รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1031011552
เด็กชายกชการ  ปิยกุลมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
2
1031800002
เด็กหญิงกฎชากร  อินขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
3
1031010317
เด็กชายกร  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
4
1031590303
เด็กชายกรวิชญ์  บัวสด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
5
1031800003
เด็กชายกรวิชญ์  หมื่นจี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
6
1031011553
เด็กชายกรัยกิระ  พรณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
7
1031060005
เด็กชายกฤตภาส  ชูไพรศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
8
1031011188
เด็กชายกฤตานน  ชัชวาลย์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
9
1031010322
เด็กชายกฤตานนท์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
10
1031011189
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  พ่วงวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
11
1031800500
เด็กชายกฤษฏาพัฒน์  ชัยทน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
12
1031030040
เด็กชายกฤษฏิ์  แสนมี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
13
1030550003
เด็กชายกวินกิตติ์  โอฬารกิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
14
1031010783
เด็กชายกวีวัธน์  จึงสำเร็จการ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
15
1031800578
เด็กชายกษิดิ์ภัทร์  เตียเอี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
16
1031010124
เด็กหญิงกัญชลิกา  บุญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
17
1030550004
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
18
1031590172
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทองประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
19
1031010787
เด็กหญิงกัญภร  ล้อมรื่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
20
1031800009
เด็กชายกันต์ธีภพ  ร่าเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
21
1031010330
เด็กชายกันตนพ  ยวนทวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
22
1031030267
เด็กชายกันตวิทญ์  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
23
1031580714
เด็กหญิงกาญจน์สิตา  อุดม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
24
1031011555
เด็กชายกานปีติ  พรณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
25
1031010332
เด็กชายกิจพัฒน์  บัวแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
26
1031080030
เด็กชายกิตติกร  ฤทธิ์มาก
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
27
1031060021
เด็กชายกิตติธัช  อธิปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
28
1031010126
เด็กชายกิตติภพ  ยาสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
29
1031010334
เด็กชายกิตติภพ  เลี่ยมพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
30
1031010335
เด็กหญิงกิรติกา  ภู่คำมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
31
1031030269
เด็กหญิงกุลธิดา  วุฒิปัญญาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
32
1031070066
เด็กชายเกื้อ  เมืองยศ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
33
1031010795
เด็กหญิงขวัญรวินท์  ปุณะปุง
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
34
1031800011
เด็กชายคมิก  ยั่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
35
1031010797
เด็กชายจิตบุณย์  อินสอาด
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1031010131
เด็กหญิงจิตปภัสสร  เสือมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
37
1031580017
เด็กชายจิรพัฒน์  ม่วงแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
38
1031580555
เด็กชายจิรพัส  เค้าโคตร
ป.4
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
39
1031010798
เด็กชายจิรพิพัฒน์  บุญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
40
1030550008
เด็กชายจิรัฐศักย์  ภูมิลำนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
41
1031010347
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ปัญจวรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
42
1031011561
เด็กชายชนาเมธ  เมตมันกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
43
1031011562
เด็กชายชยากรณ์  หลิมศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
44
1031070014
เด็กชายชัชฤทธิ์  แก้วเกิด
ป.5
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
45
1031590026
เด็กหญิงชัญญานุช  ปทุมมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
46
1031010134
เด็กหญิงชาลินี  ชัยสุนทรโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
47
1030550336
เด็กชายชิตวัน  นิลสนธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
48
1031010359
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
49
1031070017
เด็กหญิงชุติมาศ  นูตา
ป.5
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
50
1031060062
เด็กชายชุติวัต  ใจจูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
51
1031010212
เด็กชายโชติภณ  นุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
52
1031011239
เด็กหญิงซูอาร์  ปั๊ก
ป.6
โรงเรียนผดุงราษฎร์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
53
1031060065
เด็กหญิงฐณัชธิดา  ดอนผิวไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
54
1031010362
เด็กชายฐาปนวัฒน์  เต็มเปียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
55
1031010363
เด็กชายฐิติกร  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
56
1031060066
เด็กชายฐิติกร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
57
1031030326
เด็กหญิงฐิติยา  บุญส่งแท้
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
58
1031020021
เด็กหญิงณฐมน  โม้ชาวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
59
1031070018
เด็กชายณณธกร  สมร่าง
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
60
1031011151
เด็กชายณดล  ฤทธิ์้เต็ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
61
1031010370
เด็กชายณภัทร  เจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
62
1031010137
เด็กหญิงณภัทร์  ดอนตุ้มไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
63
1031010138
เด็กหญิงณภาภัช  แช่มช้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
64
1031580032
เด็กหญิงณัชณิชา  ออมสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
65
1031010372
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ดาบคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
66
1031580437
เด็กหญิงณัฐชานันท์  นวลคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
67
1031590311
เด็กหญิงณัฐฐารัตน์  คัมภีรพจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
68
1031800023
เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
69
1031010376
เด็กชายณัฐพัชร์  สายะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
70
1030550017
เด็กชายณัฐพัฒน์  ทะนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1031800562
เด็กชายณิชกุล  สื่อสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
72
1031580041
เด็กหญิงณิชชาพัณณ์  ศรีปุงวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
73
1031800112
เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
74
1031010379
เด็กหญิงตระการตา  ปราบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
75
1030560025
เด็กชายตรัยคุณ  อุประ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
สพป.ตาก เขต 2
76
1031010146
เด็กชายติณณภพ  ปัญญาสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
77
1031580591
เด็กชายเทวนพ  ด้วงลอย
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
78
1031010519
เด็กหญิงแทนพร  รักการแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
79
1031010520
เด็กหญิงแทนหทัย  รักการแพทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
80
1031070027
เด็กชายธนดล  แก้วพันยู
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
81
1031010150
เด็กชายธนภัทร  พรมพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
82
1031011152
เด็กชายธนภัทร  เลิศลักษมี
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
83
1031010388
เด็กชายธนวรรธน์  กวีวัฒนกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
84
1031011606
เด็กชายธนศักดิ์  อรุณศรี
ป.6
โรงเรียนนานาชาตินิวเคมบริดจ์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
85
1031800034
เด็กหญิงธนัญชนก  ไกรกิจราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
86
1031011100
เด็กชายธนัฐพัฒน์  อู่พุฒินันท์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
87
1031070030
เด็กชายธัชกร  นิธิกัญญากร
ป.5
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
88
1031060123
เด็กหญิงธัญญ์ชยา  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
89
1031010392
เด็กชายธันวา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
90
1031800509
เด็กชายธาม  เชี่ยวสมุทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
91
1031580445
เด็กชายธิติวัฒน์  นันธิใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
92
1031070031
เด็กชายธีรภัทร  กุลศิริ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
93
1031010017
เด็กชายนนทกช เนตัลเนียล  ปิ่นสกุล
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
94
1031010397
เด็กหญิงนพภัสสร  นาคแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
95
1030560002
เด็กชายนพวัฒน์  อภัยกุญชร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
96
1031010399
เด็กหญิงนภัสสร  คงนวม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
97
1031590018
เด็กหญิงนภาพร  ลิ้มเจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สพป.สุโขทัย เขต 2
98
1031020042
เด็กหญิงนรมน  รุ่งทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
99
1031011154
เด็กชายนัธทวัฒน์  คงสุทธิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
100
1031800046
เด็กหญิงนันท์นภัส  เปรมกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
101
1031580573
เด็กชายนันทวัฒน์  ลือชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
102
1031010160
เด็กชายนาคสิทธิ  เรืองหน่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
103
1031060284
เด็กชายเนธีฤฌ  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
104
1031010410
เด็กชายปฏิพัทธ์  บ่อสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
105
1031010411
เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1031011572
เด็กหญิงปภาวรินทร์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
107
1031580074
เด็กชายปรวัฒน์  สุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
108
1031030332
เด็กชายปราชญา  สุขกล่อม
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
109
1031010839
เด็กหญิงปราณดา  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
110
1031011101
เด็กหญิงปราณภา  วิบูลย์ธัญญ์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
111
1031070041
เด็กชายปฤษฎี  ทองดี
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
112
1031060158
เด็กชายปัณณทัต  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
113
1031010414
เด็กชายปัณณธร  มูลกว้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
114
1031011200
เด็กชายปัณณวัฒน์  ปันทะธง
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
115
1031011379
เด็กชายปารณัท  ปัทมสิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
116
1031030334
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปิ่นวงษ์เพชร
ป.6
โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
117
1031010169
เด็กชายปิยะวัฒน์  อิสระธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
118
1031010515
เด็กชายเป็นหนึ่ง  จอปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
119
1031590297
เด็กชายพชร  พริบไหว
ป.6
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2
120
1031080124
เด็กชายพรพิพัฒน์  วันทิยา
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
121
1031010424
เด็กชายพฤกษ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
122
1031580084
เด็กชายพฤทธิพร  เธียระวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
123
1031580313
เด็กชายพันธกานต์  สุขมาก
ป.6
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
124
1030550350
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  สายเสือ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
125
1031060189
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรินทรากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
126
1031010430
เด็กชายพิชญภูมิ  อยู่แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
127
1031010178
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  สีสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
128
1031011202
เด็กชายพิชญะ  พิทยาเวชวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
129
1031010848
เด็กหญิงพิชญาภา  มีไชยโย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
130
1031060192
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วัฒนศัพท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
131
1031011156
เด็กหญิงพิริยาพร  ปานเพชร
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
132
1031580093
เด็กชายพีรณัฐ  เธียระวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
133
1031010853
เด็กชายพุฒิธร  เดชสกุลรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
134
1031010437
เด็กหญิงพุทธธิดา  นวลจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
135
1031010516
เด็กหญิงเพ็ชญชญา ช.  สุธาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
136
1031800515
เด็กชายภคิน  ดวงตาน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
137
1031010439
เด็กชายภวินท์  กุลฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
138
1031590326
เด็กชายภัทรกร  ไพศาลภัทรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
139
1031800074
เด็กชายภัทรชนน  เณรเนือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
140
1031010443
เด็กชายภัทรชนน  ตรุษะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1031580095
เด็กหญิงภัทรพร  เธียระวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
142
1031010033
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ล้อมผล
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
143
1031800076
เด็กชายภากร  ศักดิ์ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
144
1030550037
เด็กชายภิชญะ  ตั้งใจรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
145
1031010451
เด็กชายภูดิส  จันสดใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
146
1031010452
เด็กหญิงภูพระจันทร์  แสนยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
147
1031011575
เด็กชายภูพิรัญณ์  กังเศรษฐิณาธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
148
1031800517
เด็กชายภูวิศ  ภูสมศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
149
1031800518
เด็กหญิงภูษณิศา  พงษ์ดารา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
150
1031010454
เด็กหญิงมกรา  ตันติมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
151
1031010183
เด็กชายมนตรี  ไชยะโสดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
152
1031010865
เด็กชายมัชวิณท์  ยอดบุรี
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
153
1031010517
เด็กชายเมฆา  เมฆาสิงหรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
154
1031580471
เด็กชายเมธพนธ์  ไม้จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
155
1030550363
เด็กชายเมธวัจน์  ภิรมย์คณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
156
1031580134
เด็กชายเมธาสิทธิ์  จิตต์อารีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
157
1031580103
เด็กชายรณกร  รักตะเมธากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
158
1031010036
เด็กชายรพีภัทร  ระยาภักดิ์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
159
1031800084
เด็กหญิงรัญชน์ทิชา  วงษ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
160
1031580105
เด็กชายรัฐพฤทธิ์  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
161
1031010461
เด็กชายรัตนกร  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
162
1031010870
เด็กชายรันชณ์นพัฒน์  จรรยาอมรกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
163
1031010462
เด็กหญิงรินยลักษมิ์  บัวขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
164
1031010463
เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ประดิษฐ์ศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
165
1031010189
เด็กชายวงศ์วรรธน์  เรืองสุกใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
166
1031011203
เด็กชายวชิรพงศ์  มีเดช
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
167
1031010465
เด็กชายวชิรวิทย์  พนาอุดมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
168
1031060227
เด็กชายวทัญญู  ละอองฐิติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
169
1031010466
เด็กหญิงวรนิตา  มาสะธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
170
1031010468
เด็กหญิงวรัชยา  สายโลหิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
171
1031580459
เด็กหญิงวรัญญา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
172
1031011577
เด็กหญิงวริศรา  แรมเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
173
1031010471
เด็กชายวศิน  กาวกาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
174
1030550266
เด็กชายวัฐชริศ  หมีเมือง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
สพป.ตาก เขต 1
175
1031060240
เด็กชายวิชชากร  ธีระภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1031010879
เด็กชายศดิศ  อ้นอินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
177
1031060245
เด็กชายศตคุณ  แก้วพวงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
178
1030550045
เด็กชายศรัณย์กร  โสมส่องแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
179
1031580582
เด็กชายศรัทธา  ลิ้มสกุล
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
180
1031010880
เด็กหญิงศรันย์ภัทร  พร้อมโตนด
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
181
1031580462
เด็กหญิงศศิกานต์  หนูชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
182
1031010479
เด็กชายศิริณพงศ์  อำไพพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
183
1031010480
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลมกล่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
184
1031010481
เด็กชายศิวกร  ปุญญพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
185
1031060255
เด็กชายศุภธัช  อุทัยไพศาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
186
1030550052
เด็กชายศุภวิชญ์  ริดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
187
1031580463
เด็กชายสรวิศ  พุ่มหมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
188
1031010888
เด็กชายสิงปัณฏวิชฐ์  แตงสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
189
1031011205
เด็กชายสิรวิชณ์  สุภาพ
ป.5
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
190
1031010889
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุขภุมรินทร์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
191
1031011579
เด็กหญิงสุกัญญาพัฒน์  ซากาอิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
192
1031010492
เด็กหญิงสุดที่รัก  มียวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
193
1031800523
เด็กหญิงสุประวีญาภรณ์  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
194
1030550055
เด็กหญิงสุพิชญา  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
195
1030550359
เด็กหญิงสุพิชญาภรณ์  เนนเลิศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
196
1031010501
เด็กหญิงอภิชญา  ปานทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
197
1031800110
เด็กหญิงอภิสรา  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
198
1031011105
เด็กหญิงอรชพร  อภิชาพัชร์
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
199
1031020089
เด็กหญิงอรณัส  จันชาวนา
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
200
1031010502
เด็กหญิงอรพิชฌาม์  ลองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
201
1031010204
เด็กหญิงอรรพี  โต๊ะทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
202
1031020091
เด็กหญิงอลงกรณ์  สอนบวบ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
203
1031580404
เด็กชายอัครวินท์  มั่นประสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
204
1030550060
เด็กชายอัทมาฎ  มุกข์โตเกียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
205
1031010505
เด็กชายอาชวิน  นาควิสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
206
1031010908
เด็กหญิงไอยวริน  ปรางเปรมปรี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
207
1020810342
เด็กชายเขตตะวัน  จันต๊ะยอด
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
208
2031011302
เด็กชายกล้าตะวัน  เหลืองวงศ์วาน
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
209
2031020190
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เหม็นเณร
ม.3
โรงเรียนวัดบ้านมุง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
210
2031061033
เด็กชายจักรกฤต  พูนยอด
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
211
2031020104
เด็กหญิงจิรัชยา  อึ้งบรรจง
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
212
2031011307
เด็กหญิงชนมน  พัทธวีรกุล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
213
2031011308
เด็กหญิงชนัฐปภา  นิระคม
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
214
2031061035
เด็กชายชิติพัทธ์  กองภูเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
215
2031020106
เด็กหญิงชุติมา  เชิดโฉม
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
216
2031011311
นางสาวณัฏฐกัญญา  ปลั่งศรีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
217
2031011312
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำโฉม
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
218
2031011313
เด็กชายทวีรัฐ  ถาวรยศนนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
219
2031020111
นายธีรสิทธิ์  สิงห์สถิตย์
ม.3
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
220
2031020120
เด็กหญิงประกายดาว  ดารา
ม.2
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
221
2031011323
นางสาวพริมา  เหมะวัฒนะชัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
222
2031061046
เด็กหญิงพัชรพร  โกษาจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
223
2031011330
เด็กหญิงภัทรคีตา  พลพวก
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
224
2031011331
เด็กชายภูเมฆา  เค้ามงคลกิจ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
225
2031061048
เด็กชายรัฐภาคย์  แก้วกิ่งจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
226
2031011333
เด็กหญิงรัตนมน  เด็ดแก้ว
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
227
2030560037
นางสาวลูกโป่งชิ  -
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สพป.ตาก เขต 2
228
2031061049
เด็กชายวงศกร  มีทรัพย์
ม.1
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
229
2031011334
เด็กชายวรัท  บูรณโชคไพศาล
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
230
2031011335
เด็กหญิงวรันธร  อรุณผล
ม.2
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
231
2031011336
นายวริศ  บูรณโชคไพศาล
ม.3
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
232
2031011339
เด็กชายศิริพงศ์  ชัยจิตติประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
233
2031080142
เด็กชายสหรัฐ  ศรีอุดม
ม.1
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
234
2031580772
เด็กชายสืบสังข์  สังขนุกิจ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
235
2031061055
เด็กหญิงอนุธิดา  ทองนาค
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
236
2031061057
เด็กชายอมรฤทธิ์  มาเพชร
ม.2
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
237
2031011342
เด็กชายอุดมฤกษ์  พุทธคุณสกุลพร
ม.1
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
238
3031590066
เด็กหญิงกชกร  ชาวส้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
239
3031800119
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชมภูงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
240
3031070069
เด็กหญิงกนกพร  ทัดช่อม่วง
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
241
3031010521
เด็กหญิงกมลพร  สองด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
242
3031590345
เด็กหญิงกมลรัตน์  ชะเอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
243
3031030093
เด็กหญิงกรกนก  กุเวสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
244
3031580474
เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุมเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
245
3031060308
เด็กหญิงกฤตภัค  พิมพ์มะมุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
246
3031580595
เด็กชายกฤตานนท์  คำแคว่น
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
247
3030550071
เด็กชายกฤษจา  ลัคครบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
248
3031060313
เด็กชายกฤษฎิ์  เติมบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
249
3031010916
เด็กหญิงกฤษรัณ  ชุ่มวิเศษ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
250
3031011163
เด็กชายกวิน  ทรัพยรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
251
3031010222
เด็กชายกวินทรา  มากทองหลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
252
3031580140
เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์นาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
253
3030550072
เด็กชายกวินภพ  พรยิ่งวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
254
3031011216
เด็กหญิงกษณวรรณ  ทองปัชโชติ
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
255
3031070074
เด็กชายก้องศุภณัจภ์  บุญมาก
ป.5
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
256
3031010918
เด็กหญิงกอบกาญจน์  ไพศาลสุขวิทยา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
257
3031060325
เด็กหญิงกัญจนพรรณ  ชาญปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
258
3031060326
เด็กหญิงกัญจนา  จิตหมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
259
3031800138
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา  แจ้ใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
260
3031011422
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ยิ่งยศเรืองรอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
261
3031800135
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
262
3031580599
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทียมคีรี
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
263
3031590188
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัญญาผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
264
3031580476
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
265
3031020131
เด็กหญิงกัญญาพร  โพธิ์ดง
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
266
3031010527
เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
267
3031030259
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทิพโสต
ป.5
โรงเรียนบ้านปากรอง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
268
3031590254
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทองเอ็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
269
3031580478
เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ตั้งสยามวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
270
3031580145
เด็กหญิงกัญญาภัค  งดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
271
3031010920
เด็กหญิงกัญญาภัค  ยอดเกตุ
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
272
3031011421
เด็กหญิงกัญญามาศ  เขียวปั้น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
273
3031590073
เด็กหญิงกัญญาวีร์  มะลิวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
274
3031010224
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
275
3031060335
เด็กหญิงกันตพร  ญาณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
276
3031060339
เด็กหญิงกันตา  โชติมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
277
3031800142
เด็กหญิงกัลยกร  เขียวจันทร์แสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
278
3031060341
เด็กหญิงกัลยกร  สนานคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
279
3031580600
เด็กหญิงกัลยทรรศ์  ไทยทอง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
280
3031800144
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาฬิเก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
281
3031010226
เด็กชายกายพัทธ  คงคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
282
3031590256
เด็กชายกิตติกร  การินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
283
3031590078
เด็กชายกิตติคุณ  ขวัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
284
3031060343
เด็กหญิงกิตติญา  วัชโรทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
285
3031030110
เด็กชายกิตติ์นภัส  วงศ์ศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
286
3031800530
เด็กชายกิตติพงศ์  เผ่าโหมด
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
287
3031011424
เด็กชายกิตติพัทธิ์  ทองบู่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
288
3031590189
เด็กหญิงกีรติกา  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
289
3031800148
เด็กหญิงกุลชา  คำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
290
3031580321
เด็กหญิงกุลธิดา  ยิ้มอ่อนคำ
ป.4
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
291
3031010764
เด็กหญิงเกตน์นิภา  อัครผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
292
3031011147
เด็กชายไกรกิตติ  ทิมกล่ำ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
293
3031060358
เด็กหญิงขวัญชนก  คงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
294
3031800152
เด็กชายขุนศึก  บุญนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
295
3031070075
เด็กหญิงคชิกาญจน์  หลวงจันทร์
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
296
3031060361
เด็กชายคณิศร  แก้วใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
297
3031011426
เด็กชายคมสรร  จรุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
298
3031580602
เด็กหญิงคัมภีรดา  บัวนุ่ม
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
299
3031800155
เด็กชายคุณภัทร  เล็กอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
300
3031061312
เด็กหญิงจริยา  สุขปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
301
3031060369
เด็กชายจอมทัพ  จินะเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
302
3031800160
เด็กชายจารุกิตติ์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
303
3031010538
เด็กหญิงจิณณพัต  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
304
3031060371
เด็กชายจิณณวัตร  ใจปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
305
3030560012
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
306
3030560013
เด็กหญิงจินต์จุฑา  แสงรุ่งโรจน์ทวี
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
307
3031060374
เด็กชายจิรกร  บุตรกัณหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.5.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
308
3031010540
เด็กชายจิรกฤต  ศรีสุธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
309
3031030121
เด็กชายจิรเมธ  รอดปันนา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
310
3031800165
เด็กชายจิรวัฒน์  เมืองชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
311
3031580545
เด็กหญิงจิระนันท์  จอมคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านลานกระบือ
สพป.สุโขทัย เขต 1
312
3031020132
เด็กหญิงจิรัชชญา  ทิระเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
313
3031060381
เด็กหญิงจิรัชญา  อุดมเพชรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
314
3031010931
เด็กหญิงจิรัชญา  เขียวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
315
3031590081
เด็กหญิงจิรัญญาภรณ์  เมฆสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
316
3031590190
เด็กหญิงจิราพรรณ  กันทะทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
317
3030550308
เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
318
3031060386
เด็กหญิงจิลลาภัทร  ยงบุญธวัชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
319
3031010933
เด็กหญิงจุฬาพัฒน์  การุญบุญญานันท์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
320
3031011521
เด็กหญิงเฉลิมสิริ  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
321
3030550084
เด็กชายชญตว์  ยาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
322
3031580799
เด็กหญิงชญานันต์  น้อยจง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
323
3031010233
เด็กหญิงชญานิศฐ์  เงินวิชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
324
3030550367
เด็กชายชณกูล  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
325
3031800171
เด็กชายชนกชนม์  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
326
3031011167
เด็กชายชนนน  เขียวพุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
327
3031060390
เด็กหญิงชนมน  ทองมหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
328
3031010049
เด็กหญิงชนมน  พรหมพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
329
3031800532
เด็กหญิงชนัญชิดา  อุ่นพา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
330
3031580486
เด็กหญิงชนัญญา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
331
3031800175
เด็กหญิงชนิสสินี  เตียเอี่ยมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
332
3030550368
เด็กหญิงชนุตตรีย์  ธรรมลังกา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
333
3031010050
เด็กหญิงชมพูเนกข์  เสรีกุลวิเวทย์
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
334
3031010236
เด็กชายชยพล  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
335
3031590085
เด็กชายชยพัทธ์  นิ่มรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
336
3030550086
เด็กหญิงชยานินทร์  ศรีวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
337
3031010549
เด็กชายชลาคม  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
338
3031580323
เด็กหญิงชลิดา  จันที
ป.6
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
339
3031800179
เด็กหญิงชัชชญา  บุญทาทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
340
3031800595
เด็กหญิงชัชชญา  แสงเงิน
ป.5
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
341
3031060407
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วเบี่ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
342
3031580163
เด็กหญิงชัยรัมภา  แก้วทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.5.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
343
3030550090
เด็กชายชัยวัฒน์  มณีศักดิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
344
3031590191
เด็กหญิงชาลิสา  คำฟองเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
345
3031010942
เด็กหญิงชาลิสา  เหลืองเจษฎากุล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
346
3031010240
เด็กชายชินเขตต์  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
347
3031800184
เด็กชายชิษณุพงค์  พิมพ์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
348
3031800185
เด็กชายชิษณุพงศ์  เพียงตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
349
3031800186
เด็กชายชิษณุพงษ์  ประมาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
350
3031010554
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด้วงฉุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
351
3031011169
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
352
3031060417
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ประกอบสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
353
3031580488
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
354
3031800189
เด็กหญิงชุติรดา  วังวลสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
355
3030550223
เด็กหญิงเชิญนิชา  คำแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
356
3031800191
เด็กหญิงญาฑิชา  นวนสีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
357
3031060427
เด็กหญิงญาณิศา  หางศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
358
3031590092
เด็กหญิงญาธิป  กันทะคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
359
3031010557
เด็กชายฐกร  ซ้อมจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
360
3031580610
เด็กชายฐปกร  มีประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
361
3031011583
เด็กชายฐปนรรฆ์  โพธิ์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
362
3031011433
เด็กหญิงฐาติกา  จิตประไพกุลศาล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
363
3031590348
เด็กชายฐาปกรณ์  มาลัยบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
364
3031030307
เด็กหญิงฐิตาพร  นามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
365
3031590178
เด็กหญิงฐิติกา  ปรางสุรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
366
3031800195
เด็กหญิงฐิติชญาน์  นิเทศวิทยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
367
3031011170
เด็กชายฐิติพันธ์  ศรีจักรโคตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
368
3031010558
เด็กหญิงฐิติภากานต์  ร่อนในเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
369
3031800533
เด็กหญิงฐิติวรดา  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
370
3031010244
เด็กชายฐิติวุฒน์  สิรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
371
3031580810
เด็กหญิงณฐ  สุขวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
372
3031010950
เด็กชายณฐกร  ผดุงนึก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
373
3031800199
เด็กชายณฐกร  รักวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
374
3031010951
เด็กชายณฐกฤช  ผดุงนึก
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
375
3031070082
เด็กหญิงณฐพร  เรียงผา
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
376
3031800200
เด็กชายณฐพัชร์  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
377
3030550097
เด็กหญิงณฐภัทร  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.2 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
378
3031010955
เด็กชายณฐภัธร  อัจยุตโภคิน
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
379
3031060445
เด็กชายณฐรัช  นิ่มพิทักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
380
3031010245
เด็กชายณฐวัต  คันธสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
381
3031580169
เด็กหญิงณธิดา  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
382
3031800535
เด็กชายณนนท์  ริตเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
383
3031800536
เด็กหญิงณพรปรก  วานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
384
3031580612
เด็กชายณพลเดช  ศรีทวี
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
385
3031580409
เด็กหญิงณภัทร  สำรี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
386
3031011438
เด็กชายณรรฏฐ์ณภัทร  เอี่ยมละออ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
387
3031070083
เด็กชายณรากร  ภู่สุวรรณ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
388
3031590179
เด็กหญิงณัชชนม์  หิสวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
389
3031590097
เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
390
3031580326
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เพชรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
391
3031010566
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
392
3031061137
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  วิชางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
393
3031010247
เด็กชายณัฎฐภัทร  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
394
3031010960
เด็กหญิงณัฎสิรียา  บัญญัติ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
395
3031800599
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชมภูง่าว
ป.4
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
396
3031580175
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พุ่มพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
397
3030550371
เด็กชายณัฐกฤต  อนันต์ฤทธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
398
3031060469
เด็กหญิงณัฐจีรา  บุญผาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
399
3031580180
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
400
3031010250
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
401
3031060479
เด็กชายณัฐดนย์  นิธิโรจน์ธัญการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
402
3031800218
เด็กชายณัฐธนธรณ์  อินทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
403
3030550110
เด็กชายณัฐนันท์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
404
3031590102
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ภู่แย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
405
3031580410
เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่บุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
406
3031010251
เด็กหญิงณัฐพัชญ์  พิทักษ์วิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
407
3031010972
เด็กชายณัฐพัฒน์  บางระพิมลพงศ์
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
408
3030550373
เด็กชายณัฐภาส  โพธิ์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
409
3031010572
เด็กชายณัฐภูมิ  สว่างวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
410
3031011443
เด็กหญิงณัฐมน  พลไวย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
411
3031060491
เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศบุญอัครพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
412
3031060496
เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
413
3031580183
เด็กหญิงณาลัลณ์  งามอุดมศิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
414
3031580617
เด็กหญิงณิชชา  บุญลือ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
415
3031070090
เด็กหญิงณิชานันทน์  ศรีบุญ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
416
3031060502
เด็กหญิงณิชานันท์  ฉลูทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
417
3031800229
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  พิพรรธน์วาณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
418
3031800537
เด็กหญิงดาวดิน  สีกา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
419
3031590167
เด็กชายเดชพจน์  ดอกจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
420
3031800481
เด็กชายเด่นพงศ์  โรจน์กิจเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
421
3031590267
เด็กหญิงตรีญากรณ์  สอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
422
3030550224
เด็กชายเตชภณ  จันทร์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
423
3031580543
เด็กชายเตชิต  จันทร์เผือก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
424
3030550114
เด็กหญิงทองธิชน  คำแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
425
3031060514
เด็กหญิงทิพย์ธารา  การะเกด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
426
3031060934
เด็กชายเทวาโชติ  เกตุแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
427
3031011186
เด็กหญิงเทียบตะวัน  ศรีกัลยานิวาท
ป.5
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
428
3031060517
เด็กชายธชภู  กาญจนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
429
3030550117
เด็กชายธนกฤต  เกตุมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
430
3031580618
เด็กชายธนกฤต  สีหะวงษ์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
431
3031580499
เด็กชายธนดล  เข็มคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
432
3031580619
เด็กหญิงธนพร  สินเทศ
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
433
3031010584
เด็กชายธนพัฒน์  ราวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
434
3031580501
เด็กหญิงธนภรณ์  ทับไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
435
3031800538
เด็กชายธนัช  วรรณสวาท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
436
3030550119
เด็กหญิงธนัชญา  เหี่ยวนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
437
3031011585
เด็กชายธนัชพงศ์  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
438
3031590354
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีธิราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
439
3031060536
เด็กหญิงธนัฏชา  เสือดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
440
3031020141
เด็กหญิงธนัสญา  นครจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
441
3031580190
เด็กหญิงธมลวรรณ  ช่างหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
442
3031010981
เด็กชายธรรมกิตติ์  ชมถิ่น
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
443
3031060547
เด็กชายธรรมมธัช  เลิศสวัสดิ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
444
3031590105
เด็กชายธรรมสรณ์  พรหมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
445
3031060552
เด็กหญิงธวัลรัตน์  รุ่งเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
446
3031590356
เด็กหญิงธัญชนก  ท้าวบุญยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
447
3031010255
เด็กหญิงธัญชนก  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
448
3031580623
เด็กหญิงธัญชนก  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
449
3031010309
เด็กหญิงธัญญรัตน์  แพรช่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
สพป.พิษณุโลก เขต 1
450
3031070094
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์ทอง
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
451
3031060558
เด็กหญิงธัญญรัศม์  หอมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
452
3031010594
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ยอดคำดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
453
3031800540
เด็กหญิงธัญดา  ตันตวรนาท
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
454
3031580624
เด็กหญิงธัญพร  อินทร์เรือง
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
455
3031580836
เด็กหญิงธัญพัฒน์  ทัฬหสิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
456
3031800254
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลำใย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
457
3031590107
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ลิ้นจี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
458
3031011123
เด็กหญิงธันย์ภัทรา  เจิมกระแจะ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
459
3031800257
เด็กชายธารเมศร์  เชาว์มงคลชัยยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
460
3031590357
เด็กชายธีธัช  กลิ่นไม้
ป.5
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
461
3031010597
เด็กชายธีธัช  เดชอาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
462
3031580196
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
463
3031080079
เด็กชายธีรภัทร  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
464
3031060576
เด็กชายธีรวัฒน์  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
465
3031010598
เด็กชายนนทพัทธ์  อ่อนนุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
466
3031061337
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชนามุยา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
467
3031590019
เด็กหญิงนภาพรร  ลิ้มเจริญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)
สพป.สุโขทัย เขต 2
468
3031011222
เด็กชายนราเทพ  ม่วงจอม
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
469
3031020143
เด็กหญิงนราภร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
470
3031590205
เด็กหญิงนริษา  อินแทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
สพป.สุโขทัย เขต 2
471
3031580198
เด็กหญิงนฤกันยา  สั่งสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
472
3031060594
เด็กหญิงนฤมล  สุคนธสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
473
3031011467
เด็กชายนวิน  จิตกำเหนิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
474
3030550132
เด็กหญิงนัชชา  ขุนชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
475
3031590112
เด็กหญิงนันณภัชสรณ์  ทัศนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
476
3030550133
เด็กหญิงนันท์ธีรา  วิสุทธิแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
477
3031010262
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไพศาลอัครชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
478
3031580412
เด็กชายนันทพงศ์  แสงเพชรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านวังขวัญ
สพป.สุโขทัย เขต 1
479
3031800543
เด็กหญิงนันทรัตน์  โสรัจจพล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
480
3031800275
เด็กหญิงนันทิกานต์  แก้วชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
481
3031010996
เด็กชายน่านนที  ชูหลำ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
482
3031060601
เด็กชายนาราชา  แก้วก้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
483
3031580332
เด็กหญิงนิชนันท์  วุ่นฟัก
ป.6
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
484
3031010994
เด็กชายนิธิกร  ภักดีโต
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
485
3031010608
เด็กชายนิธิวัชร์  เบาใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
486
3031020145
เด็กหญิงนิภา  ตนะสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
487
3031580848
เด็กหญิงนิรชา  หล่อทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
488
3031580507
เด็กหญิงนุชฐินันท์  งาเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
489
3030560032
เด็กหญิงนุชมาศ  ระมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
สพป.ตาก เขต 2
490
3031010995
เด็กหญิงนุสรา  พรมสนธิ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
491
3031580697
เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วจันทร์
ป.5
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
492
3031061148
เด็กหญิงเนตรนภา  เชียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชนแดน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
493
3031020169
เด็กหญิงเนตรนรี  ศิริมานะกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
494
3031800484
เด็กหญิงเนรัญชลา  เที่ยงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
495
3031060608
เด็กชายบัณฑัต  ทองเขาอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
496
3031590115
เด็กหญิงบัณฑิตา  คุ้มสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
497
3031800545
เด็กหญิงบุญญาพร  เกลียวทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
498
3031030172
เด็กหญิงบุญทิวา  รัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
499
3031590117
เด็กหญิงบุญยอร  แก่นสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
500
3030550140
เด็กหญิงบุญสิตาภา  กล่ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
501
3031011187
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติพลาผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
502
3031060615
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ราชนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
503
3031011588
เด็กชายปฏิภัทร  อรรถาชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
สพป.พิษณุโลก เขต 1
504
3031580508
เด็กชายปฏิภาณ  คำปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
505
3031080084
เด็กหญิงปณิตา  อุณหิต
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
506
3031010613
เด็กชายปพนธีร์  อังศุพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
507
3031060619
เด็กหญิงปพิชญา  แสงเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
508
3031010265
เด็กหญิงปภัสสร  สายบรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
509
3030550144
เด็กหญิงปภาดา  ชมภูพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
510
3031011472
เด็กหญิงปภาวรินท์  กำลังมาก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
511
3031010266
เด็กชายปรมิทธิพล  ศรีปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
512
3030550312
เด็กชายประวีร์  เฟื่องฟอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
สพป.ตาก เขต 1
513
3031070106
เด็กหญิงปริญรฎา  พูนยอด
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
514
3031800299
เด็กหญิงปรียาณี  ยอดอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
515
3031060636
เด็กหญิงปรียาภรณ์  พิมพ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
516
3030550146
เด็กหญิงปรียาภา  มหัทธนทัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
517
3031580204
เด็กหญิงปลายฟ้า  โคกทุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
518
3030550378
เด็กชายปองพล  ทับผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
519
3031800301
เด็กชายปัญญวิทย์  สอนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
520
3031011476
เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปานเกิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
521
3031800302
เด็กชายปัณณทัต  ชูขวัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
522
3031011223
เด็กชายปัณณธร  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
523
3031580205
เด็กชายปัณณพัฒน์  จงอัจฉริยกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
524
3031030291
เด็กชายปัณณวัฒน์  ฤทธิ์รื่น
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
525
3031010624
เด็กชายปัณณวิชญ์  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
526
3030550149
เด็กชายปารเมศ  ธนสารกุลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
527
3031030177
เด็กหญิงปารวี  นนทะโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
528
3031580208
เด็กหญิงปิ่นมณี  วงศ์มณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
529
3031010629
เด็กหญิงปิยฉัตร  กลิ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
530
3031060650
เด็กชายปิยทัศน์  พรวนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
531
3031060654
เด็กชายปิยะพัชร  พันธ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
532
3031011008
เด็กชายปิยากร  สอนง่าย
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
533
3031010630
เด็กชายปีติกร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
534
3031800315
เด็กหญิงปุญธีรา  พลีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
535
3031010633
เด็กหญิงปุณณดา  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
536
3030550152
เด็กชายปุณณวิชญ์  ปอกสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
537
3031060659
เด็กชายปุณยฤทธิ์  ประสิทธิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
538
3031800607
เด็กชายพงศนาถ  เงินวัน
ป.5
โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
539
3031011011
เด็กหญิงพงศ์พัชรา  ทองทา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
540
3031020178
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ตักเตือน
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
สพป.พิษณุโลก เขต 2
541
3031020148
เด็กหญิงพรพัชร์  เสนานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
542
3031011018
เด็กหญิงพรรณวรท  พรรณเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
543
3031060677
เด็กหญิงพรลภัส  หลำใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
544
3031060682
เด็กชายพลกรณ์  ขันงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
545
3031800329
เด็กหญิงพศิญาณิ์  เกิดช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
546
3031080167
เด็กหญิงพัชณิดา  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนอุดมวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
547
3031060693
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุขเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
548
3031010650
เด็กชายพัฒปัญชิระ  ปริมาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
549
3031580222
เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  ตังควิเวชกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
550
3031800333
เด็กหญิงพัทธนันท์  เกิดเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
551
3030550381
เด็กหญิงพัทธนันท์  วันเทียน
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
552
3031060701
เด็กหญิงพัทรมาดา  กอกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารโอฆะบุรี ชั้น 2 ห้อง ป.4.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
553
3031010652
เด็กหญิงพัทรศยา  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
554
3030550158
เด็กหญิงพิชชาพร  เผ่าพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
555
3031580224
เด็กหญิงพิชชาภา  ตติยก้องเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
556
3031060703
เด็กหญิงพิชชาภา  อรุณผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
557
3031011024
เด็กหญิงพิชญธิดา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
558
3031800339
เด็กหญิงพิชญธิดา  อินมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
559
3031030182
เด็กหญิงพิชญ์นรี  โคตะมี
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
560
3031060705
เด็กหญิงพิชญนันทน์  บุญโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
561
3031800340
เด็กชายพิชญะ  รพน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
562
3031800341
เด็กหญิงพิชญาพร  แพ่งมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
563
3031010656
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ด้วงบ้านยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
564
3031590128
เด็กหญิงพิชญาภา  มาคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
565
3031580513
เด็กหญิงพิชญาภา  สุทธิประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
566
3031010274
เด็กชายพิชญุชม์  กันอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
567
3031011487
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  เจียรณ์มงคล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
568
3031030311
เด็กชายพิชัยยุทธ  เพ็ชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านนาคล้าย
สพป.พิษณุโลก เขต 3
569
3031070111
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กลิ่นกุหลาบ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
570
3031060714
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วงกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
571
3031060713
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
572
3031580228
เด็กหญิงพิฌาภัท  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
573
3031070112
เด็กชายพิพรรธน์  ตรีสอน
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
574
3031011027
เด็กหญิงพิมชญา  อินทร์ทอง
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
575
3031010275
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หนองหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
576
3031020179
เด็กหญิงพิมพ์นารา  รักษาสวัสดิ์ธาดา
ป.6
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
สพป.พิษณุโลก เขต 2
577
3031010661
เด็กหญิงพิมพ์ปภัชญ์  ใจใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
578
3031011488
เด็กหญิงพิมพ์พิชชาภา  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
579
3031580230
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ตังควิเวชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
580
3031800348
เด็กหญิงพิศราภรณ์  ยอดเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
581
3031011136
เด็กชายพิศิษฏ์  ดีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
582
3031060731
เด็กหญิงพีชญา  บัวคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
583
3031030185
เด็กชายพีรดนย์  อินทร์​หน่อ​
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
584
3031590279
เด็กหญิงพีรดา  บุบผาลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
585
3031800548
เด็กชายพีรพัฒน์  เกื้อเม่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
586
3031590134
เด็กชายพีรวิชญ์  นาคมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
587
3031580233
เด็กชายพุทธบุตร  เถาะสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.7 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
588
3031800353
เด็กชายพูนศักดิ์  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
589
3031580292
เด็กหญิงเพลงเช้า  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
590
3030550230
เด็กหญิงแพร  ธรรมสรางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
591
3031030036
เด็กหญิงแพรวา  พุกทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
592
3031580659
เด็กชายภคภัทร  ภู่เพ็ง
ป.4
โรงเรียนกวางตง
สพป.สุโขทัย เขต 1
593
3031020152
เด็กชายภควัท  จันทร์สุริย์
ป.5
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
594
3031010664
เด็กชายภควุฒิ  ประทุมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
595
3031010061
เด็กชายภณธกฤช  นวลเสน่ห์
ป.5
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
596
3031011037
เด็กหญิงภรณัฐชา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
597
3031030190
เด็กชายภรภัทร  คำทา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
598
3030550169
เด็กหญิงภรภัทร  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
599
3031030191
เด็กชายภรัณยู  ดวงอุปะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
600
3031030192
เด็กชายภรายุ  จันทร์ต้น
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
601
3030550385
เด็กชายภัคพล  บุตรเนียม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
602
3031060747
เด็กหญิงภัคศรัณย์  สานแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
603
3030550386
เด็กหญิงภัชษร  วรภัทรปฐทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
604
3031011489
เด็กชายภัทรกร  ญาณวินิจฉัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
605
3031800359
เด็กหญิงภัทรธิดา  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
606
3031580239
เด็กชายภัทร์ธีนันท์  หลายศิธาภัค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
607
3031580235
เด็กชายภัทรภณ  มารอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
608
3031060755
เด็กหญิงภัทรมาศ  ม่วงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
609
3031580237
เด็กหญิงภัทรศยา  สร้อยสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
610
3031060756
เด็กหญิงภัทรศรี  รักษาบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
611
3031800364
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชวลิตสกุลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
612
3031061350
เด็กชายภาคิน  ไชยสุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
613
3031580518
เด็กชายภาณวัฒน์  อ่วมบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
614
3031011139
เด็กชายภาณุดล  วรนารถ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
615
3031580519
เด็กชายภานุเดช  วิจิตขจี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
616
3031580241
เด็กหญิงภาศิฏา  สือขุดทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
617
3031060760
เด็กหญิงภิญญาดา  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
618
3031010673
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญประเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
619
3031590370
เด็กหญิงภิรัญญา  มีแก่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
620
3031010675
เด็กหญิงภีรดา  นนทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
621
3031580382
เด็กชายภูตะวัน  พุทแช่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.สุโขทัย เขต 1
622
3031010676
เด็กชายภูผา  อินทร์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.6 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
623
3031800372
เด็กชายภูษิต  เปมิพงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
624
3031011495
เด็กหญิงมณลดารินทร์  ปิยะขจรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
625
3031010683
เด็กหญิงมณีกานต์  เนียมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
626
3031010686
เด็กหญิงมลชญา  บัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
627
3031060776
เด็กชายมานัติพงษ์  เมืองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
628
3031800490
เด็กชายเมธาวิน  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
629
3031030035
เด็กชายเมธีภวัต  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
630
3031030199
เด็กชายยศกร  สำเนียง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
631
3031030304
เด็กชายยศภัทร  กุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฏร์อุทิศพิทยา
สพป.พิษณุโลก เขต 3
632
3031020158
เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
633
3031800381
เด็กชายรชต  ทองประสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
634
3031010689
เด็กชายรชานนท์  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
635
3031011047
เด็กชายรณรต  พัทธวีรกุล
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
636
3031800387
เด็กหญิงรวินท์นิภา  ยิ้มเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
637
3031010279
เด็กหญิงรวิสรา  ระโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
638
3031011227
เด็กหญิงรสินทรา  อังกาบ
ป.6
โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
639
3031070120
เด็กหญิงรังสิมา  เศรษฐ์ชัยยันต์
ป.5
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
640
3030550181
เด็กชายรัชชานนท์  ทำอินแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
641
3031060789
เด็กชายรัชชานนท์  บัวอิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
642
3031800573
เด็กหญิงรัชญา  ศรีริอ่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านในเมือง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
643
3030550387
เด็กชายรัฐภาคย์  โกอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
สพป.ตาก เขต 1
644
3030550182
เด็กหญิงรัศมี  เนียมณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
645
3031080094
เด็กหญิงรินรดา  กุนมล
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
646
3031011498
เด็กหญิงฤทัยรัชต์  ใจหวาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
647
3031580249
เด็กหญิงลักษิกา  ศักดิ์ลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
648
3031800396
เด็กหญิงลัลน์ญดา  วงศ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
649
3031580250
เด็กหญิงลัลน์ลลิล  ดวงเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
650
3031060796
เด็กชายวงศ์ประเสริฐ  พูลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
651
3031011054
เด็กชายวงศพัทธ์  ศิริวัฒนาหิรัญ
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
652
3031800397
เด็กหญิงวชิรญาณ์  พาพิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
653
3031800398
เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
654
3031010695
เด็กชายวชิรวิทย์  แดงจันที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
655
3031800399
เด็กชายวชิรวิทย์  ทานะขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
656
3031010066
เด็กชายวชิรวิทย์  ปาทา
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
657
3031800400
เด็กชายวชิรวุธ  เอื้อจิรวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.5 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
658
3031010696
เด็กชายวชิราวุธ  พชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
659
3031590145
เด็กหญิงวรกานต์  วิมลศิรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
660
3031011059
เด็กหญิงวรณัน  ยาทา
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
661
3031580251
เด็กชายวรปรัชญ์  เปี่ยมเพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
662
3031800403
เด็กชายวรพงศ์  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
663
3031060802
เด็กชายวรภพ  หมื่นเฮ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
664
3031010699
เด็กชายวรรณรดา  นาพุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
665
3031590284
เด็กหญิงวรรณวิสา  ฤทธิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
666
3031010700
เด็กหญิงวรรณิดา  จันทรกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
667
3031060807
เด็กชายวรวรรธน์  พิลาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
668
3031580254
เด็กหญิงวรวลัญช์  นวลหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
669
3031010704
เด็กหญิงวรัชกัลยา  จอมเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
670
3031010705
เด็กหญิงวรัญญา  จิตต์มั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
671
3031580876
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีสุกใส
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
672
3031060811
เด็กหญิงวิรัลยุพา  ใจแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
673
3031580255
เด็กหญิงวริศรา  เเปลกจริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
674
3031580528
เด็กหญิงวศินี  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
675
3031010283
เด็กหญิงวัชรดา  สุขอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
676
3031030034
เด็กชายวัชรพล  มีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเสนาสน์
สพป.พิษณุโลก เขต 3
677
3031800419
เด็กชายวัฒนา  บรูพศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
678
3031580257
เด็กชายวัฒนา  อินผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
679
3031800553
เด็กหญิงวิชญาภา  กาพิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
680
3031010713
เด็กชายวิภู  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
681
3031061072
เด็กหญิงวิรัฎสิญา  แจ่มพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
682
3031580260
เด็กหญิงวิรัลพัชรณ์  พรมเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
683
3031010714
เด็กหญิงวิลาสินี  มูลสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
684
3031060828
เด็กชายวีรภัทร  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
685
3031011064
เด็กชายวีรภัทร  อุดมศิลป์
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
686
3031010068
เด็กชายวีรวิชญ์  สิงหพันธ์
ป.4
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
687
3031061073
เด็กชายวีระชัย  พรมหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
688
3031580530
เด็กหญิงวีระดา  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
689
3031580532
เด็กหญิงศดานันท์  พ่อบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
690
3031580263
เด็กชายศรัณย์ศิรวิชญ์  พิณศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
691
3031010716
เด็กหญิงศรันญา  ดีแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
692
3031010717
เด็กชายศรันภัทธ์  อ่วมแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.4 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
693
3031010720
เด็กหญิงศศิประภัส  วาสนดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
694
3031060839
เด็กหญิงศินีนาถ  กาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
695
3031580264
เด็กชายศิรวุฒิ  จันทร์เจาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
696
3030550195
เด็กหญิงศิรินทร์พร  กำจัดโรค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
697
3031080097
เด็กชายศิวกรณ์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
698
3031060847
เด็กชายศุภกร  พันธ์เทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
699
3031010286
เด็กชายศุภกฤต  ต้นด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
700
3031030299
เด็กหญิงศุภามาศ  เพ็ชรพูล
ป.6
โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
สพป.พิษณุโลก เขต 3
701
3030550200
เด็กหญิงศุภิสรา  สุขสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
702
3031080100
เด็กชายศุรกิตติ์  ศิริยศ
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
703
3030550227
เด็กชายเศรษฐปสิทธิ์  ทองคงหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
704
3031580269
เด็กชายสมิทธิ์  เรืองจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
705
3031580270
เด็กชายสรวิชญ์  เกตุขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
706
3031060864
เด็กหญิงสวิชญา  อุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
707
3031580344
เด็กหญิงสาริสา  ดีเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
708
3031580271
เด็กหญิงสิชา  ลือชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
709
3031010730
เด็กหญิงสิตานันพย์  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
710
3031580534
เด็กชายสิทธา  จิตรสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
สพป.สุโขทัย เขต 1
711
3030550204
เด็กชายสินธุนันทน์  สืบสายอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
712
3031011185
เด็กชายสิริวุฒิ  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนเซนต์นิโกลาส
สพป.พิษณุโลก เขต 1
713
3031011077
เด็กหญิงสุชญา  คชนิล
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
714
3031011143
เด็กหญิงสุชาดา  อินทะ
ป.6
โรงเรียนสิ่นหมิ่น
สพป.พิษณุโลก เขต 1
715
3031010736
เด็กชายสุภเวช  ศรีมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
716
3031580346
เด็กหญิงสุภัสสรา  คำเก่า
ป.4
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
717
3031800557
เด็กหญิงสุรพิชญา  ศรีแย้ม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
718
3031590379
เด็กหญิงสุริชา  เซ็นทองหลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2
719
3031011079
เด็กชายสุวพัชญ์  พิมพ์ชารี
ป.6
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
720
3031010737
เด็กหญิงสุวิกรานต์  ภู่รอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
721
3030550232
เด็กชายแสนรัก  ยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
722
3031010742
เด็กหญิงองค์อินทร์  คำสุกดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
723
3031011082
เด็กชายอธิป  ธรรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
724
3031011083
เด็กชายอธิวัธน์  ดวงตา
ป.5
โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 1
725
3031060899
เด็กหญิงอนุชิตา  เพียซ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
726
3031010296
เด็กชายอเนชา  อนากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต 1
727
3031590292
เด็กหญิงอภิชญา  ดีฉวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สพป.สุโขทัย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารพิษณุโลก ชั้น 1 ห้อง ป.1.3 โรงเรียนจ่าการบุญ
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
728
3031061377
เด็กหญิงอภิชญา  สุขแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
729
3031580281
เด็กหญิงอภิริญา  ป้อเฮือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
730
3031580347
เด็กชายอภิวิชญ์  คุ้มศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504)
สพป.สุโขทัย เขต 1
731
3031061075
เด็กหญิงอมรรัตน์  แก้วเบี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
732
3031070132
เด็กหญิงอมรวรรณ  ทิพย์ศิริ
ป.6
อนุบาลทิพยาหล่มสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
733
3031590164
เด็กหญิงอรกานต์  มะณีจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
734
3030560023
เด็กหญิงอรปรียา  กันทิละ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
สพป.ตาก เขต 2
735
3031060905
เด็กชายอรรถวรรณ  พวงดอกไม้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
736
3031080103
เด็กหญิงอรัญภา  อ่ำนุช
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
737
3031080104
เด็กชายอร่ามลักษณ์  เทพนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
738
3031011518
เด็กหญิงอักษิกา  อินทรชัยศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สพป.พิษณุโลก เขต 1
739
3031030239
เด็กชายอัครพนธ์  สังเกือ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
740
3031580283
เด็กหญิงอังศุมาณิษา  ศรีคิรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
741
3031030264
เด็กหญิงอัญมณี  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากรอง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
742
3031080105
เด็กชายอัษฎาวุธ  ดอนปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้าน กม.35
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
743
3031800477
เด็กหญิงอาดา  เมฆอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
744
3031010759
เด็กหญิงอาทิตยา  มหาไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์
สพป.พิษณุโลก เขต 1
745
3031800559
เด็กชายอิทธิกร  ปัญญานันท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
746
3031010072
เด็กชายอิทธิเดช  แกล้วกสิกิจ
ป.6
โรงเรียนจ่าการบุญ
สพป.พิษณุโลก เขต 1
747
3030550220
เด็กชายอิทธิรัตน์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
สพป.ตาก เขต 1
748
3031580904
เด็กชายอิสระ  ยอดเพชร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
749
3031580296
เด็กหญิงเอมมิศา  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต 1
750
3031020173
เด็กหญิงเอมิกา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
สพป.พิษณุโลก เขต 2
751
3031030249
เด็กชายเอื้ออังกูร  บินขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดง
สพป.พิษณุโลก เขต 3
752
3031590171
เด็กหญิงไอยวรินทร์  บุญชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
สพป.สุโขทัย เขต 2
753
3031061386
เด็กหญิงไอลดา  ม่วงป่า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าข้าม(ท่าข้ามวิทยาคาร)
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
754
3020432017
เด็กหญิงศิญา  วงศ์กา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวัฒน์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.เชียงราย เขต 1