รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 1
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
1
1011150745
เด็กหญิงกชมน  ส่าเหล่วา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
2
1011150716
เด็กชายชวกร  ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
3
1011150717
เด็กชายณฐนนท์  พรหมจันทร์ใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
4
1011150023
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สายชลศรีจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
5
1011150688
เด็กชายทิวากร  ภาคินสิริโยธิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
6
1011150720
เด็กชายภูตะวัน  กิณเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
7
1011150678
เด็กหญิงศิวพร  จันทร์ศรีวรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
8
1011150627
เด็กหญิงอรชา  แซ่ว้าง
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 5
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
9
1010471787
เด็กหญิงAhrhim  Kim
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10
1010470002
เด็กหญิงกรชนก  ศศิธรวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
11
1010470304
เด็กหญิงกฤชนนท์  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
12
1010470303
เด็กชายกฤชนนท์  เหล่าสกุล
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
13
1011340376
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
14
1010472116
เด็กชายกฤาณากร  โพธิวงค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
15
1010470006
เด็กชายกวินภพ  สามใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
16
1010470758
เด็กหญิงกัญญานัท  ละอำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
17
1010470009
เด็กหญิงกันติชา  คุณาปกรณ์การ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
18
1011340379
เด็กชายกิตตินันท์  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
19
1010471396
เด็กชายกิติพัฒน์  จิรนนท์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
20
1010470013
เด็กชายกุลธวัช  นัษฏาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
21
1010470085
เด็กหญิงเขมจิรา  หนุนนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
22
1010470445
เด็กหญิงเขมิกาณัฎฐ์  สมบัติโพธิกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
23
1011310881
เด็กชายคฑาวุธ  ตันปะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร
สพป.ลำปาง เขต 1
24
1011310440
เด็กชายคณิศร  ทั่งหิรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
25
1010470313
เด็กชายคุณภัทร  จิตหฤษฎ์กุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
26
1011310441
เด็กชายคุณานนต์  เต็งรัตน์ล้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
27
1010470919
เด็กชายจักรกฤษณ์  จองที่
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
28
1010480002
เด็กชายจิณณธรรม  ลุงหลิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
29
1011310917
เด็กชายจิตติพัฒน์  ปิงยศ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
30
1010471400
เด็กชายจิรภัทร  ธนกรโชติ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
31
1010471402
เด็กชายชนกันต์  ทองพรม
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
32
1010471403
เด็กชายชนนน  กิ่งโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
33
1011310032
เด็กหญิงชนาภา  อินดาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
34
1011320007
เด็กชายชยกฤช  วันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
35
1010470021
เด็กชายชยพล  นันต๊ะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
36
1010471796
เด็กชายชยพล  สุริยจันทร์
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
37
1010470022
เด็กหญิงชยุดา  บัวหยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
38
1011310919
เด็กหญิงชลิดา  ศรีทองสุข
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
39
1011340005
เด็กชายชวิน  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
40
1010471405
เด็กหญิงชัญญาภัค  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
41
1011310450
เด็กชายชัพวิชญ์  บุญทาแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
42
1010500097
เด็กหญิงชาคริยา  เทพประสงค์
ป.5
โรงเรียนวิมานทิพย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
43
1010470770
เด็กชายชิณภัทร  อนุวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 6
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
44
1010470333
เด็กชายชิษณุพงศ์  โรจนเสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
45
1010471476
เด็กชายเชน  บัดติยา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
46
1010470928
เด็กชายซอดิ๊ด  ตะติยะภูรี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
47
1010470025
เด็กหญิงญาดา  กอบแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
48
1011340385
เด็กหญิงฐิติกานต์  ธรรมศิริ
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
49
1010470027
เด็กชายณชพัฒน์  สิงห์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50
1011310705
เด็กหญิงณชานิชชาภรณ์  สุขเสน
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
51
1011340500
เด็กชายณฐพงศ์  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
52
1010471411
เด็กชายณฐมนัส  หนูจิตต์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
53
1010471965
เด็กชายณพนภัส  ธนัญชนะ
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
54
1010470339
เด็กชายณภัทร  ไชยวงศา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
55
1011310706
เด็กชายณภัทร  ศรีสวย
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
56
1010470340
เด็กหญิงณภาภัช  ชินวัตร
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
57
1011310049
เด็กหญิงณัฏฐสินี  เเสนทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
58
1010472195
เด็กชายณัฐกรณ์  นันทการณ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
59
1011340388
เด็กชายณัฐกรณ์  มูลหน้อย
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
60
1010470343
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
61
1010470344
เด็กชายณัฐณกรณ์  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
62
1010470032
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โรจนเสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
63
1011340007
เด็กชายณัฐภัทธ  พันกันทะ
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
64
1011310708
เด็กชายณัฐสรณ์  บัวคำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
65
1010471416
เด็กหญิงณัฐหทัย  คล่องบำรุง
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
66
1010470345
เด็กหญิงณิชาพร  รอตภัย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
67
1010470086
เด็กชายเดชปัญญา  จารุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
68
1010471803
เด็กชายตรัยภูมิ  รัตน์จิรานุกูล
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
69
1010471804
เด็กชายต้องครรลอง  โยชนะ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
70
1011350062
เด็กชายตั้งตระกูล  สร้อยสวิง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
สพป.ลำพูน เขต 2
71
1010470448
เด็กชายเตชิต  แก้วจิรชยา
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
72
1011310518
เด็กชายเตชินท์  ตนเตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
73
1011340123
เด็กชายเตชินท์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
74
1010470035
เด็กชายทนุธรรม  กันทวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
75
1010470347
เด็กชายทินภัทร  บัญฑิต​ร์​
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
76
1010470088
เด็กชายเทพทัต  นันญาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
77
1011330034
เด็กชายแทนคุณ  ปัญญาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
สพป.ลำปาง เขต 3
78
1010500017
เด็กชายธนกฤต  แต้มไว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 7
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
79
1010470350
เด็กชายธนกฤต  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
80
1011310710
เด็กชายธนโชติ  นาคน้ำ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
81
1010471421
เด็กชายธนนท์  สุภานุรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
82
1010470036
เด็กหญิงธนพร  นุชนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
83
1010470037
เด็กชายธนวินท์  สุริยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
84
1010470935
เด็กชายธนัษถ์ดนัย  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
85
1011330008
เด็กชายธนาโชค  วิจิตรจรัสแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
86
1011330033
เด็กชายธนาทิป  สมจันทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
สพป.ลำปาง เขต 3
87
1010470354
เด็กชายธมนันท์  ปิยะวรรณศิริกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
88
1010471422
เด็กชายธรรมราษฎร์  ไชยศรี
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
89
1011160019
เด็กหญิงธัญพิชชา  อิทธิสิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
90
1010471056
เด็กหญิงธันยากานต์  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนพิงครัตน์
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
91
1011310926
เด็กชายธารศิริ  ดวงสะเก็ด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
92
1011310713
เด็กชายธีทัต  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
93
1010471966
เด็กชายธีรภัทร  หมอศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
94
1010471426
เด็กหญิงนพัตร  สุคนธรส
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
95
1010510017
เด็กชายนภัสกร  กุนาสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
96
1010470045
เด็กหญิงนโม  ทิพยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
97
1011310077
เด็กชายนวพิทยา  เทือกมนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
98
1010471427
เด็กหญิงนันท์ธนัษฐ์  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
99
1010490002
เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เดชาพาณิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
100
1010471063
เด็กชายนันท์มนัส  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
101
1011320014
เด็กหญิงนันทัชพร  ปังกิลินันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
102
1011350015
เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ปัญญาจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
103
1011340646
เด็กชายนามิล  สิงห์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดน้ำดิบ
สพป.ลำพูน เขต 1
104
1010470044
เด็กชายนิชิกัณ  ปะโมนะตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
105
1011310078
เด็กหญิงนิติณัฐ  วงศ์ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
106
1010471429
เด็กชายนิติธร  ชัยศรี
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
107
1011310930
เด็กชายนิธิศ  ตาเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
108
1010470365
เด็กชายบุรินทร์  คำขัติ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
109
1010470944
เด็กชายปฐพี  ศรีจอม
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
110
1011340089
เด็กหญิงปพิชญา  แดงเตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
111
1011310085
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แสงอุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
112
1011311090
เด็กชายปราชญ์  ไม้สนธิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
113
1011310089
เด็กหญิงปราณณิชาย์  ศรีตนไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 8
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
114
1010471432
เด็กชายปริญญ์  ปินธุกาศ
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
115
1010472140
เด็กหญิงปัณณธร  แก่นรัตนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
116
1010470048
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
117
1010471437
เด็กชายปัณณวิชญ์  วุฒิอิ่น
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
118
1010471436
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุคนธสิงห์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
119
1010470791
เด็กชายปาณัสม์  หน่อพุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
120
1011310096
เด็กหญิงปาณิศรา  ปวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
121
1010471812
เด็กหญิงปาณิสรา  เตรียมรังษี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
122
1010471438
เด็กหญิงปิติมน  ตาอินทร์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
123
1010471440
เด็กหญิงปุญณดา  เล้าพานิชวัฒนา
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
124
1010471814
เด็กชายปุณณวิช  วิฑูรไชยสิน
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
125
1010472142
เด็กชายปุณยธร  แก่นรัตนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
126
1010471815
เด็กหญิงปุณย์ศิรา  พงษ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
127
1012230059
เด็กชายพงศกร  บุญทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
128
1010470947
เด็กชายพงศกร  โพธิวงค์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
129
1010470373
เด็กหญิงพงศ์ทิพา  งาเวียง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
130
1011310102
เด็กชายพงศพัศ  ทาหะพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
131
1010471442
เด็กชายพงศ์พิพัฒ  มณีศรีแสง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
132
1011340017
เด็กชายพนสณฑ์  ไพรพงค์
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
133
1010471819
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์  ธิตินิลนิธิ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
134
1010470226
เด็กชายพรหมพิริยะ  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
135
1011340018
เด็กหญิงพลอยชมพู  จันทร์ชาวนา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
136
1010470376
เด็กหญิงพลอยพรินทร์  ตรีวัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
137
1010470378
เด็กหญิงพลอยแสง  ชุ่มมงคล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
138
1011310106
เด็กชายพศวีร์  ทองอุปการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
139
1011311092
เด็กชายพศิน  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
140
1010470052
เด็กชายพสธร  เเอริตั้ม ละวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
141
1011310486
เด็กชายพสิษฐ์  พรธนบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
142
1011310108
เด็กชายพัชรดนัย  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
143
1010471821
เด็กหญิงพัทธนันท์  จริยาคุณา
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
144
1010471446
เด็กชายพันภัทร์  ศรีพยัคฆเศวต
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
145
1011340098
เด็กหญิงพิชญธิดา  ยองจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
146
1011311094
เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิยางกูร
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
147
1010471971
เด็กชายพิธาน  ชาญกิจวัฒนา
ป.5
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
148
1010470056
เด็กหญิงพิมชญา  ปาละกวงค์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 9
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
149
1010470057
เด็กหญิงพิมพ์พนิต  สิริรัชมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
150
1011340099
เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
151
1011340020
เด็กหญิงพิมลวรรณ  นันทปาลียอง
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
152
1010471448
เด็กชายพีรธรรม  ใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
153
1010471824
เด็กชายพีรภาส  บูรณ์จินดา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
154
1011310125
เด็กชายพีรวิชญ์  ตาลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
155
1011340021
เด็กชายพุฒิสรรค์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
156
1010470091
เด็กหญิงเพียงพิมพ์  เรืองจำเนียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
157
1010470387
เด็กชายภชร  เงินกอบทอง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
158
1010471826
เด็กชายภฐกฤต  วงศ์สารภี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
159
1010470388
เด็กชายภณ  มุตตารักษ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
160
1011330012
เด็กชายภรภัทร  วสุสัณห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
161
1010471450
เด็กชายภวพล  พลนิกร
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
162
1010471451
เด็กหญิงภวิษย์พร  คงชอบ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
163
1010470061
เด็กหญิงภษุชา  ตาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
164
1010470391
เด็กหญิงภัคจิรารัชย์  สมบัติโพธิกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
165
1011310129
เด็กชายภัทรกร  ยศเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
166
1010470392
เด็กชายภัทรกฤช  มหาเทพ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
167
1011310717
เด็กชายภัทรดนัย  ฟองอาภา
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
168
1010470393
เด็กชายภัทรดนัย  ศรีอนุพงศ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
169
1011310132
เด็กชายภัทรพล  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
170
1011310135
เด็กหญิงภัทราพร  สิงห์อุสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
171
1010500083
เด็กชายภีกาณ  อินทรา
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
172
1011310138
เด็กชายภีมากร  ขัดเชียงแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
173
1010500075
เด็กชายภูมินทร์  แซ่จาง
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
174
1010471453
เด็กชายภูมิรพี  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
175
1010470065
เด็กชายภูมิรพี  คำตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
176
1010470399
เด็กชายภูมิรพี  ดวงพรหม
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
177
1010470400
เด็กชายภูมิรภีพัธน์  พิณไชย
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
178
1010470402
เด็กชายมนัสวิน  พงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
179
1011310144
เด็กชายมลฑลเทพ  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
180
1010470068
เด็กชายมัทธิว  คาบาลิดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
181
1011340024
เด็กชายมีโชค  กิติกาศ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
182
1010470403
เด็กชายมีนกร  สิงห์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
183
1010470256
เด็กชายเมธาพันธุ์  เมธานิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 10
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
184
1010471479
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินทะนา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
185
1010470236
เด็กชายรณัสถ์ชัย  ชูยกปิ่น
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
186
1010470407
เด็กหญิงรัชญ์สิรี  ลิ้มศิริวิถี
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
187
1011310149
เด็กหญิงรัตนาวลี  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
188
1011310157
เด็กหญิงวธูสิริ  ศิรินุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
189
1010471839
เด็กชายวรเมธ  คงคา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
190
1010471462
เด็กชายวรรษพล  ล้นเหลือ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
191
1011310159
เด็กหญิงวรวลัญช์  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
192
1011310163
เด็กหญิงวิชญาดา  ปันทะสืบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
193
1010470413
เด็กชายวิชญ์  ต๊ะดี
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
194
1010471974
เด็กชายวิชธนินท์  จอนสมจิตร์
ป.6
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
195
1011310165
เด็กหญิงวิรัลพัชร  นพเดชกรณ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
196
1011310166
เด็กหญิงวิลาศิณี  ดีปุกเปียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
197
1010471467
เด็กชายศตคุณ  ทองต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
198
1010470416
เด็กชายศศิศ  เชียงโยธากุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
199
1011320027
เด็กชายศิรวัชร์  ศิริโรจน์ฤชาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
200
1010510026
เด็กหญิงศิวารัตน์  แดงขาวเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
201
1010470960
เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
202
1011340524
เด็กชายสิปปกร  ญาณะตัน
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
203
1011310178
เด็กชายสิรภพ  ยินดีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
204
1011340409
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ถาวรวัตร์
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
205
1011310182
เด็กชายสุทธิกมล  มลิวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
206
1011310185
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิริยะพร้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
207
1011310721
เด็กหญิงสุภัสสรา  คำตุ้ยเชื้อ
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
208
1012230060
เด็กชายอดิศร  อินต๊ะก๋อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
209
1011310723
เด็กชายอธิภู  อุปรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
210
1010470965
เด็กหญิงอภิชญา  สุนทร
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
211
1010471846
เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมความสุข
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
212
1010470253
เด็กหญิงอริสา  วงเวียน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
213
1010470441
เด็กชายอเล็กซานเดอร์  อนรรฆ โกโกซ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
214
1011310512
เด็กหญิงอัญชลินทร์  มีศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
215
1010472194
เด็กหญิงอัยยา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
216
1012230017
เด็กชายอาณาจักร  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
217
1010471849
เด็กชายอานนท์  สารพัดโชค
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
218
1010471472
เด็กชายอานันท์  จันทร์ธิราช
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 11
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
219
1011310195
เด็กหญิงอาพิรัตยา  พชรณรงค์พิพัฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
220
1010471474
เด็กหญิงอารดารินท์  พันพรสวรรค์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
221
1010471480
เด็กชายเอกทรงพล  ไชยวงศ์สาร
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
222
1011310725
เด็กชายเอกภัทร  มหรรฆสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
223
1010470973
เด็กหญิงไอยวริญ  ไอยวริญ ธิเตจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
224
1020430012
เด็กหญิงณัฐฐาษร  ปานมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.เชียงราย เขต 1
225
1071270246
เด็กชายธนวินท์  เจษฏากานต์
ป.6
โรงเรียนดรุณาราชบุรี (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.ราชบุรี เขต 1
226
1181760472
เด็กหญิงปานธีรา  สัมมา
ป.6
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.อุดรธานี เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 12
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
227
2010470974
เด็กหญิงกชพร  ขาวน้อย
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
228
2011330040
เด็กหญิงกมลรัตน์  ป๊อกคำอู๋
ม.3
โรงเรียนวังทองวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 3
229
2010471100
เด็กชายกรรัช  จิรกิตยางกูร
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
230
2010470976
เด็กชายกฤตติน  พุ่มทอง
ม.1
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
231
2010471105
เด็กชายกฤติภัทร  บุญมาวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
232
2010471111
นายกัญจน์  ชูวุฒยากร
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
233
2010471114
เด็กหญิงกัลยากร  แก้วคำฟู
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
234
2010471117
นายกานต์นิธิ  ประจำชอบ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
235
2010470621
เด็กหญิงโกลัญญา  มุสิกะเนตร
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
236
2010471372
เด็กหญิงเขมจิรา  เสาหงษ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
237
2010471126
เด็กชายคเชนทร์  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
238
2010471127
เด็กหญิงฆฤณ  เตชะนันท์นภัส
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
239
2010470468
เด็กหญิงจอมขวัญ  พัวพรสวรรค์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
240
2010470977
เด็กชายจักรพงษ์  กี้ประสพสุข
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
241
2010471129
เด็กชายจักรภัทร  ปทุมบาล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
242
2010471130
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
243
2010471133
นางสาวจิรภิญญา  คงถาวรสกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
244
2010471135
เด็กหญิงจิรัชยา  ฤาชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
245
2010472007
เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศวิริยานันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
246
2010472008
เด็กชายจิรายุ  กังวาล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
247
2010471374
เด็กชายเจตนิพิฐ  กุณาวงศ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
248
2010470616
เด็กหญิงเจิมขวัญ  จันทร์แจ่ม
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
249
2010470475
เด็กชายฉันทัช  เชื้อสะอาด
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
250
2010472010
เด็กหญิงชญานิน  โพธิจรรยากุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
251
2010471140
นายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
252
2010471144
นายชยพล  โออริยกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
253
2010471154
เด็กชายชินนะ  ก้าวสมบัติ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
254
2010472014
เด็กชายชุติวัต  พวงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
255
2010472015
นางสาวญาณภัทร  จินะปัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
256
2010470487
เด็กชายญาณวุฒิ  พิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
257
2010471159
เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
258
2010471160
เด็กชายฐกร  นันทดุสิต
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
259
2010471166
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
260
2010470980
นางสาวฑวิตยา  จิตตะศิริ
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
261
2010471172
เด็กชายณฐกร  เครือบุญ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 13
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
262
2010471177
นายณภัทร  ทัศนภักดิ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
263
2010471178
นางสาวณภัทรา  พริบไหว
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
264
2010471181
นายณัชภัค  คนใจซื่อ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
265
2010471184
นางสาวณัฏฐณิชา  ขัดสาย
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
266
2010471190
นางสาวณัฐณิชา  คำวัง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
267
2010471196
เด็กชายณัฐรัชต์  คงถาวรสกุล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
268
2010471198
นายณัฐวัฒน์  สำลี
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
269
2010472025
นางสาวดารมิงค์  บุษดาคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
270
2010471206
เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
271
2010471207
เด็กหญิงทอไหม  คุ้มวงศ์ดี
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
272
2010470985
นายธน  พานเพชรสุขุม
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
273
2010470511
เด็กชายธนกฤต  พิทักษ์
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
274
2010470513
นายธนบดี  สีห์โสภณ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
275
2010470515
เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
276
2010471979
นายธนันท์รัฐ  จอนสมจิตร์
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
277
2010471980
นายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์
ม.3
โรงเรียนวิชัยวิทยา
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
278
2010472030
นายธัญวิสิษฐ์  แพรไพศาล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
279
2010471226
เด็กชายนภ  นิมมานเหมินท์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
280
2010471231
นางสาวนลิน  ดุลยประพันธ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
281
2010470533
เด็กหญิงนิษฐ์นัชชา  นิษฐ์วัฒนา
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
282
2010471239
นางสาวนิสิตา  สมานมิตร
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
283
2010471007
เด็กชายเบ็น แดนไทย  คอช
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
284
2010471246
เด็กชายปพณ  เรืองศิริ
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
285
2010471247
เด็กหญิงปภาดา  ปฐมเนติกุล
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
286
2010472045
เด็กหญิงปภาวรินท์  สมฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
287
2010471250
นายปริญญ์  กันทวัง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
288
2010471257
เด็กชายปัณณทัต  ตันเรืองพร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
289
2010472056
เด็กหญิงปารณีย์  ทูลคำเตย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
290
2010470542
เด็กชายปิติพัฒน์  ยศบัวพิศ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
291
2010471262
นายปิยพล  ไชยสุข
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
292
2010471267
นายพงศ์บดินทร์  งามประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
293
2010471269
นายพชร  เจริญธีรบูรณ์
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
294
2010470546
เด็กหญิงพชรมน  วิรยศิริ
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
295
2010472063
เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
296
2010472066
เด็กชายพศิน  พวงสมบัติ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 14
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
297
2010470994
นางสาวพัชร์หทัย  บุญพระรักษ์
ม.3
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
298
2010471279
นางสาวพัชริญา  ขอดแก้ว
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
299
2010471275
เด็กหญิงพัชริดา  สังข์สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
300
2010470549
เด็กชายพัฒธนะพงศ์  ต้นตระวรศิลป์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
301
2010471280
เด็กหญิงพันพราว  ศรีพยัคฆเศวต
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
302
2010470554
เด็กหญิงพิชญาภา  คำคล่อง
ม.1
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
303
2010471285
นางสาวพิมพ์มาดา  ฟักทอง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
304
2010471290
เด็กชายภพ  นพรัตน์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
305
2010471299
เด็กชายภาคิน  เดชอานันท์ภร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
306
2010471301
เด็กชายภายุต  ศิริมหาราช
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
307
2010470568
เด็กชายภาสวิชญ์  ขรรค์ชัย
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
308
2010471303
เด็กหญิงภิญญดา  จินดามาตย์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
309
2010471307
เด็กชายภูธิป  งานรุ่งโชติช่วง
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
310
2010471308
เด็กชายภูผา  วิจิตราวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
311
2010471310
เด็กชายภูริช  โอภาพงพันธ์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
312
2010471312
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
313
2010471313
นายยศภัทร  ประพฤติ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
314
2010471314
เด็กชายรชิตะ  จันทะมงคล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
315
2010472079
เด็กชายรณิศร  แสนหลวง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
316
2010471000
เด็กชายรพีพงศ์  ภาคนนท์กุล
ม.2
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
317
2010471317
เด็กชายรัชชานนท์  ผลวุฒิ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
318
2010471319
เด็กชายรัฐวิรุฬห์  ปะวรณา
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
319
2010472082
เด็กหญิงลักษมินตร์  อรุณกว้างไพศาล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
320
2010471890
เด็กหญิงวรรณ์ภัสสร  เกตตะพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
321
2010471322
เด็กชายวริทธิ์ธร  รัฐผไท
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
322
2010470587
เด็กชายวรินธร  ปิ่นศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
323
2010471324
นายวริศ  ฤทธิ์มานะ
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
324
2010471328
เด็กชายวิทวัส  วิวัฒน์รัตนกุล
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
325
2010471335
เด็กหญิงศศิภา  กาณจนากร
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
326
2010471339
เด็กชายศุภกร  ประไพพิศ
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
327
2010471340
เด็กชายศุภกริชชฐ์  ปัญญแสง
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
328
2010470598
เด็กชายศุภกานต์  ชมดอก
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
329
2010472093
เด็กชายศุวิล  คำไชยวงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
330
2010471386
นางสาวโศภชา  สุขจีระเดช
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
331
2010472096
เด็กชายสรสิช  คล่องพานิช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 15
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
332
2010471344
เด็กชายสิปปวิชญ์  ปราโมทย์
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
333
2010471353
เด็กชายสุรุจ  มหัทธนพรรค
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
334
2010471354
เด็กชายสุวิศิษฏ์  มหัทธนพรรค
ม.1
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
335
2010471355
เด็กชายหรัณย์  เจียมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
336
2010471356
เด็กชายอธิณัฏฐ์  เถียรรุ่งเรืองชัย
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
337
2010471362
เด็กหญิงอรณิชชา  เจียมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
338
2010470610
เด็กชายอริยะวัฒน์  มูลจะลี
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
339
2010471365
เด็กชายอักกูร  ธนาสิทธิกุล
ม.2
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
340
2010471369
นางสาวอันนา  ลี
ม.3
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
341
2010470612
เด็กชายอิงควิชญ์  หวังชัย
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 2
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
342
3011150631
เด็กชายกฤตนัย  ศรีศิริ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
343
3011150800
เด็กหญิงกัญจนพรรณ  วรรณศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
344
3011150472
เด็กหญิงกัญญ์พิชชา  นนท์ธีระกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
345
3011150081
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
346
3011150635
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประกายแสงเพชร
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
347
3011150086
เด็กชายกิตตินัฐกรณ์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
348
3011150636
เด็กหญิงกุลธิดา  อุดมไพศาลศักดิ์
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
349
3011150638
เด็กชายคณัสนันท์  บริหาร
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
350
3011150639
เด็กหญิงจรินทร์พร  ซ้งคำ
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
351
3011150090
เด็กหญิงจริยกัญจน์  เดชวิไลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
352
3011150091
เด็กชายจักรวาล  เหว่กา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
353
3011150092
เด็กหญิงจิรชยา  ชัยเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
354
3011150095
เด็กชายจิราพัชร  มั่นอารีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
355
3011150642
เด็กหญิงชฎารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
356
3011150096
เด็กหญิงชฎารัตน์  ฤกษ์ถนอมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
357
3011150097
เด็กหญิงชนัญญา  อินงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
358
3011150697
เด็กชายชยพล  พิศไหว
ป.5
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
359
3011150099
เด็กชายชยพัทธ์  ส่าแหล่วา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
360
3011150105
เด็กหญิงญาณิน  แก้วเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
361
3011150109
เด็กชายณภัทร  เป็นกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
362
3011150712
เด็กชายณัฐชนน  ชัยกานต์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
363
3011150805
เด็กชายณัฐฐาพล  สาริขิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
364
3011150502
เด็กหญิงณิชมน  รัตนตรัยรำลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
365
3011150649
เด็กชายธนกฤต  มุ่งหิรัญ
ป.4
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
366
3011150117
เด็กชายธนกฤต  อ่อนตะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
367
3011150723
เด็กชายธนพนธ์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
368
3011150809
เด็กหญิงธนพร  กิจทยานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
369
3011150505
เด็กชายธนพล  อ่องอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
370
3011150692
เด็กชายธำรงวิทย์  สกุลแก้วทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
371
3011150814
เด็กชายนพคุณ  คีรีเอื้ออังกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
372
3011150653
เด็กหญิงนภัสสร  ต๋าฝั้น
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
373
3011150130
เด็กหญิงปณาลี  จันทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
374
3011150519
เด็กหญิงปภัสมณฑ์  เลิศนราพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
375
3011150728
เด็กชายปวริศร  ไข่แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
376
3011150821
เด็กชายปวีณ  ธรานันทวิทยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 3
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
377
3011150135
เด็กหญิงปานชีวา  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
378
3011150524
เด็กหญิงปามวรีย์  นาคสืบวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
379
3011150729
เด็กหญิงปิยะธิดา  พรหมมาแบน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
380
3011150730
เด็กชายพนธกร  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
381
3011150138
เด็กหญิงพรพมภัสสร  พงษ์นรนาถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
382
3011150731
เด็กหญิงพรรณภัทร  ภู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
383
3011150660
เด็กหญิงพัชญานุช  ธันยวีร์โภคิน
ป.5
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
384
3011150141
เด็กชายพันธวัช  กัมปนาทเสนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
385
3011150531
เด็กหญิงพิจิกา  บุญญานนท์โชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
386
3011150733
เด็กหญิงพิชญาภา  โสภาการเวก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
387
3011150146
เด็กหญิงพีชญา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
388
3011150537
เด็กหญิงพีรดา  เรือนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
389
3011150699
เด็กชายพีรวัฒน์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านนาปลาจาด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
390
3011150826
เด็กหญิงภัคจิรา  เป็งนาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
391
3011150539
เด็กหญิงภัทรดา  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
392
3011150147
เด็กหญิงภัทรภร  มีเอกภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
393
3011150148
เด็กชายภาคิน  แสงศิรินเวศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
394
3011150662
เด็กชายภูมินทร์  เจริญพรกุล
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
395
3011150664
เด็กหญิงมณีรินทร์  กรชูโชค
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
396
3011150543
เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะชัยยะสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
397
3011150208
เด็กชายโยสิยาห์  กมลยุทธชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
398
3011150153
เด็กหญิงรดา  ผาติยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
399
3011150665
เด็กชายรัฐพงษ์  พรหมผัด
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
400
3011150693
เด็กหญิงรัตน์ชา  เซอมือกู่
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
401
3011150738
เด็กชายวงศธร  สงวนคีรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
402
3011150160
เด็กชายวรวัฒน์  เชียงวัดเกต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
403
3011150162
เด็กหญิงวรินทร  รตนวรนน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
404
3011150163
เด็กหญิงวริศรา  สินธพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
405
3011150694
เด็กชายศรเพชร  กิจสุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
406
3011150713
เด็กหญิงศริจรรยา  ปันการ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
407
3011150739
เด็กชายศศิภาค  นาคเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
408
3011150562
เด็กหญิงศิวัชญา  เล่อกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
409
3011150566
เด็กหญิงศุภากร  เลาหลื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
410
3011150179
เด็กหญิงศุภิสรา  ก้างออนตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
411
3011150742
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  บุทธิจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
ห้องสอบที่
 4
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
412
3011150740
เด็กชายสรธร  บุทธิจักร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
413
3011150669
เด็กชายสารัตน์  ทองสามสี
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
414
3011150182
เด็กชายสิรธีร์  อยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
415
3011150185
เด็กชายสิรวิชญ์  ฉีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
416
3011150184
เด็กชายสิรวิชญ์  หยกฟ้าวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
417
3011150714
เด็กชายสุธางค์  สุรินทร์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
418
3011150575
เด็กชายหยาดภพ  ไม่มีชื่อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
419
3011150670
เด็กชายหัสดินท์  โกสุม
ป.6
โรงเรียนขุนยวม
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
420
3011150741
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
421
3011150833
เด็กหญิงอรภา  ติ๊บหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
422
3011150577
เด็กชายอรรณพ  สถิตถาวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
423
3011150578
เด็กหญิงอรวรา  ปันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
424
3011150834
เด็กหญิงอริญชยา  วิรัตนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา)
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
425
3011150210
เด็กหญิงไอญริณ  นิรมลวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 16
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
426
3010470623
เด็กหญิงกชกมล  แสนคำวงค์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
427
3011350030
เด็กหญิงกชกร  ทับสระน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
428
3011340126
เด็กหญิงกชกร  วิสาปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
429
3011311100
เด็กหญิงกชพรรณ  ปรารมภ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
430
3011310937
เด็กหญิงกชภัสสร  หรั่งดารา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
431
3011340129
เด็กหญิงกนกวรรณ  ติใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
432
3011340605
เด็กหญิงกมลทิพย์  จำปาวงค์
ป.5
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
433
3011340133
เด็กหญิงกมลวรรณ  อรุณวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
434
3011340134
เด็กหญิงกรกนก  วิสาปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
435
3010470094
เด็กหญิงกรกนก  ศรีสารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
436
3011310525
เด็กหญิงกรกมล  นันต๊ะกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
437
3011310938
เด็กหญิงกรวรินทร์  ทิพย์นางรอง
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
438
3010470626
เด็กชายกรวิทญ์  โยนิจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
439
3011310527
เด็กหญิงกรองขวัญ  แปงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
440
3010471483
เด็กชายกฤชจิรัฎฐ์  เพิ่มสันติธรรม
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
441
3010471485
เด็กชายกฤตภาส  เปรมเจริญจิตร
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
442
3011310529
เด็กชายกฤตยชญ์  ชนะกอก
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
443
3010471010
เด็กชายกฤษฎา  สวนะคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
444
3010471908
เด็กชายกลพัชร  คุณเลิศกิจ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
445
3011340031
เด็กชายก้องภพ  วันนะวันนา
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
446
3011340606
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิวิตัน
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
447
3011310762
เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วเทศ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
448
3010471489
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สายปัญญา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
449
3011340144
เด็กหญิงกัญรดา  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
450
3010471490
เด็กหญิงกัณต์ฤทัย  เพชรสำลี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
451
3011310218
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  สายวงค์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
452
3011340422
เด็กชายกันตภณ  ไชยวงศา
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
453
3011310533
เด็กชายกันตินันท์  จุมปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
454
3011350032
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปัดตะนุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
455
3010471668
เด็กหญิงกานต์รวี  แคล่วคล่อง
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
456
3011310421
เด็กหญิงเกวลิน  ลัดดาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
457
3010471051
เด็กชายเกียรติกวิน  พันธ์ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
458
3011310422
เด็กหญิงเกียรติยา  ชุ่มเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
459
3011310689
เด็กชายเขตกาญจน์  พันธ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
460
3011340052
เด็กหญิงเขมจิรา  กัณทา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 17
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
461
3011340361
เด็กหญิงเขมจิรา  หลวงใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
462
3011310758
เด็กหญิงเขมจิรา  อินทชาติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
463
3011340053
เด็กหญิงเขมนภา  ลือสัก
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
464
3010471589
เด็กหญิงเขมิกา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
465
3011350034
เด็กชายคชกฤษณ์  มีสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
466
3010471493
เด็กชายคมิก  ฌาณโสภณกุล
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
467
3011340149
เด็กชายคุณธรรม  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
468
3010471494
เด็กชายฆนวัฒน์  คนใจซื่อ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
469
3012230024
เด็กหญิงจรรญาพร  อุดตามูล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
470
3011340151
เด็กหญิงจริยวรรณ  ปัญโญกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
471
3010500070
เด็กหญิงจ๋ามนวล  -
ป.6
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
472
3010470849
เด็กชายจารุกิตติ์  กาวิระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
473
3010470851
เด็กหญิงจารุพิชญา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
474
3010471495
เด็กหญิงจิดาภา  แสงหงษ์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
475
3010471677
เด็กหญิงจิดาภา  เอกธรรมทัศน์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
476
3011310729
เด็กชายจิตปุณณ์  นิวันติ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
477
3011310545
เด็กชายจิตวิสุทธิ์  มาเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
478
3011310225
เด็กหญิงจิรชยา  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
479
3011340155
เด็กหญิงจิรนันท์  สมนัญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
480
3010471496
เด็กชายจิรพัส  นะติกา
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
481
3011310546
เด็กชายจิรภัทร  ไหวคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
482
3011160024
เด็กหญิงจิรภิญญา  เตียงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
483
3011310226
เด็กหญิงจิรัชญาณ์  เสนาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
484
3010471497
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทรมี
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
485
3011310730
เด็กหญิงจิรัชยา  จำแนกสาร
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
486
3010470637
เด็กชายจิรัฏฐ์ธนิน  บุญนนท์
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
487
3011340032
เด็กชายจิรายุ  ปันศรีละ
ป.4
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
488
3011310950
เด็กหญิงชญานิน  ยศข่าย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
489
3010471501
เด็กหญิงชณัฐกาญจน์  ธัญญาจุฑารัตน์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
490
3011340165
เด็กหญิงชนกานต์  มะโนเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
491
3011340169
เด็กหญิงชนเนรษฎ์  เพชรวารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
492
3010471914
เด็กชายชนสรณ์  เพชรเกาะ ตัญตรัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
493
3011310230
เด็กหญิงชนัญชิตา  เตชะไพฑูรย์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
494
3011310233
เด็กหญิงชนาพร  ช่อไชยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
495
3011310954
เด็กหญิงชนิกานต์  ยศข่าย
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 18
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
496
3010470640
เด็กชายชยภัทร์  คำภิระ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
497
3011340609
เด็กหญิงชลดา  ไชยดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนใบบุญป่าซาง
สพป.ลำพูน เขต 1
498
3010471916
เด็กชายชลาทิตย์  จุมปาลี
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
499
3011310732
เด็กหญิงชลิดา  จิตรารัชต์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
500
3011340430
เด็กหญิงชัชชญา  มูลผล
ป.6
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
501
3010471687
เด็กหญิงชัชชญา  อภิรมย์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
502
3011310239
เด็กชายชัชชัย  ลำปน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
503
3010470642
เด็กหญิงชัญญานุช  หาญใจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
504
3010470114
เด็กชายชีวานนท์  ตาชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
505
3011310733
เด็กชายชีวานนท์  วาวแวว
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
506
3010471689
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทะชา
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
507
3010470115
เด็กหญิงญดา  เกี้ยวฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
508
3011340176
เด็กหญิงญาณพัฒน์  มาลีเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
509
3011310243
เด็กชายญาณวุฒิ  นนทมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
510
3010470646
เด็กหญิงญาณิศา  สอนทุ่ง
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
511
3011160040
เด็กหญิงญาณิศา  สุดซวง
ป.6
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
512
3011310244
เด็กหญิงญาณิศา  หิรัญพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
513
3010470647
เด็กหญิงญาดา  วิญญูหัตถกิจ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
514
3010471917
เด็กหญิงญาดา  เสือแก้ว
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
515
3010470117
เด็กชายฐีติ  อภิญญาวัชรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
516
3011310247
เด็กชายณฐกฤต  ตาเตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
517
3011320042
เด็กชายณฐน  อุตะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
518
3011311101
เด็กชายณพวินท์  มีศิล
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
519
3011340179
เด็กหญิงณพัชญา  ปัญญาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
520
3011310248
เด็กชายณภัทร  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
521
3010470119
เด็กหญิงณภัทร​  วรรณ​รส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
522
3011310960
เด็กหญิงณรัชฏาภร  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
523
3011310737
เด็กหญิงณัชชา  เดชเดชะสุนันท์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
524
3011310250
เด็กหญิงณัชชา  นภาคณากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
525
3011310736
เด็กหญิงณัชชา  เมฆรักษาวนิช
ป.5
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
526
3011310855
เด็กหญิงณัชนันทน์  เป็งวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
527
3011310964
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วงค์คำ
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
528
3011340185
เด็กหญิงณัฐกมล  อินออม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
529
3011340186
เด็กชายณัฐกิตติ์  อุ่นนันกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
530
3011310259
เด็กชายณัฐชนน  หงษสุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 19
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
531
3011310261
เด็กหญิงณัฐณิชา  เตือนใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
532
3010471513
เด็กชายณัฐดนัย  ใจช่วย
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
533
3011310568
เด็กชายณัฐดนัย  รู้เพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
534
3010470863
เด็กหญิงณัฐธนัน  ผลนวพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
535
3011310569
เด็กหญิงณัฐธิชา  ม่อนคำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
536
3011310264
เด็กหญิงณัฐธิดา  วรรณสุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
537
3011310265
เด็กชายณัฐนนท์  หิรัญเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
538
3011310570
เด็กหญิงณัฐนันท์  เลี้ยวเรียน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
539
3010470652
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เชียงเงิน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
540
3011340194
เด็กชายณัฐพงศ์  ฉางข้าวพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
541
3011340196
เด็กชายณัฐภัทร  สาภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
542
3011340198
เด็กหญิงณัฐวศา  มูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
543
3011310970
เด็กหญิงณัฐวิภา  ซาวยา
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
544
3010470657
เด็กหญิงณิชญาดา  สพานทอง
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
545
3011320049
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
546
3010470658
เด็กหญิงดนยา  กนกศีชริน
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
547
3011340205
เด็กหญิงดวงชนก  สนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
548
3011340054
เด็กชายเตชภณ  แก้วยศ
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
549
3011340481
เด็กชายเตชิต  เถาปาอินทร์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
550
3011340482
เด็กชายเตชิต  บัวอุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
551
3010471781
เด็กหญิงเต็มฟ้า  สันตะวัน
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
552
3011310578
เด็กชายทนุธรรม  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
553
3010470267
เด็กชายทักษ์ดนัย  พินิวัตร์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
554
3011160026
เด็กหญิงทิพวรรณ  เกริกก้องฟ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
555
3011340548
เด็กชายธนกร  ล้านโรจน์
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
556
3011310583
เด็กชายธนกฤต  เมฆห่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
557
3011310272
เด็กชายธนดล  ใจละออ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
558
3011340211
เด็กชายธนบดี  ราชศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
559
3010490003
เด็กชายธนพงษ์  แสนจัน
ป.6
โรงเรียนตชด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
560
3010471081
เด็กชายธนภัทร  จำนงนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
561
3011310806
เด็กหญิงธนัชชา  เต็มวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล)
สพป.ลำปาง เขต 1
562
3010470662
เด็กชายธนากร  สุริเย
ป.4
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
563
3011310279
เด็กหญิงธนิดา  ศรีนุต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
564
3011310280
เด็กชายธนินท์ธร  หล่อทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
565
3011310283
เด็กหญิงธรรมธารี  กิตติถิระพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 20
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
566
3011320051
เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  อินทรีสังวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
567
3011310286
เด็กชายธัชธรรม์  เหมาเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
568
3010470130
เด็กหญิงธัญชนก  กันธวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
569
3010471702
เด็กหญิงธัญชนก  ทิพย์อักษร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
570
3011340219
เด็กหญิงธัญชนก  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
571
3010471704
เด็กหญิงธัญมน  ทองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
572
3010471705
เด็กหญิงธันยพร  สกุลสินเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
573
3011340444
เด็กชายธีรภัทร  พรหมมารัตน์
ป.5
โรงเรียนอรพินพิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
574
3010470274
เด็กหญิงธีร์วรัตม์  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
575
3010471706
เด็กหญิงธีร์วรา  พุทธราช
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
576
3010471530
เด็กชายธีรัช  สังพาลี
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
577
3010470668
เด็กชายนธีธัช  คำเทพ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
578
3011310981
เด็กชายนพเดช  สัตย์ทานุ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
579
3011310295
เด็กชายนพปฎล  วงศ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
580
3010471531
เด็กหญิงนพรดา  ดีคำป้อ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
581
3011310297
เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูดงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
582
3011340227
เด็กหญิงนภัสสร  จักขุเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
583
3010500048
เด็กชายนรพนธ์  สุทธมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
584
3010470134
เด็กหญิงนรมน  ธาตุอินจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
585
3011330036
เด็กชายนราวิชญ์  โนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ
สพป.ลำปาง เขต 3
586
3011320055
เด็กชายนราวิชญ์  ปินตาปลูก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
587
3011310595
เด็กชายนราวิชญ์  ยอดปะนัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
588
3011310985
เด็กหญิงนวรัตน์  ลาภเกิด
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
589
3010470671
เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรส
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
590
3012230035
เด็กหญิงนันทพัสส์  วรยศตระกูล
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
591
3011310301
เด็กหญิงนันทวรรณ  อินนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
592
3011310302
เด็กหญิงนันทิกานต์  ถ้ำทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
593
3010470673
เด็กชายนาธัน  มณีวรรณ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
594
3010470138
เด็กชายนาวา  กุสันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
595
3011340040
เด็กหญิงนิชาภา  สยะยอง
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
596
3012230036
เด็กหญิงนิลรดา  ต๊ะนัน
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
597
3011340041
เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงห์สี
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
598
3011340236
เด็กชายบุญวีร์  วิไลสง่ากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
599
3010471927
เด็กชายบุตรกานต์  ยอแสงสุขกมล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
600
3011340557
เด็กชายบุริศร์  มณีทอง
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 21
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
601
3011350059
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กุลสัมพันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
602
3010510043
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุกันโท
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
603
3010471535
เด็กชายปธานิน  นิยมพงษ์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
604
3011340239
เด็กหญิงปพิชญา  สุยะสัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
605
3010472168
เด็กชายปภังกร  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
606
3011310312
เด็กหญิงปยุตา  วงศ์ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
607
3011310992
เด็กชายปรเมษฐ์  ปรีชา
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
608
3011310859
เด็กชายปรัชญา  บัวเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
609
3011320059
เด็กหญิงปริญยดา  นันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
610
3010471538
เด็กชายปวริศ  ไชยยาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
611
3011310609
เด็กชายปวีณวัช  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
612
3010471539
เด็กหญิงปวีณวัสสา  ไตรปกรณ์กุศล
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
613
3010471540
เด็กชายปักษปรนันท์  เกตุเห่ง
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
614
3011310993
เด็กชายปัญญา  ทองอยู่
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
615
3011310994
เด็กชายปัญญากร  ชัยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
616
3011310745
เด็กหญิงปัญญาพร  วศินสิทธิสุข
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
617
3011350048
เด็กหญิงปัญปัญย์  สายสวาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
618
3010470143
เด็กชายปัณณ์รักขก์  หน่อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
619
3011310612
เด็กชายปัณณวิชญ์  ฟูวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
620
3011340246
เด็กหญิงปาณิสรา  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
621
3011340044
เด็กหญิงปาณิสรา  ราศรีกุล
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
622
3011310321
เด็กหญิงปานมุก  รอดความทุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
623
3011340248
เด็กหญิงปุญญธิดา  ทามะนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
624
3010471541
เด็กหญิงปุญญรัตน์  หยาง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
625
3010470685
เด็กชายปุณณัทธีร์  อมรรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
626
3010471729
เด็กหญิงปุณยาพร  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
627
3011340367
เด็กหญิงเปมิกา  รัตนพนัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
628
3010471595
เด็กหญิงไปรยา  พาทีเพราะ
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
629
3011310432
เด็กชายแผ่นดิน  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
630
3010471543
เด็กชายพงศ์พล  เจ้าวัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
631
3011310324
เด็กชายพงษ์พสุ  ชัยศรีวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
632
3011311000
เด็กชายพชร  เศรษฐกร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
633
3011311001
เด็กชายพชร  สายวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
634
3011310746
เด็กหญิงพชรมน  กล่อมใจ
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
635
3011310330
เด็กหญิงพชรวรรณ  ปันธิดาการย์จริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 22
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
636
3011160012
เด็กชายพนาวัฒน์  เงินพาณิชกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่กองแป
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
637
3011340250
เด็กหญิงพรชนก  จองปิ่นหย่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
638
3010471545
เด็กหญิงพรณภา  พงษ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
639
3011310621
เด็กหญิงพรนภา  จันทนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
640
3011310770
เด็กหญิงพรนภา  แดนคำ
ป.6
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
641
3011350050
เด็กหญิงพรไพลิน  ยอดดงไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
642
3011340253
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เหลืองอัคคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
643
3010471936
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรหมเผ่า
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
644
3010470688
เด็กหญิงพร้อมขวัญ  สันติกุล
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
645
3011310623
เด็กหญิงพลอยนภัทร  ขันโท
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
646
3011310333
เด็กหญิงพลอยภัสรา  ศรีอิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
647
3012230038
เด็กหญิงพลอยแสง  จุ้ยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
648
3011310624
เด็กชายพสิษฐ์  จิตตมานนท์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
649
3011310334
เด็กหญิงพัชรญา  วะเท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
650
3011340045
เด็กหญิงพัชรพร  เจตน์ศักดา
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
651
3011310628
เด็กหญิงพัชริดา  ทานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
652
3011160029
เด็กหญิงพัฒน์นรินทร์  วงค์แสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
653
3010470691
เด็กหญิงพิงครียา  หาญวชิระ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
654
3011340263
เด็กหญิงพิชชานันท์  อินศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
655
3010471738
เด็กหญิงพิชญา  ราชุรัชต
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
656
3010471739
เด็กหญิงพิชญากร  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
657
3011340267
เด็กหญิงพิชญาภา  บุญสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
658
3012230062
เด็กหญิงพิชญาวี  ปิงกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
659
3010471938
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เหลืองโสภาพรรณ
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
660
3010470151
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วงศ์ทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
661
3010470696
เด็กชายพิธิวัฒน์  พรหมเทศ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
662
3010471551
เด็กชายพิพิธธน  พานทอง
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
663
3011311012
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  ผิวขาว
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
664
3010470698
เด็กหญิงพิมพ์นภิศ  กองบุญเทียม
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
665
3011310343
เด็กหญิงพิมพ์นารา  วังซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
666
3011310772
เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวรรณแพร่
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
667
3010471552
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  วงศ์มณี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
668
3010470700
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ลีรพันธ์
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
669
3011310345
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทิพย์กุลกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
670
3011310347
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ทานินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 23
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
671
3011310634
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
672
3010471555
เด็กชายพีรณัฏฐ์  ทศภาทินรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
673
3011311014
เด็กหญิงพีรดา  อินต๊ะขัน
ป.5
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
674
3010471941
เด็กชายพีรพัฒน์  พิพัฒนเสริญ
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
675
3010500099
เด็กชายพีรวัฒน์  ทองเอม
ป.6
โรงเรียนวิมานทิพย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
676
3011340369
เด็กชายเพชรรัตน์  โกเสนตอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
677
3011310636
เด็กหญิงฟ้าปรียา  ไชยเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
678
3012230041
เด็กหญิงภคพร  แสนศรี
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
679
3011310349
เด็กชายภพธนภณ  อุปกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
680
3011310350
เด็กหญิงภรภัค  วงศ์คำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
681
3010470704
เด็กชายภวัต  สุทธิเนียม
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
682
3011310351
เด็กชายภวิชป์  วิชยปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
683
3011310864
เด็กชายภัทรดร  เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม)
สพป.ลำปาง เขต 1
684
3011340277
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วคำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
685
3010471750
เด็กหญิงภัทรธิดา  แท่นนาค
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
686
3011310356
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
687
3011340281
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประทุมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
688
3011311017
เด็กหญิงภัทราพร  ปัญญาบุตร
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
689
3011340282
เด็กหญิงภัทรารัตน์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
690
3010470159
เด็กหญิงภัสสร  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
691
3010471560
เด็กหญิงภานิชา  บูรณสรรค์
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
692
3011340283
เด็กชายภานุรุจ  กับรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
693
3010500094
เด็กชายภาม  ทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
694
3011340047
เด็กหญิงภาวรินทร์  ปัญญากาศ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
695
3011350054
เด็กหญิงภาสินี  แก้วปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลวังดิน
สพป.ลำพูน เขต 2
696
3011311018
เด็กชายภูขัยนันท์  เดโชชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
697
3010500101
เด็กชายภูดิศ  ประชาสิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนันทชาติเกรดสกูล
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
698
3010470162
เด็กชายภูมิรพี  ไชยทัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
699
3010470164
เด็กชายภูเมธ  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
700
3010471755
เด็กหญิงภูษิตา  ปทุมสูติ
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
701
3012230056
เด็กชายโภคิน  คิดสม
ป.6
โรงเรียนบ้านกองแขก
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
702
3011310649
เด็กหญิงมนัชญา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
703
3011340293
เด็กหญิงมัตตัญญุตา  ต๊ะสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
704
3010471961
เด็กหญิงเมธาวี  พฤษสลุง
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
705
3011310750
เด็กชายยศพัฒน์  พันธ์ุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 24
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
706
3011310751
เด็กชายยอดเยี่ยม  ธุมาศิลป์
ป.6
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพป.ลำปาง เขต 1
707
3011311020
เด็กหญิงยุวริญทร์ยา  จันทร์ต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
708
3010471036
เด็กหญิงรดาวรินทร์  สุภศิลป์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
709
3010470709
เด็กหญิงรมิดา  ชูสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
710
3011340297
เด็กหญิงรวิชา  ยะพง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
711
3010471947
เด็กชายรวิศ  ด่านตระกูล
ป.6
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
712
3011310366
เด็กหญิงรักชนารินทร์  แดงสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
713
3011340300
เด็กชายรักษ์ตระกูล  พุ่มแฟง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
714
3011310653
เด็กหญิงรัชนีกร  สุทธิศาส
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
715
3011310367
เด็กหญิงรัชรดา  ปันคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
716
3010471757
เด็กหญิงรัฐภรณ์  ปริปุณนานนท์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
717
3010472173
เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีธัญรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
718
3010470713
เด็กหญิงรัศมิ์พิรุณ  พิรุณรัตน์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
719
3011310369
เด็กหญิงรินรดา  สุวรรณเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
720
3011340048
เด็กหญิงรุจน์สิกานต์  มูลรินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
721
3011311105
เด็กหญิงลฎาภา  ดลเฉลิมพรรค
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
722
3011340308
เด็กหญิงลักษขณาวรรณ์  แจ้ใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
723
3010500100
เด็กหญิงลัลญดา  ใจมูล
ป.4
โรงเรียนวิมานทิพย์
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
724
3010470715
เด็กชายวทัญญู  กุลจลา
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
725
3011340049
เด็กหญิงวนิชพร  สุทธเสน
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
726
3010471758
เด็กหญิงวรกัญญา  เลิศสุวรรณเสรี
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
727
3010471759
เด็กหญิงวรณัน  นิรมร
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
728
3010470716
เด็กชายวรท  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
729
3010471567
เด็กชายวรธนัท  จิรกิตยางกูร
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
730
3010470169
เด็กชายวรปรัชญ์  ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
731
3010470719
เด็กชายวรเมศร์  วัฒนาสุรกิตต์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
732
3011330026
เด็กหญิงวรรณนิสา  เซมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
733
3010471761
เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วชม
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
734
3011310377
เด็กชายวรากร  ใจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
735
3010470718
เด็กหญิงวรางค์ศิริ  พันธุ์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
736
3010471038
เด็กชายวัชรพงษ์  ใจปลา
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
737
3010500056
เด็กชายวัชรพงษ์  พลอยประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
738
3011310915
เด็กหญิงวันวิสาข์  ปงกันทา
ป.6
โรงเรียนประชาวิทย์
สพป.ลำปาง เขต 1
739
3011160032
เด็กหญิงวันใส  แก้วประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
740
3010470173
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  นามเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 25
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
741
3011310381
เด็กชายวิทวัสชัย  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
742
3010471570
เด็กหญิงวิรัญดา  วรรณาภรณ์
ป.4
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
743
3010470724
เด็กชายวีระกร  พรเจริญ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
744
3011340319
เด็กชายศราวิน  มูลพิงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
745
3010471573
เด็กหญิงศรินรัตน์  จักรผันชีวี
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
746
3010471768
เด็กหญิงศวิตา  อุดบัววงศ์
ป.6
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
747
3010470726
เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศักดิ์ขจรภพ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
748
3011340323
เด็กหญิงศศิรยา  มีศรีรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
749
3011330053
เด็กชายศักดิพนธ์  ท่าคร่อง
ป.6
โรงเรียนวังทองวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 3
750
3011310670
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  ศักดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
751
3011311028
เด็กชายศิรพัฒ  พุทธาเทพ
ป.6
โรงเรียนพินิจวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
752
3011310387
เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศิรายุพงศธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
753
3011160042
เด็กหญิงศิริภัสสร  มหาขุนคีรี
ป.5
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
754
3011350081
เด็กหญิงศิริลักษณ์  โปธาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยกาน
สพป.ลำพูน เขต 2
755
3010472177
เด็กชายศิวกร  กันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
756
3010471043
เด็กชายศิวกร  วีรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
757
3011310672
เด็กชายศุภทิน  ภูลายเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
758
3010470731
เด็กชายศุภฤกษ์  สิทธิปัญญา
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
759
3010471094
เด็กชายศุภฤกษ์  สีหะอำไพ
ป.5
โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
760
3011340050
เด็กหญิงศุภิสรา  สมโชติ
ป.6
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
761
3011340374
เด็กหญิงโศภิษฐา  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
762
3010471952
เด็กหญิงษณภร  แสนพรมมา
ป.5
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
763
3011310393
เด็กชายสกฤษฎ์ภพ  จิตรกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
764
3011311108
เด็กชายสติมา  ขจรอาชว์
ป.6
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
765
3011340051
เด็กชายสถิตคุณ  สุขุมพัฒน์
ป.5
โรงเรียนใบบุญลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
766
3011340333
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
767
3011310676
เด็กหญิงสายธาร  ยอดเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
768
3010471575
เด็กหญิงสาวิกา  แก้วกาบคำ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
769
3010470732
เด็กชายสิปปกร  เกตุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
770
3011310396
เด็กหญิงสิรกานต์  สิทธิหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
771
3011340573
เด็กชายสิรกุล  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
สพป.ลำพูน เขต 1
772
3011310775
เด็กชายสิรภพ  เฟื่องฟูกิจการ
ป.5
โรงเรียนไตรภพวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 1
773
3010471577
เด็กชายสิรวิชญ์  พิชิตภารตะพงษ์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
774
3010471576
เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริปัญญวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
775
3010471771
เด็กหญิงสิริกร  สมิทธิเวทย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ณ โรงเรียนพุทธิโศภน
ห้องสอบที่
 26
ที่
เลขประจำสอบ
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
สังกัด
พิมพ์บัตร
776
3011310397
เด็กชายสิริณัฏฐ์  ศิริวิชสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
777
3010470734
เด็กหญิงสิรินทร์  ศิริมาลัยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
778
3011310398
เด็กหญิงสุชาวดี  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
779
3011310678
เด็กหญิงสุชาวลี  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
780
3010471046
เด็กหญิงสุทธิศา  สุทธานุกูล
ป.5
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
781
3010500058
เด็กหญิงสุปรียา  อุดมผล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
782
3011340340
เด็กหญิงสุพิชชา  คงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
สพป.ลำพูน เขต 1
783
3011310404
เด็กชายสุวชัช  เปี้ยปลูก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
784
3011310698
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชัยวิเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
785
3011310406
เด็กชายหัสพงษ์  มโนไพสิฐนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
786
3010470738
เด็กชายอชิตะ  พ่อค้า
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
787
3011311109
เด็กชายอชิรวัตติ์  ผดุงศร
ป.5
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง (แผนกประถมศึกษา)
สพป.ลำปาง เขต 1
788
3010471582
เด็กชายอธิภัทร  อาร์ม จันทวิเศษ
ป.6
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
789
3011320079
เด็กชายอธิราช  วงศ์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
สพป.ลำปาง เขต 2
790
3012230050
เด็กชายอนวัช  หน่อตุ้ย
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
791
3010471047
เด็กชายอนันน์ดา  โสทรอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
792
3010470184
เด็กหญิงอภิชญา  จินตนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
793
3012230051
เด็กหญิงอรพิมล  ออแก้ว
ป.6
โรงเรียนศรีจอมทอง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
794
3010470297
เด็กชายอริยเมษ  ลาภล้น
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
795
3011310412
เด็กหญิงอังค์วรา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
796
3010470740
เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
797
3011310684
เด็กหญิงอัญญมณี  ทงสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
สพป.ลำปาง เขต 1
798
3010470741
เด็กหญิงอัณณ์ชญา  เข็มทิศ
ป.6
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
799
3011310417
เด็กหญิงอาทิตยา  ผิวเหลืองสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
800
3010471588
เด็กหญิงอาภาภัทร  นันทชัย
ป.5
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
801
3010470190
เด็กชายอิทธิเชษฐ์  โฮมภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
802
3011310419
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สพป.ลำปาง เขต 1
803
3011330031
เด็กหญิงอุษณิษา  สวยฉลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม
สพป.ลำปาง เขต 3
804
3021090905
เด็กหญิงอัญรินทร์  ธรอริยธนกิตติ์
ป.5
โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ (ย้ายศูนย์สอบ)
สพป.แพร่ เขต 1