รายชื่อผู้ประสานงานของเขตพื้นที่การศึกษาในการจัดสอบ

ที่ ชื่อเขตพื้นที่ ชื่อผู้ประสานงาน โทร e-mail
1สพป.กระบี่ นางสาวพนิดา บัวมณี 07-5612-585 obec1234@hotmail.com
2สพป.กรุงเทพมหานคร นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุล *09-5616-4245 benjasassy@gmail.com
3สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นางสิริวรรณ เสวกฉิม 08-7168-0958 pong_siriwan@hotmail.co.th
4สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ 08-9535-2891 p-thidarat@hotmail.com
5สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายวีรพันธ์ จันต๊ะยอด 09-5156-3644 wee_rapan@hotmail.com
6สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี 08-6765-4045
7สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวโสภา กิ้มสั้น 08-9836-7448 sofear2519@gmail.com
8สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ 08-6222-7894 prmtphairit@gmail.com
9สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ 08-8592-4258 khim-kittiya@hotmail.com
10สพป.กำแพงเพชร เขต 1 นายคณาพงศ์ ศรีสุข 08-6936-9490 cana_kpt1@hotmail.com
11สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางธัณย์จิรา ธนาเกียรติวิบูล 09-0687-2199 nuaum2402@yahoo.com
12สพป.ขอนแก่น เขต 1 นางสาวละออ ชัยภูมิ *08-9715-7099 misslaor@hotmail.com
13สพป.ขอนแก่น เขต 2 ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา 08-7951-6979 prapro29@gmail.com
14สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายกีรติ ชาดาเม็ก 09-3093-8385 shadamek06@gmail.com
15สพป.ขอนแก่น เขต 4 นายสิโรฒม์ บาลยอ 08-9715-0744 sirotebanyo@gmail.com
16สพป.ขอนแก่น เขต 5 นางสินีนาท มั่นคง 08-3561-1056 neenarth_m@hotmail.com
17สพป.จันทบุรี เขต 1 นางสาวฉวี ศิริการ 08-9091-9463 chavee2504@hotmail.com
18สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสุชาดา ชยางคานนท์ 08-1940-7900 gnonine@hotmail.com
19สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาวเบญจพร พรอินทร์ 08-3-08-0834 aomappa@gmail.com
20สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาวมาเลียม จิตตมงคล 08-1816-2355 amyamen-jitt@hotmail.co.th
21สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวสุจริยา ขมสนิท 08-1929-3998 sujariya@hotmail.com
22สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณา 09-2329-7770 kisana2549@gmail.com
23สพป.ชลบุรี เขต 3 มุกดา อามาลีนา 08-6943-3160 mookda20150@gmail.com
24สพป.ชัยนาท นางสาวกาญจนา บุญเพ็ง 08-6 20-4563 kun_kung03@hotmail.com
25สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางจงจินต์ วงษ์วิไล 08-1760-7034 jongjin0701@gmail.com
26สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาวดรุณี อาจปรุ 08-9861-5400 kroonung2515@gmail.com
27สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ 09-6691-4063 yuwalak26@gmail.com
28สพป.ชุมพร เขต 1 นางจงดี เอกฉาย *08-1893-8915 Jongdee.1968@gmail.com
29สพป.ชุมพร เขต 2 นางอุไร นบนุ่น 08-9292-4371 ีu.nopnun@hotmail.com
30สพป.เชียงราย เขต 1 นางจิราพร มงคลคำ *0861170550 khunja.jira@gmail.com
31สพป.เชียงราย เขต 2 นางสินีย์ภัทร์ วงศารัตนะ 08-5709-4165 sineepat.4165@gmail.com
32สพป.เชียงราย เขต 3 นางกรรณิการ์ ธรรมชัย 09-3306-6007 nong2512_nong@hotmail.com
33สพป.เชียงราย เขต 4 นางฉัตรชฎา อำนา 08-6194-9247 chatchaporpar@gmail.com
34สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นายสราวุธ ชัยยอง *09-3135-8110 sarawut@chiangmaiarea1.go.th
35สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นายกันตวิชญ์ มะโนคำ 08-4573-1110 kantavit1@hotmail.con
36สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นางสาวกรรณิการ์ นารี 08-8260-0821 kunim01@hotmail.com
37สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางสมจิต อินจันทร์ 09-1076-3808 lovemom_jit@hotmail.com
38สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล 08-9855-9692 mamwach@gmail.com
39สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์ 08-9704-8103 Kumlar_Pr@hotmail.com
40สพป.ตรัง เขต 1 นางศิริพันธ์ แก้วแจ้ง 08-7884-8835 siripun.kai2501@gmali.com
41สพป.ตรัง เขต 2 นางทิพภาวัลย์ นาคช่วย 09-5-42-0657 aww.analyst@gmail.com
42สพป.ตราด เขต 1 นางวาทินี พุกนุช 06-4915-1925 thinny1304@gmail.com
43สพป.ตาก เขต 1 นางสาวมุกดา ยุพาเมืองปัก 08-6212-4178 mukmanee09@hotmail.co.th
44สพป.ตาก เขต 2 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ 08-1764-8184 jarupatdaengruea@gmail.com
45สพป.นครนายก นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน 09-3757-7297 nipatchada.p@gmail.com
46สพป.นครปฐม เขต 1 นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ *08-1941-5380 Kunporn2017@gmail.com
47สพป.นครปฐม เขต 2 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา 08-1941-7552 yugood-2011@hotmail.com
48สพป.นครพนม เขต 1 นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี 0-8626-79532 anusit_kam@hotmail.co.th
49สพป.นครพนม เขต 2 นายทนงชัย บัวทอง 08-9940-4367 tb2549@gmail.com
50สพป.นครราชสีมา เขต 1 นางสาวรุ่งนภา อาศัยสุข *08-7447-7858 yinglek21@gmail.com
51สพป.นครราชสีมา เขต 2 นางจินตนา ช่องสาร 09-4514-0198 -
52สพป.นครราชสีมา เขต 3 นางสาวเพ็ชรรัตน์ ศรีไทย 08-9575-8554 petsrithai03@gmail.com
53สพป.นครราชสีมา เขต 4 นางสาวณภาภัช แสงหิรัญ 08-5547-4989 sornormai1228@gmail.com
54สพป.นครราชสีมา เขต 5 นางสาวณัฐฐินันท์ โอกระโทก 08-9285-3820 ืkhaek2012@hotmail.co.th
55สพป.นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง 08-1579-1506 domthaisong@gmail.com
56สพป.นครราชสีมา เขต 7 นางนันทินานันทน์ ธนัทโรจนกุล 09-3552-6363 nanthinanan.kratae@gmail.com
57สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว 08-9727-5360 annkaeo@gmail.com
58สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 นางสาวนัสชนก จินดาวงศ์ 09-3939-9085 s50252403@gmail.com
59สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 นางสุกัญญา โมสาลียานนท์ 08-9646-9742 sukanya_112009@hotmail.com
60สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 นางสาววรรณี ใจห้าว 08-1080-7547 wannee296@hotmail.com
61สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นางวันเพ็ญ จันทร์จิตรวิริยะ *08-7204-9216 wanpen209@gmail.com
62สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นางพิชนาวรรณ ชังชั่ว 08-1953-9979 phitchanawan.c@nsw2.go.th
63สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นางสาววรรณภา สุดตา 09-5451-2606 wannabee.08@hotmail.com
64สพป.นนทบุรี เขต 1 นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์ *084 0128000 VASANAN.J@gmail.com
65สพป.นนทบุรี เขต 2 นางเครือวัลย์ นวลขาว 08-6846-3567 Toyting_2014@hotmail.com
66สพป.นราธิวาส เขต 1 นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ 08-1798-8253 mama_aong123@hotmail.com
67สพป.นราธิวาส เขต 2 นางสาวอำไพพร นาคแก้ว 08-4966-9846 ampaipor@gmail.com
68สพป.นราธิวาส เขต 3 นางสาวอะแอเซ๊าะ โต๊ะมุสอ 08-7392-7391 sut_naruk@hotmail.com
69สพป.น่าน เขต 1 นางสกาวเดือน ธนสิริโชติ 08-1568-8926 plannan11@gmail.com
70สพป.น่าน เขต 2 นายประเชิญ ยาอุด 089 9525938 ืnan2pua@hotmail.com
71สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นางนฐพร วิชัยเลิศ 08-9428-6790 chandee18@gmail.com
72สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นางสาวศุภาวิตา จรรยา 09-5440-2929 Sasinan.janya@hotmail.com
73สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 นางนฤบล กองทรัพย์ 08-6249-7157 abc_s@hotmail.co.th
74สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายสนิท เกไธสง 09-8260-4470 snitnapoe@yahoo.com
75สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางช่อลดา ทองผิว 08-6620-7055 chawlada@hotmail.com
76สพป.ปทุมธานี เขต 2 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม 097-235-7774 kobtutu@gmail.com
77สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางนิตยา 08-1777-8910 nidd_naja@yahoo.com
78สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวสุณี พู่พวง 08-1685-4996 g504045360036@hotmail.com
79สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 นางโสภา คงเมือง *0820223473 sopa.kong@gmail.com
80สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นางสาวจริยา ฉิมมากูร 087-057-5992 jariya_jj@hotmail.com
81สพป.ปัตตานี เขต 1 น.ส.นูร์อัลวานี มอลอ 08-2291-7667 molo55wawa@gmail.com
82สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 09-4320-3737 yahha1@hotmail.com
83สพป.ปัตตานี เขต 3 นางสาวอาซีซะ มาหามะ 09-1638-5095 kulvane@hotmail.com
84สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ *08-6336-3106 g_2010_g@hotmail.co.th
85สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางศรันยา หอมประเสริฐ 08-1373-7128 eve_natchanon@hotmail.com
86สพป.พะเยา เขต 1 นางจิรพรรณ จำรัส 08-5035-8517 kainanaauy@gmail.com
87สพป.พะเยา เขต 2 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 09-3138-9205 thananya1985@gmail.com
88สพป.พังงา นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิริ 09-0919-9780 poolsiri999@hotmail.com
89สพป.พัทลุง เขต 1 นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม 08-1896-2563 naree2552@gmail.com
90สพป.พัทลุง เขต 2 นางประภากร แสงสุวรรณ์ 08-6956-9319 tim2517@hotmail.com
91สพป.พิจิตร เขต 1 นางฉัตรชนก การเที่ยง 08-1888-7394 education.nok@gamil.com
92สพป.พิจิตร เขต 2 นายทศพล พูลพุฒ 08-7211-2200 sornorkolf@gmail.com
93สพป.พิษณุโลก เขต 1 นางสาวพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง *06-2563-9544 panpicha.aa.@gmail.com
94สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางสุพัตรา ปานรอด 08-4485-0787 jinasunim@gmail.com
95สพป.พิษณุโลก เขต 3 นางสาวประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร 06-2193-2391 prapaporn169@gmail.com
96สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปวรพร นกแก้ว 08-9808-1892 Pavaraporn12@gmail.com
97สพป.เพชรบุรี เขต 2 นางฉันทิสา พุ่มไสว 08-1644-9887 49975361177@hotmail.com
98สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นางสุมาลี ขจรไพร 08-9419-2020 snsumaleetoy@gmail.com
99สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางอมรรัตน์ ศรีทอง 081-707-6936 amon.rat@hotmail.com
100สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ 08-1971-0731 sono.1234noipintavong@gmail.com
101สพป.แพร่ เขต 1 นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์ 08-5256-5343 pensri052510@gmail.com
102สพป.แพร่ เขต 2 นางสรวงสุดา เสนากูล 08-8436-5542 jj_11kajeab@hotmail.com
103สพป.ภูเก็ต นางสุคนธ์ มณีขวัญ 08-5898-3491 su_sukon@hotmail.com
104สพป.มหาสารคาม เขต 1 นางเพ็ญศรี นาถ้ำพลอย 09-9292-8957 pensri.kaem@gmail.com
105สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายวิชาน ศรีอาภรณ์ 09-5658-2558 wichansri@hotmail.com
106สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายพนม ศิรินามมนตรี 08-1260-6470 spanom1973@gmail.com
107สพป.มุกดาหาร นายถาวร บัณฑิตเสน 08-1048-3287 bundhitsan@hotmail.com
108สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นางนงค์นุช บุญจันทร์ต๊ะ 08-9851-5806 ืnongnut_14@hotmail.com
109สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางจิตราภรณ์ เครือซุย 06-4496-2536 goocyberx@gmail.com
110สพป.ยโสธร เขต 1 นายบัญชา สุวรรณโท 08-8026-1499 Buncha.su@gmail.com
111สพป.ยโสธร เขต 2 นางศิรินภา ศรีสุข 06-4092-5382 sirinaphasreesuk@gmail.com
112สพป.ยะลา เขต 1 นางเพ็ญศรี พุฒยืน 08-9878-1475 ps.pen@hotmail.com
113สพป.ยะลา เขต 2 นางมุกดา ยะหริ่ง 089-872-6501 yaring_muk@hotmail.com
114สพป.ยะลา เขต 3 นางสาวนิธิวดี จันเหลือง 08-1328-0138 ืnithiwadee_louis@hotmail.com
115สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม *09-0857-7663 kana_ja0505@hotmail.com
116สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 น.ส.ธันยรัศมิ์ จันทร์ขอนแก่นและน.ส.วชิราภรณ์ จันทร์นี 08-1936-8331 sangpechchun@gmail.com
117สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์ 06-5871-9551 linkinpiak@roiet3.go.th
118สพป.ระนอง นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 08-1326-1091 student_rng@hotmail.com
119สพป.ระยอง เขต 1 นางสาวมยุรี สิงห์โต *06-1592-9449 mayuree579@gmail.com
120สพป.ระยอง เขต 2 นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูล 08-9754-7456 ann4439@hotmail.co.th
121สพป.ราชบุรี เขต 1 นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ 09-2585-7954 ิbenjamas_air@hotmail.com
122สพป.ราชบุรี เขต 2 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา 08 6163-3765 sermrb2@gmaill.com
123สพป.ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 08-9082-8306 Sumon9030@hotmail.com
124สพป.ลพบุรี เขต 2 นายศรากร อาจสมบุญ 08-9231-4075 gon_14140@hotmail.com
125สพป.ลำปาง เขต 1 นางผุสดี ยอดเรือน 08-4727-5358 Poosadee_17@hotmail.com
126สพป.ลำปาง เขต 2 นางโสภา สุภาสอน 08-9264-4650 s_tu2511@hotmail.com
127สพป.ลำปาง เขต 3 นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์ 08-7172-8909 ploychompoo8023@gmail.com
128สพป.ลำพูน เขต 1 นางนภาพร พจนสุนทร 09-1858-4254 photchanasoontorn_tom@hotmail.com
129สพป.ลำพูน เขต 2 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ 08-1020-5902 thamma1669@hotmail.com
130สพป.เลย เขต 1 นางพณษลักษณ์ คำไล้ 08-1873-7055 panaluk.khamlai@gmail.com
131สพป.เลย เขต 2 นางนพลักษณ์ นานวน 08-3360-3281 kruke.nop@gmail.com
132สพป.เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 08-1965-7257 Phet13.pp@gmail.com
133สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายเสรี กาหลง 08-6475-1452 sereeg@gmail.com
134สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นางสาวสมนึก แซ่อึ้ง 08-7254-5703 somnuk3016@hotmail.com
135สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 08-1976-5843 superket2015@gmail.com
136สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายภควัฒน์ พิมพาวงศ์ 08-5316-2313 simonjumper13@gmail.com
137สพป.สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม *08-7865-3699 pooyangsim38@hotmail.com
138สพป.สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 08-1261-3558 arrak.pro@gmail.com
139สพป.สกลนคร เขต 3 นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาส 08-9420-6212
140สพป.สงขลา เขต 1 นางลดานาท เขมนาทนนท์ 09-1154-9989 ladanart14@gmail.com
141สพป.สงขลา เขต 2 นางกาญจนา อักษรนิตย์ *09-3594-6564 khack_suk@hotmail.com
142สพป.สงขลา เขต 3 นางจันทรา คืนตัก 08-9298-3696 tou.jang@hotmail.com
143สพป.สตูล นายตอริค ปากบารา 08-0531-7275 rikhtorik@gmail.com
144สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ 08-6861-2878 titiyarat.m@gmail.com
145สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นางสาวนวลฉวี คนเที่ยง 09-7283-6496 nuan04@gmail.com
146สพป.สมุทรสงคราม นางจิราพร กรกชงาม 09-8935-9295 jkorakotngam@gmail.com
147สพป.สมุทรสาคร นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 08-1403-2696 m_a_c_4@hotmail.com
148สพป.สระแก้ว เขต 1 นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ 09-2466-6620 boonta.sr@sk1edu.go.th
149สพป.สระแก้ว เขต 2 นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์ 08-9938-8946 promotesk203@gmail.com
150สพป.สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 08-7115-5616 panee1996@hotmail.com
151สพป.สระบุรี เขต 2 นางกชพร ศิริปรุ 08-7259-9241 punch64@gmail.com
152สพป.สิงห์บุรี นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 08-1852-7454 pra_kop1@hotmail.com
153สพป.สุโขทัย เขต 1 นางณัฐพัชร์ ด่านจิระมนตรี 08-1045-5528 Nattaphat3108@gmail.com
154สพป.สุโขทัย เขต 2 นางสาวศิริพร ใจทิม 08-6938-7992 siriporncanto@gmail.com
155สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางเด่นดวง ขันคำ 09-1729-2606 den_2510@hotmail.com
156สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 09-4493-995 tipfy5435@hotmail.com
157สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 08-1456-5420 support_sp3@hotmail.com
158สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางนัยนา เกิดศรี *08-6595-1226 naiyana_2514@hotmail.com
159สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 นางกนกพัชร ณ นคร 08-9874-4588 kp.n.nakhon@gmail.com
160สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางปิยะนาถ วรรณศรี 09-1821-2310 piyanart_wannasri@hotmail.com
161สพป.สุรินทร์ เขต 1 นางกันธิชา แสงศิริรักษ์ 09-3359-9792 ticha2502@hotmail.com
162สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายวัชรินทร์ นุตโร 09-4059-8772 pro_wat@hotmail.com
163สพป.สุรินทร์ เขต 3 นางปัทมา เขียวเจริญ 08-4417-5775 pat.k1975@hotmail.com
164สพป.หนองคาย เขต 1 นายวิวัฒน์ ผาวันดี 08-1544-4675 wiwatphawandee@gmail.com
165สพป.หนองคาย เขต 2 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ 08-7906-1032 jakkapat.somboon@hotmail.com
166สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี 09-1864-6746 panni.t1225@gmail.com
167สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 นางสาวโสภา พันธ์พรหม 081-873-1715 sopa.nbp2@gmail.com
168สพป.อ่างทอง นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 08-6783-3684 cat250456@gmail.com
169สพป.อำนาจเจริญ นางธนพร วรวงศ์ 08-7918-8373 mee_1312@ouflook.com
170สพป.อุดรธานี เขต 1 นางไพรวรรณ พานิช *08-6458-0061 praiwan0061@gmail.com
171สพป.อุดรธานี เขต 2 ศศิธร นาคดิลก 08-9843-2778 sasithon_nakdilok@hotmail.com
172สพป.อุดรธานี เขต 3 นางสาวลักขณากร ทรงถิ่น 09-1868-1599 lukkanagorn27@gmail.com
173สพป.อุดรธานี เขต 4 นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ 09-3329-8113 chinnapatp@gmail.com
174สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายคำรณ จวนอาจ 08-8278-2087 kjuanard@gmail.com
175สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 นายวัชรพัฒน์ โรจน์ธนปัญญากุล 08-6446-4672 vklinloy@gmail.com
176สพป.อุทัยธานี เขต 1 นายวิเชียร คนึงหมาย 09-7327-8059 wichain.khnunghmay@gmail.com
177สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ 09-2246-4958 sn.thanaporn@gmail.com
178สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางจินตนา ดอกพุฒ *08-9846-3043 waewsptub5@gmail.com
179สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวยุพาพรรณ สาริราช 08-1579-2239 yupa.sr@gmail.com
180สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นางลัดดาวรรณ สุดสุข 08-1955-9858 kaewsang@gmail.com
181สพป.อุบลราชธานี เขต 4 นายมรกต เครือสิงห์ 089-949-7550
182สพป.อุบลราชธานี เขต 5 นางสาวเฉลียว กันนิกา 08-1877-6463 chaliaw1659@gmail.com
183สพป.บึงกาฬ นางสาวสรภัญญ์์์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ 086-235-3521 t-tak2013@hotmail.com
184สพม.เขต 1 กรุงเทพมหานคร นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวง *08-1553-8453 imsosesao1.60@gmail.com
185สพม.เขต 2 กรุงเทพมหานคร นางปราณี ทองสืบสาย 09-4 92-3060 praneetong089@gmail.com
186สพม.เขต 3 นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา นางสาวจิตรลดา บุญเครือพันธุ์ *08-1139-7872 sine.spm3@gmail.com
187สพม.เขต 4 ปทุมธานี,สระบุรี นางสาวลำภู สัพโส 08-9812-7645 lumpoo@hotmail.co.th
188สพม.เขต 5 สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง นางรุ่งนภา กลับทอง *08-1563-9706 rung_klab@@hotmail.com
189สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ นางอุไรวรรณ อินทะสะ 08-1564-6524 vankaew.ac@hotmail.com
190สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว นายวาสนา คำพันธ์ *08-9481-6370 orachun_n@hotmail.com
191สพม.เขต 8 ราชบุรี,กาญจนบุรี นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล 08-4719-1355 mam_2521@yahoo.co.th
192สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี,นครปฐม นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 08-0620-0600 vrasak_v@hotmail.com
193สพม.เขต 10 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร นางสาวณัฐฐิชา อินสวาสดิ์ *09-2632-2532 jumjim_aa@hotmail.com
194สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี,ชุมพร นางสาวฐิติพร บุญษร *09-5032-8299 t.b.2515@hotmail.com
195สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราช,พัทลุง นางกันยา อักษรทอง 08-5845-1669 kanya16691@hotmail.com
196สพม.เขต 13 ตรัง,กระบี่ นางกานดา จิตมาต 08-7283-8695 kjitmat@gmail.com
197สพม.เขต 14 พังงา,ภูเก็ต,ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล *09-1825-3347 chamanda2009@hotmail.com
198สพม.เขต 15 นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา ทศพล เจริญสุข 09-3640-8261 songserm15@gmail.com
199สพม.เขต 16 สงขลา,สตูล นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร *08-3582-6157 patchana.k@gmail.com
200สพม.เขต 17 จันทบุรี,ตราด นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญ *08-6047-4222 eduspm.17@gmail.com
201สพม.เขต 18 ชลบุรี,ระยอง นางสุนีย์ แก้วอุไร 08-1859-6912 sunee.kaewurai@gmail.com
202สพม.เขต 19 เลย,หนองบัวลำภู นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ 09-5670-7933 tidaporn.sesao19@gmail.com
203สพม.เขต 20 อุดรธานี นางกรรณิการ์ ม่วงมิตร *08-9623-7757 spm20_kannika@hotmail.com
204สพม.เขต 21 หนองคาย,บึงกาฬ ดร.วชิรดล คำศิริรักษ์ 08-2891-3223 wachiradon69@gmail.com
205สพม.เขต 22 นครพนม,มุกดาหาร นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน 08-0169-9459 watcharapornpomhin@gmail.com
206สพม.เขต 23 สกลนคร นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ *09-8102-7932 praphinphak@gmail.com
207สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ นางศิวาพร ชาญสอน 08-3913-0199 taktan_51@hotmail.com
208สพม.เขต 25 ขอนแก่น นางสาวพรรณทิพย์ พันธ์เพ็ง *08-9569-8343 mama_kk@hotmail.com
209สพม.เขต 26 มหาสารคาม นางเบ็ญจมาศ เสรีวุฒิชัย 08-5751-1892 spmsarakham@hotmail.com
210สพม.เขต 27 ร้อยเอ็ด นางนวลฉวี มนตรีปฐม *0-9345-22992 nuanmontreepatom@gmail.com
211สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ,ยโสธร นางสาววิมลทิพย์ กมลวัฒนานนท์ 08-9684-5644 wi-molt22@hotmail.com
212สพม.เขต 29 อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ นางณิรชา ทิณพัฒน์ *08-1548-6213 nirachatin@hotmail.com
213สพม.เขต 30 ชัยภูมิ นางปิยะนันท์ มโนธรรม 06-1495-4543 jai_d555@msn.com
214สพม.เขต 31 นครราชสีมา นายพีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ *08-1470-1183 peerawat1183@gmail.com
215สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ 08-1976-9101 panuwat.pur@gmail.com
216สพม.เขต 33 สุรินทร์ นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ 08-8586-1802 supportedu@secondary33.go.th
217สพม.เขต 34 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน นางเสาวนีย์ เรือนแก้ว *08-1706-2425 ืืืn_to_n@hotmail.com
218สพม.เขต 35 ลำปาง,ลำพูน นางสาววศินี วนรัตน์ 08-1921-3920 wasinee.w@secondary35.go.th
219สพม.เขต 36 เชียงราย,พะเยา นางจิตรา ปันแก้ว *08-1111-2301 jittra-spm36@hotmail.com
220สพม.เขต 37 แพร่,น่าน นางไพรพรรณ ชาตะโชติ 08-1958-2939 praipan@outlook.co.th
221สพม.เขต 38 สุโขทัย,ตาก นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ 08-1379-3474 madam_2512@hotmail.co.th
222สพม.เขต 39 พิษณุโลก,อุตรดิตถ์ นายประเทือง วงศ์ประเสริฐ *0628944588 prathueangjj@gmail.com
223สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ นางสุริยาพร สง่าวงษ์ 06-2524-1465 ืnopason14@gmail.com
224สพม.เขต 41 กำแพงเพชร,พิจิตร นางวิภาดา ทองเสน 08-9706-2595 pada1212@hotmail.com
225สพม.เขต 42 นครสวรรค์,อุทัยธานี นางสาวธิติวรรณ นันตื้อ *08-9858-0073 ssmt42@hotmail.com
หมายเหตุ  * ผู้ประสานงาน ประธานศูนย์สอบ