รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ประกาศผลวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระดับประเทศ)
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สังกัด สพป./สพม.
พิมพ์เกียรติบัตร
1
2382520779 เด็กหญิงกชกร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22
2
2111460292 เด็กหญิงกชกร  บุญนคร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
3
2111460293 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
4
2262380001 เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
5
2242310002 เด็กชายกนก  ผลฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
6
2111460294 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
7
2242310729 เด็กหญิงกนกกร  เชาวน์วิวัฒน์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
8
2262380002 นางสาวกนกพร  วงค์นุกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
9
2282440086 เด็กชายกนธี  เนติวงศานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
10
2302460181 เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมศาสตร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
11
2242310734 เด็กหญิงกมลนัทธ์  มหิทธิโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
12
2242310003 เด็กชายกรกฤต  ตันพงษ์พันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
13
2242310737 เด็กหญิงกรชนก  เจริญยงอยู่ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
14
2352590010 เด็กชายกรณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
15
2052303827 เด็กชายกรพลกฤต  วีระอาชากุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
16
2312480212 เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งชัยธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
17
2222690255 นายกรวิชญ์  ชูตระกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39
18
2242310007 เด็กชายกรวิชญ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
19
2111462821 เด็กชายกรวีร์  นิชรานนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
20
2242310008 เด็กชายกรวีร์  ลีลาอดิศร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
21
2262380003 นายกฤช  ตันประเสริฐ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
22
2052303829 เด็กชายกฤชตฤณ  โอฬารรักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
23
2212660011 นายกฤต  อักษรนฤนาท โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
24
2302460185 เด็กชายกฤตนพ  สุขไชยะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
25
2242320001 นายกฤตนัย  ภู่พงศ์ประพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
26
2242311117 เด็กชายกฤตภาส  กฤษณะเดชา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
27
2242320197 เด็กชายกฤตภาส  แก้วลำพูน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
28
2222690259 นายกฤตภาส  บุญโยม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39
29
2052301172 เด็กชายกฤตภาส  พรเจริญโชติ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
30
2312480213 เด็กชายกฤตภาส  ราชบุรณะ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
31
2242310357 เด็กชายกฤตภาส  หยูคล้าย โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
32
2242311120 เด็กหญิงกฤตยา  สุขถาวรประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
33
2312480406 เด็กชายกฤตวีร์  ชัยประเสริฐสุด โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
34
2292410008 เด็กชายกฤติธี  นวลขาว โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
35
2282440095 เด็กชายกฤติน  ชินกาญจนโรจน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
36
2242310017 เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
37
2242320201 เด็กชายกฤติน  ลุ่นเซียะ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
38
2312470005 เด็กชายกฤติน  เศลวัตนะกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
39
2052303831 นายกฤติน  สุขุมรัตนาพร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
40
2262380006 เด็กชายกฤติน  อารีย์รบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
41
2242310019 เด็กชายกฤติพงษ์  เหลืองนิยมกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
42
2052303835 เด็กชายกฤตเมธ  พิศาลรัศมี โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
43
2070580934 เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
44
2362550008 เด็กชายกฤษฎ์  สุวรรณไพบูลย์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
45
2242311124 นายกฤษฏิ์  กสิกพันธุ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
46
2212660021 เด็กชายกฤษฏิ์ศรัล  กันติ๊บ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
47
2262380007 เด็กชายกฤษณพัฒน์  พ่วงรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
48
2242311125 เด็กชายกฤษติธี  โชติคราม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
49
2052301341 เด็กชายกวีรภัทร์  ไชยไธสง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
50
2292420005 เด็กชายกษิดินทร์  หมัดดะอี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
51
2262380200 เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8
52
2110521644 เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
53
2111462828 เด็กชายกษิดิ์เดช  จูห้อง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
54
2242320004 เด็กหญิงกอบเกื้อ  ฐานทองดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
55
2302460189 เด็กชายกัญจนจักก์  สุขประเสริฐ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
56
2052300659 เด็กชายกัญจน์ธนัช  เตชะวิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
57
2292420007 เด็กหญิงกัญญานัฐ  บุญสนอง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
58
2212670005 เด็กหญิงกัญญาพัชร  มีทรัพย์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
59
2372500006 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ร่วมรัตนตรัย โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
60
2242360008 เด็กหญิงกัญญาวีณ์  รัฐศานติบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
61
2170250854 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ้วนไตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
62
2052303837 เด็กชายกัณณพงศ์  กาญจนกุลดำรง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
63
2242310026 เด็กชายกันตณัฐ  รัตกิจนากร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
64
2242310027 นายกันตพงศ์  ทับเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
65
2282440103 เด็กชายกันตพงศ์  พันธุ์ศิโรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
66
2282440106 เด็กชายกันตภณ  ตราหยก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
67
2111460299 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
68
2292410016 เด็กชายกันตินันท์  ทองราเมธา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
69
2212671065 นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37
70
2262400104 เด็กชายกานต์ดนัย  ไชยโย โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
71
2242310743 เด็กหญิงกานต์ธิดา  โอปิลันธน์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
72
2262401197 เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10
73
2242310744 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิจเกษตรสถาพร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
74
2111460304 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
75
2242310747 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมุทโคดม โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
76
2332610529 เด็กหญิงกานต์รวี  แย้มจะบก โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
77
2242320210 เด็กหญิงกานต์สิรี  กันทรวิชัยวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
78
2302460199 เด็กชายกายสิทธิ์  อุทัยรังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
79
2242320211 เด็กชายกิจการ  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
80
2052303842 เด็กชายกิตติ  โอภาสเมธีกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
81
2302460200 เด็กชายกิตติกานต์  กิจรุ่งโรจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
82
2242360010 เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
83
2262380016 เด็กชายกิตติพศ  ตันตระกูล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
84
2232720201 เด็กชายกิตติภพ  แจ่มแสง โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42
85
2052303845 เด็กชายกิตติ์ชนม์  อนุรัชชนานันท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
86
2342570317 นางสาวกิติญาดา  ลิมเรืองรอง โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27
87
2052300660 เด็กชายกิรกฤต  ปิณฑวิรุจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
88
2101111712 เด็กหญิงกิรณา  ว่องนิติธรรม โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
89
2302460203 เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
90
2262380019 เด็กหญิงกุลชลี  สิริแสงสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
91
2302460204 เด็กหญิงกุลญาดา  แจวอาภาชล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
92
2052302632 เด็กหญิงกุลธาริณี  เจนจรัสโชติ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร
93
2242320212 เด็กชายกุลพัชร  ชนานำ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
94
2352580151 เด็กชายก่อพิสุทธิ์  ชาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
95
2262400115 เด็กชายก้องกิดากร  แก้วกำเหนิดพงษ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
96
2302460206 เด็กชายก้องภพ  ชูคลี่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
97
2242310035 เด็กชายก้องภพ  เติมวรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
98
2052300661 เด็กชายก้องภพ  ปิยะกมลานนท์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
99
2031012309 เด็กชายก้องภพ  วิบูลสวัสดิ์วัฒนา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1
100
2052300662 เด็กชายก้องภพ  ศรีนุช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
101
2222680024 เด็กชายก้องภูคุณ  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38
102
2292420112 เด็กหญิงขนบพร  เพชรชู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
103
2282440123 เด็กชายคณพศ  ถิ่นหนองจิก โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
104
2252340515 เด็กชายคณพศ  น้ำดอกไม้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
105
2332610133 เด็กชายคณาธิป  พลัดเมือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
106
2242310039 เด็กชายคณิติน  เลี่ยงโรคาพาธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
107
2052303847 เด็กชายคณิน  นิยมพัฒนาพาณิชย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
108
2111462843 เด็กชายคณิศร  กิรติพงษ์วุฒิ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
109
2312470014 เด็กชายคณิศร  สว่างไสว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
110
2052303849 เด็กชายคมกฤษ  อริยพล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
111
2312470015 เด็กชายคมชาญ  กาญจนเกษตรกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
112
2242310043 เด็กชายคมิก  กรุตอินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
113
2052303850 นายครองภพ  มั่นคง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
114
2332610134 นายคุณากร  กลายกลาง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
115
2052303851 เด็กชายคุณานนต์  คูศิริวิเชียร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
116
2232710017 เด็กหญิงจรัญยา  ศรีมหาโกศล โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41
117
2242310047 เด็กชายจรูญโรจน์  อมรปฏิเวธ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
118
2242310756 เด็กหญิงจอมขวัญ  ชีวินไกรสร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
119
2292420012 เด็กชายจอมยุทธ์  พูนช่วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
120
2332610138 นายจักรกฤษณ์  โพธิแสง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
121
2170250856 นายจักรภัทร  ทุติยภาค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
122
2052301343 เด็กชายจักริน  นวกิจวัฒนา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
123
2262380021 เด็กชายจักรินทร์  ศิลสว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
124
2292410025 เด็กหญิงจาฏพัจน์  จารุโภคาวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
125
2282430015 เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
126
2242320217 เด็กชายจิณณวิชญ์  จันทเบญจม์ภัทร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
127
2052303575 เด็กหญิงจิดาภา  ซื่อดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
128
2312480222 เด็กหญิงจิดาภา  พรกระแส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
129
2052303855 เด็กหญิงจิดาภา  รัตนถาวร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
130
2242320218 เด็กหญิงจิดาภา  ลีลาพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
131
2242310049 เด็กชายจิตรภาณุ  อรุโณทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
132
2302460214 เด็กหญิงจินดามณี  ศรีหะรัญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
133
2332610537 เด็กหญิงจินดารัตน์  เลิศคุณลักษณ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
134
2362550050 นางสาวจินต์จุฑา  บุราณรักษ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
135
2242310765 เด็กหญิงจินต์ชุตา  กิตติธรรมโม โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
136
2282440130 เด็กหญิงจินต์ธามนต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
137
2292420015 เด็กชายจิรฐา  รัตนบุษยาพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
138
2242310051 เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
139
2252340516 เด็กชายจิรทีปต์  แย้มสระโส โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
140
2242310052 เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
141
2242320010 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งสุวรรณพงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
142
2362560013 นายจิรภัทร  ชุติมันตพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26
143
2242310054 เด็กชายจิรภัทร  บำรุง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
144
2222690281 นายจิรภัทร  เหลืองวิโรจน์ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สพม. เขต 39
145
2242311089 เด็กชายจิรวัฒน์  นาคเสนาธนสิทธิ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1
146
2282440132 เด็กชายจิรสิน  มากบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
147
2242320011 เด็กหญิงจิรัชญา  แผ่นหิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
148
2242310767 เด็กหญิงจิรัชญา  เวียงเเก้ว โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
149
2242321077 นายจิรัฏฐ์  คณารักษ์สันติ โรงเรียนหอวัง สพม. เขต 2
150
2382520789 เด็กชายจิรันธนิน  เกษียร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22
151
2111462861 เด็กชายจิรายุ  หงส์อมตะ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
152
2292410029 นายจิรายุ  อินทรธนู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
153
2242320226 เด็กชายจิรเจษฎ์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
154
2262380028 เด็กชายจิเรห์  ปลั่งแสงไพฑูรย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
155
2242310061 เด็กชายจีรภัทร  ยิ่งสุทธิพันธ์ุ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
156
2352590050 เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
157
2302460218 เด็กชายจีราวัฒน์  พงศ์ธนาเอก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
158
2332610541 เด็กหญิงจุฑามาศ  รัตนพงษ์วณิช โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
159
2242310768 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทวีสุขเสถียร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
160
2242311158 เด็กชายฉันทณัฏฐ์  ไมยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
161
2242360023 เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
162
2111462866 เด็กชายชญานนท์  ไชยานุกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
163
2242320228 เด็กชายชญานิน  เสกธีระ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
164
2252390089 นางสาวชญานิษฐ์  ศรีวิลัย โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9
165
2111462867 เด็กชายชณัฐปกรณ์  สิรินทรโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
166
2242320236 เด็กหญิงชนรดา  พฤกษ์ประมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
167
2372500027 เด็กหญิงชนากานต์  อมริวพุธพนนิช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
168
2212670613 เด็กชายชนาธิป  ศรีเริญ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
169
2232720021 เด็กชายชนาธิป  สัจสันตินุกูล โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
170
2372500030 นางสาวชมพูนุช  เต็มภัทราโชค โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
171
2242310067 เด็กชายชยนันต์  แสนดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
172
2262400158 เด็กชายชยพล  หล้าแหล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
173
2292410036 เด็กชายชยรพ  ศรีทองกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
174
2332610153 เด็กชายชยุต  จุนถิระพงศ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
175
2052303868 เด็กชายชยุต  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
176
2170250857 เด็กหญิงชลิดา  ปิติมนตรีกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
177
2111460321 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
178
2332610543 เด็กหญิงชวิศา  ธนากูลพงศ์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
179
2342620043 นางสาวชัชชญา  พันธ์นา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32
180
2302460238 เด็กหญิงชัชชญา  เลิศไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
181
2242310782 นางสาวชัชชญา  สร้อยทอง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
182
2242311166 เด็กชายชัดชาญ  ทรัพย์สมานวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
183
2222690523 นายชัยชนะ  จังติยานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
184
2312480094 เด็กชายชาคริต  หลวงจันทร์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
185
2332610167 นายชาญ  เกียรติอำนวย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
186
2372490055 เด็กชายชาญวิชญ์  กมลรัตน์ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19
187
2242311169 เด็กชายชานน  ภิญโญธรรมโนทัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
188
2352580169 เด็กชายชานนท์  เจษฎารวมผาสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม. เขต 28
189
2282440154 เด็กชายชารีฟ  หมัดอาดัม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
190
2111460323 เด็กหญิงชาลิสา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
191
2010472557 เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
192
2212660100 เด็กชายชิน  สุวรรณสิงห์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
193
2262400167 เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
194
2382530021 นายชินาธิป  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23
195
2242310077 เด็กชายชิษณุชา  สันติอมรทัต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
196
2262380037 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
197
2332610169 เด็กชายชิษณุพงศ์  แสงดา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
198
2242310078 เด็กชายชีวานนท์  ชุลีคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
199
2292420261 นายชุณหะวัณ  เอียดเฉลิม โรงเรียนพัทลุง สพม. เขต 12
200
2242310790 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิยธีรวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
201
2242360034 เด็กหญิงชุติมา  แก้วชัง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
202
2010471856 เด็กชายญาณรัก  ถาวรรุ่งกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
203
2242310400 เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีเจริญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
204
2312480095 นายญาณศรณ์  อังคณาวิศัลย์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
205
2262380041 เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
206
2111460324 เด็กหญิงญาณิศา  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
207
2081290874 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สพป.ลพบุรี เขต 1
208
2242310795 นางสาวญาโณณัทฐ์  ถวัลย์เสรีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
209
2242310080 เด็กชายฐกฤต  วงศ์เจริญแสงสิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
210
2031012322 เด็กชายฐณะวัฒน์  นาคมอญ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1
211
2052303876 เด็กชายฐนณัฏฐ์  ศรีสงวนสัตย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
212
2242310081 เด็กชายฐนวัฒน์  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
213
2202640197 เด็กหญิงฐนิศรา  ธงทอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34
214
2302460254 เด็กชายฐพัชร์  ไชยรัตน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
215
2242310798 เด็กหญิงฐานิกา  กุลธนปรีดา โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
216
2170250863 นางสาวฐานิตา  ฤกษ์ธนะขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
217
2242310082 เด็กชายฐาปกรณ์  พิพัฒน์ผจง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
218
2262380044 นายฐิตินันท์  ประเดิมชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
219
2362550076 เด็กชายฐิติบูรณื  ศรีมณี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
220
2242320255 เด็กชายฐิติภูมิ  โกมุทานุสรณ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
221
2052303877 เด็กชายฐิติวัชร  โกศลพัฒนดุรงค์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
222
2052303879 เด็กชายณชนก  ธาราชีวิน โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
223
2242320258 เด็กชายณฐกร  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
224
2111462894 เด็กชายณฐนนท์  เสรีลิขิตกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
225
2170250865 นายณฐนพ  เมธาธราธิป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
226
2342630038 เด็กชายณฐพล  ชุณห์กุล โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33
227
2292420022 เด็กชายณฐภัทร  ไชยพานิช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
228
2052302030 นายณดล  บุญพรหมธีรกุล โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ สพป.กรุงเทพมหานคร
229
2242310091 เด็กชายณธร  ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
230
2111463598 เด็กชายณธัญ  จตุรพฤกษ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สพป.สงขลา เขต 2
231
2242310093 เด็กชายณธัฎพงษ์  ศักดิ์มณีวงศา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
232
2292410049 เด็กชายณพงษ์ธร  เจริญลาภ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
233
2111460328 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
234
2242320260 เด็กชายณพล  พรอนันต์รัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
235
2242310094 เด็กชายณพัฒ  ทวีวงศ์วรพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
236
2052304202 เด็กชายณภัค  เวชสุรียะกุล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
237
2242320867 เด็กชายณภัทร  ตติยการุณวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สพม. เขต 2
238
2052303583 เด็กชายณภัทร  ธานินทร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
239
2242320265 นายณภัทร  ธารไกรทอง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
240
2242320263 เด็กชายณภัทร  บวรนิรัตติศัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
241
2170250866 เด็กชายณภัทร  ปังประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
242
2170250867 เด็กหญิงณภัทร  พรหมโคตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
243
2242311186 เด็กหญิงณภัทร  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
244
2332610182 เด็กชายณภัทร  ฟ้าคุ้ม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
245
2242310095 เด็กชายณภัทร  มาฆะเซ็นต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
246
2222691206 นายณภัทร  สมิทธิกร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39
247
2252330419 เด็กหญิงณภัทร  สุขเจริญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
248
2302450088 เด็กชายณภัสสกรณ์  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา สพม. เขต 15
249
2242320267 นายณรรถกฤษ  ธีระรัชชานนท์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
250
2242320268 เด็กหญิงณัจฉรีญา  ศิริพ่วงพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
251
2212660911 เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. เขต 36
252
2052303891 เด็กหญิงณัชชา  ชัยบุรานนท์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
253
2292410052 เด็กหญิงณัชชา  ญาณหาร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
254
2242310814 เด็กหญิงณัชชา  มโนภินิเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
255
2282430042 เด็กหญิงณัชชา  แสงแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
256
2332610189 เด็กชายณัชพล  น้อมสูงเนิน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
257
2242320026 เด็กหญิงณัฏชนน  รัชฏะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
258
2052303892 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  แซ่โง้ว โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
259
2242310818 เด็กหญิงณัฏฐพร  ชมภูโคตร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
260
2242320276 เด็กหญิงณัฏฐากร  ธำรงค์อนันต์สกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
261
2242310101 เด็กชายณัฏฐ์กณิษ์  อภิมุขกุญช์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
262
2111462907 เด็กชายณัฐกมล  พลด้วง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
263
2282430048 เด็กชายณัฐกร  อุรุพงศ์พิศาล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
264
2242311095 เด็กชายณัฐกฤช  เมฆไพบูลย์วัฒนา โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1
265
2282440180 เด็กชายณัฐกันต์  ตัณฑวณิช โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
266
2262400188 เด็กชายณัฐกันต์  แสงนิล โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
267
2052303895 เด็กชายณัฐชนน  วิวัฒนะวัฒนาการ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
268
2352580431 นางสาวณัฐชยา  จันทสนธ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28
269
2302460274 เด็กหญิงณัฐชยา  ล้อประเสริฐกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
270
2140621629 เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์ โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สพป.นครราชสีมา เขต 1
271
2242310103 เด็กชายณัฐชานนท์  โสนุช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
272
2242310826 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธาดาชัยพงศธร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
273
2262380056 เด็กหญิงณัฐณิชา  หงส์เลิศนภากุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
274
2052303898 เด็กชายณัฐดนัย  คุลิมา โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
275
2292410062 เด็กชายณัฐดนัย  จู่ทิ่น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
276
2111462912 เด็กชายณัฐดนัย  พงษ์ธรรมรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
277
2272350676 เด็กชายณัฐดนัย  สุวรรณศิริเขต โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สพม. เขต 5
278
2312480242 เด็กหญิงณัฐติญา  บุญรอด โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
279
2312480438 นางสาวณัฐทิชา  บูรณะเรข โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
280
2262400202 เด็กชายณัฐนนท์  อมรเมศวรินทร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
281
2242361786 เด็กหญิงณัฐนพิน  โสภา โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6
282
2242310109 เด็กชายณัฐนันทภูมิ  ฉายไพโรจน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
283
2302460277 เด็กชายณัฐนันท์  กิตติเจริญสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
284
2242310111 เด็กชายณัฐนันท์  ชินวรกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
285
2242310831 เด็กหญิงณัฐนา  โชคบุญเจริญ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
286
2312480440 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปกรณ์วิจิตร โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
287
2292410689 เด็กหญิงณัฐนิชา  สุขพาสน์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11
288
2342630325 เด็กชายณัฐพนธ์  สัจวิทย์วิศาล โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33
289
2052303901 เด็กหญิงณัฐพร  คุณรัตนาภรณ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
290
2252330429 เด็กชายณัฐพล  จินตกสิกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
291
2332610203 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนพีระเดช โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
292
2052303902 เด็กหญิงณัฐพิชชา  วุฒิวิริยะหาญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
293
2052303903 เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์อภิรักษกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
294
2242310114 เด็กชายณัฐภูมิ  บำรุงชูเกียรติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
295
2282440192 นายณัฐวะกร  มีแสง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
296
2242320285 เด็กชายณัฐวัฒน์  เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
297
2332610211 เด็กชายณัฐวินทร์  แย้มประเสริฐ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
298
2242310117 เด็กชายณัทณพงศ์  ปิติอริยะนันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
299
2332610213 เด็กชายณัทโชค  อินทรกำแหง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
300
2111460343 เด็กหญิงณิชกานต์  กิจมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
301
2312480563 เด็กหญิงณิชกานต์  คงคางาม โรงเรียนแกลง สพม. เขต 18
302
2212660154 เด็กหญิงณิชกานต์  เนตตกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
303
2111460345 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
304
2282440197 เด็กหญิงณิชา  โสภานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
305
2111460347 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
306
2282440198 เด็กหญิงณิชากร  จันทร์มุข โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
307
2302460282 เด็กหญิงณิชากร  จันทวงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
308
2242310840 เด็กหญิงณิชาภัส  พลับพลึง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
309
2202640273 นางสาวณิชารัศม์  พุ่มภัทรชาติ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34
310
2111460350 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
311
2372500061 เด็กหญิงณุกานดา  สารวิทย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
312
2242320035 เด็กชายดนุสรณ์  เวียงโอสถ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
313
2362560044 นางสาวดลชนก  ลามะให โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26
314
2052303909 เด็กชายดวิษ  บุญยกิจโณทัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
315
2372510138 เด็กชายดิษฐกานต์  พงษ์ลิมศรี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม. เขต 21
316
2352590101 เด็กชายดีดี  ประดิษฐกุล โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
317
2242360061 เด็กชายดุลยพัฒน์  พรพนาวัลย์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
318
2302460291 เด็กชายตนุภัทร  ภูริวัฒนกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
319
2052303910 เด็กชายตฤณ  ศรีวราหกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
320
2292410709 เด็กชายติณณภพ  ทวีพันธ์ โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11
321
2212670238 นายตุลธร  ศรีดอนชัย โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
322
2010471118 เด็กชายต่อลาภ  อินกองงาม โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
323
2111462926 นายต้นข้าว  จิตรนิรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
324
2242310121 เด็กชายต้นน้ำ  พรหมมินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
325
2302460293 เด็กชายต้นปี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
326
2282440202 นายทยากร  เจี่ยสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
327
2052303912 เด็กหญิงทยาภา  ไทยแท้ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
328
2242320295 เด็กชายทวี  ตั้งวิจิตรสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
329
2242310123 เด็กชายทศธรรมรังสี  รัตนเสถียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
330
2252330106 เด็กชายทศพร  ลีฬพงษ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3
331
2302460295 เด็กชายทัตเทพ  หลักเมือง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
332
2242310124 เด็กชายทัพพสาร  สุขสุธรรมวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
333
2111462933 เด็กชายทานทัต เคอนิค  มาร์เยอร์-ชอล์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
334
2372500065 เด็กชายทิวัตถ์  ฉัตรคำ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
335
2052303914 เด็กชายทีฆ์กฤช  ทีฆรัชตธนกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
336
2242320301 เด็กหญิงธชษร  ประชุมวรรณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
337
2242320302 เด็กหญิงธนกมล  คงสนธิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
338
2292410082 เด็กชายธนกร  ไชยยุทธ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
339
2242310128 เด็กชายธนกร  ผาวิรุฬห์สิริ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
340
2052303918 เด็กชายธนกฤต  ธนสารสาคร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
341
2111462941 เด็กชายธนกฤต  ร่มพฤกษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
342
2302460302 เด็กชายธนกฤต  วชิรอนันต์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
343
2312480110 เด็กชายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
344
2312480112 เด็กชายธนกานต์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
345
2242310131 เด็กชายธนฑัต  เงาเทพพฤฒาราม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
346
2332610233 เด็กชายธนธรณ์  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
347
2242320886 เด็กชายธนนันท์  ตันศราวุธ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สพม. เขต 2
348
2052303597 เด็กชายธนพงศ์  เนื่องสิกขาเพียร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
349
2212670697 เด็กชายธนพนธ์  ภัทรเคหะ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
350
2242310135 เด็กชายธนพนธ์  ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
351
2282440209 เด็กหญิงธนพร  หลักบ้าน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
352
2302460304 เด็กชายธนพัฒน์  คุปต์ธรรมสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
353
2101111770 เด็กชายธนพัฒน์  รีชีวะ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
354
2252340349 เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ โรงเรียนสายปัญญารังสิต สพม. เขต 4
355
2052301348 นายธนภัทร  คลังนาค โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
356
2262401278 นายธนภัทร  ตามบุญ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10
357
2312480450 นายธนภัทร  เตชะทวีกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
358
2242360067 เด็กชายธนภัทร  มโนอิ่ม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
359
2262380067 นายธนภัทร  เอี่ยมจ้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
360
2242310595 นายธนภูมิ  คงสุทธิ โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1
361
2342630061 เด็กชายธนภูมิ  พิศวง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33
362
2051490537 เด็กชายธนยศ  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
363
2262380068 เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
364
2052303924 เด็กชายธนวัฒน์  เตชะนิรัติศัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
365
2242320117 เด็กชายธนวัฒน์  นาวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2
366
2222691246 นายธนวัฒน์  สมพงศ์พันธุ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39
367
2052303925 เด็กชายธนวิชญ์  ธนการพาณิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
368
2342570341 นายธนวิชญ์  แสบงบาลเจริญชัย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27
369
2272350892 เด็กชายธนวิน  สำแดงภัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. เขต 5
370
2010471132 เด็กชายธนวินท์  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
371
2242310140 เด็กชายธนัช  คะจิตแขม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
372
2111462952 เด็กชายธนัช  แซ่หลี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
373
2242310141 เด็กชายธนัชสรศ์  จันทร์เกษมสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
374
2332610567 เด็กหญิงธนัญชนก  ทีฆรัตนมงคล โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
375
2262380069 นายธนาทิตย์  ประดับไทย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
376
2262400243 เด็กชายธนาสรรค์  คำดี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
377
2052304666 เด็กชายธนิสร  อรรถเวชกุล โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ สพป.กรุงเทพมหานคร
378
2242310145 เด็กชายธนเดช  สงวนสัตย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
379
2302460313 เด็กชายธนเดช  หนูชัยแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
380
2242310147 เด็กชายธนเมศร์  เกล้าไพศาลกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
381
2302460314 นายธนโชติ  โรจนวานิชกิจ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
382
2242310858 เด็กหญิงธมกร  สูงสว่าง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
383
2242310861 เด็กหญิงธมล  เตชาทวีวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
384
2302460316 เด็กหญิงธรรมญาดา  สุธรรมานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
385
2332610253 เด็กชายธรรมนูญ  สรณาคมน์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
386
2262400244 เด็กชายธรรมภณ  พลายแดง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
387
2242310148 เด็กชายธรรศธรรม  เอื้อกูลวราวัตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
388
2262380071 เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
389
2242310781 นางสาวธวัลรัตน์  พรหมศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
390
2342620156 เด็กชายธัชพล  วงศ์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
391
2010471894 นายธัญกร  ยันตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
392
2342620159 เด็กหญิงธัญญรัศม์  ลีลัครานนท์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
393
2312480121 นายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
394
2332610570 เด็กหญิงธัญรดี  วงษ์พิทักษ์โรจน์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
395
2242311227 เด็กหญิงธัญรมย์  อวเกียรติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
396
2242310446 เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  สุธรรมเกษม โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
397
2292420154 เด็กชายธัญเทพ  ประทุมรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
398
2242311228 เด็กหญิงธันยธรณ์  ประเสริฐวชิรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
399
2242311229 เด็กหญิงธันยพร  ประเสริฐวิชรากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
400
2342620163 นางสาวธันยพร  ปริวัฒนศักดิ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
401
2242320041 เด็กชายธัมคูณ  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
402
2052303931 เด็กชายธาดา  พรหมลิขิตชัย โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
403
2242320325 เด็กชายธาม  ศศิแสงศุภร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
404
2332610260 นายธาม  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
405
2302460324 เด็กชายธารทองเทพ  อมเจริญทรัพย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
406
2052303932 นายธิติ  ชื่นจิตต์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
407
2332610262 เด็กชายธิติ  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
408
2242310150 เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
409
2312480256 เด็กชายธิติภัทร  ฤทธิกุลสิทธิชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
410
2242310151 เด็กชายธิติวัฒน์  ไตรศรีศิลป์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
411
2222680299 เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38
412
2242311232 เด็กชายธีธัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
413
2292410100 เด็กชายธีธัช  ประสิทธิ์วิไล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
414
2080930621 เด็กชายธีธัช  วงศ์วีรยุทธ์ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
415
2332610809 เด็กหญิงธีมา  รัตนศิริมณีเวย์ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ สพม. เขต 31
416
2242320328 เด็กชายธีรดณย์  ศักดิ์เพชร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
417
2282440232 เด็กชายธีรติ  ชมบุญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
418
2242310154 เด็กชายธีรธัญ  จันทร์เฉลิม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
419
2372500073 นางสาวธีรนาฏ  กันต์พิทยา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
420
2302460327 เด็กชายธีรพัฒน์  เดชายนต์บัญชา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
421
2362550130 เด็กชายธีรภัทร  ตรงเมธีรัตน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
422
2052303936 เด็กชายธีรภัทร  วัฒนเสรี โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
423
2292420029 นายธีรวิชญ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
424
2332610270 เด็กชายธีรัตม์  สันติลินนท์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
425
2052303938 เด็กชายธีรโชติ  คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
426
2242310156 เด็กชายธีร์  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
427
2262380077 เด็กชายธีร์กวีน  กาญจนแสนส่ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
428
2052303939 เด็กชายธีร์ธวัช  วิรุฬหะรัตน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
429
2242310159 เด็กชายธีร์ภวินท์  เหมือนเพชร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
430
2242320044 เด็กชายนที  ตรีศูลรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
431
2010471903 นายนนทพัทธ์  รัตนพันธุ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
432
2242311238 เด็กชายนพณัฐ  ภู่วโรดม โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
433
2262400259 เด็กชายนพณัฐ  ยาวไธสง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
434
2252330457 เด็กชายนพนนท์  นิภานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
435
2312480125 เด็กชายนพนิธิ  พุทธเจริญ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
436
2242310162 เด็กชายนพรุจ  สอดศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
437
2242310164 เด็กชายนพัสสต์  ศิวะเพ็ชรานาถ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
438
2292410106 เด็กชายนภนต์  เลาหะสราญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
439
2052303947 เด็กหญิงนภสร  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
440
2242310872 เด็กหญิงนภัทร  จินดาวิจักษณ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
441
2282440245 เด็กหญิงนภัส  ธรรมกิจจาธร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
442
2111460368 เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
443
2312470057 เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
444
2052303949 นายนรกิตติ์  สุทธินรเศรษฐ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
445
2262400265 เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
446
2052303950 เด็กชายนรวิชญ์  นวสิริพงศ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
447
2202650229 เด็กชายนรากร  ฝั้นตาเกี้ยว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
448
2242320340 เด็กชายนราวิชญ์  มีคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
449
2372500080 นายนรุตม์ชัย  วัชรพงศ์จรัส โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
450
2242320897 นายนฤพล  จิรายุอานนท์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สพม. เขต 2
451
2282440249 เด็กชายนฤสรณ์  ปราบพล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
452
2111460372 เด็กหญิงนวชนก  เลิศบุญสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
453
2372500081 เด็กชายนวพล  ทามาลี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
454
2242310168 เด็กชายนวพล  วชิรศักดิ์สุนทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
455
2170250880 นางสาวนัชชา  กิจควรดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
456
2332610285 เด็กชายนัทฐ์เศรษฐ์  นำสว่างรุ่งเรือง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
457
2292410745 เด็กหญิงนัทธมน  ตุ่นหรัด โรงเรียนศรียาภัย สพม. เขต 11
458
2242310883 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ค้าธัญญมงคล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
459
2342620169 เด็กชายนันทพงศ์  เรืองสุขศรีวงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
460
2352590158 เด็กหญิงนันทิกานต์  สุขใจ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
461
2242310887 นางสาวนันท์นภัส  บุญศรีเมือง โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
462
2262380082 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
463
2262380081 เด็กหญิงนิชปภา  ทวีปัญญายศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
464
2252340538 เด็กหญิงนิชานันท์  ล้ำวิริยะพันธ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
465
2052300684 เด็กชายนิติพนธ์  ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
466
2052303957 เด็กชายนิธิศ  อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
467
2372500085 เด็กชายนิพัทธ์  จันทรพรหมเดช โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
468
2111462987 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีสุข โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
469
2110910239 นายนิฮัมดีน  นิเดร์หะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สพป.ปัตตานี เขต 1
470
2302460347 นางสาวน้ำ  เรืองทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
471
2242310464 นายบดินทร์  พันธ์เดช โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
472
2262380087 เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
473
2362550145 นางสาวบุญยานุช  หิรัญธเนศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
474
2242310172 เด็กชายบุณยกร  ธารพานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
475
2242311254 เด็กหญิงบุณยศรี  คงพานิช โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
476
2242310173 เด็กชายปกรณ์สิทธิ์  สิทธิเวชไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
477
2332610586 เด็กหญิงปกิตตา  เกรียงเกษม โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
478
2242310175 เด็กชายปฐมพร  บุญช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
479
2372500090 เด็กชายปณชัย  คูวัฒนสุชาติ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
480
2262380090 เด็กหญิงปณาลี  กาญจนคลอด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
481
2282440266 เด็กหญิงปณิตา  โสตถิรวราภรณ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
482
2262380092 นางสาวปทิตตา  ฉัตรวิชชานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
483
2242320357 เด็กชายปพนดนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
484
2242320358 เด็กชายปพนธนัย  อุ่นโสภา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
485
2242320359 เด็กชายปพนสรรค์  ลิ่มวานิชรัตน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
486
2252330478 เด็กชายปภพ  บุญยกิจสมบัติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
487
2212670310 เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
488
2111462998 นายปภัชญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
489
2382520823 เด็กหญิงปภาดา  ถิตย์รัศมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร สพม. เขต 22
490
2242361860 เด็กหญิงปภาวรินท์  จันฮวด โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สพม.เขต 6
491
2352590178 เด็กหญิงปภาวรินท์  ระจินดา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
492
2242310905 เด็กหญิงปภาวรินท์  อดิศรเดโช โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
493
2382530065 เด็กหญิงปภาวีร์  อภิวันทนกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23
494
2242311260 เด็กหญิงปภาสร  วัฒนกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
495
2372500094 เด็กชายปรมะ  ตั้งศิริ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
496
2052303966 เด็กชายปรมัตถ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
497
2242320362 เด็กชายปรมัตถ์  มณีสุธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
498
2242310178 เด็กชายปรมี  ปิยกิตติยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
499
2052302640 เด็กชายประเณศ  อิงคนันท์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร
500
2282440274 เด็กชายปรัชญ์  ศิริพราหมนุกูล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
501
2052300685 นายปรานต์กฤษฎิ์  สิริพิชิตศุภผล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
502
2242311261 นายปรินทร  พรชัยวิรัฒน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
503
2332610588 เด็กหญิงปริยากร  ตั้งวิไลเสถียร โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
504
2222700637 เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40
505
2111460384 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
506
2292420037 เด็กชายปรเมศวร์  ติ้งสมชัยศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
507
2332610654 เด็กชายปรเมษฐ์  แสงสารพันธ์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31
508
2332610301 เด็กชายปฤณภณ  ปัถยาวิชญ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
509
2372500097 นางสาวปวรา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
510
2262380097 เด็กหญิงปวริศา  สุทธิจิต โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
511
2252340544 เด็กหญิงปวิชญาดา  ลิขิตขจรชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
512
2052303968 เด็กหญิงปอไหม  โพธินามทอง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
513
2202640450 เด็กชายปัญญวัฒน์  รุ้งรุจิเมฆ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34
514
2242310188 เด็กชายปัญญวัฒน์  วิภาสสุชานันท์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
515
2372500099 เด็กชายปัญณกฤต  วรกิจเกษมสกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
516
2252330483 นางสาวปัณฑา  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
517
2302460365 เด็กชายปัณณทัต  ปิยะเกศกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
518
2302460366 นายปัณณธร  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
519
2242320370 เด็กชายปัณณธร  ยุคันตพรพงษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
520
2372500100 นางสาวปัณณธร  ยุบลวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
521
2262400066 เด็กชายปัณณธร  หิรัญนุสรณ์สุโข โรงเรียนถาวรานุกูล สพม. เขต 10
522
2342630449 เด็กหญิงปัณณลักษณ์  เหลืองพัฒนผดุง โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33
523
2232720071 เด็กชายปัณณวัฒน์  หวังวิศิษฎ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
524
2352590188 เด็กชายปัณณวิชญ์  ตั้งกิจศิริโรจน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
525
2031012340 นายปัณณวิชญ์  โล่ห์เลขา โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1
526
2170250885 นายปัณณวิญช์  เหล่าเราวิโรจน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
527
2052303970 เด็กหญิงปัณณิกา  เค้าสงวนศิลป์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
528
2242320374 เด็กชายปัณณ์  เนตรชลายุทธ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
529
2242310914 นางสาวปัทมพร  จุลเสนีย์ชร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
530
2302460370 เด็กชายปาณัสม์  หอมบุตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
531
2352590191 เด็กหญิงปาณิสรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
532
2052303971 นายปาติโมกข์  สหะพล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
533
2242310918 เด็กหญิงปานชนก  วงศ์เสริมสิน โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
534
2312480479 เด็กหญิงปานชีวา  ทุมมากรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
535
2161860314 เด็กหญิงปารจรีย์  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
536
2242310919 เด็กหญิงปารพิม  อัตตาหกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
537
2252340219 เด็กชายปิติกร  สุพล โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4
538
2212670077 นางสาวปิยวรา  โสวะนา โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
539
2312480482 นางสาวปิยะธิดา  ช่างสุวรรณ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
540
2302460376 เด็กหญิงปิยะธิดา  ทันตสุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
541
2312480483 เด็กชายปิยะพัชร  ต้นแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
542
2312480277 เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
543
2332610313 เด็กชายปุญญพัฒน์  คำรณฤทธิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
544
2242310197 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทรานิเวศน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
545
2302460380 นายปุญญพัฒน์  ช่วยบุญญะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
546
2242310195 เด็กชายปุญญพัฒน์  ศรีรอต โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
547
2242320669 เด็กหญิงปุณณภา  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2
548
2232720077 เด็กหญิงปุณณภา  ทองทรงกฤษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
549
2052303976 เด็กชายปุณณวิช  เด่นอริยะกูล โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
550
2242310199 นายปุณณวิช  ธุวจิตต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
551
2282430110 เด็กชายปุณยพัฒน์  คุณาธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
552
2332610319 เด็กชายปุณยวีร์  บำรุงเกาะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
553
2052303979 เด็กหญิงปุณยวีร์  วรพงศ์ไพบูลย์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
554
2302460384 นางสาวผไทมาส  แซ่ล๊ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
555
2252340727 เด็กชายพงศกร  กองสกูล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4
556
2242310202 เด็กชายพงศกร  จองวิจิตรกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
557
2242320385 เด็กชายพงศธร  ซาลวาลา โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
558
2262380104 เด็กชายพงศภัค  นิธิกิจโอฬาร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
559
2212660301 เด็กชายพงศวัฒน์  วีรโชติสกุล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
560
2352590204 เด็กชายพงศ์ธนา  ตันทะรัตน์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
561
2342630086 เด็กชายพงศ์พล  บุญประสพ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33
562
2292420046 เด็กชายพงศ์พัทธ์  เตติรานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
563
2352590205 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ปุรินัย โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
564
2262380105 นายพชร  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
565
2242312618 เด็กชายพชร  ว่องธนาการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1
566
2111463026 เด็กชายพชร  อัศวผดุงสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
567
2052303983 นายพชร  อุ่นเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
568
2242310487 เด็กชายพชรพล  บุณยโชติมา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
569
2242320390 เด็กหญิงพณัชธิดา  ธรรมสุรางค์กูร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
570
2312480488 นายพนธกร  คูสกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
571
2052303986 เด็กชายพนัส  เยาวเรศเถกิงกิจ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
572
2302460388 เด็กชายพบพุทธ  อินทะวงค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
573
2242310924 เด็กหญิงพรนภัส  ลี้ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
574
2302460389 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาภพงศ์ธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
575
2242310207 เด็กชายพรพินิต  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
576
2332610329 นายพรพิพัฒน์  แหขุนทด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
577
2111463030 เด็กชายพรภวิษย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
578
2202650312 เด็กชายพรภวิษย์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
579
2051491026 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
580
2242310209 เด็กชายพริสร  ประสาทกุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
581
2052303612 เด็กชายพร้อม  เสริมศักดิ์ศศิธร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
582
2312480138 นายพลวิชญ์  ธีรพันธุวัฒน์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
583
2111460396 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
584
2252340556 เด็กชายพลาจักษณ์  ปานเกษม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
585
2242320401 เด็กชายพศิน  ธัญญกสิกล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
586
2242310212 เด็กชายพศิน  สุภาผล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
587
2242360091 เด็กชายพศุตม์  อวพรชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
588
2242320403 เด็กชายพสิษฐ์  เดชภพ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
589
2332610335 นายพสิษฐ์  นันทคุณาธิป โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
590
2111463036 เด็กชายพสิษฐ์  พัวสันติกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
591
2262380109 นายพสิษฐ์  วงศ์ชนะภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
592
2111463035 เด็กชายพสิษฐ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
593
2242311282 เด็กหญิงพัชรพร  ไทยสุริโย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
594
2292410150 เด็กชายพัชรพล  นวเลิศปัญญา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
595
2242310214 นายพัฒฒ์  พฤฒิวิลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
596
2282440830 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ทวีตา โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14
597
2242310215 เด็กชายพัณณ์เดชน์  สร้อยสมุทร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
598
2242360095 เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
599
2242311288 นายพันธ์เทพ  เอี่ยมกิจการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
600
2222680141 เด็กชายพันวุธ  ผูกอ้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38
601
2332610344 เด็กชายพัสกร  อู่กาญจนกิตติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
602
2111463044 เด็กชายพัสพันธ์  สงวนเชื้อ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
603
2051490429 เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
604
2242310935 เด็กหญิงพิชญา  ปรมาเวศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
605
2052300699 เด็กชายพิชญุตม์  จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
606
2111463045 นายพิชญุตม์  ลือปิยะพาณิชย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
607
2242310940 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เลิศปัญจาศรี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
608
2101111816 เด็กหญิงพินท์แพร  มาตย์วังแสง โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
609
2111464280 เด็กชายพิพิชชญะ  ศรีดำ โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่ สพป.สงขลา เขต 2
610
2332610602 นางสาวพิม  โชติณภาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
611
2282440312 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจริญศิลป์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
612
2292420187 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลีลาประดิษฐ์พงศ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
613
2282430126 เด็กหญิงพิมพ์บุญ  อุทัยรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
614
2262400355 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปิติพัฒนะโฆษิต โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
615
2222691321 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์แสง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สพม. เขต 39
616
2262380115 เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
617
2332610604 เด็กหญิงพิยะฎา  นักฟ้อน โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
618
2212670836 นางสาวพิราภรณ์  อรุโณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
619
2242320417 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  เด่นตระกูลวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
620
2332610348 เด็กชายพิสิษฐ์  เตชะพรอนันต์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
621
2312480285 เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
622
2302460410 เด็กชายพีรดนย์  ศรีสัมพุทธ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
623
2111463051 เด็กชายพีรทัตต์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
624
2282440315 เด็กชายพีรพันธ์  ภูริภัทรพันธุ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
625
2282430129 เด็กชายพีรภัทร  เที่ยงธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
626
2170250894 เด็กหญิงพีรยา  ใจแจ่ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
627
2372500122 นายพีรวัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
628
2110521676 เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
629
2252340559 เด็กชายพีระณัฐ  ก้องกิจพิพัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
630
2202650348 นายพีระพงษ์  ต๊ะวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
631
2302460411 เด็กชายพุฒิพงศ์  คงนคร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
632
2070590319 เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป.นครปฐม เขต 2
633
2242310222 เด็กชายพุฒิสรรค์  ก่อเศรษฐรัชต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
634
2052303615 เด็กชายพุฒิเมธ  กิจจารุวรรณกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
635
2372500123 เด็กหญิงฟ้าใส  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
636
2242310956 เด็กหญิงฟ้าใส  โตธนะรุ่งโรจน์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
637
2242310958 เด็กหญิงภคพร  พิทักษ์เศวตไชย โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
638
2352590239 เด็กชายภคว  แซ่โค้ว โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
639
2140621487 เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
640
2242310224 เด็กชายภรัณยู  ปีตานนท์ชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
641
2302460416 เด็กชายภฤศ  กุลอภิรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
642
2052300702 นายภวัต  ผจงเกียรติคุณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
643
2242310226 เด็กชายภวัทธ  พิพัฒน์ธนวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
644
2302460417 เด็กหญิงภษธร  เต โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
645
2302460418 เด็กหญิงภัคคมล  องค์เทียมสัคค์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
646
2332610356 นายภัคพล  สุวรรณชาติ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
647
2242310229 เด็กชายภัคพิพัฒน์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
648
2170250895 เด็กชายภัครินทร์  ลีไตรรงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
649
2242311303 เด็กหญิงภัฐธีรา  รัตนะคุณชัย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
650
2362550200 เด็กชายภัทนันทน์  วัฒนชีวโกศล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
651
2242311304 เด็กชายภัทรกร  หาญสำฤทธิ์ผล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
652
2262401364 เด็กชายภัทรพล  เกตุแก้ว โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10
653
2292410167 เด็กชายภัทรพล  ใจเย็น โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
654
2282440328 เด็กชายภัทรภณ  ตันติธรรมโสภณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
655
2302460420 เด็กหญิงภัทรภัทร  จันทร์จุฬา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
656
2242320431 เด็กหญิงภัทรลดา  ตรีธนูชัย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
657
2212670098 นางสาวภัทรานิษฐ์  ปันวารี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
658
2052304012 เด็กหญิงภัทราพร  พรสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
659
2242310972 นางสาวภัสนันท์  บวรไกรเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
660
2242310971 เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
661
2242311311 เด็กชายภาคิน  พัชรเมธา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
662
2372500130 เด็กชายภาคิน  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
663
2111463068 เด็กชายภาคิน  ส่งศรีบุญสิทธิ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
664
2242320065 เด็กหญิงภาณุมาศ  รุ่งเรืองไทรงาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
665
2332610361 เด็กชายภาณุวิชญ์  วินัยชาติศักดิ์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
666
2262380123 นายภาธร  พัทมุข โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
667
2242320066 เด็กชายภาธร  เรืองทัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
668
2052304016 เด็กชายภาธร  อัมมวรรธน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
669
2312480505 เด็กหญิงภารดี  สุวรรณวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
670
2052304020 นางสาวภาวิดา  วงศ์ถิรพร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
671
2302460425 เด็กหญิงภาวินี  เขียวสิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
672
2342630102 นายภาสกร  พลแสน โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33
673
2070590320 นายภาสวี  ตรีราภี โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป.นครปฐม เขต 2
674
2252340563 เด็กชายภาสวุฒิ  ณ นคร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
675
2242310974 เด็กหญิงภิญญดา  สรรมณี โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
676
2242310239 เด็กชายภีมกฤษฎิ์  ภัคสิริศรีโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
677
2202650375 เด็กชายภีศเดช  ฉัตรบริรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
678
2262380126 เด็กชายภีษมะ  องอาจ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
679
2052300707 เด็กชายภูดิศ  ธนกุลไกรฤทธิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
680
2312480507 นายภูดิศ  มณีพรหม โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
681
2052300708 เด็กชายภูตะวัน  พลานุภาพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
682
2242310244 เด็กชายภูตะวัน  สระทองเถื่อน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
683
2111463073 เด็กชายภูธิป  ธรรมปัญญาสกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
684
2052304022 เด็กชายภูผา  ชยานุรักษ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
685
2262400378 เด็กชายภูผา  โชคพระสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
686
2332610368 เด็กชายภูพิพัฒน์  กิติรัตน์ตระการ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
687
2262380128 นายภูมิกร  เกษมสิทธิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
688
2302460430 เด็กชายภูมิพัฒน์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
689
2332610370 เด็กชายภูมิพิรัชย  พันพินิจ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
690
2322370084 เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7
691
2322370085 เด็กชายภูมิเบศร์  รัศมีรัตน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7
692
2262400380 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  สหัสสพาศน์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
693
2242320439 เด็กชายภูริ  วิรการินทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
694
2242320440 เด็กชายภูริช  ดีเป็นธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
695
2312480150 เด็กชายภูริช  ถมยานนท์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
696
2282440336 เด็กชายภูริช  หลิมพัฒนวงศ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
697
2282440337 นายภูริณัฐ  ช่วยศรี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
698
2242320442 เด็กชายภูริณัฐ  ทรัพย์คงดี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
699
2242310248 เด็กชายภูริณัฐ  ลาภศิริวัฒน์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
700
2010471979 นายภูรินทร์  เจริญกิจ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
701
2312470085 เด็กชายภูรินท์  เงินถม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
702
2302460433 เด็กชายภูริพงษ์  ลิ้มสุชาติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
703
2282440339 เด็กชายภูริพัฒณ์  มหาพรหมรักษ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
704
2242310977 เด็กหญิงภูริศา  วัชรอำไพวัณย์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
705
2332610382 เด็กชายภูวรัตน์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
706
2332610383 เด็กชายภูวรินทร์  นาคจันทึก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
707
2111463079 เด็กชายภูวศิษฐ์  พันธ์ภูวธนนท์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
708
2242310610 นายภูเบศ  เขียวสอาด โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1
709
2282440340 เด็กชายภูเบศ  เสน่ห์ภักดี โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
710
2312480512 เด็กชายมณฑล  ชาวเนิน โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
711
2222700735 เด็กชายมณธวรรษ  สาวะรักษ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40
712
2242310978 เด็กหญิงมณรดา  อังสุโวทัย โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
713
2242311324 เด็กหญิงมนัสชยา  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
714
2242311325 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยมงคลโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
715
2302460439 เด็กชายมหาสมุฏ  พุฒทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
716
2262380131 เด็กชายมังกร  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
717
2242320068 เด็กหญิงมัทนพร  ทองแดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
718
2242310980 เด็กหญิงมานิตา  ลิ้มอุดมพร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
719
2242320445 เด็กชายมีเกียรติ  ตั้งสัจจสว่างกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
720
2242310254 เด็กชายยศภัทร์  ศุภรานนท์รัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
721
2242320446 เด็กชายยศภูมิ  โกศลวิทยาธรรม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
722
2242360112 เด็กชายรชต  รัตนกิจ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
723
2342570385 เด็กหญิงรชยา  ครองศรัทธา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27
724
2242310255 เด็กชายรชานนท์  มั่นเขียว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
725
2120360269 เด็กชายรฐนนท์  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
726
2262380134 นางสาวรตา  อุตตะมะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
727
2242310984 เด็กหญิงรติ  ทิพากรสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
728
2252391064 เด็กชายรพีพงศ์  ปิติจรูญพงศ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9
729
2052303619 เด็กชายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
730
2312470092 เด็กหญิงรมิดา  รำพึงกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
731
2031012352 นายรวิชญ์  เล็กอุทัย โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1
732
2242310257 เด็กชายรวินภ  โสดาดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
733
2202650390 นายรวิพล  คำฝั้น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
734
2031012353 เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สพป.พิษณุโลก เขต 1
735
2052304033 เด็กหญิงรวิสรา  โชติจิระอาภา โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
736
2242320451 เด็กหญิงรวิสรา  ไชยมุกดาสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
737
2242311337 นางสาวรวิสรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
738
2212660401 นางสาวรักชนก  วงศ์สาระ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
739
2232720094 เด็กชายรัชนนท์พศ  ธนานนทสวัสดิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
740
2262380136 นายรัชพล  น้อยเอก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
741
2052303620 เด็กชายรัชพล  บัวหุ่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
742
2170250901 เด็กหญิงรัญชณัฐ  รุ่งโรจน์นิมิตชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
743
2242310987 เด็กหญิงรัญชดา  สินพิชิต โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
744
2232720095 เด็กชายรัตนกิตติ์  ทองคำอ้น โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
745
2242311107 เด็กหญิงรัตนชญา  ฤกษ์วนาพิพัฒน์ โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1
746
2312480298 เด็กหญิงรุจจิรา  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
747
2302460448 เด็กหญิงรุ้งประกาย  เงารังษี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
748
2302460449 เด็กหญิงลดามณี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
749
2312480520 นางสาวลภัสรดา  ปุกทะเล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
750
2242310994 เด็กหญิงลภัสรดา  สุทธิทศธรรม โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
751
2110521684 เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
752
2322370086 เด็กชายวงศกร  กียะวัฒน์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สพม. เขต 7
753
2242310262 เด็กชายวงศกร  ชัยประเสริฐศรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
754
2262400411 เด็กชายวงศกร  มาลาลักษมี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
755
2332610404 เด็กชายวงศธร  วัฒนานนท์เสถียร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
756
2242310263 เด็กชายวงศธร  สงแสงทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
757
2111463094 นายวงศธร  เอียดคง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
758
2242320457 เด็กชายวงศพัทธ์  โฆษกิจจาวุฒิ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
759
2262380140 เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
760
2252330131 เด็กชายวชิรวิชญ์  กานิล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3
761
2212660412 นายวชิรวิชญ์  ธาดาเสถียร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36
762
2111463097 เด็กชายวชิรวิทย์  ฉัยยากุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
763
2312480522 เด็กชายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
764
2252340573 เด็กชายวชิรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
765
2052300712 เด็กชายวชิรวิทย์  อังคทะวานิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
766
2232720100 เด็กชายวณัฐ  ศรีฟ้า โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
767
2242310997 เด็กหญิงวรนิษฐา  เลาหสมพลเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
768
2242310265 เด็กชายวรพล  จันทร์นก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
769
2282440361 เด็กชายวรพัทธ์  เจนจิตพรหิรัญ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
770
2242310522 เด็กชายวรภพ  วิทยธีราภรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
771
2342570390 เด็กชายวรภัทร  จงชูวณิชย์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพม. เขต 27
772
2362560135 เด็กหญิงวรรษกมล  รุ่งศรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26
773
2342620205 เด็กหญิงวรรษมน  โล่วรพงศ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
774
2101111846 เด็กหญิงวรวลัญช์  ประสบมิตร โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
775
2342620208 เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สพม. เขต 32
776
2010471266 เด็กชายวรัชญะ  วัชโรทยางกูร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
777
2052304043 เด็กชายวรากร  เดชาวรานุภาพ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
778
2010471269 เด็กชายวริชช์  เชื้อสะอาด โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
779
2052304044 เด็กชายวริทธิ์  วงศ์วิจิตรวณิช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
780
2052300714 เด็กชายวริทธิ์  วิริยประสิทธิ์ชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
781
2111463107 นายวริศ  จรัสปรีดาลาภ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
782
2111460426 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
783
2252330545 นางสาววริศรา  รักมนุษย์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3
784
2242320463 เด็กชายวรโชติ  คงสกุล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
785
2282440370 นายวศิน  ผ่องศรีงามชัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
786
2282440371 นายวศิน  องค์สันติภาพ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
787
2282440372 เด็กชายวสภะ  รุ่งฤทัยวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
788
2282440373 นางสาววสมน  บุญประสิทธิการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
789
2052300715 เด็กชายวสวัตติ์  ระวังวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
790
2262380142 นายวัชกาล  วิเศษคร้อ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
791
2242310272 เด็กชายวัชรธร  จิณวุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
792
2052304046 เด็กชายวัชรพงศ์  ทิมคล้ายพชร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
793
2242311354 เด็กชายวัชรพงศ์  ภูเจริญ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
794
2242310273 นายวันชาติ  สุภวิรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
795
2302460466 เด็กหญิงวัลยา  จันทรวิบูลย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
796
2010472607 นางสาววัสนนันท์  ตันไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
797
2292420059 เด็กหญิงวาสิตา  ด่านสกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม. เขต 12
798
2242360123 เด็กหญิงวาสินี  เพ็ญโฉม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
799
2332610625 เด็กหญิงวิจิตรา  สิงหวรางกูร โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
800
2262380143 เด็กชายวิชชากร  อินทร์ทวี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
801
2302460468 นายวิชญ์พล  เลิศไกร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
802
2052304047 นายวิชญ์ภาส  จินดาวิมลเลิศ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
803
2111460428 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
804
2242311358 เด็กชายวิญญ์  ภิญโญภาสกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
805
2262380146 เด็กชายวิภู  กิจสำเร็จ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
806
2232720105 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  คำคม โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
807
2242310278 เด็กชายวิริยกานต์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
808
2070580938 นายวิศรุต  พีรชัยเดโช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
809
2242310280 เด็กชายวีรภัทร  ลี้ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
810
2332610628 เด็กหญิงวีรินทร์  บรรจงปรุ โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
811
2111463120 เด็กชายวีริศ  เเซ่ลิ่ว โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
812
2111463121 เด็กชายวุฒิพงศ์  จงเจริญสันติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
813
2052303625 เด็กชายวุฒิภัทร  วุฒิภัทรธรรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
814
2070580939 นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
815
2262400433 เด็กชายวโรรส  ตันพงศ์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
816
2312480164 เด็กชายศตวรรษ  วรสายัณห์ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
817
2242311009 เด็กหญิงศมน  ศรีศุภภัค โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
818
2052301202 เด็กชายศรวัสย์  บรรยง โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
819
2052303626 เด็กชายศรัณยู  ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
820
2302460473 นางสาวศศิธร  จีนหนู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
821
2242311014 นางสาวศศิภา  นีรพัฒนกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
822
2052304055 นางสาวศศิภา  สนั่นเสียง โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
823
2242311015 เด็กหญิงศศิรดา  ประทีปภวเมธา โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
824
2242310530 เด็กชายศักดิพัฒน์  สุขเณศกุล โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1
825
2312480167 เด็กชายศักย์ศรณ์  พิมพิสาร โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
826
2052300721 เด็กชายศิทธา  ตันติกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
827
2242310283 นายศิร  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
828
2242311016 นางสาวศิรดา  จันทร์เชย โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
829
2120360086 เด็กชายศิรสิทธิ์  ธนาจิรวัฒน์ โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
830
2242320077 เด็กชายศิรหรรษ์  พุทธสุภะ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. เขต 2
831
2052304058 นายศิระ  ดวงเนตร โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
832
2242310286 เด็กชายศิระ  รักษาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
833
2262380155 นางสาวศิริกาญจน์  กาญจนสอาด โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
834
2332610435 เด็กชายศิวกร  หาปัญนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
835
2252391093 เด็กชายศิวศิลป์  ปิ่นศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9
836
2332610436 เด็กชายศิษฎา  นาคเลื่อน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
837
2352590302 เด็กชายศุธนานิกร  อินอ่อน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
838
2262400446 เด็กชายศุภกร  กล่อมอำภา โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
839
2010471289 เด็กชายศุภกร  ชินวัตร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
840
2252340581 เด็กชายศุภกร  วชิรปาณีกูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
841
2242320481 เด็กชายศุภกฤต  มณีโรจน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
842
2170250906 เด็กหญิงศุภกานต์  เกียรติเฉลิมคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
843
2111463139 เด็กชายศุภณัฏฐ  อนันตชัยโสภณ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
844
2222690700 นายศุภธนากร  ชมบ้านแพ้ว โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
845
2242310296 เด็กชายศุภวิชญ์  จิระเดชะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
846
2052304062 เด็กชายศุภวิชญ์  ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
847
2352590307 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรงดี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
848
2212671338 เด็กชายศุภวิชญ์  ธรรมลังกา โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37
849
2332610444 นายศุภวิชญ์  พรหมโคตร โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
850
2262380156 นายศุภวิชญ์  ศรีสิทธิพร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
851
2242320484 เด็กชายศุภวิชญ์  สันนิธิลาวัณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
852
2242310297 เด็กชายศุภวิชญ์  อัศวลายทอง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
853
2242310298 เด็กชายศุภสัณห์  เข็มพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
854
2242312582 เด็กหญิงศุภานิช  ลิ่มเจริญพานิช โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1
855
2232710192 เด็กหญิงศุภิสรา  เนียมทรัพย์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สพม. เขต 41
856
2170250907 นายศุภโชค  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
857
2302460484 เด็กชายสณฑ์  รอดเมื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
858
2242311022 เด็กหญิงสตวรรณ  สัจจพานิชกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
859
2332610445 นายสถาปนา  อาจหาญ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
860
2101111862 นายสถาพร  จินาพงศ์ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
861
2232720113 นายสพล  ไม้สนธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
862
2242311024 เด็กหญิงสมิตาภัสร์  คีรีวิเชียร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
863
2332610447 เด็กชายสมโภช  คำเทียนทอง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
864
2242311025 เด็กหญิงสรณ์สิริ  กองชีพ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
865
2052304065 เด็กชายสรทรรศน์  ประภัสสรพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
866
2292410194 เด็กชายสรวิชญ์  ตันติเจริญวิวัฒน์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
867
2242320487 เด็กชายสรวิชญ์  สระมูล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
868
2052300723 เด็กชายสรวิชญ์  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
869
2111463151 เด็กชายสรวีย์  บุญมีประกอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
870
2332610451 เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
871
2292410196 เด็กชายสหัสวัช  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
872
2052304067 เด็กชายสัณหณัฐทวี  ธนรัช โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
873
2242311373 เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
874
2312480314 เด็กหญิงสาวิตรี  สุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18
875
2242360137 เด็กชายสิทธินนธ์  เจียรพันธุ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
876
2242311375 เด็กชายสิปปภาส  ลาภังยะวิทย์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
877
2332610455 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชะนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
878
2242310312 เด็กชายสิรชน  ปิยผดุงกิจ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
879
2312480538 เด็กชายสิรพัชร์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
880
2242320493 เด็กชายสิรภพ  กำแหงคุมพล โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
881
2302460497 นายสิรภพ  จ่ายพงษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
882
2312480539 นายสิรภพ  ศริพันธุ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
883
2242310313 เด็กชายสิรภพ  สงวนความดี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
884
2242320494 เด็กชายสิรภัทร  แจ่มมี โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
885
2302460500 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทศิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
886
2212671347 เด็กชายสิรวิชญ์  เตชะรัตนาบูรณ์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37
887
2052304217 เด็กชายสิรวิชญ์  ทองกุม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
888
2052300726 เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
889
2262380161 เด็กชายสิรวิชญ์  อยู่ศิริ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
890
2052300727 เด็กชายสิรวิทย  เฮงสุวนิช โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
891
2111460437 เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
892
2262380165 นางสาวสิริยากร  มาสิก โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
893
2111460439 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
894
2111460440 เด็กหญิงสิรีญณาฐ  โก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
895
2242311383 เด็กชายสุขจิต  ไชยวงศ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
896
2262400478 เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
897
2262380267 เด็กหญิงสุชญา  ตัณทวิวัฒน์ โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8
898
2242311384 เด็กหญิงสุชาพิชญ์  กลั่นกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
899
2372500167 นางสาวสุดธิดา  จรรยาวาณิชกุล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
900
2352590318 เด็กชายสุทธิกานต์  กริชจนรัช โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
901
2242320501 เด็กชายสุทธิธาร  สุวรรณนพคุณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
902
2262380167 เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
903
2242312587 เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1
904
2232720119 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
905
2052303630 เด็กชายสุภกิณห์  นามมนตรี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
906
2302460508 นางสาวสุภจิรา  มิลำเอียง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
907
2242310321 เด็กชายสุภนัย  รอดนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
908
2262380171 นายสุภฤกษ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
909
2262380172 นางสาวสุภัสสรา  คุ้มสืบสาย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
910
2302460510 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปิยนันท์จรัสศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
911
2242360143 นางสาวสุภาสินี  กันทะชัย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
912
2362550266 เด็กชายสุรจักษ์  วรรณภาส โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
913
2202650504 เด็กชายสุรชัช  โสภา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35
914
2242320507 เด็กชายสุรพัฒน์  คุปต์ถาวรฤกษ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
915
2140621635 เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช สพป.นครราชสีมา เขต 1
916
2111463166 เด็กชายสุรมิศ  บุญสม โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
917
2312480180 นายสุรวุฒิ  สุระประเสริฐ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สพม. เขต 18
918
2262380173 เด็กชายสุริยพงศ์  นิลมานนท์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
919
2242311391 เด็กหญิงสุรีย์ภรณ์  ฉายานพรัตน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
920
2242310322 เด็กชายสุวิจักขณ์  เบญจสัตย์กุล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
921
2372500169 เด็กหญิงสโรชา  ธัญธรทิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
922
2242310323 เด็กชายหยก  เลี้ยงฤทัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
923
2302460515 เด็กชายหัสวัฒ  ธีระกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
924
2252340164 เด็กชายหาญชัย  นนท์ประสาท โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4
925
2242310324 เด็กชายหิรัณย์  เฮงโรจนโสภณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
926
2111460443 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
927
2242360148 เด็กชายอชิตพล  โพธิ์ทอง โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
928
2052304081 เด็กชายอชิตพล  สิริศรีศักดิ์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
929
2332610476 นายอชิระ  ใจหวัง โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
930
2052304085 เด็กชายอติกันต์  หวลเจริญทนต์ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
931
2362550273 เด็กชายอติวิชญ์  สุภัคชูกุล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25
932
2242311397 เด็กชายอธิชา  อิสิชัยกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
933
2262380179 เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
934
2262400495 เด็กชายอนวัช  ตันนิกร โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
935
2242311400 เด็กหญิงอนัญญา  คณารักษ์สันติ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
936
2282440421 เด็กหญิงอนัญพร  เดชะพันธ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
937
2352590330 เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สมคิด โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
938
2242310327 เด็กชายอภิชา  ชัยชววุฒิ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
939
2242311404 เด็กชายอภิวิชญ์  นุตมากุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
940
2352580721 เด็กหญิงอมาดา  ภานุมนต์วาที โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28
941
2080930641 เด็กหญิงอร  ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
942
2282430178 เด็กหญิงอรชิญา  สุรภักดี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม. เขต 13
943
2352590333 เด็กหญิงอรฎา  จิตวรวิสุทธิ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม. เขต 29
944
2242320766 เด็กชายอรรถเศรษฐ์  นิธีกุลวัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2
945
2111460448 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
946
2362560174 นางสาวอวรรยา  ศรีแก้ว โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26
947
2252390189 เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. เขต 9
948
2242360161 เด็กชายอัครวัฒน์  อนิวรรตพงษ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.เขต 6
949
2242310332 เด็กชายอัครวินท์  ลิ้มพรรัตน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
950
2302460530 เด็กหญิงอังศิกานต์  แก้วสมทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
951
2242311411 นางสาวอัญญา  ต้องประสิทธิ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
952
2242311061 นางสาวอัญพัชร์  นิธิจรัสรัตน์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
953
2242320520 เด็กหญิงอันติกา  ศรีทิพย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
954
2052300999 เด็กชายอาชวรรถ  ชินวสุสิน โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร
955
2242320525 เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงจิต โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
956
2282440434 เด็กหญิงอานีซ  หะยีเจะมะ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
957
2372500176 เด็กหญิงอารีญา  แต้ชูวงศ์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
958
2052300732 เด็กชายอิธิพัฒน์  ธนบดีกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
959
2262400519 เด็กหญิงอินสุดา  รุ่งเรือง โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
960
2111463183 นายอู่ทอง  เสนางคนิกร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
961
2242311704 เด็กหญิงอเนชา  ยกสมบัติ โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1
962
2332610494 นายเกริกพล  ไกรปุย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
963
2111463185 เด็กชายเกริกเกียรติ  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
964
2372500178 เด็กหญิงเก็จปรีชญาณ์  ชิดมงคล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
965
2282440438 เด็กหญิงเขมิสรา  วิโนทัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
966
2052304092 เด็กหญิงเจณิตา  ไม้งาม โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
967
2242320779 เด็กชายเจตนภัทร  จุนรัชฎ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. เขต 2
968
2242320529 เด็กชายเจตนิพัทธ์  การพร้อม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
969
2332610498 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
970
2312480551 นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
971
2382520139 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  อุทุมทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22
972
2262380191 เด็กชายเจษฎากร  ผลลาภ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
973
2242310341 เด็กชายเจษฎากร  รัตนมณีโชติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
974
2312470122 เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17
975
2051491044 เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
976
2212670493 เด็กชายเตชิต  กุลกัลยากรกมล โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37
977
2332610506 เด็กชายเตชินท์  กุกำจัด โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
978
2111463192 เด็กชายเตชินท์  นงรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
979
2302460545 เด็กหญิงเตชินี  พิริยะวรากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม. เขต 16
980
2242310345 เด็กชายเธียร  ครุพงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
981
2282440441 นางสาวเบญญาภา  พลายด้วง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
982
2262380192 เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8
983
2111463195 เด็กชายเบอร์นาร์ดคองเกียต  เปห์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
984
2312480550 เด็กหญิงเปมิกา  เนตรเกื้อกูล โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
985
2372500181 เด็กหญิงเปมิกา  ลีไตรรงค์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
986
2232720136 เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์ โรงเรียนนครสวรรค์ สพม. เขต 42
987
2052302645 นางสาวเปมิกา  เสนะวีณิน โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร
988
2292410227 เด็กชายเปรมรุจ  ชาสวัสดิ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11
989
2242311075 เด็กหญิงเปรมา  ตั้งปูชนียกุล โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
990
2372500183 นายเมณฑกะ  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
991
2242320538 เด็กหญิงเมธาวี  ลีลาเลิศวงศ์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
992
2262401462 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ตันศิริ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10
993
2252340601 เด็กชายเวสสภู  สว่างวงษ์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
994
2242310349 นายเศรษฐวุฒิ  ชุมนุม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
995
2312480558 นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18
996
2242310350 เด็กชายเศรษฐ์สิริ  สิริธนาดล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
997
2052304099 เด็กชายเสกพิสิฐ  เมษะมัต โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
998
2282440446 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เสวตานนท์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
999
2212671026 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อินทรประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สพม. เขต 37
1000
2242310352 เด็กชายเสถียร  นทีทองรุ่งศักดิ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
1001
2242311079 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อู่รังสิมาวงศ์ โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
1002
2242311425 เด็กชายแทนคุณ  สุขเขียว โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
1003
2332610652 เด็กหญิงแพรพลอย  เกียรติสุขศรี โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31
1004
2242311082 นางสาวแพรฟ้า  สุธีวีระขจร โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1
1005
2052303633 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม สพป.กรุงเทพมหานคร
1006
2282440451 นางสาวแพรไหม  สังข์ทอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14
1007
2242310353 เด็กชายแสนยา  ดำริห์อนันต์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1
1008
2242320158 เด็กหญิงโชติกา  แซ่แต้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2
1009
2052304104 เด็กชายโชติพัฒน์  ล่ำซำ โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน สพป.กรุงเทพมหานคร
1010
2262380277 เด็กหญิงโชษิตา  กังสภัทรกุล โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8
1011
2222690756 เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
1012
2262400547 เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10
1013
2252340603 เด็กชายโสภณวิชญ์  วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4
1014
2372500187 นายโอชิษฐ์  จิระเสวี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
1015
2052303130 เด็กชายไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
1016
2242311428 เด็กหญิงไปรยา  เฉลิมวุฒานนท์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1
1017
2312480078 เด็กหญิงไปรยา  ชัยปราการ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18
1018
2242320546 นางสาวไปรยา  เพชรช่วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. เขต 2
1019
2372500188 เด็กหญิงไพลิน  ตั้งสุนทรวิวัฒน์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20
1020
2332610522 นายไวกูณฐ์  พันธุ์ตัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31
1021
2111460469 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2