รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ประกาศผลวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระดับประเทศ)
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สังกัด สพป./สพม.
พิมพ์เกียรติบัตร
1
3140620951 เด็กหญิงกชพร  โชคสกุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
2
3120340109 เด็กหญิงกชพร  ติวสร้อย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
3
3121250145 เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
4
3161410190 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
5
3111463206 เด็กชายกตัญญู  เรืองสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
6
3100690263 เด็กหญิงกนกนาฏ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
7
3161750507 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา สพป.อำนาจเจริญ
8
3100690264 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9
3140380808 เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมมะระ โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
10
3020800775 เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1
11
3110910981 เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณโน โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
12
3071280211 เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
13
3161410192 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
14
3051491048 เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
15
3011310332 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1
16
3021100479 เด็กหญิงกรภัทร์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนเทพนารี สพป.แพร่ เขต 2
17
3111451669 เด็กชายกรวัฒน์  แก้วสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
18
3101631430 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
19
3140621681 เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
20
3052301942 เด็กหญิงกราบบุญ  กิ่งก้ำ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
21
3060871244 เด็กชายกฤชณัท  แพงจันทร์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
22
3101110328 เด็กชายกฤตชพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
23
3060870689 เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธุ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
24
3140620964 เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
25
3130570242 เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สพป.นครนายก
26
3110980166 เด็กชายกฤตนัน  ภักดีวานิช โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
27
3130901176 เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์สงเคราะห์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
28
3031011703 เด็กหญิงกฤตพร  วงค์สะทำ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
29
3080930400 เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
30
3052300741 เด็กชายกฤตภาส  ธีรนุลักษณ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
31
3031012114 เด็กชายกฤตภาส  พงษ์นาค โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สพป.พิษณุโลก เขต 1
32
3101110822 เด็กชายกฤตภาส  อินทานนท์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
33
3101631043 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
34
3052301209 เด็กชายกฤตยชญ์  ไทยสุริยันต์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
35
3040230869 เด็กชายกฤตยชญ์  พลขันธ์ โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
36
3100690268 เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
37
3121250152 เด็กชายกฤติธี  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
38
3100690723 เด็กชายกฤติน  จันทสะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
39
3110521474 เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์ โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
40
3031011051 เด็กชายกฤติน  เส็งเหี่ยว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
41
3130320498 เด็กชายกฤติน  อธิปัตตานนท์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
42
3170200345 เด็กหญิงกฤติยรัมภา  แสนยศบุญเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
43
3111463211 เด็กชายกฤติเดช  เสาวธารพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
44
3120340111 เด็กชายกฤตเมธ  ฉวีภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
45
3121251196 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1
46
3120340522 เด็กชายกฤษกร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
47
3120300278 เด็กชายกฤษฎ์  วันดี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
48
3052303292 เด็กชายกฤษฏิ์  อรุณคีรีโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
49
3061600022 เด็กชายกฤษฐิ์  อัศวัฒน์วิไกร โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
50
3111463583 เด็กชายกฤษณบดินทร์  เหล็มสะ โรงเรียนอักษรศิริ สพป.สงขลา เขต 2
51
3052303293 เด็กชายกฤษณ์ชนม์  บุญครอง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
52
3151210194 เด็กชายกฤษพล  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
53
3112200175 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
54
3052301000 เด็กชายกวิน  เรืองศรี โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร
55
3161850041 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3
56
3161410200 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
57
3052304717 เด็กชายกวีการ  เคนหล้า โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
58
3132240127 เด็กชายกวีวัฒน์  ชมภู โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
59
3052304718 เด็กชายกวีศิลป์  เพ็งธรรม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
60
3111463215 เด็กชายกศิเดช  วิสัยชนม์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
61
3120340113 เด็กชายกษม  ใช้คล่องกิจ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
62
3111460472 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
63
3070580735 เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
64
3041820034 เด็กหญิงกัญจน์ณภา  พูลถม โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
65
3101112045 เด็กหญิงกัญจน์อมล  สุทธิสุขศรี โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต
66
3100690272 เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
67
3181360484 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลเลย สพป.เลย เขต 1
68
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115 สพป.น่าน เขต 2
69
3070580736 เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่แตียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
70
3111461250 เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
71
3101110834 เด็กหญิงกัญธรส  แอสบิลลี่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
72
3110980170 เด็กหญิงกัฐ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
73
3060771315 เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป.นนทบุรี เขต 2
74
3060870498 เด็กชายกันตพงษ์  อินทรพงษ์ โรงเรียนธัญวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
75
3070580216 เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
76
3120360092 เด็กชายกันตพัฒน์  สุขอารีลักษณ์ โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
77
3052303729 เด็กชายกันตวิชญ์  อิงค์รัตนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
78
3020430619 เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
79
3110980701 เด็กหญิงกันติชา  สมัญญา โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต 1
80
3070580737 เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเม็ง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
81
3090410100 เด็กชายกันต์ธร  บุญหนัก โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
82
3100690126 เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
83
3170250352 เด็กชายกันต์พงษ์  นิลพฤกษ์ธีรา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
84
3111463221 เด็กชายกันต์ศักดิ์  มูสโกภาศ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
85
3110530069 เด็กชายกันทรากร  ชูเรือง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป.ตรัง เขต 2
86
3101650145 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีทองปลอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
87
3120350620 เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
88
3081550223 เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
89
3161850045 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป.อุบลราชธานี เขต 3
90
3100690129 เด็กหญิงกาต์ณิชา  อักษรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
91
3110521706 เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
92
3052304222 เด็กชายกานต์  สุขสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
93
3110521708 เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วมี โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
94
3040730826 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน โรงเรียนอนุชนวัฒนา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
95
3121250160 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
96
3111460827 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
97
3132240132 เด็กชายกิตติกวิน  สกุลดี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
98
3100690576 เด็กชายกิตติธัช  ช่วยหนู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
99
3080930404 เด็กชายกิติภพ  ศรีแสวงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
100
3052303730 เด็กชายกิติภูมิ  บำรุงรัตนยศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
101
3052300951 เด็กหญิงกิริฎา  ก่อเกียรติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
102
3140380349 เด็กชายกุญช์  เหล่าฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1
103
3031012192 เด็กชายกุนต์  สระพินครบุรี โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
104
3052302080 เด็กหญิงกุลธนิก  คุณารักษ์ โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร
105
3151220530 เด็กหญิงกุลธิดา  ยามโสภา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
106
3191420959 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
107
3052301854 เด็กหญิงกุลิสรา  จรดล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
108
3101631528 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
109
3101640410 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
110
3121251571 เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
111
3151210209 เด็กชายก้องภพ  โกวิทางกูร โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
112
3031800196 เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
113
3130320517 เด็กชายก้องเกียรติ  เทพสุวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
114
3111462390 เด็กหญิงขวัญข้าว  แสดงมณี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
115
3150821009 เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
116
3021091464 เด็กหญิงขวัญจีรา  เรือนทอง โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สพป.แพร่ เขต 1
117
3140620320 เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
118
3170250364 เด็กหญิงขวัญศิรี  ตอสี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
119
3161380294 เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
120
3111470386 เด็กชายขันติ  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
121
3040231270 เด็กชายคงเอก  ปวรคุณชัย โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
122
3040731221 เด็กชายคชาธิป  ช้างวิไล โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
123
3100720270 เด็กชายคณพศ  กันทา โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
124
3081290400 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
125
3151210215 เด็กชายคณพศ  เล่งเวหาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
126
3140621519 เด็กชายคณากร  ผิวนวล โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
127
3111461256 เด็กหญิงคณิศร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
128
3071510114 เด็กชายคณิศร  สว่างทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
129
3111461257 เด็กชายคณิสร  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
130
3110521713 เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
131
3111481604 เด็กหญิงคนึงรัก  พลลิพัง โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป.สตูล
132
3052301215 เด็กชายคุณพัฒน์  บำรุงกิตติกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
133
3031580160 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1
134
3130900521 เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
135
3080930145 เด็กหญิงคุณากร  แสงจันทร์ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
136
3170260085 เด็กชายคุณานนต์  ไขเหลาคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
137
3111460480 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
138
3120300294 เด็กชายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
139
3181720074 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  แสงไกร โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
140
3161180060 เด็กหญิงจสนิตา  วาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2
141
3111480501 เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
142
3101631073 เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
143
3060870503 เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) สพป.ปทุมธานี เขต 2
144
3020430654 เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
145
3111451690 เด็กหญิงจิณณพัต  ช่วยมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
146
3040731548 เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
147
3111451691 เด็กหญิงจิณห์วรา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
148
3020960482 เด็กหญิงจิณห์วรา  ไชยโย โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป.พะเยา เขต 2
149
3120540026 เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด เขต 1
150
3161831193 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
151
3031010508 เด็กหญิงจิดาภา  พุทบัวทอง โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
152
3161860130 เด็กหญิงจิตติมา  นาสวน โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
153
3170260090 เด็กหญิงจิตสุภา  พิทักษ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
154
3051501271 เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
155
3140621685 เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
156
3101640068 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
157
3100970351 เด็กชายจิรพงษ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลนิลุบล สพป.พังงา
158
3020430663 เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
159
3051501273 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
160
3161860132 เด็กชายจิรภัทร  ศิริแก้ว โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
161
3052303524 เด็กชายจิรภัทร  อัศวเลิศวิสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
162
3010470411 เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
163
3151660918 เด็กชายจิรสุข  สุวิชา โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
164
3031010513 เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุรี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
165
3111460843 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
166
3111451696 เด็กหญิงจิรัชยา  อิสรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
167
3161380308 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
168
3101630634 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
169
3101110855 เด็กชายจิรัฏฐ์  เตราชูสงค์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
170
3121250626 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
171
3052304223 เด็กชายจิรัฏฐ์  เพชรเวโรจน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
172
เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงอำพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
173
3101631530 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
174
3020960169 เด็กชายจิราพัชร  เพชรสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2
175
3052303299 เด็กชายจิรายุ  เสาสูง โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
176
3170260841 เด็กชายจิราวรรตน์  กองสี โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
177
3052300762 เด็กชายจิรเดช  บุญปัญญาธนาชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
178
3101112059 เด็กหญิงจี มิน  หวาง โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต
179
3021090414 เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
180
3052303301 เด็กชายจีระกิตติ์  อัศวกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
181
3041000126 เด็กหญิงจีราพัชร  อยู่วัง โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ สพป.พิจิตร เขต 2
182
3021100116 เด็กหญิงจุฑากาญจน์  สำราญ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป.แพร่ เขต 2
183
3191420975 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
184
3071520748 เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ สพป.สมุทรสาคร
185
3081740194 เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
186
3060770770 เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
187
3081290100 เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1
188
3150821621 เด็กหญิงฉันทิศา  อนันต์ โรงเรียนอนุบาลธีรา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
189
3060871331 เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
190
3181760659 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
191
3111460631 เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญรอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป.สงขลา เขต 2
192
3081290409 เด็กหญิงชญานิศา  มีมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
193
3111463687 เด็กหญิงชญานี  วันเพ็ญ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2
194
3190600712 เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์ โรงเรียนสันตยานันท์ สพป.นครพนม เขต 1
195
3130320534 เด็กหญิงชญาภา  นาคนวม โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
196
3051491053 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
197
3120300301 เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
198
3011310382 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1
199
3052301220 เด็กชายชนกันต์  สุขสมบูรณ์วงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
200
3140621006 เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
201
3111463238 เด็กชายชนธรร  พฤมนตร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
202
3120350631 เด็กหญิงชนม์ระพี  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
203
3130901211 เด็กชายชนะศึก  คงจรเข้ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
204
3111461261 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
205
3101112065 เด็กหญิงชนัญชิตา  ไทรงาม โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต
206
3101631086 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
207
3181360635 เด็กหญิงชนัญธิญา  ราชคู โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" สพป.เลย เขต 1
208
3020800779 เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1
209
3031012251 เด็กชายชนัต  เปียมี โรงเรียนผดุงราษฎร์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
210
3070580743 เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
211
3052301859 เด็กชายชนันพัฒน์  วงศ์พิศาล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
212
3052301222 เด็กชายชนาธิป  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
213
3052303302 เด็กชายชนาธิป  วิริยประภาพร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
214
3052301223 เด็กชายชนานน  ภคนันทานนท์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
215
3091240218 เด็กหญิงชนาภัทร  พุทธัง โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป.ระนอง
216
3020460205 เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ โรงเรียนลูกรักเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
217
3130320207 เด็กหญิงชนิกานต์  ปลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
218
3111460854 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
219
3100130934 เด็กหญิงชนิดาภา  สุขชนะ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สพป.กระบี่
220
3052300764 เด็กชายชนินทร์  เจริญรุ่งศิริ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
221
3140621528 เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
222
3161840194 เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป.อุบลราชธานี เขต 2
223
3130320544 เด็กหญิงชนิสา  วีระวรรณ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
224
3130320545 เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
225
3052302119 เด็กหญิงชมพูเนกข์  แก่นแก้ว โรงเรียนราชินีบน สพป.กรุงเทพมหานคร
226
3031012446 เด็กชายชยธร  ชุนพงษ์ทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สพป.พิษณุโลก เขต 1
227
3100700022 เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
228
3052300140 เด็กชายชยพล  คงเมือง โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
229
3052300767 เด็กชายชยพัทธ์  ไกรเกรียงศรี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
230
3052300770 เด็กชายชยุต  เตรียมศิริวรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
231
3031011108 เด็กชายชลณนาท  ชุลบุตร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
232
3111460860 เด็กหญิงชลพรรษ  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
233
3052300142 เด็กชายชวกร  จีนสุกแสง โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
234
3111452161 เด็กชายชวกร  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
235
3110980482 เด็กชายชวนากร  ทิพย์จำนงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
236
3052303527 เด็กชายชวนินทร์  ปิ่นมงคล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
237
3071520653 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
238
3052300771 เด็กชายชวัลวัตถ์  สันติกุลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
239
3052303528 เด็กชายชวัลวิทย์  ตั้งวงศ์ศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
240
3031062070 เด็กชายชวิน  ปิยะพันธ์ โรงเรียนโฆษิตวิทยา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
241
3120360101 เด็กชายชวินกิตติ์  ศรีแช่มช้อย โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
242
3181760668 เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
243
3110980185 เด็กหญิงชวิศา  ฤทธิไชย โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
244
3101650518 เด็กชายชัชชน  โสมจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
245
3040990264 เด็กชายชัชชนน  เฉลยวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป.พิจิตร เขต 1
246
3040730381 เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
247
3151210605 เด็กชายชัชชวิน  จูทะรักษ์ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
248
3111460492 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
249
3101110368 เด็กหญิงชัญญพิชญ์  สุดสม โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
250
3052303529 เด็กหญิงชัญญา  จิรภาวสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
251
3120360102 เด็กหญิงชัญญา  ไชยอาดูล โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
252
3170250396 เด็กหญิงชัญญา  ธนูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
253
3111462412 เด็กหญิงชัญญาพัชร์  พัฒนาพิศาลศักดิ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
254
3071040043 เด็กชายชัยนันท์  คล้ายทรง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
255
3120340321 เด็กชายชาคริณ  เสมอพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
256
3101650519 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
257
3120360291 เด็กชายชาญวิทย์  ด่างทา โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
258
3071280104 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
259
3090880289 เด็กหญิงชาลิสา  โสนุช โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
260
3071040214 เด็กชายชิดชนก  ทรัพย์สิน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
261
3161170113 เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
262
3140621024 เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
263
3120340124 เด็กหญิงชินัญญา  ภูรีวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
264
3041820055 เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
265
3130570038 เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก
266
3031012195 เด็กชายชุติพงศ์  พงศ์วรางกุล โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
267
3021091178 เด็กชายชูตระกูล  กุหลาบขาว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
268
3052300774 เด็กชายชเนศ  อิงคสัมพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
269
3020430124 เด็กชายชโยทิต  คำวาง โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
270
3100970894 เด็กหญิงซิซีเลีย  เฮลส์วิค โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สพป.พังงา
271
3010472279 เด็กชายญาณกร  ภัทรอนันตนพ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล สพป.เชียงใหม่ เขต 1
272
3151660940 เด็กชายญาณดนัย  แผ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
273
3161380344 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
274
3071040215 เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
275
3171131020 เด็กหญิงญาณิดา  เดิมทำรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2
276
3120300313 เด็กชายญาณิน  กูรมะสุวรรณ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
277
3100690819 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
278
3020440033 เด็กหญิงญาณิศา  ท้าวพรม โรงเรียนศิริมาตย์เทวี สพป.เชียงราย เขต 2
279
3031011773 เด็กหญิงญาณิศา  บุญประเสริฐ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
280
3040740124 เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
281
3161830543 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
282
3101630102 เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
283
3071280228 เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
284
3191140629 เด็กชายฐักกูร  เหลืองรุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
285
3111460869 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนภาส โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
286
3110521722 เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
287
3071040217 เด็กหญิงฐิตาภา  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
288
3070580745 เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
289
3101630656 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปลัดรักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
290
3130320554 เด็กหญิงฐิติพร  โท้เป๋า โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
291
3111462419 เด็กชายฐิติพันธ์  พฤฒิพิบุลธรรม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
292
3190600303 เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
293
3120340709 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เมฆวัฒนากาญจน์ โรงเรียนวุฒิวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1
294
3111451716 เด็กชายณ ภีศเดช  แก่งสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
295
3090880115 เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
296
3052300147 เด็กชายณกรณ์  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
297
3052303679 เด็กหญิงณกัญดา  กุลสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
298
3170250405 เด็กหญิงณชนก  เซียวศิริกุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
299
3052300779 เด็กชายณชพล  ชนะน้อย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
300
3051490582 เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
301
3080940150 เด็กชายณชรัณต์  จิตตรีธาตุ โรงเรียนปัณณวิชญ์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
302
3011311137 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) สพป.ลำปาง เขต 1
303
3090880219 เด็กชายณฐกร  ทิศษา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
304
3111463254 เด็กชายณฐกร  หนูเจริญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
305
3170250407 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
306
3040731229 เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
307
3052301419 เด็กหญิงณฐนนท์  ฐิตินันท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
308
3121251595 เด็กชายณฐพล  พันแน่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
309
3051501291 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
310
3121251223 เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1
311
3052304726 เด็กชายณฑกร  กิ่งรุ้งเพชร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
312
3052301236 เด็กชายณธนวรรธน์  กฤตยาไชยวัฒน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
313
3111463257 เด็กชายณธรรศ  ธิบดี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
314
3120340327 เด็กชายณธีทัต  พุทธรสุ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
315
3070580268 เด็กชายณปอง  กัลติวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
316
3040750298 เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
317
3021100483 เด็กหญิงณพวรรณ  พัฒน์ธน์วัฒน์ โรงเรียนเทพนารี สพป.แพร่ เขต 2
318
3111463692 เด็กหญิงณภัค  สินธทียากร โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2
319
3080930556 เด็กหญิงณภัทร  กระจายศรี โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
320
3081550271 เด็กหญิงณภัทร  กุลวิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
321
3161390032 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
322
3052301864 เด็กชายณภัทร  ดุษฎี โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
323
3120350641 เด็กชายณภัทร  นุไชยรัมย์ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
324
3111460496 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
325
3111463261 เด็กชายณภัทร  พุทซ้อน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
326
3151660948 เด็กหญิงณภัทร  สอโส โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
327
3111460101 เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สพป.สงขลา เขต 2
328
3101111916 เด็กหญิงณภัทร  อึ่งทอง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
329
3060871253 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดีพาชู โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
330
3052300782 เด็กชายณศรณ์  เตชเมธากุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
331
3181760671 เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
332
3110980193 เด็กหญิงณัชชา  พิทักษ์บุญเขต โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
333
3040731560 เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
334
3052304839 เด็กหญิงณัชชา  แววนิลานนท์ โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา สพป.กรุงเทพมหานคร
335
3150821083 เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
336
3060870744 เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
337
3052300452 เด็กชายณัชพล  นิมิตนนท์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
338
3111463263 เด็กชายณัชพัฒน์  ลี้ไพโรจน์กุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
339
3120340394 เด็กชายณัฎฐนันท์  กังวิวรรธน์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
340
3080930659 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  สำราญจิตร โรงเรียนเจนอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
341
3131540674 เด็กหญิงณัฎธิดา  สอนหล้า โรงเรียนพวงคราม สพป.สระแก้ว เขต 2
342
3181730256 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
343
3101110897 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จินดา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
344
3060771063 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนินทร์สถาปัตย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
345
3120360107 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุตดีวงศ์ โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
346
3061620077 เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
347
3111462428 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นวลสนอง โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
348
3151210254 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นาคดี โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
349
3070580751 เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
350
3110980195 เด็กหญิงณัฏฐสุรางค์  หลีวิจิตร โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
351
3171131023 เด็กหญิงณัฏฐาวรีย์  สุธีดวงสมร โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป.มหาสารคาม เขต 2
352
3111463266 เด็กชายณัฏฐ์  ปล้องแก้ว โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
353
3170251387 เด็กหญิงณัฏฐ์ณวีร์  มาตย์ภูธร โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
354
3020800780 เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป.น่าน เขต 1
355
3052300151 เด็กหญิงณัฐกมล  วรคุณพิเศษ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
356
3111463268 เด็กชายณัฐกร  ชูกำเนิด โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
357
3111463269 เด็กชายณัฐกร  เหมสนิท โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
358
3090410115 เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
359
3101631112 เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
360
3052301066 เด็กชายณัฐกิตติ์  ประพันธ์วัฒนะ โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
361
3041820058 เด็กหญิงณัฐขวัญ  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
362
3052302751 เด็กชายณัฐชนน  แก้วยอดทอง โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
363
3090420269 เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2
364
3110980499 เด็กชายณัฐชนน  ไพณุจิตร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
365
3170250427 เด็กชายณัฐชนน  ไม้ดี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
366
3070590342 เด็กชายณัฐชัย  รัฐอมฤต โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป.นครปฐม เขต 2
367
3100700023 เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
368
3020960195 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เหลี่ยมธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2
369
3110520121 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เบ็ญระเหม โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
370
3081290444 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
371
3010472092 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
372
3070580752 เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
373
3010470459 เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
374
เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
375
3090880122 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
376
3011151318 เด็กชายณัฐดนัย  สุธรรมยอง โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน(เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
377
3111190216 เด็กหญิงณัฐธยาน์  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
378
3111462437 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหลืองประกฤติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
379
3191421029 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
380
3052301242 เด็กชายณัฐธีร์  ยิ่งกิจวิวัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
381
3140621538 เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
382
3031010551 เด็กหญิงณัฐนรี  ดีดน้อย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
383
3061600305 เด็กหญิงณัฐนรี  วังเสาร์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
384
3161830574 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
385
3111451732 เด็กชายณัฐนันท์  เจตนา โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
386
3111463271 เด็กชายณัฐนันท์  เจนยงศักดิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
387
3111461271 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
388
3151210261 เด็กหญิงณัฐนันท์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
389
3191140641 เด็กหญิงณัฐนิช  มะโนขันธุ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
390
3161410442 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
391
3111462439 เด็กหญิงณัฐนิชา  อินทมะโน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
392
3161410249 เด็กชายณัฐปคัลถ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
393
3031010553 เด็กชายณัฐปคัลภ์  เมฆดี โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
394
3101110391 เด็กชายณัฐพงษ์  เจริญงาน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
395
3181760941 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา สพป.อุดรธานี เขต 1
396
3071040221 เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
397
3040731564 เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
398
3161830581 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
399
3130320569 เด็กชายณัฐภัทร  โกศัย โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
400
3021100129 เด็กชายณัฐภัทร  ธรรมสุทธิ์ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป.แพร่ เขต 2
401
3111451734 เด็กชายณัฐภูมิ  มุสิเกิด โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
402
3070580754 เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
403
3052301946 เด็กหญิงณัฐรดา  อุณหคงคา โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
404
3140621541 เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
405
3161831237 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
406
3181760674 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
407
3052302841 เด็กชายณัฐวัฒน์  นิยมสันติสุข โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร
408
3190600328 เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
409
3020960205 เด็กหญิงณัฐวิภา  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) สพป.พะเยา เขต 2
410
3052301869 เด็กชายณัฐศรันย์  หมื่นอภัย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
411
3020430766 เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
412
3070580755 เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
413
3052304648 เด็กหญิงณิชกมล  พาชื่น โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
414
3052301948 เด็กหญิงณิชกานต์  พินิจ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
415
3150821730 เด็กหญิงณิชชยา  กาญจนบวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
416
3070580552 เด็กหญิงณิชชา  ค้ามีผล โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป.นครปฐม เขต 1
417
3161380387 เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
418
3011311069 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
419
3111462450 เด็กหญิงณิชาดา  ศิลปธีรธร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
420
3070580756 เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
421
3181760675 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
422
3041820062 เด็กหญิงณิชาภัทร  แคล้วโยธา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
423
3111470392 เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนชนม์ โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต 3
424
3060870792 เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
425
3120300336 เด็กหญิงณิชาภา  อักษรศรี โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
426
3120340332 เด็กหญิงณิชารีย์  จันทราเขต โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
427
3140621076 เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
428
3110521497 เด็กชายดนัยกฤต  คงวิทยานนท์ โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
429
3120350194 เด็กชายดนุชภร  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
430
3161170441 เด็กชายดนุสรณ์  ภาระเวช โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา สพป.ยโสธร เขต 1
431
3111463277 เด็กชายดรณ์  แก้วไทย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
432
3052300028 เด็กหญิงดลพร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
433
3010470471 เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
434
3100970168 เด็กหญิงดาวาริกา  สุพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
435
3111460913 เด็กชายดิสฮัม  หลำจะนะ โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
436
3110790511 เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ โรงเรียนเกษมทรัพย์ สพป.นราธิวาส เขต 2
437
3120340395 เด็กชายตถตา  เศรษฐสถิตย์ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
438
3101630254 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
439
3042280460 เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2
440
3052303315 เด็กชายตฤณ  นิกรปกรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
441
3111463279 เด็กชายตฤณ  มูสิการัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
442
3052300030 เด็กชายติณณ์  วิไลรัตนาภรณ์ โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
443
3130900547 เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
444
3020460706 เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สพป.เชียงราย เขต 4
445
3081740232 เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
446
3110521499 เด็กชายต้นกล้า  ลีวัฒนาพงษ์ โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
447
เด็กชายต้นธาร  เสลานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
448
3052300792 เด็กชายถิรภัทร  กิจวีรกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
449
3151680784 เด็กหญิงทยิดา  สมรูป โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3
450
3070580759 เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
451
3111481617 เด็กหญิงทรรศนีย์  หวังโชคผดุง โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป.สตูล
452
3161830607 เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
453
3111463951 เด็กหญิงทักษญา  ธัญภักดิโชติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) สพป.สงขลา เขต 2
454
3120340140 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์อุปละ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
455
3110521338 เด็กหญิงทักษอร  ฤกขะวุฒิกุล โรงเรียนดรุโณทัย สพป.ตรัง เขต 1
456
3070580297 เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
457
3052300793 เด็กชายทันตี  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
458
3151660972 เด็กหญิงทัศนันท์  ผดุงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
459
3191421047 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
460
3052302086 เด็กหญิงทิพย์ไหมทอง  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร
461
3121250676 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
462
3100700026 เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
463
3130320244 เด็กชายธนกร  เพ็ญโฉม โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
464
3052301949 เด็กชายธนกร  สุปโภชน์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
465
3111463284 เด็กชายธนกฤต  ขวัญนิมิตร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
466
3052304229 เด็กชายธนกฤต  ดำดวน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
467
3140390406 เด็กชายธนกฤต  ทัดเที่ยง โรงเรียนศรีแก้งคร้อ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
468
3031800583 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
469
3110521339 เด็กชายธนกฤต  นุ่นตา โรงเรียนดรุโณทัย สพป.ตรัง เขต 1
470
3121250680 เด็กชายธนกฤต  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
471
3020431390 เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม สพป.เชียงราย เขต 1
472
3052300795 เด็กชายธนกฤต  อุยานนทรักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
473
3130320578 เด็กชายธนชล  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
474
3060770805 เด็กชายธนดล  กระจ่างโรจน์ โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
475
3052303152 เด็กชายธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
476
3190600338 เด็กชายธนดล  อย่างสวย โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
477
3090410126 เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
478
3161831251 เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
479
3100700028 เด็กชายธนนันท์  คินธร โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
480
3010472478 เด็กชายธนพงษ์  คำญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
481
3170220336 เด็กหญิงธนพร  กาฬหว้า โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
482
3021090917 เด็กหญิงธนพร  ทาระแก้ว โรงเรียนอนุบาลร้องกวาง สพป.แพร่ เขต 1
483
3111460512 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
484
3052300158 เด็กชายธนพัฒน์  กู่ก้องกฤษฎากร โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
485
3070590246 เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
486
3170251090 เด็กชายธนภัทร  ตังตระกูล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สพป.ขอนแก่น เขต 1
487
3090420369 เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ สพป.ชุมพร เขต 2
488
3140620349 เด็กชายธนภัทร  ปัญญาสงค์ โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
489
3070580763 เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
490
3111463293 เด็กชายธนภูมิ  พัฒโน ภูมิภมร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
491
3111463294 เด็กชายธนรัตน์  เดชอรัญ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
492
3071040051 เด็กชายธนลภย์  พรามคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
493
3031011183 เด็กชายธนวัฒน์  ใจกล่ำ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
494
3031010576 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุขพร้อม โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
495
3041820064 เด็กชายธนวัฒน์  เสลา โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
496
3052300797 เด็กชายธนวัตน์  จาง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
497
3010471420 เด็กชายธนวิชญ์  ตันเจริญ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
498
3150830103 เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
499
3080930436 เด็กหญิงธนัญญา  สัมมาพรต โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
500
3052303322 เด็กชายธนัฐกรณ์  งามประดิษฐ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
501
3100700029 เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
502
3111463297 เด็กชายธนากร  ทองประสม โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
503
3170251092 เด็กหญิงธนาภา  สิงห์ประสาทพร โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สพป.ขอนแก่น เขต 1
504
3100970176 เด็กหญิงธนาวดี  เพิ่มทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
505
3120350206 เด็กหญิงธนิกาญจน์  ตันตราธิปไตย โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
506
3151660988 เด็กหญิงธนิสรา  สาทลาลัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
507
3051500410 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง สพป.สมุทรปราการ เขต 2
508
3140620140 เด็กชายธนโชติ  คำภา โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 1
509
3181760683 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
510
3161380423 เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
511
3052302719 เด็กชายธรณ์  ตั้งสถาพรชัยกุล โรงเรียนแสงโสม สพป.กรุงเทพมหานคร
512
3070590247 เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
513
3110780753 เด็กชายธรรศ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1
514
3021090133 เด็กชายธรรศ  มนกลม โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
515
3052304735 เด็กชายธรรศ  แสงจันทร์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
516
3161830646 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
517
3031800586 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
518
3052301950 เด็กชายธฤตเพชร  ตันติสมสุข โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
519
3140640108 เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป.นครราชสีมา เขต 3
520
3120350208 เด็กหญิงธัญชนก  ลาภอินทรี โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
521
3052300458 เด็กหญิงธัญญรัศม์  จิริณีธรรมกุล โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
522
3060771074 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธเนศานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
523
3081740247 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
524
3111460518 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยี่ยมพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
525
3051490057 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
526
3101631656 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
527
3060760380 เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
528
3181690216 เด็กหญิงธัญพิชชา  แสงฟ้าม่วง โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
529
3161830654 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
530
3191421075 เด็กหญิงธัญรดา่  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
531
3020800412 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
532
3120340143 เด็กหญิงธัญวรรณ  วุฒิสารวรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
533
3150830512 เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
534
3070590138 เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
535
3171121349 เด็กชายธันยพงศ์  สังขวิเชียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) สพป.มหาสารคาม เขต 1
536
3111452255 เด็กหญิงธันยพร  งามแม้น โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
537
3081290468 เด็กชายธารา  ธรรมประชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
538
3080930198 เด็กชายธาวิน  ชาติเชื้อ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
539
3120360050 เด็กชายธาวิน  ถิ่นวงค์ม่อม โรงเรียนสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3
540
3052300165 เด็กชายธิติ  ไกรเพชร โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
541
3111463699 เด็กหญิงธิติกาญจน์  อสัมภินวัฒน์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2
542
3100690165 เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
543
3070580773 เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
544
3181690101 เด็กชายธีทัต  ลิมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
545
3052303736 เด็กชายธีภพ  วิริยะโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
546
3170250838 เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
547
3040731575 เด็กหญิงธีรกานต์  เตชาติวัฒน์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
548
3121250216 เด็กชายธีรกิตติ์  ซื่อฐากร โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
549
3182270212 เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป.เลย เขต 3
550
3052303329 เด็กชายธีรพัฒน์  ธรรมพงษา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
551
3052304232 เด็กชายธีรภพ  ธรรมอักษร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
552
3111460950 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
553
3110521742 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญานิพนธ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
554
3161830665 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
555
3060860537 เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1
556
3100970765 เด็กชายธีรภัทร์  พลอยขาว โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา
557
3060870499 เด็กชายธีรวัฒน์  พรรณพัฒน์กุล โรงเรียนธัญวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
558
3101111581 เด็กชายธีรวัต  แซ่น่ำ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
559
3052301259 เด็กชายธีระ  ยรรยงชัยกิจ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
560
3051491058 เด็กชายธีราพัฒน์  ภูสินบุญญพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
561
3061610117 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
562
3120300353 เด็กหญิงธีริศรา  เลาหุไรกุล โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
563
3052302752 เด็กชายธีรโชติ  คุขุนทด โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
564
3111460955 เด็กชายธีรโชติ  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
565
3081550320 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
566
3181760151 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
567
3011310946 เด็กชายธีร์วรา  สาลี โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1
568
3111461286 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
569
3081550321 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
570
3031800313 เด็กชายนนท์จักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
571
3151230488 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  นามทอง โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
572
3060860357 เด็กหญิงนพดา  ศุกระมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก สพป.ปทุมธานี เขต 1
573
3161410275 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
574
3070580774 เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
575
3161380450 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
576
3161831275 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
577
3130320259 เด็กหญิงนภัทร  ธงทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
578
3021091244 เด็กหญิงนภัทรชล  ท่วงที โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
579
3060871266 เด็กหญิงนภัส  ปานซ้าย โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
580
3111460106 เด็กหญิงนภัสกร  สมิตไมตรี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สพป.สงขลา เขต 2
581
3052304233 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
582
3120340397 เด็กหญิงนภัสสรณ์  เหลืองกมลจินดา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
583
3120340148 เด็กหญิงนภัสสา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
584
3052301265 เด็กชายนรภัทร  ศรีปรางค์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
585
3052300809 เด็กชายนรวร  จงวุฒิชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
586
3191140675 เด็กหญิงนราพร  บุญสุทธา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
587
3052300460 เด็กชายนราวิชญ์  ตันติพิทักษ์โชติ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
588
3171121223 เด็กชายนราวิชญ์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป.มหาสารคาม เขต 1
589
3140380927 เด็กหญิงนริศรา  วรรณชัย โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
590
3071510149 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
591
3161380455 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
592
3111461288 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
593
3052301578 เด็กหญิงนฤพร  ทองปัจฉา โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
594
3041000338 เด็กหญิงนฤมล  ฤาศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล สพป.พิจิตร เขต 2
595
3011310510 เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1
596
3120340810 เด็กหญิงนลิน  แผ่เกียรติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
597
3181690106 เด็กหญิงนลิน  สินโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
598
3161830678 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
599
3052304737 เด็กชายนวดล  ทศไธสง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
600
3120340398 เด็กชายนวปฏล  ศิริพรม โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
601
3021090149 เด็กหญิงนวรัตน์  เขื่อนสอง โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
602
3060871045 เด็กชายนวิน  สุขนาน โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2
603
3100970189 เด็กหญิงนะดา  ขนาดผล โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
604
3120340150 เด็กหญิงนัชชา  ชูเกียรติโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
605
3052304738 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์ศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
606
3040990295 เด็กชายนัทธพงศ์  นาป้อม โรงเรียนอนุบาลวชิร สพป.พิจิตร เขต 1
607
3190600386 เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
608
3070170095 เด็กหญิงนัทธมน  จิณแพทย์ โรงเรียนวีรศิลป์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
609
3121250698 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
610
3040731576 เด็กชายนัธทวัฒน์  สิงห์ธนสาร โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
611
3052301361 เด็กชายนันทกร  วิชากรกุล โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
612
3060870790 เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
613
3181710073 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ สพป.บึงกาฬ
614
3161830683 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
615
3052303537 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันติยวิชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
616
3041820082 เด็กหญิงนันท์นภัส  จินเขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
617
3052302129 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองชาติ โรงเรียนราชินีบน สพป.กรุงเทพมหานคร
618
3151661004 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
619
3060871267 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เจริญหรัญ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
620
3052300167 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
621
3052302920 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังขะชาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม สพป.กรุงเทพมหานคร
622
3100690893 เด็กหญิงนัยน์ปพร  สามพิมพ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
623
3041000151 เด็กชายนาถวัฒน์  พุ่มประดับ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ สพป.พิจิตร เขต 2
624
3110790276 เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สพป.นราธิวาส เขต 2
625
3052300812 เด็กชายนิชฌาน  โพธิ์ศรีประเสริฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
626
3052302753 เด็กหญิงนิชาภา  จัมปากะนันท์ โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
627
3111460979 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
628
3111462498 เด็กหญิงนิตา  ประยูรชาติ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
629
3101630404 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
630
3110521747 เด็กชายนิติพล  ทองสินธุ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
631
3140621127 เด็กชายนิธิรุจน์  อโณทัยไพบูลย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
632
3120340569 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
633
3191430226 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2
634
3090880231 เด็กหญิงนิวาริน  เงินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
635
3080930447 เด็กชายนีรธร  ผดุงสงฆ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
636
3130900272 เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
637
3161860174 เด็กหญิงบรรณรต  บุญมี โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป.อุบลราชธานี เขต 4
638
3161870609 เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต สพป.อุบลราชธานี เขต 5
639
3071520677 เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
640
3080930448 เด็กชายบารมี  รักษ์ความสุข โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
641
3111462502 เด็กชายบุท์ริศร์  ดีจำเนียร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
642
3120360306 เด็กชายบุริศร์  กงพาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
643
3131540699 เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีทอง โรงเรียนพวงคราม สพป.สระแก้ว เขต 2
644
3111462503 เด็กหญิงบุษปภัทร  เกียรติโสภณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
645
3161830700 เด็กหญิงบูรณิมา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
646
3120350672 เด็กชายบูรพา  ภาวินทุ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
647
3081550346 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
648
3071520678 เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
649
3051491059 เด็กหญิงปฏิญญาพันธ์  รอดคลองตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
650
3111460531 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
651
เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2
652
3052303409 เด็กชายปฐวี  วรมณีจินดา โรงเรียนอำนวยศิลป์ สพป.กรุงเทพมหานคร
653
3100700032 เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
654
3020430159 เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
655
3101110989 เด็กชายปณิธิ  แก่นหิน โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
656
3121250230 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานสันโดษ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
657
3121250231 เด็กหญิงปทิตตา  ตันสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
658
3052304236 เด็กชายปธานิน  เงินศุภลักษณ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
659
3181760162 เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
660
3060871271 เด็กชายปพณธีร์  สุภะวิทยา โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
661
3031010604 เด็กชายปพนธีร์  เรืองหน่าย โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
662
3101110991 เด็กหญิงปพิชญา  ไพรญาฮก โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
663
3101111661 เด็กหญิงปพิชญา  วายุพา โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สพป.ภูเก็ต
664
3120340672 เด็กชายปภังกร  พรหมอินทร์ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 1
665
3041000157 เด็กชายปภังกร  โภคศิริโชติ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก ราษฎร์อุทิศ สพป.พิจิตร เขต 2
666
3052303336 เด็กชายปภังกร  อธิชาจิรฐา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
667
3120360124 เด็กหญิงปภัสร์สินี  สิริมังคลกิตติ โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
668
3191421121 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
669
3052302305 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภัทรภาณุศักดิ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
670
3151210305 เด็กหญิงปภาวรินท์  มาศเกษม โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
671
3120340155 เด็กชายปภาวิน  วาสนาส่งชูสกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
672
3120300371 เด็กชายปภินวิทย์  นครชัย โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
673
3031011254 เด็กชายประภวิษณุ์  ธัญญธาดา โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
674
3052301270 เด็กชายปราชญ์อังกูร  ชวิศเจริญวงศ์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
675
3111461291 เด็กหญิงปราณปริยา  เพชรสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
676
3011340028 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
677
3101630264 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
678
3052303541 เด็กชายปริยวิศว์  เลิศวัฒนะไพศาล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
679
3110530463 เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป.ตรัง เขต 2
680
3052301505 เด็กหญิงปริยากร  เจริญชนะกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
681
3061600330 เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
682
3150830516 เด็กหญิงปรียานุช  โวงประโคน โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
683
3052303163 เด็กชายปรเมศวร์  รุ่งพิพัฒนพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
684
3111451764 เด็กหญิงปลายฟ้า  ทั่งไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
685
3111452314 เด็กหญิงปวรวรรณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
686
3031800342 เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
687
3052300817 เด็กชายปวริศ  อุดมเดชวัฒน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
688
3111460535 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
689
3110980538 เด็กหญิงปวิชญา  หนูเพ็ชร โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
690
3130320276 เด็กชายปองพล  ต่อรุ่งเรืองกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
691
3140621150 เด็กชายปองภพ  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
692
3052303164 เด็กหญิงปัญชิกา  ก่อเกียรติพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
693
3140620363 เด็กหญิงปัญญวีร์  พื้นชมภู โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
694
3111463324 เด็กชายปัญญ์  แซ่จาง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
695
3161832431 เด็กหญิงปัณฑรีย์  อิทธิธรรมบูรณ์ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
696
3140621154 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บุญทีไธสง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
697
3161410300 เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
698
3052303165 เด็กชายปัณณทัต  ชลศักดิ์พิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
699
3111463325 เด็กชายปัณณทัต  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
700
3101112118 เด็กชายปัณณทัต  เวียรชัย โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต
701
3111451765 เด็กชายปัณณทัต  หมานมณี โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
702
3052303542 เด็กชายปัณณธร  พินิจวงศ์วิทยา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
703
3011340031 เด็กชายปัณณธร  ราศรีกุล โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
704
3071040240 เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
705
3090880350 เด็กชายปัณณพัฒน์  จงเอกวุฒิ โรงเรียนอรุณวิทยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
706
3110521753 เด็กชายปัณณวัชน์  วงษ์ชนะ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
707
3021100404 เด็กชายปัณณวัฒน์  กาศเจริญ โรงเรียนระเบียบพิทยา สพป.แพร่ เขต 2
708
3070580780 เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
709
3031800345 เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
710
3140621158 เด็กชายปัณณวิชญ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
711
3060771155 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สพป.นนทบุรี เขต 2
712
3020800429 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
713
3052303167 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
714
3041820092 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1
715
3110980540 เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองหยู โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
716
3052303341 เด็กชายปัณณวิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
717
3110521754 เด็กชายปัณณวินท์  สารสินพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
718
3051490590 เด็กชายปัณยพงศ์  แตงฮ่อ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
719
3151210320 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหลืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
720
3011311074 เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
721
3101650168 เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
722
3111480928 เด็กหญิงปาณิศา  ยัญญะจันทร์ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป.สตูล
723
3190600719 เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที โรงเรียนสันตยานันท์ สพป.นครพนม เขต 1
724
3120340161 เด็กหญิงปาณิสรา  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
725
3120340578 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีนพรัตนกุล โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
726
3151661482 เด็กหญิงปารย์  เหลืองศิริวรรณ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สพป.สุรินทร์ เขต 1
727
3171130946 เด็กหญิงปาริฉัตร  บุญยัสสะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2
728
3100690339 เด็กหญิงปาริแัตร  นุชถนอม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
729
3181760697 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
730
3031012515 เด็กชายปารเมศ  เพชรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สพป.พิษณุโลก เขต 1
731
3071280266 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
732
3040230216 เด็กชายปิติโชติ  จิตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
733
3052300822 เด็กชายปิยพัทธ์  เกรียติกังวาฬไกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
734
3120350232 เด็กชายปิยวัฒน์  สุภาสังข์ธนกิตต์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
735
3051500924 เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
736
3190600721 เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร โรงเรียนสันตยานันท์ สพป.นครพนม เขต 1
737
3170251567 เด็กชายปิยะภัทร  อึ้งวณิชยพันธ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพป.ขอนแก่น เขต 1
738
3070580783 เด็กหญิงปุญชพิชฌน์  อยู่กิจติชัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
739
3130900290 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
740
3151660450 เด็กหญิงปุญญิศา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
741
3070580786 เด็กหญิงปุญญิศา  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
742
3031011860 เด็กหญิงปุญญิสา  สืบสายอ่อน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
743
3101110442 เด็กชายปุญยวีร์  กิติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
744
3052304649 เด็กหญิงปุญยวีร์  พิทยาวงศ์อานนท์ โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
745
3081290948 เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
746
3052304238 เด็กชายปุณณวิช  เจียวก๊ก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
747
3111462524 เด็กชายปุณณวิทย์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
748
3111460539 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
749
3052301541 เด็กชายปุณยวัฒน์  ธำรงลักษ์ โรงเรียนดรุณพัฒน์ สพป.กรุงเทพมหานคร
750
3052302427 เด็กหญิงปุณิกา  วิทูรพงศ์ โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
751
3052303410 เด็กหญิงปุณิกา  สุวิมลพันธุ์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ สพป.กรุงเทพมหานคร
752
3121251260 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1
753
3031011278 เด็กหญิงปูติลดา  ทรัพย์รอด โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
754
3031011864 เด็กชายพงศธร  จันทรา โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
755
3070590256 เด็กชายพงศธร  วงศ์ที โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
756
3070590152 เด็กชายพงศภัค  รวีสวัสดิ์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
757
3020431401 เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม สพป.เชียงราย เขต 1
758
3071040063 เด็กชายพงศ์ปณต  จันทนา โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
759
3111463330 เด็กชายพงศ์พล  คงนคร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
760
3052301281 เด็กชายพงศ์พีระ  ทั่งทอง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
761
3191421154 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
762
3161831313 เด็กชายพชร  โกษาพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
763
3060860737 เด็กชายพชร  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย สพป.ปทุมธานี เขต 1
764
3011310959 เด็กชายพชรพล  นิลคง โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต 1
765
3052300830 เด็กชายพชรพล  พังจุนันท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
766
3111462529 เด็กชายพชรพล  วุธรา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
767
3100690178 เด็กชายพชรพล  อำลอย โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
768
3170250528 เด็กหญิงพชรอร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
769
3161831677 เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
770
3101630410 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
771
3100130607 เด็กหญิงพรกรัณย์  อริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
772
3031011870 เด็กหญิงพรชนก  ซื่อตรง โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
773
3081550365 เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
774
3021090171 เด็กหญิงพรทิพย์  สร้อยสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
775
3101631481 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
776
3031011282 เด็กหญิงพรปวีณ์  เอกอมร โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
777
3052301282 เด็กชายพรพระ  สุขโต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
778
3170270212 เด็กหญิงพรพิชชา  อริยะกอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต 3
779
3070580791 เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
780
3111462532 เด็กชายพรภวิษย์  พฤฒารัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
781
3021091286 เด็กหญิงพรรณปพร  ดอกแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
782
3040990556 เด็กหญิงพรรณพัชร  ปทุมสูติ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1
783
3040730528 เด็กชายพรรษกร  จ้อยโทน โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
784
3130900583 เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์ โรงเรียนมารีวิทยา สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
785
3052302655 เด็กหญิงพรรษสรณ์  ตั้งจิตรมณีศักดา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร
786
3111462534 เด็กหญิงพรลภัส  แซ่ซั่ว โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
787
3020430935 เด็กหญิงพรลภัส  มีจันทร์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
788
3090880239 เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
789
3070590157 เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
790
3120360368 เด็กหญิงพริษฐา  ผลดี โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3
791
3071520692 เด็กชายพร้อมคุณ  ตันติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
792
3161380529 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
793
3170250536 เด็กหญิงพลอยธิดา  ทินทา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
794
3101631534 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
795
3052304242 เด็กหญิงพลอยพชร  ทรัพย์พนาชัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
796
3170220563 เด็กหญิงพลอยไพริน  ปากวิเศษ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกุฉินารายณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
797
3060860538 เด็กชายพลัฏฐ์  ศิริพานิชย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 1
798
3110980556 เด็กชายพลากร  ชุมพาที โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
799
3070580796 เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
800
3111470292 เด็กชายพศวีร์  แก้วทัศน์ โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3
801
3052303548 เด็กชายพศวีร์  เจริญศรีวัฒนกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
802
3052301286 เด็กชายพศิน  โจวรากูร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
803
3101630269 เด็กชายพศิน  นุ้ยเจริญ โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
804
3052304345 เด็กชายพศเอก  ธุถาวร โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป.กรุงเทพมหานคร
805
3170250539 เด็กชายพสิษฐ์  ดอกรัก โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
806
3040230225 เด็กชายพสิษฐ์  ภู่ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
807
3020800439 เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
808
3140621186 เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์  เกศปรีชาสวัสดิ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
809
3052301436 เด็กหญิงพัชรนันท์  ดีประเสริฐวงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
810
3111462538 เด็กหญิงพัชรนันท์  เพชร์พรหม โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
811
3031011289 เด็กหญิงพัชรพร  หิสวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
812
3060771278 เด็กชายพัชรพล  ชูเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป.นนทบุรี เขต 2
813
3111461678 เด็กชายพัชรพล  เดชะพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป.สงขลา เขต 2
814
3071510164 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมุทรชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
815
3052304243 เด็กหญิงพัชร์พิชา  เลิศวิสิฐพล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
816
3161410315 เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
817
3081740287 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
818
3120340167 เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิงหพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
819
3161830766 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
820
3100700034 เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
821
3111481630 เด็กชายพัทธดนย์  แก้วเอียด โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป.สตูล
822
3140621637 เด็กหญิงพัทธนันท์  จตุพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สพป.นครราชสีมา เขต 1
823
3111460111 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน สพป.สงขลา เขต 2
824
3161750287 เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
825
3101110452 เด็กชายพัทธ์  เดชเจริญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
826
3100690636 เด็กชายพัทธ์ชนน  แก้วประจุ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
827
3060770615 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลิ้มธีระบัณฑิต โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
828
3042280319 เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) สพป.อุทัยธานี เขต 2
829
3111451786 เด็กชายพัทรบรรณ  ทิพย์เดช โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
830
3061600027 เด็กชายพันธุ์ระพี  เตียวสกุล โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
831
3111461682 เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป.สงขลา เขต 2
832
3121251361 เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1
833
3070580800 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
834
3100690182 เด็กหญิงพาขวัญ  เหล่าพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
835
3040730534 เด็กชายพาณิช  อินต๊ะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
836
3020460175 เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4
837
3071040247 เด็กชายพาทิส  ตันติสุขารมย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
838
3031800610 เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
839
3120350684 เด็กชายพาสกุล  ช่วยเจริญ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
840
3161830769 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
841
3111452350 เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมมา โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
842
3081290188 เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1
843
3052302091 เด็กหญิงพิชชาภา  จวงจันทร์เพ็ญ โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร
844
3052304244 เด็กหญิงพิชฌ์ธิตา  ชัยวงศ์พินิจ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
845
3100690859 เด็กหญิงพิชญธิดา  คงฤทธิ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
846
3100690858 เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
847
3052304650 เด็กชายพิชญะ  รัตนบุณฑริก โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
848
3071280131 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
849
3031010643 เด็กหญิงพิชญา  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
850
3101640100 เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
851
3181760892 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป.อุดรธานี เขต 1
852
3121250256 เด็กหญิงพิชญาภา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
853
3101111032 เด็กชายพิชญุตม์  ลีธนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
854
3090410149 เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
855
3121260083 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป.ระยอง เขต 2
856
3052301510 เด็กหญิงพิชยา  กระจ่างวิทยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
857
3020430967 เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
858
3010472490 เด็กหญิงพิมณภัทร  คูวุฒยากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
859
3111190295 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
860
3181730315 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
861
3121250258 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สกุลบริสุทธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
862
3010472104 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิทธิชัยโอภาส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
863
3111462553 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีจันทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
864
3170252136 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุวัชร์จรัส โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1
865
3031800612 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
866
3060860739 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิริวุฒิวิวัฒน์ โรงเรียนบ้านพลอย สพป.ปทุมธานี เขต 1
867
3101111607 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
868
3021090474 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อินต๊ะนอน โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
869
3052303176 เด็กชายพิรวิชญ์  ภควัฒนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
870
3121251648 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
871
3140621754 เด็กชายพิสิษฐ์  แท้ประสาทสิทธิ์ โรงเรียนปลูกปัญญา สพป.นครราชสีมา เขต 1
872
3130320667 เด็กชายพิสิษฐ์  โสมรักษ์นิชา โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
873
3051500562 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
874
3080930473 เด็กหญิงพีรญาณ์  วันสุทันต์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
875
3140621199 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีประทุม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
876
3052301897 เด็กชายพีรณัฐ  อุตมเพทาย โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
877
3111463344 เด็กชายพีรดนย์  แซ่จึง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
878
3070580803 เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
879
3071280279 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
880
3151230036 เด็กชายพีรพล  มีอยู่ไกล โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
881
3161830784 เด็กชายพีรภัทร  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
882
3111462560 เด็กหญิงพีรยา  ศรีสุขทักษิณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
883
3052303347 เด็กชายพีรศิษฏิ์  เหลืองอุไร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
884
3052301288 เด็กชายพีรัชชิน  กังวาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
885
3060770619 เด็กชายพีร์ระพี  คำฟอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
886
3052303348 เด็กชายพุฒิสรรค์  คุโรปกรณ์พงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
887
3121251649 เด็กหญิงพุทธชาติ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
888
3101630270 เด็กหญิงพูลสิริ  ฤกษ์ยาม โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
889
3170250556 เด็กหญิงฟ้าใส  นิยมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
890
3021091307 เด็กหญิงภคพร  เขื่อนแก้ว โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
891
3170250845 เด็กหญิงภคพร  ศรีเมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
892
3111463346 เด็กชายภคพล  รัตนพงษ์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
893
3052302060 เด็กหญิงภควรรณ  สุธีโสภณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
894
3100690640 เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
895
3170250559 เด็กชายภคิน  ขุมทอง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
896
3052304633 เด็กชายภคิน  ชินวุฒิพงศ์ชัย โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
897
3031012197 เด็กชายภณ  โกษาจันทร์ โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
898
3052301899 เด็กชายภทร  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
899
3052301291 เด็กชายภทรธร  บุรุษพัฒน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
900
3111460087 เด็กชายภรัณยู  นิลแสง โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
901
3120340172 เด็กชายภวัต  จันทรสา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
902
3111460557 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
903
3060870832 เด็กชายภักดิ์มาตุภูมิ  ปริศนานันทกุล โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
904
3051501341 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
905
3052302309 เด็กหญิงภัคประวีร์  ธนะโพธิพงศ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
906
3111462566 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  กิจนำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
907
3060860230 เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
908
3140650136 เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮอหรินทร์ โรงเรียนมงคลกุลวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 4
909
3161831688 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
910
3020800449 เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
911
3021100304 เด็กหญิงภัทรธิดา  เหลืองสุวรรกุล โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สพป.แพร่ เขต 2
912
3130320307 เด็กหญิงภัทรนันท์  แย้มเกษร โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
913
3161830801 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
914
3130320673 เด็กชายภัทรพงศ์  วิสุทธิศักดิ์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
915
3130320674 เด็กชายภัทรพงษ์  น้ำลึก โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
916
3101631492 เด็กชายภัทรพล  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
917
3052304747 เด็กชายภัทรภณ  ทองโพธิ์ศรี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
918
3080930484 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณธนัง โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
919
3052301582 เด็กหญิงภัทระ  เตมีศรีสุข โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
920
3191421199 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
921
3111461314 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
922
3061610004 เด็กหญิงภัทราพร  ประพาสมณเฑียร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
923
3111452377 เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
924
3010470589 เด็กชายภัทริศ  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
925
3052304247 เด็กหญิงภัทร์นภันต์  ขันธวิทย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
926
3070590164 เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
927
3110521529 เด็กหญิงภัทร์ลดา  จารุพันธ์ โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
928
3010470590 เด็กหญิงภัสสร  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
929
3060871049 เด็กชายภาคภูมิ  แก้วชูศรี โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
930
3020950409 เด็กชายภาคย์โภคิน  แสนธิการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา สพป.พะเยา เขต 1
931
3052300843 เด็กชายภาคิน  เจนช่างกล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
932
3070580811 เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
933
3052304748 เด็กชายภาณุวิชญ์  เอื้อสอนสะอาด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
934
3191421201 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
935
3111463349 เด็กชายภาม  ชูทอง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
936
3111451798 เด็กชายภาวัต  คันธฬิกา โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
937
3052302861 เด็กชายภาสกร  จิตตนุปัสน์ โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร
938
3052300845 เด็กชายภาสกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
939
3071280136 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
940
3101110472 เด็กชายภาสวุฒิ  ไม้แก่น โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
941
3100970601 เด็กหญิงภิญญาดา  ประกอบศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง สพป.พังงา
942
3140621581 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เสียมไธสง โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
943
3052303556 เด็กชายภิญญ์พิสิฐ  วัฒนกิตติเกษม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
944
3111451802 เด็กหญิงภิญ์ญพัชฌ์  เพ็ชรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
945
3040730555 เด็กชายภีมพงษ์  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
946
3120350701 เด็กชายภีมเดช  เชี่ยวชาญปฏิบัติ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
947
3130320677 เด็กหญิงภีรดา  อัครบุญสกุล โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
948
3061610031 เด็กชายภีรพัทร  ชินวงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
949
3061600029 เด็กชายภีร์กวิน  เจริญธรรมรักษา โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
950
3060870838 เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
951
3100690355 เด็กชายภูดิศ  วงศ์ไพศาลลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
952
3151681326 เด็กชายภูตะวัน  นึกมั่น โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต 3
953
3031800395 เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
954
3110980572 เด็กชายภูมินทร์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
955
3111451804 เด็กชายภูมินัฐ  พูนภักดี โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
956
3051491069 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
957
3052303559 เด็กชายภูมิรพี  กระตุฤกษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
958
3040730558 เด็กชายภูมิรพี  เลี้ยงประยูร โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
959
3052304248 เด็กชายภูมิรพี  วงศ์ป้อง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
960
3110980254 เด็กชายภูมิรัฐ  ชูเซ่ง โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
961
3101630160 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
962
3060871286 เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
963
3070590494 เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล สพป.นครปฐม เขต 2
964
3052301299 เด็กชายภูริ  สรวลเส โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
965
3101111930 เด็กชายภูริช  คล้ายสมบัติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
966
3140621224 เด็กชายภูริช  ลามศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
967
3060870840 เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
968
3111462582 เด็กหญิงภูริชญา  พรหมอินทร์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
969
3052301365 เด็กชายภูริญ  กิตติจิตต์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
970
3151661077 เด็กชายภูริณัฐ  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
971
3111463355 เด็กชายภูรินท์  คุ่มเคี่ยม โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
972
3051500938 เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2
973
3100690357 เด็กชายภูรินท์  สุทธิชน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
974
3110980573 เด็กชายภูริพัชร  สุขแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
975
3111480637 เด็กชายภูริพัฒน์  โต๊ะเหล็ม โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
976
3111463356 เด็กชายภูรี  แสงสงวน โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
977
3060871338 เด็กชายภูวริทธิ์  ขำนิล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
978
3052300270 เด็กชายภูวศิษฏ์  ตรีศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป.กรุงเทพมหานคร
979
3111463359 เด็กชายภูวเดช  นาควานิช โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
980
3130320679 เด็กหญิงภูษณิศา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
981
3110980257 เด็กหญิงมญชุ์พิชา  โปชะดา โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
982
3052301958 เด็กหญิงมณีจันทร์  วิเศษบรรจง โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
983
3140620388 เด็กหญิงมทินา  เฉลิมศรี โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
984
3052304352 เด็กหญิงมนตวัณย์  จินดาเทพกาญจน์ โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป.กรุงเทพมหานคร
985
3060871288 เด็กหญิงมนธิชา  สิงขรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
986
3100690359 เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
987
3111463709 เด็กหญิงมนรัตน์  บินหลี โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2
988
3170250588 เด็กหญิงมนัสศิกานต์  ปานแย้ม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
989
3060870500 เด็กชายมัทธิว  เหมะ โรงเรียนธัญวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต 2
990
3020960574 เด็กหญิงมาตาปิตุรักษ์  ไชยแสง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป.พะเยา เขต 2
991
3081290549 เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
992
3101111933 เด็กหญิงมีขวัญ  กุลรัตนโชติ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
993
3060870847 เด็กชายยศกร  ใบศักดิ์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
994
3101630775 เด็กชายยี่เหิง  จ้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
995
3040731594 เด็กชายยุคล  บัวเทศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
996
3020431297 เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย สพป.เชียงราย เขต 1
997
3052302404 เด็กหญิงรชยา  ไทยาภิรมย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร
998
3101630165 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
999
3052304250 เด็กชายรณกร  จินดารัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1000
3121251656 เด็กชายรณกร  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1001
3052303358 เด็กชายรณิณทร์  วิศวะโยธานันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1002
3052304651 เด็กหญิงรดา  มกรพันธ์ โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1003
3031011922 เด็กชายรดิศ  พิพัฒสัตยานุวงศ์ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
1004
3080930263 เด็กหญิงรตน  อ่วมพันธ์ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1005
3181760200 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
1006
3161170329 เด็กหญิงรมย์ชลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม สพป.ยโสธร เขต 1
1007
3121251362 เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1
1008
3111470103 เด็กหญิงรวิภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3
1009
3171130634 เด็กหญิงรวิภา  ใหญ่นอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป.มหาสารคาม เขต 2
1010
3052302405 เด็กหญิงรวิสรา  โชคดีพาณิชย์ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร
1011
3021090794 เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา โรงเรียนเจริญศิลป์ สพป.แพร่ เขต 1
1012
3020800452 เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
1013
3161830829 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1014
3052302273 เด็กชายรักษ์ธรรม  ก้อนเทียน โรงเรียนเลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1015
3101631497 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1016
3021100406 เด็กชายรังสิมันตุ์  ต๊ะคำ โรงเรียนระเบียบพิทยา สพป.แพร่ เขต 2
1017
3052304749 เด็กชายรัชชดล  นิบงคุณวัฒน์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1018
3101111064 เด็กชายรัชชานนท์  ทองชนะ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
1019
3101111411 เด็กชายรัชชานนท์  ธีระตระกูลชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สพป.ภูเก็ต
1020
3120340176 เด็กหญิงรัชภร  สถาพร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1021
3111480650 เด็กหญิงรัญชนา  เเดงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
1022
3070590496 เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล สพป.นครปฐม เขต 2
1023
3071280581 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2
1024
3021090487 เด็กหญิงรัญญารัศมิ์  แห่งพิศภวัน โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
1025
3052301307 เด็กชายรัฐธนินท์  สุวรรณวิสารท โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
1026
3052305060 เด็กชายรัฐภาคย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1027
3151230153 เด็กชายราชินทร์  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1028
3110530169 เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา สพป.ตรัง เขต 2
1029
3111480651 เด็กหญิงราวีนา  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
1030
3101640416 เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี โรงเรียนตาขุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
1031
3150830522 เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
1032
3011340038 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1
1033
3150840139 เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ โรงเรียนอนุบาลนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
1034
3070580815 เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
1035
3150820185 เด็กหญิงรุ่งทรัพย์  จะรักษ์รัมย์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1036
3191140739 เด็กหญิงรุ่งธีรา  วรวิรุฬห์วงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
1037
3052302491 เด็กชายร่มธรรม  ทวีลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สพป.กรุงเทพมหานคร
1038
3052304562 เด็กหญิงร่มพิชา  งามสวย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
1039
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป.น่าน เขต 2
1040
3181760715 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
1041
3111462597 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีวิสุทธยานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1042
3081300707 เด็กชายลักชิกา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ สพป.ลพบุรี เขต 2
1043
3010472324 เด็กชายวงศพัทธ์  วิชา โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1044
3010471589 เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1045
3150820260 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ติยะไทธาดา โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1046
3051490291 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงจิต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1047
3170250847 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1048
3130330243 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพียรพิท้กษ์ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1049
3130570073 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก
1050
3101630169 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1051
3080930273 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อักษร โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1052
3040730574 เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุทธิสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1053
3161830840 เด็กชายวณัฐ  จินตะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1054
3031011934 เด็กหญิงวนัชพร  เกิดไชย โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
1055
3031011345 เด็กชายวรชยุต  หยวกยง โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
1056
3081570428 เด็กชายวรชัย  ไชยเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
1057
3161380610 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1058
3070170211 เด็กชายวรท  กาญจนวิวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1(วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1059
3100700036 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1060
3081740319 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
1061
3052300189 เด็กชายวรพงศ์  แก้วสว่าง โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
1062
3181690141 เด็กชายวรพจน์  พรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
1063
3071040075 เด็กหญิงวรพร  อักโข โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
1064
3070580817 เด็กชายวรพรต  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
1065
เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
1066
3052304752 เด็กชายวรพล  แสงทอน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1067
3052304563 เด็กชายวรภพ  สิทธิโชควรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
1068
3020950579 เด็กหญิงวรรนพัจษร  รวมทรัพย์ โรงเรียนประชาบำรุง สพป.พะเยา เขต 1
1069
3120300573 เด็กหญิงวรวัลคุ์  สิมะบวรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
1070
3151681327 เด็กหญิงวรัญญา  วันถนอม โรงเรียนบ้านสวายซอ สพป.สุรินทร์ เขต 3
1071
3101111077 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวารินทร์ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
1072
3081550421 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
1073
3052303412 เด็กชายวรัท  โสพัศสถิตย์ โรงเรียนอำนวยศิลป์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1074
3040230257 เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
1075
3140621862 เด็กหญิงวรันธรณ์  สุทธิเทพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1076
เด็กชายวรากร  มะโนรส โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.น่าน เขต 2
1077
3161380617 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภรกรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1078
3071040285 เด็กหญิงวราลี  ภูรัต โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป.เพชรบุรี เขต 1
1079
3070590264 เด็กหญิงวราลี  อินทรพร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
1080
3111461057 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1081
3170250611 เด็กหญิงวริชญาณ์  โตวัฒน์นิมิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1082
3052303739 เด็กหญิงวริฏฐา  กัมมารพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
1083
3052304568 เด็กหญิงวรินทร  คุณค้ำชู โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร
1084
3121250282 เด็กชายวริศ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1085
3020431095 เด็กหญิงวริศรา  ปินจะ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
1086
3052302096 เด็กหญิงวริสรา  ปริญญวัฒน์ โรงเรียนราชินี สพป.กรุงเทพมหานคร
1087
3161830853 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1088
3052301589 เด็กชายวศิน  จูภาวัง โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
1089
3191140433 เด็กชายวัชรพงษ์  เงาสมรูป โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร
1090
3151681439 เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3
1091
3081740325 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปั่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
1092
3170220367 เด็กหญิงวันสิริ  พลวงศา โรงเรียนพรชัยวิชชาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
1093
3052304353 เด็กชายวายุ  เกิดผล โรงเรียนประชานิเวศน์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1094
3080930502 เด็กชายวาริท  ศรพรหมมาศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1095
3111451827 เด็กชายวิชชากร  นาคพุ่ม โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
1096
3081290222 เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1
1097
3171121366 เด็กชายวิชญ์  บุญมี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) สพป.มหาสารคาม เขต 1
1098
3181760900 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนเซนต์เมรี่ สพป.อุดรธานี เขต 1
1099
3161831706 เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1100
3132240210 เด็กหญิงวิรัลพัชร  จิรัฐิติเจริญ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
1101
3121250286 เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1102
3111460184 เด็กชายวิลดาน  สุนทร โรงเรียนทวีรัตน์ สพป.สงขลา เขต 2
1103
3111462610 เด็กหญิงวิลาสินี  สุขคำ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1104
3120300438 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สนสูงเนิน โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
1105
3140621599 เด็กชายวีรชน  ใหม่นาเพียง โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1106
3111190325 เด็กชายวีรพัส  มหาโชติ โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1107
3120340179 เด็กชายวีรภัทร  เพ็ชสภา โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1108
3021100495 เด็กชายวีรภัทร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทพนารี สพป.แพร่ เขต 2
1109
3110980593 เด็กหญิงวีรภัทรา  พัฒน์ช่วย โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สพป.พัทลุง เขต 1
1110
3020960608 เด็กหญิงวีรยา  วินทา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพป.พะเยา เขต 2
1111
3121250287 เด็กชายวีร์  มาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1112
3111462613 เด็กหญิงวีร์สุดา  จูงศิริ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1113
3140621280 เด็กชายวุฒิพงศ์  เทพนอก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1114
3011310649 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป.ลำปาง เขต 1
1115
3052300859 เด็กชายวุฒิภัทร  เปรมโคกสูง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1116
3151661110 เด็กชายศภาฤต  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1117
3161831413 เด็กหญิงศมนวรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1118
3151680109 เด็กชายศรณ์ศิริ  แก้วดี โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
1119
3121251672 เด็กชายศรรธัย  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1120
3111452437 เด็กชายศรวัสย์  ซ้ายขวัญ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
1121
3111463374 เด็กชายศรัณยพงศ์  จำเริญนุสิต โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1122
3110981396 เด็กชายศรัณย์  อินทร์บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา สพป.พัทลุง เขต 1
1123
3052304569 เด็กชายศรัณย์  เอกธัญสกุล โรงเรียนสาธิตพัฒนา สพป.กรุงเทพมหานคร
1124
3052303363 เด็กชายศรัณย์ธนัฐ  เอกเอี่ยมลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1125
3161380628 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1126
3100690657 เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1127
3010470629 เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1128
3111460577 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
1129
3161830872 เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1130
3111460578 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
1131
3101630802 เด็กชายศักดิธัช  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1132
3181760216 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
1133
3020430205 เด็กหญิงศิรดา  ประศาสน์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
1134
3130320335 เด็กชายศิรพันธ์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1135
3052304634 เด็กหญิงศิรัณภัคญ์  วีรปกรณ์ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
1136
3071040079 เด็กหญิงศิริกานดา  บัวบัลลังก์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
1137
3120360150 เด็กหญิงศิริพัธร์ทรา  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
1138
3052301909 เด็กชายศิริรัตนะ  พิรัตน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1139
3151210417 เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1140
3052303193 เด็กชายศิลา  อนันตชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
1141
3151230573 เด็กชายศิวกร  ทองอัญชา โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
1142
3100131958 เด็กชายศิวกร  พงศ์วงประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ กระบี่ สพป.กระบี่
1143
3130320337 เด็กชายศิวกร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1144
3090880147 เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื้อง โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1145
3071280145 เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 2
1146
3170250849 เด็กชายศิวณัฐ  เวียงดินดำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
1147
3081550429 เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
1148
3111461070 เด็กชายศิวัช  จันทร์อ่อน โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1149
3150820199 เด็กหญิงศิศิรา  แก้วระวัง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
1150
3101630279 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง โรงเรียนจอย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1151
3021091342 เด็กหญิงศุจีรา  ศิริกิจภิญโญกุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
1152
3111461330 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1153
3052303563 เด็กชายศุภกร  จินดาทองสกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1154
3110521375 เด็กชายศุภกฤต  เก้าเอี้ยน โรงเรียนดรุโณทัย สพป.ตรัง เขต 1
1155
3042280471 เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2
1156
3101631288 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1157
3140621294 เด็กชายศุภณัฐ  สีรัง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1158
3052300470 เด็กหญิงศุภรัตน์  พันธุ์เมธิศร์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1159
3111463379 เด็กชายศุภฤกษ์  ยอดมุณี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1160
3121250779 เด็กชายศุภวิชญ์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1161
3052300862 เด็กชายศุภวิชญ์  ม่วงสังข์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1162
3100690201 เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1163
3111480672 เด็กชายศุภสรณ์  ตรงจิต โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
1164
3100970286 เด็กชายศุภสัณห์  โชติกะมาศ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
1165
3120540161 เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สพป.ตราด เขต 1
1166
3101650877 เด็กหญิงศุภสุตา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1167
3052301368 เด็กชายศุภัช  กวีกิจธวัช โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
1168
3090880374 เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1169
3111451837 เด็กหญิงศุภากร  มุสิกวงส์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
1170
3161751159 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ
1171
3121251365 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป.ระยอง เขต 1
1172
3151661121 เด็กหญิงศุภิสรา  อินทศรี โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1173
3020800287 เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1
1174
3052300194 เด็กชายศุภโชค  ปัทมพงศ์ประยูร โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
1175
3060770900 เด็กชายสกนธ์พล  นาคเปรม โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
1176
3181360719 เด็กชายสมประสงค์  วรรณชัย โรงเรียนแสงตะวันพัฒนา สพป.เลย เขต 1
1177
เด็กหญิงสมิตา  สุขมา โรงเรียนนารีวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 1
1178
3051490594 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
1179
3170200190 เด็กชายสรธร  ศักดิ์ศศิธร โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
1180
3052304254 เด็กหญิงสรรัตน์  รัตนไพศาลวงค์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1181
3151680858 เด็กชายสรรเพชร  บานบัว โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3
1182
3111452448 เด็กชายสรวิศ  จิตณรงค์ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
1183
3100700037 เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
1184
3052301318 เด็กชายสรสิช  คิดละเอียด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
1185
3110980274 เด็กชายสรสิช  จิณรัฐ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
1186
3151681441 เด็กชายสรางค์กูล  ดีขันธ์ โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ สพป.สุรินทร์ เขต 3
1187
3130320730 เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1188
3052301519 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อัศวารักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1189
3120300454 เด็กชายสหรรษภูมิ  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
1190
3101630810 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1191
3111451841 เด็กชายสายฟ้า  นิรันดรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
1192
3110521204 เด็กหญิงสายวรรณศิลป  เสียงหลาย โรงเรียนปัญญาวิทย์ สพป.ตรัง เขต 1
1193
3120340184 เด็กหญิงสารินี  ขันติธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1194
3052301520 เด็กหญิงสาริศา  ครองศักดิ์ศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1195
3121250298 เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1196
3090410163 เด็กชายสิทธา  พินคง โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
1197
3120300455 เด็กชายสิทธิพล  คลองคต โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
1198
3060761106 เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1
1199
3052301521 เด็กหญิงสิมิลัน  คงกฤตยาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1200
3161830898 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1201
3121250949 เด็กชายสิรภพ  ธรรมถาวร โรงเรียนอารีย์วัฒนา สพป.ระยอง เขต 1
1202
3111463382 เด็กชายสิรภพ  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1203
3151680861 เด็กชายสิรภพ  โสนาพูน โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป.สุรินทร์ เขต 3
1204
เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ สพป.น่าน เขต 2
1205
3121250302 เด็กหญิงสิรยากร  แสงชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1206
3111463383 เด็กชายสิรวิชญ์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1207
3170270155 เด็กชายสิรวิชญ์  เครือภักดี โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป.ขอนแก่น เขต 3
1208
3132240220 เด็กชายสิรวิชญ์  นาใจคง โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
1209
3161170213 เด็กชายสิรวิชญ์  เปลี่ยนสี โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
1210
3111463386 เด็กชายสิรวิชญ์  รุ่งแสง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1211
3111470112 เด็กชายสิรวิชญ์  สาทรสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเสนพงศ์ สพป.สงขลา เขต 3
1212
3052303367 เด็กชายสิรวิชญ์  สุนทรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1213
3121250303 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1214
3181761531 เด็กหญิงสิริกร  คามะปะใน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
1215
3161831432 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1216
3052303741 เด็กหญิงสิรินุช  ศรัทธาบุญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
1217
3151210639 เด็กหญิงสิริยากร  วิชัยศร โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1218
3101631539 เด็กหญิงสิริยากร  สีจง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1219
3021090221 เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1220
3080930305 เด็กหญิงสิริวิมล  พิณเสนาะ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1221
3161840227 เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สพป.อุบลราชธานี เขต 2
1222
3121250790 เด็กหญิงสิรีธร  ชาติพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1223
3111460582 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
1224
3070590179 เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
1225
3140621317 เด็กหญิงสีดารัศมิ์  สุบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1226
3020440107 เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า สพป.เชียงราย เขต 2
1227
3031080525 เด็กหญิงสุจินตนา  ธุระการ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1228
3111452459 เด็กหญิงสุชญา  สิงหนาจ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
1229
3060871307 เด็กหญิงสุชัญญา  เอี่ยมสมบูรณ์ โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
1230
3110520495 เด็กหญิงสุชานาถ  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
1231
3121251680 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1232
3071040266 เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกคริ้น โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
1233
3021100149 เด็กหญิงสุณัฏฐา  สีล้ง โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สพป.แพร่ เขต 2
1234
3070590384 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป.นครปฐม เขต 2
1235
3112250205 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต 2
1236
3100130702 เด็กหญิงสุธาวี  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
1237
3161831438 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1238
3101631304 เด็กหญิงสุปัญญา  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1239
3011350139 เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา โรงเรียนจิรพิทยา สพป.ลำพูน เขต 2
1240
3120340688 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองจินดา โรงเรียนบุญประทีปวิทยาคาร สพป.ชลบุรี เขต 1
1241
3140621325 เด็กหญิงสุพิชณาย์  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1242
3151660566 เด็กชายสุภกิตติ์  โชคเกิด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
1243
3052300873 เด็กชายสุภณัท  อุดมเพทายกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1244
3101650685 เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ โรงเรียนพุทธยาศรม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1245
3111470379 เด็กหญิงสุภาวิตา  บัวงู โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสะเดา สพป.สงขลา เขต 3
1246
3120300459 เด็กชายสุรชัย  ห่วงรัตน์ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
1247
3111463388 เด็กชายสุรพงษ์  บุญสม โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1248
เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
1249
3052301914 เด็กชายสุวิจักขณ์  นุชอนงค์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1250
3091240330 เด็กชายสุวิจักขณ์  อัครจิตตานนท์ โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป.ระนอง
1251
3151680111 เด็กหญิงสโรชา  แซ่เดียว โรงเรียนบ้านโนนสังข์ สพป.สุรินทร์ เขต 3
1252
3121251322 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1
1253
3101630433 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1254
3081550453 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
1255
3101631374 เด็กชายหฤษฎ์  มณีโชติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1256
3030550360 เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
1257
3101631540 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1258
3081740352 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป.อ่างทอง
1259
3100970300 เด็กชายอคิราภ์  หนูเกตุ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
1260
3052300365 เด็กชายอชิตะ  อินทกรอุดม โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สพป.กรุงเทพมหานคร
1261
3170250670 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1262
3111190352 เด็กหญิงอชิรญา  บุญธรักษา โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
1263
3052302146 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมขจร โรงเรียนราชินีบน สพป.กรุงเทพมหานคร
1264
3052300876 เด็กชายอชิรภัทร  ลิ่มพันธ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1265
3120340188 เด็กชายอชิระ  มหรรณพนที โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1266
3101630828 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1267
3081570471 เด็กชายอติรุจ  สิงห์เถื่อน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี
1268
3110521555 เด็กหญิงอธิชา  วัฒนกุล โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
1269
3161380687 เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
1270
3052302867 เด็กชายอธิพัชร์  จีระนพสิทธิ์ โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร
1271
3052304259 เด็กหญิงอนัญญา  นันทลี พงศ์พัฒนานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1272
3120340639 เด็กหญิงอนุตตรีย์  กิจรังสรรค์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
1273
3052303370 เด็กชายอนุวัฒน์  วงศ์อู่เงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1274
3052302432 เด็กหญิงอพัชชา  รัตตะชัย โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
1275
3100690675 เด็กหญิงอพิชญา  กลมเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
1276
3101112173 เด็กหญิงอพิชญา  เร็วเรียบ โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา สพป.ภูเก็ต
1277
3081550619 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สพป.สระบุรี เขต 1
1278
3140621343 เด็กหญิงอภิปรียา  ปวบุญสิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1279
3111481390 เด็กชายอภิรักษ์  สันนก โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สพป.สตูล
1280
เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
1281
3101631323 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1282
3190601043 เด็กหญิงอภิสรา  อุประ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี) สพป.นครพนม เขต 1
1283
3070580831 เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
1284
3020430217 เด็กชายอมรเทพ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
1285
3091240123 เด็กหญิงอมลวรรณ  ชลนิธิวณิชย์ โรงเรียนอนุบาลระนอง สพป.ระนอง
1286
3052304157 เด็กชายอมเรศ  ทองเหม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร
1287
3071520981 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย สพป.สมุทรสาคร
1288
3052304607 เด็กหญิงอรวรรณ  ตุโสตร โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล สพป.กรุงเทพมหานคร
1289
3111462655 เด็กหญิงอรอินทุ์  จันทบุรี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1290
3031011448 เด็กหญิงอรุษา  นาใจ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
1291
3161410392 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
1292
3161170234 เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
1293
3060771291 เด็กหญิงอสมาภรณ์  ดาวกระจาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป.นนทบุรี เขต 2
1294
3052300883 เด็กชายอัครชาติ  จุฬามณี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1295
3052303372 เด็กชายอัครพัชร์  พันธุ์ธนุสร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1296
3052300473 เด็กชายอัครวิทย์  อัสสพงษ์สุนทร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1297
3120360337 เด็กชายอัครวินท์  ภัทราวุธ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
1298
3031580838 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสายธรรม สพป.สุโขทัย เขต 1
1299
3052303374 เด็กชายอัครัช  รุ่งผ่องศรีกุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1300
3120540057 เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง โรงเรียนอนุบาลตราด สพป.ตราด เขต 1
1301
3161390052 เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
1302
3030560076 เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วบังวัน โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) สพป.ตาก เขต 2
1303
3081550460 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
1304
3161830933 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1305
3041000045 เด็กชายอัทธ์  แก่นกำจร โรงเรียนนรบุตรศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2
1306
3010472115 เด็กหญิงอันนา  ลี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1307
3052302410 เด็กชายอัลโทนิโอ คาร์โล  ฮูซาริ โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร
1308
3052303565 เด็กหญิงอาคิรา  รัตนาธาร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1309
3021100499 เด็กหญิงอาคิรา  สุขการเพียร โรงเรียนเทพนารี สพป.แพร่ เขต 2
1310
3161830936 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1311
3111480717 เด็กชายอาชวิน  โยมเมือง โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล
1312
3052302433 เด็กชายอาชวิน  อุ่นโอสถ โรงเรียนสันติสุขวิทยา สพป.กรุงเทพมหานคร
1313
3040730624 เด็กชายอาชัญ  หน่อศิริ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
1314
3110521560 เด็กชายอาณกร  ขจรสิริสิน โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
1315
3060860332 เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
1316
3052303566 เด็กชายอานนท์  ลี้ไวโรจน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1317
3191421315 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
1318
3052303428 เด็กหญิงอาราดา  ทรัพย์ศิริไพบูลย์ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ สพป.กรุงเทพมหานคร
1319
3101110542 เด็กหญิงอาห์เดีย  หะยีเจะมะ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
1320
3111452495 เด็กชายอิทธิกร  บุญศิริ โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
1321
3052301320 เด็กชายอิทธิพัทธ์  กิตติรัตนไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
1322
3080930321 เด็กหญิงอินทพร  แจ้งใจ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1323
3052301324 เด็กชายอินทัช  เทียนเนียม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
1324
3011350191 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนอัยยสิริ สพป.ลำพูน เขต 2
1325
3052303205 เด็กหญิงอุรชา  อัชชโคสิต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
1326
3020431892 เด็กชายอ่อง  ฮินดู โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ สพป.เชียงราย เขต 1
1327
3150840174 เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรื่องสุข โรงเรียนอนุบาลนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
1328
3181761514 เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สพป.อุดรธานี เขต 1
1329
3111452503 เด็กหญิงเกวลิน  สาลิกา โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต 1
1330
3091240343 เด็กหญิงเกศราภรณ์  รถแก้ว โรงเรียนศรีอรุโณทัย สพป.ระนอง
1331
3060771292 เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษตรรุ่งเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง สพป.นนทบุรี เขต 2
1332
3111463398 เด็กชายเก่งกล้า  ธีระกุลพิศุทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1333
3020431204 เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
1334
3010471510 เด็กหญิงเขมิกา  แซ่กัง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1335
3120340405 เด็กหญิงเขมิกา  เตชะมา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
1336
3120340650 เด็กชายเจตนิพิฐ  ตุงคสวัสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
1337
3060770653 เด็กชายเจษฎา  แซ่แต้ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
1338
3011311153 เด็กชายเจษฎา  อินสอน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) สพป.ลำปาง เขต 1
1339
3031011468 เด็กชายเฉลิมราชย์  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
1340
3161831463 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1341
3151210459 เด็กชายเดชพสิษฐ์  คมพิพัฒน์พงศ์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
1342
3111463402 เด็กชายเตชทัต  ทัศญาณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1343
3131540748 เด็กชายเตชสิทธิ์  ใจประเสริฐ โรงเรียนพวงคราม สพป.สระแก้ว เขต 2
1344
3060760474 เด็กชายเตชัช  เพ็งผล โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1
1345
3070580929 เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สพป.นครปฐม เขต 1
1346
3100970316 เด็กชายเตชิน  เสรีวิสุทธิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
1347
3052301706 เด็กชายเตชินท์  ฉัตรแก้วไพศาล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1348
3020800301 เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1
1349
3110911249 เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
1350
3070170011 เด็กชายเตชินท์  ภักดิ์วิไลเกียรติ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
1351
3110521565 เด็กหญิงเธอธาวัลย์  เจริญกุล โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
1352
3111462666 เด็กหญิงเนตรดาว  อนุสาร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1353
3111463406 เด็กชายเนตรสวรรค์  โท้เพชร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1354
3081740409 เด็กหญิงเบญจพร  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) สพป.อ่างทอง
1355
3021090240 เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) สพป.แพร่ เขต 1
1356
3161400528 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
1357
3111462667 เด็กหญิงเบญญาภา  รอดสาย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1358
3120340193 เด็กหญิงเบญญาภา  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1359
3190600629 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป.นครพนม เขต 1
1360
3052302756 เด็กชายเปรม  ทศานนท์ภากร โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1361
3052301327 เด็กชายเปรม  ปานกลาง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
1362
3101110548 เด็กหญิงเปรมยุดา  ธรรมดี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
1363
3010472116 เด็กชายเพชรแท้  คุณดิลกกิตติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
1364
3150840179 เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนา โรงเรียนอนุบาลนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
1365
3101650896 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
1366
3171121091 เด็กหญิงเพียรพร  ภูลายยาว โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
1367
3120340194 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  อัปมะให โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1368
3111462668 เด็กหญิงเฟมีดา  กัลยา โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
1369
3170250698 เด็กชายเมทนี  ทองธีรภาพ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
1370
3110530129 เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป.ตรัง เขต 2
1371
3112200210 เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา สพป.ยะลา เขต 3
1372
3100970430 เด็กชายเมธิกร  หวานดี โรงเรียนสุทธินอนุสรณ์ สพป.พังงา
1373
3042280475 เด็กหญิงเมธิกานต์  มงคลศิริ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2
1374
3052300967 เด็กหญิงเมธินี  ปัญญายงค์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
1375
3031800633 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
1376
3130320764 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
1377
3070590190 เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
1378
3070590191 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
1379
3130330267 เด็กชายเอกฉัตร  ตันเฮง โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
1380
3052300895 เด็กชายเอกทัน  ตระกูลธนศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
1381
3060771325 เด็กหญิงเอฌิญา  นิลทกาล โรงเรียนเต็มรักศึกษา สพป.นนทบุรี เขต 2
1382
3020460597 เด็กหญิงเอมมิกา  จิตมโนวรรณ์ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม สพป.เชียงราย เขต 4
1383
3140621619 เด็กหญิงเอมมิตา  ขาวหมื่นไวย์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
1384
3120340196 เด็กชายแดนบดินทร์  วงศ์ผดุงธรรม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1385
3031012601 เด็กชายแทนคุณ  อิทธิพัทธ์ดิษย์กุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สพป.พิษณุโลก เขต 1
1386
3052304260 เด็กชายแทนไทย  ตั้งอมรสุขสันต์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
1387
3121250317 เด็กหญิงแพตรี  ดำคลองตัน โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
1388
3120340197 เด็กหญิงแววปราชญ์  หิมานันโต โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
1389
3161830969 เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
1390
3080930328 เด็กหญิงโชติกา  อุดมสรณ์ โรงเรียนประตูชัย สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
1391
3151681203 เด็กหญิงโสรยา  สะหุนัย โรงเรียนบ้านจังเอิล สพป.สุรินทร์ เขต 3
1392
3111463412 เด็กชายโอบบุญ  คูถิรตระการ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
1393
3101630201 เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
1394
3052303569 เด็กชายไกรวิชญ์  วิบูลย์กิจวรกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
1395
3111464277 เด็กชายไชยวัฒน์  วิสกุล โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) สพป.สงขลา เขต 2
1396
3120340444 เด็กชายไตรทศ  อภิชนสุข โรงเรียนร่มไม้ สพป.ชลบุรี เขต 1
1397
3120340654 เด็กชายไตรทศ  อิ่มสวาสดิ์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
1398
3111460598 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
1399
3120340656 เด็กหญิงไอรดา  กีรติเสนีย์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 1
1400
3120360381 เด็กหญิงไอริณ  อินทรทัต โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3