รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ประกาศผลวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระดับประเทศ)
ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สังกัด สพป./สพม.
พิมพ์เกียรติบัตร
1
1140620544 เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
2
1021090953 เด็กหญิงกชพร  ธรรมรงค์กุล โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สพป.แพร่ เขต 1
3
1140620545 เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญคุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
4
1090410001 เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
5
1052304771 เด็กชายกรชวัลร์  ตันติวิเศษศักดิ์ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง สพป.กรุงเทพมหานคร
6
1070580003 เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
7
1100690052 เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
8
1052301025 เด็กชายกฤตติภูมิศ์  ทองสุข โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
9
1052302743 เด็กชายกฤตภาส  ธนพงษ์ไพศาล โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
10
1051490483 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11
1111462174 เด็กชายกฤษฏิ์พงษ์  ตรังคานนท์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
12
1052300002 เด็กชายกฤษณ์  มากธันญา โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
13
1132240240 เด็กหญิงกัญญนันทน์  นามณี โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
14
1111460203 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
15
1111462181 เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร์  ลาภณรงค์ชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
16
1120300014 เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีวิจารณ์ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
17
1052302763 เด็กชายกันตินันท์  แกล้วกล้า โรงเรียนอรรถมิตร สพป.กรุงเทพมหานคร
18
1051491127 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
19
1060860260 เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1
20
1052303705 เด็กชายกันต์ธี  ยงวณิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
21
1111460205 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
22
1070580591 เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
23
1121250015 เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
24
1081290267 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1
25
1110980010 เด็กชายกิตติธัช  เทียนโพธิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1
26
1051500604 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
27
1140620586 เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
28
1120360176 เด็กชายกิรัชภาส  ถาวร โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
29
1052300381 เด็กชายกีรติ  จิรมนัสวิญญู โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
30
1100690761 เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
31
1140620589 เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
32
1052301766 เด็กชายก้องกิดากร  จันคนา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
33
1101111669 เด็กชายคงสมิทธ์  ดำหนู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
34
1020800308 เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป.น่าน เขต 1
35
1070580595 เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
36
1052300382 เด็กหญิงคันธรัตน์  พินพิสิทธิ์ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
37
1052303221 เด็กชายคุณัชญ์  สุวรรณอำพรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
38
1140620593 เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
39
1021090258 เด็กชายจิณณพัต  กัลยา โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
40
1120360344 เด็กหญิงจิณณะ  สามไชย โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3
41
1070590003 เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
42
1120300035 เด็กชายจิรภัทร  ชวนฤทัย โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
43
1052302933 เด็กชายจิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
44
1052302598 เด็กชายจิรโรจน์  วิรัชพงศานนท์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สพป.กรุงเทพมหานคร
45
1052304164 เด็กหญิงชญาภรณ์  เล้าแสงฟ้า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
46
1111451136 เด็กหญิงชมพูนุท  รองสวัสดิ์ โรงเรียนจุลสมัย สพป.สงขลา เขต 1
47
1052303435 เด็กชายชยพล  เลิศงามมงคลกุล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
48
1052304166 เด็กชายชยางกูร  กล่อมธง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
49
1060771114 เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สพป.นนทบุรี เขต 2
50
1070580604 เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
51
1040230030 เด็กชายชวิศกร  มุกดามาศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1
52
1111462702 เด็กชายชัยดิฐ  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
53
1052303438 เด็กชายชัยธัช  ตันประวัติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
54
1052303439 เด็กชายชัยนันท์  จีระศิริ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
55
1080930344 เด็กชายชาตโยดม  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
56
1052300510 เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
57
1040230830 เด็กชายชานน  มงคลพร โรงเรียนสาธิตฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
58
1111462704 เด็กชายชุติเทพ  อ๋อง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
59
1181360031 เด็กชายชูโชค  ซิมตระการกุล โรงเรียนเมืองเลย สพป.เลย เขต 1
60
1110521391 เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
61
1070580044 เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
62
1120340788 เด็กชายญาณวรุตม์  ซอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
63
1052303228 เด็กชายญาณวิชญ์  สิริปัญญาวิทย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
64
1052303709 เด็กชายญาณาธร  สัตถาวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
65
1161410044 เด็กชายฐฐฺิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
66
1052300515 เด็กชายฐปนรรฆ์  โรจน์ขจรนภาลัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
67
1130320394 เด็กชายฐปนวัฒน์  วัฒนจึงโรจน์ โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
68
1052302041 เด็กหญิงฐาปานีย์  เชาว์ไกรสิทธิ์ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
69
1052301033 เด็กชายฐิติภูมิ  ชัยศรีสวัสดิ์สุข โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
70
1052302745 เด็กหญิงฐิรดา  สุขเกษม โรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
71
1052303441 เด็กชายณฐกร  คุ้มมั่น โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
72
1111462709 เด็กชายณฐกร  จารง โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
73
1052301098 เด็กชายณฐกร  สวัสดิ์นพรัตน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
74
1061600005 เด็กชายณฐภัทร  ลาภธีรวุฒิ โรงเรียนศุภลักษณ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
75
1052300386 เด็กชายณตฉรรต  ส่งศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
76
เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
77
1052300388 เด็กหญิงณปภา  บุญวานิช โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
78
1181760330 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
79
1052303444 เด็กชายณภัทร  จึงธนโชติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
80
1140620635 เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
81
1052301784 เด็กหญิงณภัทร  โล่สถิตย์มณฑล โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
82
1181760331 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
83
1070580619 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
84
1051500610 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
85
1130570006 เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก
86
1060870547 เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
87
1010472065 เด็กชายณัชภัค  คนใจซื่อ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
88
1052300215 เด็กชายณัฏฐพล  ศรีอรุณลักษณ์ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
89
1140620640 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
90
1052304849 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยธร  วราเวทย์ โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค สพป.กรุงเทพมหานคร
91
1052301751 เด็กชายณัฐกิตติ์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ สพป.กรุงเทพมหานคร
92
1052300217 เด็กชายณัฐพงษ์  พรหมกร โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
93
1052303235 เด็กชายณัฐพัชร์  ฉันทโรจน์ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
94
1070580627 เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
95
1111462232 เด็กหญิงณัฐวรา  จันทวดี โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
96
1181690185 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์เทศ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
97
1052300392 เด็กหญิงณิชชาวีณ์  ภิรมย์โชติศิริ โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
98
1052303451 เด็กหญิงณิชมน  สุภัทรเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
99
1111460233 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
100
1031060137 เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
101
1052303452 เด็กชายดรณ์  สว่างทรัพย์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
102
1052303646 เด็กชายตรรกพล  ตันธวัช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
103
1052304169 เด็กชายตุลธร  พูลทรัพย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
104
1051490493 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
105
1052300538 เด็กชายธนกร  อรรถเวชกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
106
1121250059 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
107
1110521589 เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
108
1052301928 เด็กชายธนกฤต  อร่ามผล โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
109
1052302508 เด็กชายธนบดี  ธาราเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร
110
1010470979 เด็กชายธนบดี  สีห์โสภณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
111
1040731485 เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
112
1161830127 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
113
1140620678 เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
114
1060771122 เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา สพป.นนทบุรี เขต 2
115
1060870569 เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์ โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
116
1060870572 เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง โรงเรียนโชคชัยรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
117
1052301465 เด็กหญิงธนารีย์  มณีไพโรจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
118
1111462733 เด็กชายธนเมศฐ์  เลิศหิรัญสหกิจ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
119
1100690538 เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
120
1052300543 เด็กชายธรรมรักษ์  กอสกุลธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
121
1111462248 เด็กชายธราดล  จิตซื่อ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
122
1040731490 เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
123
1070580638 เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
124
1111462736 เด็กชายธัชธรรม์  กษิดิ์เดชพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
125
1070580639 เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
126
1120300083 เด็กหญิงธัญชนก  แทนนิกร โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
127
1010470980 เด็กหญิงธัญญาดา  ทองใบ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป.เชียงใหม่ เขต 1
128
1170252121 เด็กชายธัญธรณ์  จิรชัยศรี โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1
129
1052303714 เด็กหญิงธันยธร  เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
130
1052303461 เด็กหญิงธันยนันท์  พูนบันดาลสิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
131
1120340041 เด็กชายธันวา  รุจาคม โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
132
เด็กชายธาม  ลีลาเชียวชาญกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
133
1130321004 เด็กชายธาวิน  เจริญสุข โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
134
1052302512 เด็กชายธีธัช  แสงสุรีย์วัชชรา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร
135
1110910822 เด็กชายธีปัณ  ทองนวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1
136
1010472066 เด็กชายธีรดนย์  พุฒิไพโรจน์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
137
1071280543 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ สพป.ราชบุรี เขต 2
138
1071520562 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร
139
1052304116 เด็กชายธีร์ธรรม  ตรีรยาภิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สพป.กรุงเทพมหานคร
140
1052303466 เด็กชายธเนษฐ  อมรจิรพร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
141
1071040014 เด็กชายนนทวัชร์  หอสุวรรณานนท์ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
142
1120340253 เด็กชายนนท์ปวิธ  กีรติเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
143
1090890015 เด็กชายนพณัฐ  คงขำ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
144
1052303247 เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
145
1052303469 เด็กชายนวนที  แหยมพรรนัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
146
1040731492 เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
147
1111451586 เด็กชายนันทเมธ  ศรีงาม โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
148
1111462263 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองใส โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
149
1101631521 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
150
1161860313 เด็กหญิงนิรินธนา  อึ้งอุดรภักดี สถานศึกษาตามอัธยาศัย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
151
1111462745 เด็กชายบัณฑิตย์  ศิริพิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
152
1130320083 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
153
1052302516 เด็กชายปณิธิ  ตั้งหมั่นกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม สพป.กรุงเทพมหานคร
154
1111462748 เด็กชายปพนวีร์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
155
1111462749 เด็กชายปพนศักดิ์  สุขเสรีทรัพย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
156
1052300559 เด็กชายปภังกร  โซวติเวชย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
157
1121250071 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
158
1052303251 เด็กชายปภังกร  อภิญญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
159
1052302290 เด็กหญิงปภัทร์สิริ  โต๊ะวิเศษกุล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
160
1111462751 เด็กชายปภาวิชญ์  เนตินาถสุนทร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
161
1081550737 เด็กชายปภาวิน  โมราขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
162
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
163
1161390014 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
164
1052301470 เด็กหญิงปริญญภัทร  ธนะนิรันดร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
165
1171121312 เด็กชายปรีชากร  ยาสมร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายประถม) สพป.มหาสารคาม เขต 1
166
1052300984 เด็กหญิงปรียากร  คงพิพิธ โรงเรียนจิตรลดา สพป.กรุงเทพมหานคร
167
1140620725 เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
168
1052303476 เด็กหญิงปวริศา  เตชะบุญเกียรติ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
169
1100700013 เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์ โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
170
1140620256 เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก โรงเรียนสุขานารี สพป.นครราชสีมา เขต 1
171
1140620734 เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
172
1120340055 เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
173
1052303478 เด็กชายปัณณวิชญ์  สิริปกรณ์ชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
174
1052301122 เด็กชายปัณณวิชญ์  อัศวรุ่งเรืองชัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
175
1051490992 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
176
1100690780 เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
177
1052301124 เด็กชายปานปรีย์  สิตะโปสะ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
178
1121251162 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) สพป.ระยอง เขต 1
179
1071040021 เด็กชายปิติณัช  ร่ายเรือง โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
180
1052301125 เด็กชายปิยพัทธ์  โอปิลันธน์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
181
1052301805 เด็กชายปิยังกูร  จูฑะสุวรรณศิริ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
182
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
183
1120360214 เด็กชายปีติพัฒน์  อภิชนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สพป.ชลบุรี เขต 3
184
1071040145 เด็กชายปุญญพัฒน์  สรยุทธยรรยง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
185
1060871178 เด็กหญิงปุญญาดา  ธัญธริษตรี โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
186
1031010934 เด็กชายปุณพัฒน์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
187
1161830221 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
188
1100970057 เด็กหญิงปุณยภา  คันธานนท์ โรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา
189
1052301040 เด็กชายปุลกิต  อาจเดช โรงเรียนโชคชัย สพป.กรุงเทพมหานคร
190
1070580668 เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
191
1070170179 เด็กหญิงพรรณพิมล  ศิลปาภิสันทน์ โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา สพป.กาญจนบุรี เขต 1
192
1130320779 เด็กหญิงพริมา  พิพัฒน์นราพงศ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
193
1071040151 เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
194
1080930607 เด็กหญิงพัชรชา  อากาศวิภาต โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
195
1052301128 เด็กชายพัฒนแสง  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
196
1052303263 เด็กชายพัทธดนย์  จิตติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
197
1060770975 เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ สพป.นนทบุรี เขต 2
198
1121250090 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
199
1111190085 เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต 1
200
1111451610 เด็กชายพาสกุลวงศ์  สุภาพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1
201
1140621409 เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
202
1020430056 เด็กหญิงพิชชาภา  สัมพันธ์นุกูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
203
1071040153 เด็กชายพิชญตม์  ใช่ทอง โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
204
1151660763 เด็กชายพิชญะ  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
205
1052301384 เด็กหญิงพิชญาภา  เอื้อปกรณ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ สพป.กรุงเทพมหานคร
206
1110521405 เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
207
1020430438 เด็กชายพิชัยภูษิต  อินต๊ะสงค์ โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์) สพป.เชียงราย เขต 1
208
1071040156 เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  มาตรสุริย์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
209
1170250823 เด็กชายพิรชัช  อังคณาวรกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพป.ขอนแก่น เขต 1
210
1140620785 เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
211
1052303488 เด็กชายพิสิษฐ์  วรรณมโนมัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
212
1052301132 เด็กชายพีรกร  ตรีจักรขจร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
213
1052301134 เด็กชายพีรวัส  จำจด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
214
1031011626 เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงไพรเดช โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
215
1052300588 เด็กชายพีรวินท์  อธิประยูร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
216
1021090337 เด็กชายพีระวัฒน์  กาศแสวง โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
217
1111462761 เด็กชายพุทธรักษา  รุจิรไพบูลย์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
218
1181760372 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
219
1181760373 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
220
1020430063 เด็กหญิงภรภัทร  เชื้อนันตา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
221
1101110209 เด็กชายภวัต  ลิลาพันธิสิทธิ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
222
1111460754 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
223
1031011627 เด็กชายภวิศวร์  วณิชชากร โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง สพป.พิษณุโลก เขต 1
224
1111462299 เด็กหญิงภัคธิมา  โรจน์กิจจานุรักษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
225
1070590210 เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป.นครปฐม เขต 2
226
1052304182 เด็กหญิงภัณฑิลา  อยู่ยงวัฒนา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
227
1181690052 เด็กชายภัทรกร  สุทธจรรยา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1
228
1052300013 เด็กชายภัทรพล  เหล็กดี โรงเรียนพญาไท สพป.กรุงเทพมหานคร
229
1181760375 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
230
1151220461 เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
231
1011311372 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา สพป.ลำปาง เขต 1
232
1150840647 เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์ โรงเรียนนิภาศิริ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
233
1070580686 เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
234
1120360072 เด็กชายภาณุพงศ์  โสภารัตน์ โรงเรียนดาราสมุทร สพป.ชลบุรี เขต 3
235
1151660783 เด็กชายภาสกร  วราจิตติชัย โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1
236
1111462306 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซิมธวัธชัย โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
237
1111462766 เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
238
1051490999 เด็กชายภูริพัฒน์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สพป.สมุทรปราการ เขต 1
239
1111462772 เด็กชายภูริพัฒน์  บุญชู โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
240
1140620818 เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
241
1121250101 เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
242
1191420813 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
243
1111463809 เด็กหญิงมติมนต์  พรหมปลอด โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
244
1111460263 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
245
1161831097 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
246
1140620823 เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
247
1111461217 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
248
1040730241 เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
249
1161380178 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
250
1070580877 เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) สพป.นครปฐม เขต 1
251
1010472080 เด็กชายรณกร  ระวังงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
252
1070170008 เด็กชายรณกร  อุตสาหะ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1
253
1052303718 เด็กชายรติ  มหามงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
254
1031010429 เด็กชายรติวัฒน์  พิพัฒน์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
255
1181760382 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
256
1060871102 เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2
257
1090880081 เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม โรงเรียนบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
258
1161830304 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
259
1071040165 เด็กชายรัฐธีร์  เฉลิมนิธิวงศ์ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
260
1110521412 เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย โรงเรียนพรศิริกุล สพป.ตรัง เขต 1
261
1052301142 เด็กชายรัฐนันท์  มาตรชัยสิงห์ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
262
1081550156 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
263
1161830311 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
264
1070580695 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
265
1120350356 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิทักษานนท์กุล โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพป.ชลบุรี เขต 2
266
1052300605 เด็กชายวชิรวิทย์  กิจคุณาเสถียร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
267
1081290050 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ สพป.ลพบุรี เขต 1
268
1100700017 เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี โรงเรียนรัตนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
269
1040730256 เด็กชายวรนน  จุธากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
270
1140621420 เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์ โรงเรียนมารีย์วิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 1
271
1120340794 เด็กชายวรวรรธน์  อรรถพรพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
272
1052303499 เด็กชายวรัท  เมฆาสุวรรณดำรง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
273
1111462782 เด็กชายวริทธิ์  ส่งศรี โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
274
1052300611 เด็กชายวรเมธ  ธรรมตรีรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
275
1130570022 เด็กชายวฬัสพล  โหระโช โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก
276
1130320138 เด็กชายวัชรวิชญ์  หนูสลุง โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
277
1080930550 เด็กชายวัชรวิศว์  สุขีลักษณ์ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
278
1110521621 เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
279
1140620845 เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
280
1090410072 เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
281
1081550164 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1
282
เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนนารีวิทยา สพป.ราชบุรี เขต 1
283
1052300619 เด็กชายวิรัลพัชร  กิติพิพัฒน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
284
1111463677 เด็กหญิงวิรัลพัชร์กุล  วัชระชุติมานนท์ โรงเรียนพลวิทยา ระบบสองภาษา สพป.สงขลา เขต 2
285
1070580700 เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
286
1161830324 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
287
เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1
288
1120360349 เด็กหญิงวีรินทร์  วุฒิเจริญกิจ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สพป.ชลบุรี เขต 3
289
1171120914 เด็กหญิงศรุดา  ศรีสารคาม โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
290
1010472083 เด็กชายศรุต  ลี้จันทรากุล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สพป.เชียงใหม่ เขต 1
291
1121250123 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป.ระยอง เขต 1
292
1140620861 เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
293
1052300624 เด็กชายศิลปกร  แสนชัยชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
294
1052301146 เด็กชายศิวกร  ต๊ะกำเนิด โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
295
1052303278 เด็กชายศุภกร  ไพศาลเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
296
1120350114 เด็กชายศุภกร  สาระรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป.ชลบุรี เขต 2
297
1052301834 เด็กชายศุภกรณ์  เดชอยู่ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
298
1111462794 เด็กชายศุภณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
299
1170260058 เด็กชายศุภณัฐ  เรืองชัยจตุพร โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป.ขอนแก่น เขต 2
300
1040750289 เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3
301
1161380210 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
302
1100690109 เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
303
1140620871 เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
304
1052300408 เด็กชายสรวิชย์  แสงดาว โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
305
1052303506 เด็กชายสระณะ  ธนดีเจริญโชค โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
306
1161830354 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
307
1191420866 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
308
1070580713 เด็กชายสัจจนนท์  ตรียินดี โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
309
1070170062 เด็กชายสิงหราช  สิงห์แจ่ม โรงเรียนวีรศิลป์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1
310
1111460783 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนพลวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
311
1161830357 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
312
1181760080 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
313
1052304580 เด็กชายสิทธิภาคย์  อัศวสถาพรผล โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล สพป.กรุงเทพมหานคร
314
1052304192 เด็กชายสิรภพ  ขาวพลัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
315
1031011000 เด็กชายสิรภพ  วีรกุล โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สพป.พิษณุโลก เขต 1
316
1052302999 เด็กชายสิรวิชญ์  ยกย่อง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพป.กรุงเทพมหานคร
317
1120340391 เด็กชายสิรวิชญ์  ลิมป์แสงศรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
318
1052300635 เด็กชายสิรวุฒิ  อัศวรุจิกุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สพป.กรุงเทพมหานคร
319
1111461228 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2
320
1052301339 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ขำสุข โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพป.กรุงเทพมหานคร
321
1051500652 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย สพป.สมุทรปราการ เขต 2
322
1020430088 เด็กหญิงสุขกัญญา  วรรณสม โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
323
1120300209 เด็กชายสุทธิพจน์  เรืองคณะ โรงเรียนสฤษดิเดช สพป.จันทบุรี เขต 1
324
1090890027 เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
325
1031010457 เด็กหญิงสุประวีณ์  เถื่อนโต โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1
326
1120360384 เด็กหญิงสุพิชญา  กระจ่างมล โรงเรียนมารีวิทย์(พัทยา) สพป.ชลบุรี เขต 3
327
1101110636 เด็กหญิงสุพิชญา  ปรีชา โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ภูเก็ต
328
1111462802 เด็กชายสุวภัทร  สำรวจเบญจกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
329
1140620894 เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
330
1052301941 เด็กชายหรรษกร  วิจิตรบรรจงดี โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ สพป.กรุงเทพมหานคร
331
1052301161 เด็กชายหริษฐ์  อรุณศิริกุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
332
1052302189 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเลิศหล้า สพป.กรุงเทพมหานคร
333
1120340417 เด็กชายอดุลย์วิชญ์  ขจิตตานนท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา สพป.ชลบุรี เขต 1
334
1052301163 เด็กชายอนพัช  เอื้อศรีวัฒนากุล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
335
1040731017 เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา สพป.นครสวรรค์ เขต 1
336
1161830391 เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
337
1052301164 เด็กชายอภินัทธ์  งามพันธุ์ไพศาล โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
338
1052303286 เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
339
1052302388 เด็กชายอภิวิชญ์  ตรีวัฒนา โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว สพป.กรุงเทพมหานคร
340
1052303724 เด็กหญิงอมลณัฐ  โกฏิชนม์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
341
1020430092 เด็กหญิงอรกัญญา  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
342
1070580724 เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
343
1052300409 เด็กชายอรรถกร  อัศววงศ์เสถียร โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
344
1101640333 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ อนุบาลเปี่ยมรัก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
345
1140620915 เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1
346
1052300122 เด็กชายอริย์สร  เลิศพลังสันติ โรงเรียนราชวินิต สพป.กรุงเทพมหานคร
347
1111462811 เด็กชายอัครภาคย์  ก้องศิริวงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
348
1052303727 เด็กหญิงอัจฉราณพิช  สันติสิริสุนทร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม) สพป.กรุงเทพมหานคร
349
1101110304 เด็กหญิงอัญชัญ  องศ์ศรีตระกูล โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต
350
1111462813 เด็กชายอัฐ  วนศิริพงศ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
351
1052301016 เด็กชายอัทธเศรษฐ์  กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่าจินดามณี สพป.กรุงเทพมหานคร
352
1071040032 เด็กชายอัศวิน  นวมภักดี โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
353
1111463577 เด็กหญิงอาภาพิชญ์  พรหมหิตาทร โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) สพป.สงขลา เขต 2
354
1052302711 เด็กหญิงอายะ  พ่วงทรัพย์ โรงเรียนแสงโสม สพป.กรุงเทพมหานคร
355
1052304197 เด็กชายอิชย์  ฐาปนโสภณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป.กรุงเทพมหานคร
356
1051490516 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
357
1120340833 เด็กชายอิทธิดุล  ณ ป้อมเพชร โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สพป.ชลบุรี เขต 1
358
1071040194 เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
359
1111460286 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ สพป.สงขลา เขต 2
360
1052301167 เด็กชายเกียรติภูมิ  สิเจริญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพป.กรุงเทพมหานคร
361
1120340105 เด็กชายเขษมศักดิ์  ประทีปเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1
362
1060770736 เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป.นนทบุรี เขต 2
363
1060871325 เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต สพป.ปทุมธานี เขต 2
364
1071040195 เด็กชายเดชัส  เวียงวีระ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
365
1052301700 เด็กชายเตชทัต  เล้าสืบสกุล โรงเรียนธรรมภิรักษ์ สพป.กรุงเทพมหานคร
366
1070580728 เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร สพป.นครปฐม เขต 1
367
1110521638 เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์ โรงเรียนบูรณะรำลึก สพป.ตรัง เขต 1
368
1101111697 เด็กชายเปรมปุณย์  เอกวานิช โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา สพป.ภูเก็ต
369
1130320482 เด็กชายเมธวิน  จันทร์ทอง โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
370
1111481596 เด็กชายเมธัส  บุญแช่มพร โรงเรียนสายเพชรศึกษา สพป.สตูล
371
1070590054 เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 2
372
1021090395 เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
373
1052303511 เด็กชายเอกกวิน  วิศิษฏ์เกียรติชัย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สพป.กรุงเทพมหานคร
374
1111480859 เด็กชายแทนบุญ  สมันตรัฐ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สพป.สตูล
375
1071040199 เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป.เพชรบุรี เขต 1
376
1061610112 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2