รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1021090256
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ชมสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
2
1021090258
เด็กหญิงกมลวรรณ  จินามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
3
1021090260
เด็กชายกฤชสร  โชคกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
4
1020430004
เด็กชายกฤตภัค  เทพดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
5
1021090261
เด็กชายกฤตภาส  สุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
6
1021090683
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขภัทรสิริ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
7
1020810148
เด็กหญิงกฤตยมนต์  สุปริยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
8
1020800311
เด็กชายกฤติน  นิลคง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
9
1021090910
เด็กชายกฤษฎา  แก้วมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
10
1021090684
เด็กหญิงกัญจน์ณิชา  คำผัด
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
11
1020450240
เด็กหญิงกัญชริญา  สุวรรณทัต
ป.6
โรงเรียนศุภปัญญา
สพป.เชียงราย เขต 3
12
1020430116
เด็กชายกันต์ธัช  สุขะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
13
1020800008
เด็กชายกันต์พิชาญ  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
14
1021090434
เด็กหญิงกัลย์กมล  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
15
1020430008
เด็กหญิงกานพลู  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
16
1021100008
เด็กหญิงกุลรวี  สายสุยา
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
17
1020450091
เด็กชายเกียรติภูมิ  ธนานนทพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
18
1021090435
เด็กชายคณพศ  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
19
1020810157
เด็กชายคิมหันต์  บริคุต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
20
1020432009
เด็กหญิงเคที่  เนล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
21
1021090265
เด็กหญิงจารุกัญญ์  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
22
1021090436
เด็กชายจารุเกียรติ  บุญรัตนภมร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
23
1021100611
เด็กชายจีรพล  กาศสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (สวนหลวงวิทยายน)
สพป.แพร่ เขต 2
24
1021090016
เด็กชายฉันทวัฒน์  สิริชยานุกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
25
1021100010
เด็กหญิงชนัญชิดา  มาทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
26
1020960001
เด็กหญิงชมภูฟ้า  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
สพป.พะเยา เขต 2
27
1020430134
เด็กชายชยณัฐ  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
28
1020800018
เด็กชายชยางกูร  เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
29
1020460369
เด็กหญิงชัชญา  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
30
1021090690
เด็กชายชินภัทร  จินะรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
31
1020810436
เด็กชายฐาปนพงศ์  ธรรมราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
32
1021100450
เด็กหญิงฐาษิณา  รัชชญากุลธโย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
33
1020810167
เด็กหญิงฐิตา  นามติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
34
1020960551
เด็กชายฐิตากร  ปวงคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
35
1020810169
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กลางโฉม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
36
1021090444
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำยศ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
37
1021090266
เด็กหญิงฐิติวรดา  จิระพงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
38
1020950083
เด็กชายณฐกฤต  สุขศรีตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
39
1020432006
เด็กชายณฐพรต  สีหมนตรี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
40
1020800326
เด็กชายณฐภัทร  กันทะวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
41
1020450094
เด็กชายณฐภัทร  อรรถเดช
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
42
1021090691
เด็กหญิงณปภัสร  ตั้งตรงจิตร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
43
1020431187
เด็กชายณวัฒน์  บริบูรณ์ธนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
44
1021090695
เด็กหญิงณัฏฐ์ชวัล  จิวะชาติ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
45
1020810175
เด็กชายณัฏฐพล  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
46
1021090694
เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  วงศ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
47
1020800620
เด็กหญิงณัฐกมล  อยู่บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
48
1020800030
เด็กชายณัฐกฤต  เขื่อนปิง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
49
1021090698
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
50
1020950430
เด็กชายณัฐดนัย  วงค์ไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่อิง
สพป.พะเยา เขต 1
51
1021090699
เด็กหญิงณัฐนันท์  จินดาจำรูญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
52
1020950094
เด็กชายณัฐปพนธ์  เทพรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
53
1020430013
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
54
1021100013
เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีใจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
55
1021090267
เด็กหญิงณัฐภรณ์  แก้วอินัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
56
1020800036
เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนันไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
57
1020430535
เด็กหญิงณิชนันท์  กันยานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
58
1021100455
เด็กหญิงดารารัตน์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
59
1020800336
เด็กชายดิเรกฤทธิ์  กามินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
60
1021090701
เด็กชายตรัย  สั่งสอน
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
61
1021090944
เด็กชายเตชภัทร  ทวิลา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
62
1020960498
เด็กชายเตชิต  สระศรีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
63
1020450242
เด็กหญิงถิรดา  แซ่หวัง
ป.6
โรงเรียนศุภปัญญา
สพป.เชียงราย เขต 3
64
1020432007
เด็กหญิงทอไหมทอง  ภิลุมวงค์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
65
1021100456
เด็กชายธนกร  สายวงค์
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
66
1020450095
เด็กชายธนกฤต  ชัยเลิศ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
67
1021090704
เด็กชายธนบดี  ปะระมะ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
68
1020440006
เด็กชายธนพล  ยศชา
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
69
1020950102
เด็กชายธนัชธรรม์  เสนปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
70
1021100016
เด็กชายธนัทพงศ์  อินดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
71
1020960554
เด็กชายธนัยชนก  ยะมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
72
1021100017
เด็กชายธนาตุล  ทิพเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
73
1020800342
เด็กชายธนิศพล  ภัทราวณิช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
74
1020800626
เด็กชายธวัชชัย  คำนันท์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
75
1020950103
เด็กชายธัชนนท์  โภชนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
76
1020810188
เด็กหญิงธัญชนก  หาญยุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
77
1021090271
เด็กหญิงธัญพร  ยนต์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
78
1020800709
เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญจร
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
79
1020440056
เด็กหญิงธันญ์ชนก  ปัญญาเลิศศรัทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
80
1020430179
เด็กหญิงธิติรัตน์  จิตอ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
81
1021090707
เด็กหญิงธีรกานต์  ไข่คำ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
82
1020450096
เด็กชายนครินทร์  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
83
1021090709
เด็กชายนราวิชญ์  สุขทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
84
1021100135
เด็กหญิงนวพร  ทินวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
85
1021100019
เด็กหญิงนวพรรณ  อุ่นกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
86
1020430188
เด็กหญิงนวินดา  อุ่นเรือน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
87
1020450151
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
88
1021090710
เด็กชายนันทภพ  ปินใจ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
89
1021090711
เด็กชายนิธิพัฒน์  อินทร์ถา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
90
1020960363
เด็กหญิงนิมานันท์  เมืองมูล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
91
1021090276
เด็กหญิงนิรชา  จินดาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
92
1020950114
เด็กชายบรรณภรรท เอียน  ดอร์ซีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
93
1020800783
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เตโช
ป.6
โรงเรียนพรรรณทิพย์
สพป.น่าน เขต 1
94
1020431209
เด็กชายบูรณ์พิภพ  เจริญการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
95
1020460374
เด็กชายปภังกร  ลิมป์พิศุทธ์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
96
1021090715
เด็กชายปภังกร  หล้าคำมี
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
97
1020430194
เด็กหญิงปภาดา  คหบดีกนกกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
98
1020430020
เด็กชายปรมะ  คำอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
99
1020950124
เด็กชายปรินทร  สกุลตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
100
1021090049
เด็กชายปวริศ  ยวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
101
1020810145
เด็กชายปัณณวัฒน์  ไชยคำหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านนาฝาง
สพป.น่าน เขต 2
102
1020800715
เด็กหญิงปานไพลิน  โรจนวิภาต
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
103
1020430023
เด็กชายปิยวัฒน์  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
104
1020460036
เด็กหญิงปุญฐิตา  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
105
1020810200
เด็กหญิงปุณยาพร  ความสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
106
1020430050
เด็กหญิงเป็นเกล้า  มนิษาบวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
107
1020431247
เด็กหญิงเปมิกา  แก้วประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
108
1020430027
เด็กชายพศวัต  สิทธิสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
109
1021090285
เด็กชายพศิน  งานขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
110
1021090286
เด็กชายพัฒนพล  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
111
1020440101
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขุนนาม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
112
1020950141
เด็กชายพาทิศ  พงศ์วรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
113
1020440010
เด็กหญิงพิชชานันท์  ฟองใจ
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
114
1021090288
เด็กหญิงพิชฌนาฉัตร  เวียงนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
115
1021090289
เด็กหญิงพิชญกานต์  อินกัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
116
1020810205
เด็กหญิงพิชญนรี  วันควร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
117
1021090467
เด็กหญิงพิชญ์สินี  อินทิพย์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
118
1020460379
เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ตุ้ยอ้าย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
119
1020430215
เด็กชายพิชญุตม์  แก้วระกา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
120
1020430030
เด็กหญิงพินทุ์พิชชา  โค้วประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
121
1021090469
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
122
1020810210
เด็กชายพีรณัฐ  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
123
1020950036
เด็กชายพีรัชชัย  เพชรประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)
สพป.พะเยา เขต 1
124
1021100462
เด็กหญิงแพรพร  สลวย
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
125
1020450097
เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทะกูล
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
126
1020430228
เด็กชายภัทรฅีตา  ใจระวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
127
1020800375
เด็กชายภาคิน  พุฒตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
128
1021090725
เด็กชายภาณุพงศ์  บังเมฆ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
129
1021090726
เด็กชายภาณุวัฒน์  เทียนทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
130
1020431221
เด็กชายภานุกร​  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
131
1020450180
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วัชรสินธุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
132
1020810215
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิมาลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
133
1020430236
เด็กชายภูมิภากร  ดวงมาณีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
134
1021090292
เด็กหญิงมนธาทิพย์  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
135
1020810219
เด็กหญิงมาธวี  อนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
136
1020430245
เด็กหญิงรวิสรา  แสนปาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
137
1020431231
เด็กหญิงลภัสรดา  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
138
1021090293
เด็กหญิงลภัสรดา  พลอยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
139
1020960560
เด็กชายวรบดินทร์  เครืออินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
140
1020950170
เด็กชายวรภัทร  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
141
1020430544
เด็กหญิงวรรณรดา  แก่นดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
142
1020460151
เด็กหญิงวรรณรดา  ทองยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
143
1021090735
เด็กหญิงวริทยา  วรรณชูชิต
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
144
1020800386
เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ตั้งมุทาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
145
1021100020
เด็กหญิงวริษฐา  ศุภชยกูล
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
146
1020430036
เด็กชายวสุธา  อาษายศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
147
1020800070
เด็กชายวัชรภูวินทร์  แส่วภูเขียว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
148
1021090738
เด็กชายวิชญ์พล  ถุงเงิน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
149
1020950175
เด็กชายวิชญ์พล  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
150
1020950173
เด็กหญิงวิชญาดา  รัตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
151
1020460383
เด็กหญิงวิรมณ  ฟูเจริญ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
152
1020800388
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  อุปจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
153
1020800719
เด็กหญิงศศิวรินทร์  โรจนศุภมิตร
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
154
1020430268
เด็กชายศุภกิจณัฐ  โกวิทยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
155
1020800392
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
156
1020430546
เด็กชายเศรษฐ์ภวิศ  กุลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
157
1021090744
เด็กชายสรวิชญ์  ฤาชา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
158
1021100181
เด็กชายสรวิศ  เอ้ยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
159
1021090745
เด็กชายสวณัฐกร  ใจสว่าง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
160
1020800720
เด็กชายสาริษร์  ธนบดีกิจ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
161
1020430039
เด็กหญิงสิตางศุ์  เทพบินการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
162
1020431240
เด็กชายสิรภพ  ศรีรัตนพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
163
1020430272
เด็กชายสิรวิชญ์  มนตร์วัชรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
164
1020950187
เด็กชายสิรวิชญ์  วิสุทธินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
165
1020430043
เด็กชายสุพศิน  หนูแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
166
1021090087
เด็กหญิงสุภัคชญา  สุนันสา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
167
1020431242
เด็กชายสุวพิชญ์  จักรชุมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
168
1020450140
เด็กหญิงหฤทัย  ปอดอแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
169
1020950191
เด็กหญิงอชิรญา  ทะนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
170
1020430046
เด็กชายอดิศร  นครแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
171
1020950193
เด็กชายอติคุณ  ตุ้มกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
172
1020960563
เด็กชายอติวิชญ์  ปิงสุแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
173
1021090089
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีบุญยงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
174
1020950195
เด็กชายอภิรัช  กลัดสำเนียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
175
1021090752
เด็กชายอัคคณัฐ  ถิ่นสอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
176
1020430545
เด็กหญิงอัฟช่า  หนุ่มรักชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
177
1020431249
เด็กชายเอกพัชร  อภิธนัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
178
1021090754
เด็กชายเอื้ออังกูร  อัครพงศ์อังกูร
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
179
1021090099
เด็กหญิงไอศวรรย์  เอียดจุ้ย
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
180
1020950410
เด็กชายวิชญ์คุณ  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
181
2021100465
เด็กชายกฤดิอังกร  บัวลอย
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
182
2020431035
เด็กชายกฤตวัฒน์  ภูกันดาน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
183
2021100466
เด็กหญิงกฤติยวณี  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
184
2020431037
นางสาวกัญญาพัชร  ใจบุญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
185
2020431041
นายกิตตินันท์  สงคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
186
2020431158
เด็กชายเกียรติกานต์  อนุวรชิกา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
187
2020450018
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เซอมื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
188
2020810514
เด็กหญิงชลินทรา  ปันอิน
ม.3
โรงเรียนบ้านบ่อหยวก
สพป.น่าน เขต 2
189
2020431052
นายณฐนนท์  เขื่อนทา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
190
2020950019
นายณภัทร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
191
2020431056
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โชตา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
192
2020431070
เด็กชายธราธิป  วันใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
193
2020800845
นางสาวนฤมล  ภิวงค์
ม.3
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
สพป.น่าน เขต 1
194
2020431082
นายปรีติ  ใจเจริญจริง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
195
2021100470
เด็กชายพงษ์พณิชย์  สุขใจ
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
196
2020431679
นางสาวพัชรมัย  ชุ่มมงคล
ม.3
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
197
2020431095
เด็กหญิงพิชญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
198
2020431096
เด็กหญิงพิชญาภา  ธนัชกฤติ์กุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
199
2021100472
นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
200
2020431165
เด็กหญิงแพณพิชชา  วันชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
201
2020460043
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
202
2020431729
เด็กชายรพีภัทร  สุขสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
203
2020810493
นางสาววรินรำไพ  อินปา
ม.3
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
204
2020431144
เด็กชายสุธีเดช  ตุงใย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
205
2021100478
เด็กชายอุดมศักดิ์  ทะลอย
ม.2
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
206
3020960381
เด็กหญิงกนกขวัญ  ชมภูชัย
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
207
3021090758
เด็กหญิงกนกพร  โอดเฮิง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
208
3020960099
เด็กหญิงกนกพัฒน์  สักลอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
209
3020800645
เด็กหญิงกนกลดา  เกิดมงคล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
210
3020440074
เด็กหญิงกนกวรรณ  รอบวนาบรรพต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
211
3020450099
เด็กหญิงกนิษฐา  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
212
3020430924
เด็กชายกรกช  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
213
3020800097
เด็กหญิงกรกนก  ธิเสนา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
214
3020800409
เด็กชายกรกฤศ  อภิญญาลังกร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
215
3020430851
เด็กชายกรณวัฒน์  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
สพป.เชียงราย เขต 1
216
3021090761
เด็กหญิงกรวรรณ  แสงพานิชย์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
217
3020960383
เด็กชายกรัฐมนตรี  ใจหมั้น
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
218
3020800098
เด็กชายกฤตยชญ์  ต๊ะวิไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
219
3020460400
เด็กชายกฤติพงค์  ภิระบรรณ์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
220
3020800101
เด็กหญิงกฤษชญาภา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
221
3020810243
เด็กชายกฤษฎี  วิเศษกันทรากร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
222
3021090489
เด็กชายกฤษฏิ์จิรัฏฐ์  แดนเหมือง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
223
3020460049
เด็กชายกฤษณพล  ศรีไกรรส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
224
3020431252
เด็กชายกวินท์  พุทธวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
225
3020810244
เด็กหญิงกวินธิดา  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
226
3020960604
เด็กหญิงกวินธิดา  เปรมสุโข
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าสัก
สพป.พะเยา เขต 2
227
3021090492
เด็กหญิงกวิสรา  สิงห์คา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
228
3020460186
เด็กชายกวีนนท์  ยอดปัญญา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
229
3021090764
เด็กชายกษิดิ์เดช  สมรส
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
230
3020800103
เด็กชายกสิณพจน์  บุญช่วง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
231
3020800107
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โนทะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
232
3021100026
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกผึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
233
3020431314
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หย่อมจุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
สพป.เชียงราย เขต 1
234
3021090304
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
235
3020960335
เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำคง
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
สพป.พะเยา เขต 2
236
3020810067
เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีทา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
237
3021090765
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสือเพชร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
238
3020450192
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
239
3020960565
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
240
3021100547
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บินหลี
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
241
3021100481
เด็กหญิงกัณชารีย์  อุ่มบางตลาด
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
242
3020430057
เด็กชายกันตพัฒน์  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
243
3020810247
เด็กชายกันต์พัฒน์  เลขะวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
244
3020960502
เด็กชายกันต์ระพี  ปวงโพธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
245
3020800647
เด็กหญิงกันตินันท์  ศรีธนานันต์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
246
3021090769
เด็กหญิงกันยกร  กวาวสิบสาม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
247
3021100388
เด็กหญิงกันยากร  มูลสุข
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
248
3020430309
เด็กชายกัปตัน  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
249
3020431254
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ริมพิสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
250
3020810248
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
251
3021100424
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ผัสดี
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
252
3020431916
เด็กหญิงกานต์สินี  กาใจยา
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
253
3020810130
เด็กหญิงกานต์สินี  จาง
ป.6
โรงเรียนวรนคร
สพป.น่าน เขต 2
254
3020431317
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  อินนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
สพป.เชียงราย เขต 1
255
3021100550
เด็กหญิงกิตติกา  อยู่สุ่ม
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
256
3020430311
เด็กชายกิตติพงศ์  โกวาภิรัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
257
3020431917
เด็กชายกิตติพันธุ์  คำจ้อย
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
258
3020960121
เด็กหญิงกิตติยา  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
259
3020430058
เด็กหญิงกิรติกา  พรหมมินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
260
3021090773
เด็กหญิงกุลพิชญ์ฌา  เรืองรอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
261
3020460359
เด็กชายเกษมศาสตร์  เชิงดอย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
262
3020960314
เด็กชายเกียรติรัตน์  เมืองมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
263
3020440039
เด็กหญิงแกมพลอย  หน่อรัตน์
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
264
3021090909
เด็กชายไกรฤกษ์  สุวรรณกาศ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
265
3020430312
เด็กหญิงขวัญจิรา  ผาติสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
266
3020800426
เด็กหญิงขวัญจิรา  สินชู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
267
3021090774
เด็กหญิงขวัญหล้า  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
268
3020450193
เด็กชายคณาธิป  กวีกิจอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
269
3020800429
เด็กชายคณาธิป  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
270
3021100029
เด็กชายคณิน  กุสุโมทย์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
271
3021090775
เด็กชายคลังเงิน  ผลขาว
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
272
3020430060
เด็กหญิงคุณัญญา  ไชยการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
273
3020432010
เด็กชายคุปต์พสิษฐ์  มงคลอภิบาลกุล
ป.5
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
274
3021100400
เด็กชายเคนตะ  โอซึกะ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
275
3020800118
เด็กชายจตุรวัฒน์  นันทวาส
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
276
3021090500
เด็กหญิงจรรยวรรธน์  อยู่คู่คุณธรรม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
277
3020460192
เด็กหญิงจอมขวัญ  กองวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
278
3020430317
เด็กชายจักรภัทร  การดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
279
3020430061
เด็กชายจักรภัทร  จงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
280
3020960390
เด็กชายจักรีวัฒน์  ขันทะวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
281
3021100426
เด็กหญิงจารุกัญญ์  แสนเพชร
ป.6
โรงเรียนพัทธกมลพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
282
3020810496
เด็กชายจารุศร  เม่นแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
สพป.น่าน เขต 2
283
3020460196
เด็กหญิงจิณห์วรา  สุวรรณขัดศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
284
3021090405
เด็กหญิงจิดาภา  แก้วพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
285
3020430319
เด็กหญิงจิดาภา  แสนติยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
286
3020810251
เด็กชายจิตติพัฒน์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
287
3020450194
เด็กหญิงจิตรลดา  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
288
3020960392
เด็กหญิงจิตวรรณ  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
289
3020430321
เด็กหญิงจินดาพร  ธรรมวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
290
3020431926
เด็กหญิงจิรณัฏฐ์  อิ่มประสงค์
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
291
3020460198
เด็กชายจิรภัทร  คำดวงดี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
292
3020450195
เด็กชายจิรภัทร  เมืองเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
293
3020950233
เด็กหญิงจิรัชญา  ทิพย์ชุมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
294
3020460083
เด็กหญิงจิรัชญา  ยะคำปลูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
295
3020950235
เด็กชายจิรายุ  จำธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
296
3021090314
เด็กชายจิรายุส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
297
3020430323
เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  ปินตาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
298
3020800727
เด็กชายจุลจักร  พงษ์สุนนท์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
299
3021100031
เด็กหญิงจุฬาทิพย์  โสมานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
300
3021090608
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ภิญโญ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
301
3020960315
เด็กชายเจษฎาภรณ์  บัวศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
302
3020800654
เด็กหญิงฉัตรรพี  เนตรทิพย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
303
3020800121
เด็กหญิงชญาณ์นินท์  ชนะงาม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
304
3020800728
เด็กหญิงชญานิศ  เรืองขจร
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
305
3021090780
เด็กหญิงชญานิษฐ์  เงาะหวาน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
306
3020430477
เด็กหญิงชญาภา  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
307
3020810253
เด็กหญิงชนกนันท์  ขันทะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
308
3020800656
เด็กหญิงชนม์พัชรพรรณ  งึ้มนันใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
309
3020431261
เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์เทพเตียน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
310
3020430940
เด็กหญิงชนัฐปภา  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
311
3020440160
เด็กหญิงชนาการต์  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
สพป.เชียงราย เขต 2
312
3020800772
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วหนู
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
สพป.น่าน เขต 1
313
3020430325
เด็กหญิงชนิตา  หน่อแหวน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
314
3020460212
เด็กชายชยพล  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
315
3020460084
เด็กชายชยพล  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
316
3020430941
เด็กหญิงชลธิชา  ฉิมดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
317
3020810071
เด็กหญิงชลิดา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
318
3020960572
เด็กชายชัชพิมุข  ก้อคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
319
3020800134
เด็กหญิงชัญญานุช  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
320
3020950241
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  เสนปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
321
3021090322
เด็กชายชัยกร  นรินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
322
3020431263
เด็กชายชัยกฤต  พูลระออ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
323
3020460215
เด็กชายชาตรี  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
324
3021100389
เด็กหญิงชาลิสา  ต๊ะคำ
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
325
3021090784
เด็กหญิงชาลิสา  ปัญโญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
326
3021090785
เด็กชายชินภัทร  ธุระกิจ
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
327
3020800731
เด็กชายชินภัทร  โมราสุข
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
328
3020810256
เด็กหญิงชิลาวัณย์  นาคอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
329
3020800138
เด็กชายชุติเทพ  คำแปง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
330
3020960544
เด็กชายโชติภน  นาวาระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
331
3020430453
เด็กชายเซน  มุละสิวะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
332
3020430328
เด็กหญิงฌมกนิษฐา  วิญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
333
3021090786
เด็กชายญาณวุฒิ  เนตรจำนงค์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
334
3020960400
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อวงศ์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
335
3020950002
เด็กหญิงญาณิศา  ตันแข็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
336
3021090788
เด็กหญิงญานิกา  ผาคำ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
337
3020450198
เด็กหญิงญาอัมภา  ธรรมโชคมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
338
3021090789
เด็กชายฐากูร  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
339
3021100036
เด็กชายฐิติวัฒน์  ไกรกิจราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
340
3020960401
เด็กหญิงฐิรญา  สมนาม
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
341
3021090515
เด็กหญิงณชนิชา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
342
3020460220
เด็กชายณชพล  เก่งการณ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
343
3020430068
เด็กชายณฐวรรตม์  เจริญสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
344
3021090791
เด็กชายณธรรศ  อนุตรเมธากุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
345
3020460223
เด็กหญิงณพัฐอร  ทูลแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
346
3020430332
เด็กหญิงณภัคศรัญฒ์  วรัตถ์ธวัชรดล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
347
3021100037
เด็กชายณภัทร  ปัญญาใส
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
348
3020430069
เด็กชายณภัทร  มีมานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
349
3020460224
เด็กหญิงณภัทรกันต์  ทนก่ำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
350
3021090519
เด็กหญิงณภัทรลดา  คุณยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
351
3020960402
เด็กหญิงณภัทรา  พวงจำ
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
352
3021090132
เด็กหญิงณหทัย  อุตรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
353
3021090133
เด็กหญิงณัชชา  ศรีสุระ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
354
3020960154
เด็กหญิงณัฎฐชา  ต่างใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
355
3020460405
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  น้อยกูต
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
356
3020960404
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เสียมทอง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
357
3020430335
เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  ไชยชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
358
3020810261
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
359
3020960406
เด็กชายณัฏฐชัย  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
360
3020810262
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  จันทร์คำเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
361
3020810263
เด็กชายณัฏฐนันท์  ตุงคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
362
3020810073
เด็กหญิงณัฏฐาฐิดา  อุทุมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
363
3020800661
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คำวัง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
364
3020800452
เด็กชายณัฐกาญจณ์  จันทร์คำเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
365
3021100039
เด็กชายณัฐกิตติ์  กำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
366
3020800734
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
367
3020430340
เด็กหญิงณัฐชนก  สิงห์ดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
368
3020810074
เด็กชายณัฐชนน  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
369
3021100006
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา)
สพป.แพร่ เขต 2
370
3020960161
เด็กชายณัฐดนัย  ไชติคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
371
3021100234
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันทรศิกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
372
3020950265
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ใจไหว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
373
3021100042
เด็กหญิงณัฐธิฌา  แก้วพระฝาง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
374
3021090141
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบหงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
375
3020950266
เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
376
3020810445
เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าตุ้ย
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
377
3020950269
เด็กหญิงณัฐนรี  โกสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
378
3020460233
เด็กหญิงณัฐนิช  เนตรใส
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
379
3020800735
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
380
3020460406
เด็กชายณัฐพล  ช่างเหลา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
381
3020810265
เด็กชายณัฐพัฒน์  จิณะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
382
3021100484
เด็กชายณัฐพัฒน์  วงศ์แสนสี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
383
3020950273
เด็กชายณัฐภัค  เสียงห้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
384
3020950049
เด็กชายณัฐภัทร  คำมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
สพป.พะเยา เขต 1
385
3020431268
เด็กชายณัฐภูมิ  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
386
3020430704
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ประทุมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
387
3021090526
เด็กหญิงณัฐรดา  ฉลอม
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
388
3020800459
เด็กหญิงณัฐริกา  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
389
3020440131
เด็กหญิงณัฐฤทัย  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
สพป.เชียงราย เขต 2
390
3020460238
เด็กชายณัฐวร  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
391
3020431321
เด็กชายณัฐวัฒน์  กรรณิกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
สพป.เชียงราย เขต 1
392
3020960165
เด็กชายณัฐวัตร  เอี่ยมแพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
393
3021100555
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วโมรา
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
394
3021090800
เด็กชายณัฐวุฒิ  คูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
395
3021090801
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขุนไกร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
396
3020440080
เด็กชายณาศิส  อวดห้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
397
3021090802
เด็กหญิงณิชชยา  โอสถสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
398
3020430347
เด็กหญิงณิชา  คงศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
399
3020950276
เด็กหญิงณิชากานต์  ครินชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
400
3021090327
เด็กหญิงณิชารีย์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
401
3020950279
เด็กชายดนุศาสตร์  สัมพันธสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
402
3020430946
เด็กหญิงดารารัตน์  คำน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
403
3020432032
เด็กชายตรรกะ  กรกฏกำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
404
3020800736
เด็กชายตั้งปณิธาน  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
405
3020800737
เด็กชายติณห์วิสิฐ  วรินทร์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
406
3020810266
เด็กชายตุลย์เมธี  อายุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
407
3020950282
เด็กชายตุลยวรรธน์  เมืองเจียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
408
3021100335
เด็กชายเตชพัฒน์  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
409
3020950398
เด็กชายเต็มโชค  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
410
3020430350
เด็กหญิงทยาภัสสร์  ขันธิวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
411
3020810356
เด็กชายทยาวีร์  วิยา
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
412
3020800165
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ  ธิคำ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
413
3021090807
เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
414
3020460243
เด็กหญิงทักษอร  ปัญญาอินทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
415
3020960173
เด็กหญิงทัศนภัทร  บำรุงพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
416
3020810357
เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  โยบรรยงค์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
สพป.น่าน เขต 2
417
3020800666
เด็กหญิงทิพกฤตา  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
418
3020960415
เด็กหญิงทิพย์ธารา  ปันทะยม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
419
3020960174
เด็กชายทีปพัฒน์  เกนทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
420
3020800488
เด็กชายธเดช  นรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
421
3020800667
เด็กหญิงธนกมล  โพธิ์สุยะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
422
3021100045
เด็กชายธนกร  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
423
3020431939
เด็กชายธนกร  แสงเพ็ญไชย
ป.4
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
424
3020460085
เด็กชายธนกฤต  ก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
425
3020800167
เด็กชายธนกฤต  ไชยรังษี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
426
3020800739
เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
427
3020960416
เด็กชายธนกฤต  สัมมาปฏิบัติ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
428
3020430952
เด็กชายธนธัส  จันโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
429
3020960417
เด็กหญิงธนนัน  จ้าวประยูร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
430
3020430074
เด็กหญิงธนปภรณ์  ช้างมูบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
431
3020800168
เด็กชายธนพล  ละเลิง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
432
3020430551
เด็กชายธนพล  แสงตะวัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
433
3020960418
เด็กหญิงธนภร  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
434
3020430481
เด็กชายธนภัทร  พุุทธกนิษฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
435
3021090331
เด็กชายธนภัทร  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
436
3020800791
เด็กหญิงธนมน  พิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนพรรรณทิพย์
สพป.น่าน เขต 1
437
3021090533
เด็กชายธนวรรธน์  บ่อเงิน
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
438
3020810400
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน
สพป.น่าน เขต 2
439
3020800172
เด็กชายธนศักดิ์  อินน้อย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
440
3020950288
เด็กชายธนัญกร  เผ่ากันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
441
3020960009
เด็กหญิงธนัญญา  ไชยจำเริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
สพป.พะเยา เขต 2
442
3020440022
เด็กหญิงธนัญธร  ปันเปี้ย
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
443
3020950289
เด็กหญิงธนัท  สิงห์แก้วสืบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
444
3020960179
เด็กหญิงธนัสพร  เวียงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
445
3021090965
เด็กหญิงธนารีย์  ศิลารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
446
3020960181
เด็กชายธนาวัฒน์  หอมนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
447
3020430356
เด็กหญิงธนิดา  อุทธิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
448
3021100046
เด็กชายธนิน  พหลทัพ
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
449
3020460254
เด็กหญิงธมนวรรณ  วงค์ปิน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
450
3020440082
เด็กชายธรรมรัตน์  ภัทรพาณิชย์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
451
3020800741
เด็กชายธรรศธนัตถ์  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
452
3021090813
เด็กหญิงธฤตมน  มะลิ
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
453
3020810268
เด็กหญิงธฤตมน  วรรณวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
454
3020960421
เด็กหญิงธวัลปภัสสร  ศรีปาลวิทย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
455
3021100390
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธิน่าน
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
456
3020800177
เด็กหญิงธัญจิราพร  รุนทา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
457
3021090158
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีสะอาด
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
458
3020960422
เด็กหญิงธัญญพัฒน์  ศรีปาลวิทย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
459
3020430075
เด็กชายธัญเทพ  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
460
3020800179
เด็กหญิงธัญพร  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
461
3021100391
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ท้าวคำ
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
462
3020960423
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
463
3020460057
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
464
3020430076
เด็กหญิงธัตชา  วุฒิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
465
3020960515
เด็กหญิงธันญ์สิตา  วชิรธพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
466
3021090537
เด็กหญิงธันยธรณ์  สันป่าเป้า
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
467
3020432029
เด็กชายธัมทัศน์  ปัญญาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
468
3020430553
เด็กหญิงธารธารา  โพธิษา
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
469
3021090334
เด็กชายธาวิน  ยีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
470
3021100048
เด็กชายธาวิน  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
471
3020432011
เด็กชายธิติศักดิ์  ศรีจักร์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
472
3020430554
เด็กชายธิปก  กีรติอดิศัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
473
3021090162
เด็กชายธีรดนย์  ถิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
474
3020800486
เด็กหญิงธีรดา  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
475
3020460262
เด็กชายธีร์ธวัช  โอบอ้อม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
476
3020450152
เด็กชายธีรภัทร  พันธุ์ธัชพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
477
3021090164
เด็กชายธีรเมฑศ์  เกียรติกูลานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
478
3020430363
เด็กชายธีระพัทธ์  ธะนะหมอก
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
479
3020430364
เด็กหญิงธีริศรา  คุมมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
480
3020460264
เด็กชายนครินทร์  ทำของดี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
481
3020431271
เด็กหญิงนทีกาญจน์  ชุ่มมะโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
482
3020810076
เด็กชายนธพณ  มูลทองลี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้อง
สพป.น่าน เขต 2
483
3021090819
เด็กชายนนท์ปวิช  แสนอุ้ม
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
484
3020950297
เด็กชายนนท์ปวิธ  ก๋องติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
485
3020800742
เด็กชายนนทพัทธ์  หทัยวิพุธพงศ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
486
3021090337
เด็กชายนพรัตน์  ผาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
487
3020800671
เด็กชายนภทีป์  เหล่าอารยะ
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
488
3020800743
เด็กหญิงนภสร  ตั้งเที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
489
3020960424
เด็กหญิงนภัทรปภา  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
490
3020800491
เด็กหญิงนภัสชญา  ทองตา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
491
3020800744
เด็กหญิงนภัสนันท์  ทองคำฟู
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
492
3020450146
เด็กหญิงนภัสสร  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
493
3021090661
เด็กหญิงนรกมล  คำทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
494
3020430367
เด็กชายนรินทร์โชติ  หินใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
495
3020430555
เด็กชายนฤดล  นวลหิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
496
3020800189
เด็กชายนฤบดินทร์  ทุนประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
497
3020450130
เด็กชายนวพล  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร
สพป.เชียงราย เขต 3
498
3021090541
เด็กหญิงนัทธมน  ไพรพฤกษา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
499
3020450205
เด็กหญิงนัทปัทม์  หมื่นสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
500
3021100054
เด็กหญิงนันท์ณิภัค  ดังก้อง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
501
3020450206
เด็กหญิงนันท์พนิตา  ยอดคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
502
3020960194
เด็กชายนันทภพ  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
503
3020960197
เด็กหญิงนัยน์ปพร  มานุจำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
504
3020800498
เด็กชายนาถธรรม  กุลณาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
505
3021090823
เด็กชายนาวิก  ด่านตระกูล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
506
3021090824
เด็กชายนิชคุณ  ผิวเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
507
3020800672
เด็กชายนิติธร  ปานคล้ำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
508
3020431949
เด็กชายนิติรัฐ  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
509
3020810453
เด็กหญิงนิรชา  สุทะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
510
3021100055
เด็กหญิงนิรภัฎ  นาเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
511
3020430373
เด็กหญิงนิรินณยา  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
512
3020431273
เด็กหญิงนิศารัตน์  หัตถศิลป์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
513
3020460077
เด็กหญิงเนตรวฤนท์  เทพกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
514
3021100486
เด็กหญิงบัณฑวรรณ  ขันมณี
ป.6
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
515
3021090416
เด็กชายบารเมษฐ์  กันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
516
3020800503
เด็กหญิงบุญญ์รักข์ษา  ตาลตา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
517
3020960201
เด็กหญิงบุญยวีย์  กิจเรืองโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
518
3020800504
เด็กหญิงบุญยาพร  พิพัฒน์สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
519
3020800746
เด็กชายบุญฤทธิ์  ศรีพนม
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
520
3021090177
เด็กชายบุณยวีร์  บุณยเกียรติ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
521
3020960430
เด็กชายบูรธัช  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
522
3021090426
เด็กหญิงเบญญลักษมิ์  กาบทุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
523
3021090611
เด็กหญิงเบญญาภา  ทันนิเทศ
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
524
3020950401
เด็กหญิงเบญญาภา  สำราญใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
525
3021090251
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมือนนึก
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
526
3020800300
เด็กหญิงเบญศิญา  นะวะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
527
3021090545
เด็กชายปฏิณญา  เดือนดาว
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
528
3020430375
เด็กหญิงปฐพร  กมลภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
529
3020800508
เด็กชายปฐมพร  แซ่โซ้ง
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
530
3020960431
เด็กหญิงปฑิตตา  แสงศรีจัยทร์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
531
3021090179
เด็กหญิงปทิตตา  ธนาฐิติเดชา
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
532
3020950306
เด็กหญิงปทิตตา  สุนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
533
3020960341
เด็กหญิงปนัดดา  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านจำบอน
สพป.พะเยา เขต 2
534
3020430379
เด็กหญิงปพิชญาญ์  เทือกตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
535
3021100057
เด็กชายปภังกร  เงินเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
536
3020800204
เด็กชายปรมะ  จันทรมณี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
537
3021090664
เด็กชายประกาศิต  จันทร์พุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
538
3020960204
เด็กชายประภวิษณ์  เที่ยงมงคลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
539
3020430380
เด็กชายปรัชญา  วรรณไกรโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
540
3020432023
เด็กชายปราการ  ราษฎร์ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
541
3020800510
เด็กชายปราชญ์  ทองซื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
542
3020800511
เด็กชายปราณปราชญ์  ทับทิมสวน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
543
3020950311
เด็กชายปริน  จันทรสีมาวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
544
3020460059
เด็กชายปรีชา  กังวานไกล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
545
3020430079
เด็กหญิงปรียาภัทร์  ณ วันจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
546
3020430488
เด็กหญิงปวรรัตน์  เรือนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
547
3020960518
เด็กชายปวริศร์  คำปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
548
3020431328
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ศรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
สพป.เชียงราย เขต 1
549
3020810274
เด็กหญิงปวีร์ลดา  คำโน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
550
3020950315
เด็กชายปองคุณ  จินดามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
551
3020810455
เด็กชายปัญจพล  ตาลาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
552
3020950316
เด็กชายปัญญวัฒน์  จุมปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
553
3020431956
เด็กชายปัญณวัฒน์  ปิดตังถาเน
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
554
3021090552
เด็กชายปัณณวิชญ์  หาญสมุทร
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
555
3020800515
เด็กหญิงปัทมวิภา  ขุนสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
556
3020950318
เด็กหญิงปาณิสรา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
557
3021090980
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
558
3021090560
เด็กหญิงป่านทอ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
559
3020432026
เด็กหญิงปานปวีณ์  ช่างถ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
560
3020430525
เด็กหญิงปาริชาติ  จอมสวรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
สพป.เชียงราย เขต 1
561
3020800517
เด็กหญิงปาริสรา  ดวงทา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
562
3020430383
เด็กหญิงปาลิกา  แจ้งแย้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
563
3020800674
เด็กหญิงปาลิน  นิลทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
564
3020800675
เด็กหญิงปิญาดา  สีงาม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
565
3020960435
เด็กหญิงปิยธิดา  บุญจวบ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
566
3020800519
เด็กหญิงปิยะธาดา  นวลดั้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
567
3020460278
เด็กหญิงปิยาภา  โนใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
568
3021090834
เด็กชายปีวรา  ศิริกิจภิญโญกุล
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
569
3021090835
เด็กหญิงปุญญาดา  วรรคตอน
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
570
3020460279
เด็กหญิงปุญญิศา  ไชยชมภู
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
571
3021090555
เด็กชายปุณณพัฒน์  เทพวีระพงศ์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
572
3020960437
เด็กชายปุณณวัฒนื  วงศืใหญ่
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
573
3020430967
เด็กหญิงปุณยวีร์  กิจเรืองเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
574
3021090558
เด็กหญิงปุณยวีร์  ยะปะนันท์
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
575
3021090837
เด็กหญิงปุณยาพร  พรรณคง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
576
3020800752
เด็กชายปุลพัชร์  สะท้าน
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
577
3021090187
เด็กชายพงศธร  ไชยเมฆา
ป.5
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
578
3021090667
เด็กชายพงศพัศ  ทวีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
579
3021090838
เด็กชายพงศภัค  ใจดี
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
580
3020800219
เด็กชายพงษ์พณิช  บุญชูภักดิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
581
3021090561
เด็กชายพงษภัทร  ชูมี
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
582
3020450247
เด็กชายพชร  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนศุภปัญญา
สพป.เชียงราย เขต 3
583
3020950320
เด็กชายพชร  ติ๊บคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
584
3020800220
เด็กชายพชรวัฒน์  เชื้อหมอ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
585
3020960438
เด็กชายพนธกร  ยะอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
586
3020960439
เด็กหญิงพรชนก  นาทิเลศ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
587
3020460283
เด็กหญิงพรนภา  ก้อนจา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
588
3020800794
เด็กชายพรภวิษย์  เนยอิ่ม
ป.5
โรงเรียนพรรรณทิพย์
สพป.น่าน เขต 1
589
3020810280
เด็กหญิงพรรชกร  ไชยเศรษฐสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
590
3021090189
เด็กหญิงพรรณพัชร  สุนทรเนติวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
591
3020431277
เด็กหญิงพรรณภัทร  ช่วยแก้ไข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
592
3021090190
เด็กหญิงพรรณภัสสร  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
593
3020800680
เด็กหญิงพรรัชดา  พาใจธรรม
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
594
3021090840
เด็กหญิงพระพร  ชโนเมธาภรณ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
595
3020430389
เด็กชายพลวิชญ์  สังวรากร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
596
3020810281
เด็กหญิงพลอยรุจา  โชคทวีสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
597
3021100065
เด็กชายพศุตม์  พหลทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
598
3021100488
เด็กชายพสธร  มะลิ
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
599
3020431963
เด็กชายพสิษฐ์  ประมูลวงค์
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
600
3020960608
เด็กชายพัชรดนัย  สักคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก
สพป.พะเยา เขต 2
601
3020810021
เด็กชายพัชรพล  พรมปา
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2
602
3020810282
เด็กชายพัชระ  จักรอะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
603
3020460089
เด็กชายพัทธนันท์  คำปันแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
สพป.เชียงราย เขต 4
604
3020810285
เด็กหญิงพาขวัญ  ชาญมณีเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
605
3020430391
เด็กหญิงพิชชา  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
606
3020460289
เด็กหญิงพิชชานันท์  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
607
3020460291
เด็กหญิงพิชชาภา  ไชยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
608
3020430392
เด็กหญิงพิชชาภา  ทรายแก่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
609
3020800533
เด็กหญิงพิชญ์ชลิดา  สุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
610
3020950332
เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  เผ่าต๊ะใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
611
3020450212
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ไชยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
สพป.เชียงราย เขต 3
612
3020950333
เด็กหญิงพิชญ์รมณ  นาสมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
613
3020430969
เด็กชายพิชญะ  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
614
3020950005
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
615
3020430737
เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิถี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
616
3020800534
เด็กชายพิชัยศิริภัณ  นันทะน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
617
3020960442
เด็กชายพิชาญยุทธ  ดวงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
618
3020800230
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดออน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
619
3020960443
เด็กหญิงพิชามณฑ์  ใจดี
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
620
3020430395
เด็กชายพิตติ​เดชณ์​  ปั้น​เจริญ​วงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
621
3020960589
เด็กชายพิทยาธร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
622
3020430971
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  นพพิชญ์ธนกฤต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
623
3020430740
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  มุนิกานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
624
3021100393
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปินตา
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
625
3021090199
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีวิชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
626
3021090351
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  โคตสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
627
3020800774
เด็กหญิงพิมพรรณ  สนธิ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
สพป.น่าน เขต 1
628
3020950336
เด็กหญิงพิมพิชฌาย์  อธิพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
629
3021090201
เด็กหญิงพิมสราญ  โชติรัตนวิมล
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
630
3020430085
เด็กหญิงพิรดา  ทุนอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
631
3020960609
เด็กชายพิสิษฐ์  ประชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าสัก
สพป.พะเยา เขต 2
632
3021090854
เด็กหญิงพีรดา  ทิพยวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
633
3020950006
เด็กชายพีรวิชญ์  เสมอเชื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
สพป.พะเยา เขต 1
634
3020810410
เด็กชายพีรัช  สักขาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน
สพป.น่าน เขต 2
635
3020430741
เด็กชายพุทธภูมิ  สุพรรณ์ชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
636
3020440038
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตื้อหล้า
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
637
3020800703
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วรรณโยธา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
638
3021090427
เด็กหญิงแพรขวัญ  ขันเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
639
3021090856
เด็กชายภคนันท์  นันทจักร์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
640
3021100071
เด็กหญิงภคพร  ฝักฝ่าย
ป.5
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
641
3020960444
เด็กหญิงภคพร  สิงหาร
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
642
3020960231
เด็กชายภควัต  คงนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
643
3020960445
เด็กชายภคิน  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
644
3020430401
เด็กหญิงภรภิชชา  เกิดไทสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
645
3020430402
เด็กชายภรรวรากรณ์  ไชยเนตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
646
3020440029
เด็กหญิงภัคจิรา  แลใจปา
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
647
3020950344
เด็กหญิงภัทธิรา  โพธิ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
648
3020810460
เด็กหญิงภัทรกร  โลราช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
649
3020800545
เด็กชายภัทรดนัย  ซุยสี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
650
3020460069
เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  กิตติประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
651
3020960236
เด็กชายภัทรบดี  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
652
3021090861
เด็กชายภัทรพิศาล  สูตรอุดม
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
653
3020960447
เด็กหญิงภัทรยา  สงสว่าง
ป.4
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
654
3020460067
เด็กหญิงภัทรวดี  ฐิติแสงสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
655
3020460305
เด็กหญิงภัทรวรินทร์  กาบทอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
656
3020430745
เด็กหญิงภัทราพร  อนุสนธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
657
3020960448
เด็กชายภาคิณ  วงศ์ไชย
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
658
3020800684
เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีอินทร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
659
3020800547
เด็กหญิงภิญญาพัชฌ์  ไชยา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
660
3020960450
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จังวัง
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
661
3020800548
เด็กหญิงภิมสิธา  แดงธีรสิริโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
662
3020460310
เด็กชายภีรวิชญ์  หาญแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
663
3020430749
เด็กชายภูชิต  อินทวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
664
3021090575
เด็กชายภูดิส  ประสารยา
ป.6
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
665
3020800686
เด็กชายภูตะวัน  เกี๋ยนคำ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
666
3020960453
เด็กชายภูปาณัสม์  สิริเจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
667
3020800687
เด็กชายภูมินันท์  ตันต่อมแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
668
3020800550
เด็กหญิงภูริชญา  กองแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
669
3020460311
เด็กหญิงภูริชญา  บัวติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
670
3021100394
เด็กชายภูรี  โสภาสกุล
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
671
3020430410
เด็กชายภูวฤณ  กาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
672
3021090867
เด็กชายภูวิศ  ภาสสัทธา
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
673
3021090208
เด็กหญิงภูศิตา  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
674
3021090868
เด็กหญิงภูษณิศา  กตกุลอำพร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
675
3021090577
เด็กหญิงภูษณิศา  ธนะแพทย์
ป.5
โรงเรียนเจริญศิลป์
สพป.แพร่ เขต 1
676
3021100395
เด็กหญิงภูษนิศา  แก้วแสนสาย
ป.5
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
677
3020800250
เด็กหญิงมนัสนันท์  ธิขวัญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
678
3020430496
เด็กหญิงมนัสวี  คัมภีร์สัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
679
3020800553
เด็กชายมรรคา  ทวีพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
680
3021090209
เด็กหญิงมัลลิกา  นันทะ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
681
3021100077
เด็กหญิงมัลลิกา  หอมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
682
3021090870
เด็กหญิงมินชรัญ  ตันมา
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
683
3020430086
เด็กหญิงมีสุข  ไทยกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
684
3020450110
เด็กชายเมธัส  เนมหาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
685
3020800303
เด็กหญิงเมธาพร  เขื่อนจันน่าน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
686
3020950349
เด็กชายยุติธรรม  นกอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
687
3020960603
เด็กหญิงเยาวพา  สิมมาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
688
3020800307
เด็กหญิงโยษิตา  คะใจ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
689
3020460315
เด็กชายรชต  ธิโนชัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
690
3020430088
เด็กชายรพิชญะ  ยารวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
691
3020960250
เด็กชายรพีธรรม  แผ่นเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
692
3020450153
เด็กหญิงรวินท์พร  พนาพิทักษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
693
3020440109
เด็กหญิงระนาฎ  จับใจนาย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
สพป.เชียงราย เขต 2
694
3020960458
เด็กชายรักรัตน์  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
695
3020810412
เด็กชายรัชชานนท์  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด ขอน ป่าลาน
สพป.น่าน เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
696
3020430413
เด็กชายรัชชานนท์  สุวโรจน์ชากร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
697
3020430414
เด็กชายรัชพล  กองชุมพล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
698
3021090875
เด็กชายรัชพล  บุญทร
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
699
3020450250
เด็กชายรัชพล  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนศุภปัญญา
สพป.เชียงราย เขต 3
700
3020430984
เด็กหญิงรัญฉกร  สายช่างทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
701
3020960252
เด็กชายรัตนพงษ์  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
702
3020450107
เด็กชายราชรัฐ  ชื่นพงศ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
703
3021100492
เด็กชายราชันต์  จารเขียน
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
704
3020430415
เด็กหญิงรุ่งรดา  รอดรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
705
3020960459
เด็กชายรุจนพัฒน์  จอมชาญพันธ์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
706
3020960592
เด็กหญิงรุจรดา  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
สพป.พะเยา เขต 2
707
3020800560
เด็กชายรุจิภาส  อรรจนาทร
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
708
3020430459
เด็กชายไรส์เล ฮัลวาคิล  จันต๊ะนาเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
709
3021090215
เด็กชายลภัสกร  วงค์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
710
3020800254
เด็กหญิงลภัสรดา  ไชยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
711
3020810292
เด็กหญิงลลิตภัทร  พุฒหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
712
3020430090
เด็กหญิงลลิตา  คำลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
713
3020430985
เด็กหญิงลักษิกา  ขัดสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
714
3020460417
เด็กชายวงศ์พิชญ์ดนย์  ทนทาน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
715
3020810293
เด็กหญิงวงศ์วรรธนภรณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
716
3020800255
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ซางนา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
717
3020460323
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกอง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
718
3021100079
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดอนดง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
719
3020430759
เด็กหญิงวณิชญาภรณ์  นุปากรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
720
3020431284
เด็กหญิงวณิชยา  สิริเขมากร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
721
3020430091
เด็กชายวนทรรศน์  ธนทรัพย์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
722
3020800258
เด็กหญิงวรกมล  นรินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
723
3020800259
เด็กชายวรกร  วงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
724
3021090220
เด็กชายวรโชติ  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
725
3020430422
เด็กชายวรโชติ  วิวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
726
3020430418
เด็กหญิงวรญา  ศักดิ์เพชรวรวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
727
3020950358
เด็กหญิงวรณัฏฐ์  วัชระวรกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
728
3021090880
เด็กหญิงวรปรีย์  สีเกี๋ยง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
729
3020960529
เด็กหญิงวรพา  การุณกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง)
สพป.พะเยา เขต 2
730
3021090218
เด็กหญิงวรรณพร  อยู่สืบ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
731
3021100580
เด็กหญิงวรรณษา  แก้วเกิดเคน
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
732
3021100080
เด็กหญิงวรรณารัตน์  เชื้อเชิญ
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
733
3020450093
เด็กหญิงวรวลัญช์  เงินทอง
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
สพป.เชียงราย เขต 3
734
3020800565
เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งมุทาสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
735
3021090219
เด็กหญิงวรัชยา  ร่องพืช
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
736
3021100581
เด็กชายวรากร  สวนอ้อย
ป.6
โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล
สพป.แพร่ เขต 2
737
3020460326
เด็กชายวราเมธ  เชิงดอย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
738
3020430991
เด็กชายวรินทร  เเก่นประกอบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
739
3020460418
เด็กหญิงวริศรา  คำลาพิช
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต 4
740
3020800263
เด็กหญิงวริศรา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
741
3021100493
เด็กชายวสุพลศินล์  รัตนกันทา
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
742
3020460328
เด็กหญิงวัชรีพร  แก้วจำปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
743
3021090885
เด็กหญิงวิชญาดา  ศักดิ์สิทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
744
3020430760
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
745
3020431986
เด็กหญิงวิชญาพร  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
746
3020800570
เด็กชายวิทย์สรัช  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
747
3020800266
เด็กหญิงวิภานันท์  มาอ้าย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
748
3020800571
เด็กหญิงวิภาลักษณ์  มงคลพิดิษ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
749
3020460330
เด็กชายวิษณุพงษ์  วงค์วาร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
750
3020960267
เด็กหญิงวีณา  ยะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
751
3020800763
เด็กหญิงวีนัชพร  ลานเงิน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
752
3020950052
เด็กชายวุฒิชัย  บุญวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4
สพป.พะเยา เขต 1
753
3021100396
เด็กชายศรัญญู  ศักดี
ป.6
โรงเรียนระเบียบพิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
754
3020432016
เด็กหญิงศรีสกุล  บุญสุข
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
755
3021100085
เด็กหญิงศรุดา  อัญญธนากร
ป.4
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
756
3021090887
เด็กชายศรุต  ศุภดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
757
3020800270
เด็กชายศรุตนันต์  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
758
3021100086
เด็กหญิงศรุตยา  กิงโคง
ป.6
โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์
สพป.แพร่ เขต 2
759
3020960463
เด็กหญิงศศิกมล  บังวัน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
760
3020960272
เด็กหญิงศศิพิมล  อินหลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
761
3020950366
เด็กหญิงศะศิมา  ชัยชะนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
762
3020430425
เด็กชายศักดิ์รพี  พรวนิชาพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
763
3020800272
เด็กชายศัลยวิชญ์  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
764
3020800575
เด็กชายศาศวัต  ใจเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.1/10 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
765
3021100496
เด็กหญิงศิมาพร  เพชรศร
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
766
3020950367
เด็กหญิงศิรดา  อ้อยกาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
767
3020432030
เด็กชายศิรบดี  ศิริวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์)
สพป.เชียงราย เขต 1
768
3020460336
เด็กหญิงศิริกาญ  พูนรัตนะสิน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
769
3020430093
เด็กหญิงศิริกุล  เตชะธีราวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
770
3021090363
เด็กหญิงศิริณัฐชา  วงศ์สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
771
3021090226
เด็กหญิงศิริตา  เขียวแท้
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
772
3020432018
เด็กชายศิริพงษ์  ธุวะคำ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวัฒน์
สพป.เชียงราย เขต 1
773
3020950369
เด็กหญิงศิริอัปสรณ์  ใฝ่ฝัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
774
3020460338
เด็กชายศิลป์ศรุต  ดอกจันกลาง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
775
3020960466
เด็กหญิงศิวรัตน์  บังวัน
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
776
3021090889
เด็กชายศิวัชปวินท์  พินทยพิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
777
3021100311
เด็กหญิงศิศิรา  ปิลาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
778
3021090228
เด็กชายศุภกฤต  แกล้วกล้า
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
779
3020800694
เด็กชายศุภกฤต  ทิพจันทร์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
780
3020430562
เด็กชายศุภณัฏฐ์  วงศ์เปี้ย
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
781
3020440036
เด็กชายศุภวัฒน์  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์
สพป.เชียงราย เขต 2
782
3020810296
เด็กชายศุภวิชญ์  ภาโท
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
783
3020460340
เด็กหญิงศุภิสรา  เชิงห้วย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
784
3020430431
เด็กหญิงศุภิสรา  ตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
785
3020430430
เด็กหญิงศุภิสรา  สุนทรธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
786
3021100497
เด็กหญิงศุรดา  ฟุมเฟือย
ป.5
โรงเรียนเทพนารี
สพป.แพร่ เขต 2
787
3021090380
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  อภิญญาลังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
788
3020430101
เด็กชายเศรษฐวิทย์  ศิริบุญรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
789
3020800304
เด็กชายเศรษฐสวัสดิ์วงศ์  ขิงหอม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
790
3021090892
เด็กชายสถิตเทพ  มุ้งทอง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
791
3020430432
เด็กชายสมประสงค์  เรืองวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
792
3020810298
เด็กชายสรณัฐพนธ์  ปวนคำมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
สพป.น่าน เขต 2
793
3020800581
เด็กชายสรวิชญ์  หนูพุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
794
3021090893
เด็กหญิงสรัลรัตน์  สุวรรณเดช
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
795
3020960467
เด็กชายสร้างสุข  ทรายแก้ว
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
796
3020450235
เด็กหญิงสรินพร  โสดาปัชชา
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล(บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง)
สพป.เชียงราย เขต 3
797
3020800696
เด็กหญิงสลาวลี  อาสนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
สพป.น่าน เขต 1
798
3021090894
เด็กหญิงสาริศา  กังผึ้ง
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
799
3020960468
เด็กหญิงสิตานันท์  ฌอสกุล
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.1/9 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
800
3020430994
เด็กชายสิปปภาส  ไชยวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
801
3020431995
เด็กชายสิรธีร์  ยุทธศักดิ์ชาตรี
ป.5
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สพป.เชียงราย เขต 1
802
3021090895
เด็กชายสิรภพ  กาทุ่ง
ป.4
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
803
3020800766
เด็กชายสิรภพ  จักร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
804
3020430434
เด็กชายสิรภพ  พรมผัด
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
805
3021090896
เด็กหญิงสิรภัทร  อินวรณ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
806
3020460073
เด็กชายสิรวิชญ์  ตันปิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
สพป.เชียงราย เขต 4
807
3021090897
เด็กชายสิรวิชญ์  มณีทอง
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
808
3020800584
เด็กชายสิรวิชญ์  อินใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
809
3020800767
เด็กชายสิริ  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
สพป.น่าน เขต 1
810
3020460341
เด็กหญิงสิรินภา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
811
3021090900
เด็กหญิงสิริรัชพร  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
812
3020960470
เด็กหญิงสิริสกุล  สันติธารารัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
813
3020800585
เด็กหญิงสุกฤตา  จันบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
814
3020430435
เด็กหญิงสุกฤตา  ศิลปรัศมี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
815
3020430563
เด็กหญิงสุกฤตา  เศวตทวี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
816
3020430438
เด็กชายสุชาพงศ์  ไชยรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
817
3020960471
เด็กหญิงสุตาภัทร  สืบเครือพรม
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
818
3020430774
เด็กชายสุทธวิชญ์  อารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
819
3020960473
เด็กหญิงสุธิชา  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
820
3020950380
เด็กหญิงสุธิพร  ฝึกวาจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
821
3020950381
เด็กชายสุพศิน  นำไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
822
3020960288
เด็กหญิงสุพัชญา  มาไกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
823
3020440092
เด็กชายสุพีรพงษ์  ขจรวงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
สพป.เชียงราย เขต 2
824
3021090368
เด็กหญิงสุภาวิตา  ติใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
825
3020810473
เด็กชายสุวโรจน์  ใหม่ตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
826
3020950035
เด็กหญิงสุวัสวัดี  ภูคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2
สพป.พะเยา เขต 1
827
3020800282
เด็กชายสุวิจักขณ์  อริวรรณา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
สพป.น่าน เขต 1
828
3020450156
เด็กชายหฤษฐ์  เกียรติโกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
สพป.เชียงราย เขต 3
829
3020450089
เด็กชายเหมันต์  ซาวคำเขตต์
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สพป.เชียงราย เขต 3
830
3020800595
เด็กชายอชิระวิชญ์  พอจิต
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
สพป.น่าน เขต 1
831
3021100368
เด็กชายอดิศร  น้อยปวง
ป.6
โรงเรียนปากจอกวิทยา
สพป.แพร่ เขต 2
832
3020450109
เด็กชายอติวิชญ์  ทบวัน
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
สพป.เชียงราย เขต 3
833
3021090424
เด็กชายอธิป  ทิพย์กล่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
สพป.แพร่ เขต 1
834
3021090677
เด็กชายอนุกูล  หาญกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.1/8 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
835
3020810475
เด็กหญิงอนุธิดา  จันเทศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
สพป.น่าน เขต 2
836
3020460350
เด็กชายอนุพัฒน์  วีระแสง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
837
3020430441
เด็กหญิงอภิชญา  เรือนศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
สพป.เชียงราย เขต 1
838
3020810026
เด็กชายอภิชัย  เดชดี
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
สพป.น่าน เขต 2
839
3020960477
เด็กชายอภินันท์  แก้วไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
840
3020430564
เด็กชายอภิพัฒน์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
841
3021100325
เด็กชายอภิรักษ์  ทาปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
842
3021100326
เด็กชายอภิวิชญ์  นำพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
สพป.แพร่ เขต 2
843
3020960478
เด็กหญิงอภิสรา  ชัยเรืองวุฒิ
ป.6
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
844
3021090679
เด็กหญิงอภิสรา  เฟืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง
สพป.แพร่ เขต 1
845
3020431289
เด็กหญิงอรกัญญา  สักลอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
สพป.เชียงราย เขต 1
846
3020430778
เด็กหญิงอรไพลิน  จุมปูสาร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
สพป.เชียงราย เขต 1
847
3020430510
เด็กหญิงอริสา  คลังวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
สพป.เชียงราย เขต 1
848
3021091013
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ข้ามสาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
สพป.แพร่ เขต 1
849
3021090373
เด็กหญิงอลินรดา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแพร่
สพป.แพร่ เขต 1
850
3020431003
เด็กหญิงอลีนา  จันทะราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
851
3021090243
เด็กหญิงอังคนา  ใจซื่อ
ป.6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1
852
3020950393
เด็กชายอัจฉริยะพันธุ์  เผ่าน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
853
3020950426
เด็กหญิงอัญญารินทร์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่
สพป.พะเยา เขต 1
854
3020950396
เด็กหญิงอันนารัตน์  ผาบไชยนันทน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สพป.พะเยา เขต 1
855
3020960309
เด็กหญิงอันนาวรัณย์  ทุ่งเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
สพป.พะเยา เขต 2
856
3020431006
เด็กหญิงอาฐิติญา  ต๊ะสม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
สพป.เชียงราย เขต 1
857
3021090906
เด็กชายอาทิตย์  ขวานเพชร
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์
สพป.แพร่ เขต 1
858
3020460357
เด็กชายอานุสิทธิ์  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
สพป.เชียงราย เขต 4
859
3020430565
เด็กชายอินทัช  อินทนิเวศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
สพป.เชียงราย เขต 1
860
3020960484
เด็กชายเอื้ออังกูร  พรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
สพป.พะเยา เขต 2
861
3021090253
เด็กชายเอื้ออังกูร  วงศ์วิพัฒนา
ป.4
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
สพป.แพร่ เขต 1