดิ์ชัย  อบมาสุ่ย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
539
3040231034
เด็กชายศิรวิทย์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
540
3040240401
เด็กชายศิรวุฒิ  ยวนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
541
3040750207
เด็กหญิงศิริณภา  สุขผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
542
3040730635
เด็กหญิงศิลป์ศุภาค์  เพ็งอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
543
3040231191
เด็กชายศิวา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
544
3040730637
เด็กชายศุภกร  เชตพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
545
3041820121
เด็กหญิงศุภณพิชญ์  มาตรชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต 1
546
3040750077
เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์อุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
547
3042280372
เด็กหญิงโศรยา  ดีเทียน
ป.6
โรงเรียนวัดทัพคล้าย
สพป.อุทัยธานี เขต 2
548
3041000041
เด็กชายสมปีติ  มากแก่น
ป.6
โรงเรียนนรบุตรศึกษา
สพป.พิจิตร เขต 2
549
3040731187
เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์โสภิษฐ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
550
3042280349
เด็กชายสรัช  วัสธรรม
ป.5
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
551
3040740664
เด็กหญิงสรัลพร  อภัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
552
3040730644
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
553
3040740649
เด็กหญิงสิดาภัทร  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
554
3040230904
เด็กชายสิรพนธ์  พันธ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
555
3040231199
เด็กชายสิรวิชญ์  จงจิตสุขวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
556
3040740253
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเข้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
557
3040740254
เด็กหญิงสิริกร  รักเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
558
3040990448
เด็กหญิงสิริกาญดา  โฉมโย้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
559
3040750170
เด็กหญิงสิริวิมล  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
560
3040231035
เด็กหญิงสิรี  รักพ่วง
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
561
3040730646
เด็กหญิงสุกฤตา  มโนธรรมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
562
3040740533
เด็กหญิงสุชาวดี  พุ่มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
563
3040231167
เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์มี
ป.6
โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
564
3040740625
เด็กหญิงสุธินันท์  วรรณขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
565
3040740535
เด็กหญิงสุนิสา  น้อยกลด
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
566
3040740265
เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
567
3040740266
เด็กหญิงสุพัตรา  วังคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
568
3040231036
เด็กหญิงสุพิชชา  ทาอาสา
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
569
3040740267
เด็กหญิงสุพิชชา  เหล่ารอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารนิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
570
3040230916
เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
571
3040740270
เด็กหญิงสุมลรัตน์  เทียนสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
572
3040230920
เด็กชายสุรทิน  ทินนะ
ป.5
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
573
3040730954
เด็กชายสุรวิชญ์  ไชยสมภาร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
574
3040230198
เด็กหญิงสุวพิชญ์  สูงปานเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
575
3040750251
เด็กหญิงสุวรรณา  จันทร์ไพแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
576
3040750213
เด็กชายหฤษณ์  โพธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
577
3040730652
เด็กชายอคิราภ์  สัตระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
578
3040730654
เด็กชายอชิระ  ลิ้มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
579
3040740375
เด็กหญิงอธิชา  สกุลณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
580
3040740376
เด็กหญิงอนัญพร  กิตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
581
3040231037
เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์พุก
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
582
3040231038
เด็กหญิงอภิชญา  วันยะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
583
3040990166
เด็กชายอภิเดช  บรรเจิดกรพินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
584
3040740627
เด็กชายอภินันธ์  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
585
3040730661
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนเสรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
586
3042280358
เด็กหญิงอมลณัฐ  นันทโกมล
ป.6
โรงเรียนทองประสาทเวทย์
สพป.อุทัยธานี เขต 2
587
3040740281
เด็กหญิงอรกัญญา  สำเภารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
588
3040740283
เด็กชายอรรถพล  โพนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
589
3040240427
เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์กัด
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
590
3040740562
เด็กหญิงอริสา  เทียนสันต์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
591
3040990168
เด็กชายอรุชา  เร่งเงียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
592
3041000108
เด็กหญิงอลิน  ชอบรักษ์ฉันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
สพป.พิจิตร เขต 2
593
3040231039
เด็กหญิงอัจจิมา  ภิญญภาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตฯ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
594
3042280274
เด็กหญิงอัญชลักษมิก์  ปอตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
สพป.อุทัยธานี เขต 2
595
3040990458
เด็กหญิงอัญชสา  รักษาแดน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
สพป.พิจิตร เขต 1
596
3040990170
เด็กหญิงอัญญ์ปัญญ์  วัจฉลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวชิร
สพป.พิจิตร เขต 1
597
3041000188
เด็กหญิงอัปศรสวรรค์  สีแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
สพป.พิจิตร เขต 2
598
3040740559
เด็กหญิงอาคิราภ์  อ่องยิ้ม
ป.5
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
599
3040731191
เด็กชายอาภากาศ  บุณยภิมุข
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
600
3040730670
เด็กหญิงอารยา  ศรีประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
601
3040240253
เด็กหญิงอุพร  มะโนปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
602
3040240255
เด็กหญิงอุษร  มะโนปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
603
3040240021
เด็กหญิงอุษามณี  พรหมมาส
ป.6
โรงเรียนรอดนิลวิทยา
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
604
3040230958
เด็กหญิงเอมมิภา  สุดไทย
ป.6
โรงเรียนวัดคูยาง
สพป.กำแพงเพชร เขต 1